ТОП 10:

Система управління охороною праці в хімічній галузіЗагальні положення системи управління охороною праці. Управління охороною праці на державному рівні. Структура органів управління охороною праці у хімічній галузі. Організація управління охороною праці на підприємстві. Основні завдання і функції системи управління охороною праці на хімічних підприємствах. Планування робіт. Розробка, прийняття і скасування державних нормативних актів. Професійний добір. Навчання з питань охорони праці. Регламентація процесу праці. Атестація робочих місць щодо умов праці, паспортизація об'єктів. Реєстрація та облік. Експертиза. Ліцензування і сертифікація.

Травматизм, професійні захворювання та отруєння в хімічній галузі.
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та отруєнь

Розслідування та облік виробничого травматизму. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань та отруєнь. Розслідування та облік аварій. Причини виробничого травматизму. Методи аналізу виробничого травматизму.

Соціальне страхування від нещасного випадку
та професійного захворювання у хімічній галузі

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування
від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.

Спеціальні розділи охорони праці в галузі (забезпечення безпеки праці у хімічній галузі)

Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту.

Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.

Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Оздоровлення повітряного середовища. Основні заходи по запобіганню дії шкідливих речовин на працюючих.

Види вентиляції. Загальні вимоги безпеки до систем вентиляції. Природнича вентиляція. Принципи пристрою механічної вентиляції. Місцева вентиляція. Експлуатація вентиляційних систем. Засоби індивідуального захисту органів подиху. Основні параметри мікроклімату, їх нормування. Заходи по захисту від тепловипромінювання в виробничих приміщеннях.

Захист від шуму, вібрації, та випромінювання

Фізичні характеристики шуму. Класифікація шумів, їх дія на організм людини. Нормування рівня шуму. Шумові характеристики машин і засоби їх визначення. Принципи акустичного розрахунку. Засоби і методи захисту від шуму. Джерела ультра- та інфразвуку. Шкідливі дії ультра- та інфразвуку на людину, його нормування. Захисні заходи. Основні джерела і фізичні характеристики вібрації. Дія вібрації на людину. Вібраційна хвороба. Нормування вібрації. Загальні засоби боротьби з шкідливим впливом вібрації. Організація праці робітників вiбронебезпечних фахів. Засоби індивідуального захисту від шкідливого впливу вібрації.

Джерела електромагнітних полів. Класифікація. Вплив на людину. Нормування. Засоби захисту.

Види iонiзуючих випромінювань. Основні фізичні характеристики і одиниці виміру. Норми радіаційної безпеки. Загальні принципи захисту від iонiзуючого випромінювання. Засоби індивідуального захисту.

Виробниче освітленн

Основні світлотехнічні величини, види і системи освітлення, вимоги до виробничого освітлення. Штучне освітлення. Джерела світла. Світильники, їх вибір. Нормування і принципи розрахунку штучного освітлення. Пристрій, принципи нормування і розрахунку природничого освітлення. Експлуатація систем природного освітлення.

Електробезпека

Дія електричного струму на людину і види ураження. Електротравми, електричний удар. Чинники, що впливають на наслідки ураження. Аналіз випадків включення в електричну сіть. Міри профілактики електротравматизму. Організаційні міри попередження електротравм. Нормативні матеріали, правила і стандарти. Технічні міри профілактики електротравматизму. Захисне заземлення і занулення, захисне вимикання, малі напруги. Вимоги до ізоляції електроустановок. Надання допомоги постраждалим від електричного струму.

Пожежна безпека. Основні заходи пожежної безпеки у хімічній галузі

Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.

Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації.

Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Г. О. Білявський, Р.С. Курдуй. Основи екологічних знань., К.: “Либідь”, 1997.

2. Н. М. Кузьменко, Є. А. Стрельцов, А. И. Кумачов. Экология на уроках химии, Минск, 1996.

3. В. П. Кучерявой, Екологія. Львів “Світ”, 2000.

4. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавничий центр ”Академія”, 2006. – 360 с. (Альма-матер).

5. Б.Набіванець, В.Сухан, Л.Калабіна. Аналітична хімія природного середовища. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.

6. Екологія: теоретичні основи та практикум. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. – Львів: Новий світ, 2003. – 295 с.

7. А.И. Федорова, А.Н. Никольская. Практикум по экологии и охране окружающей среды. – М.: Владос, 2001. – 286 с.

8. Г.А. Ягодин, Л.Г. Третьякова. Химическая технология и охрана окружающей среды. – М.: Знание, 1984. – 63 с.

9. О.П. Мітрясова. Хімічні основи екології. – К.: Перун, 1999. – 192 с.

10. Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. Основи екології. Теорія та практикум. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

11. Другов Ю.С., Беликов А.Б., Дьякова Г.А., Тульчинський В.М. Методы анализа загрязнений воздуха. – М.: Химия, 1984. – 384 с.

12. Б.Набіванець, В.Сухан, Л.Калабіна. Аналітична хімія природного середовища. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.

13. Унифицированные методы анализа вод / под общей редакцией Лурье Ю.Ю. – М.: Химия, 1971. – 375 с.

14. А.И. Федорова, А.Н. Никольская. Практикум по экологии и охране окружающей среды. – М.: Владос, 2001. – 286 с.

15. Г.А. Ягодин, Л.Г. Третьякова. Химическая технология и охрана окружающей среды. – М.: Знание, 1984. – 63 с.

16. О.П. Мітрясова. Хімічні основи екології. – К.: Перун, 1999. – 192 с.

17. Другов Ю.С., Беликов А.Б., Дьякова Г.А., Тульчинський В.М. Методы анализа загрязнений воздуха. – М.: Химия, 1984. – 384 с.

18. Ковальчук П.І. Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища: Навч. пос. Для студ. ВНЗ. – К.: Либідь, 2003. – 208 с.

19. Заграй Я.М. та ін. Хімія навк. середовища: Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2002. – 98 с.

20. Хімія та екологія атмосфери: Навч пос. Для аграрних навч. зал. Освіти ІІ-ІV рівнів акр. З напрямків «Екологія», «Агрохімія», / за ред.. Б.М. Федишина – К.: Алеута, 2003. – 272 с.

21. Сухарев С.М. Технолоекологія та охорона навколишнього середовища: Навч. пос. Для студ. ВНЗ / С.М. Сухарев, С.Ю. Чундал, О.Ю. Сухарев. – Львів: Новий світ, 2008. – 256 с.

22.Тарасова В.В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. пос. для студ. ВНЗ. /В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак.

§ INTERNET-ресурси

1. http://www.avaxhome.ws/ebooks/science_books/chemistry

2. http://www.rushim.ru/books/books.htm

3. http://chemister.ru/cgi-bin/ikonboard/forums.cgi?forum=2

4. http://www.librus.ru/category/50041/page/1

5. http://moya-shkola.info/

6. http://lib.org.by/_djvu/Ch_Chemistry/

7. http://sci-lib.com/full.php?pp=1

8. http://www.mirknig.com/estesstv_nauki/

9. http://www.nehudlit.ru/books/cat352.html

10. http://gen.lib.rus.ec/

11. http://aleria.net/

12. http://www.fptl.ru/Chem%20block_Biblioteka.html

13. http://www.krelib.com/

14. http://pirohimic.ucoz.ru/

15. http://himlib.ru/

16. http://www.bookshunt.ru/c1_nauka_i_obrazovanie

17. http://alhimteh.ru/

18. http://www.ph4s.ru/

19. http://www.fidel-kastro.ru/ximia/index.html

20. http://meduniver.com/Medical/Book/116.html

21. http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/PCC/

22. www.ximicat.com/ebook.php

23. www.lib.walla.ru/?sub_id=40

24. www.newlibrary.ru/genre/nauka/himija/

25. rzv073.rz.tu-bs.de/bib/dir2/Books/Chembooks2/chembooks2.htm

26. chemistry-chemists.com/forum/index.php

27. engenegr.ru/tehnicheskaya_literatura/himicheskie_tehnologii/

28. library.ksu.ru

29. lib.prometey.org/?sub_id=40

Рекомендована література

Основна

1 Джигирей, В. С. Безпека життєдіяльності / В. С. Джигирей, В. Ц. Жидецький. – 2-ге вид. – Львів: Афіша, 2000. – 254 с. – ISBN 966-7760-01-4.

2 Охрана окружающей среды: учеб. для тех. спец. Вузов / С. В. Белов и др. – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с. – ISBN 5-06-000665-4.

3 Безопасное взаимодействие человека с техническими системами: учебное пособие / В. Л. Лапин и др. – Курск: Курский государственный технический университет, 1995. – 238 с. – ISBN 5-230-06845-0

4 Желібо, Е. П. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / Е. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 328 с. – ISBN 966-95596-4-2.

5 Полежаев, Е. Ф. Основы физиологии и психологии труда / Е. Ф. Полежаев, В. Г. Макушин. – М.: Экономика, 1974. – 239 с.

6 Керб, Л.П. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. П. Керб – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с. ISBN 966-574-288-4

7 Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с. ISBN 966-776010-3.

8 Законодательная охрана труда: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / сост. Л.В. Дементий, А.Л. Юсина. – Краматорск: ДГМА, 2005. – 182 с.

9 Депутат О. П. Цивільна оборона: навчальній посібник / О. П. Депутат, І. В. Коваленко, І. С. Мужик. – Львів: Афіша, 2001. – 336 с. ISBN 996-7760-85-5.

10 Стеблюк М. І. Цивільна оборона: підручник / М. І. Стеблюк. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 455с. ISBN 966-7767-67-1.

 

Допоміжна

§ Цивільна оборона. Теоретичній курс: навчальний посібник / укл. О. Є. Поляков, Г. Л. Юсіна, Н. І. Евграфова. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 280 с.

§ Закон Украины «Об охране труда» – К.: Основа, 2003. – 56 с.

§ Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы охраны труда» для студентов всех спеціальностей / сост.: Л. В. Дементий, Н. М. Глиняная, В. Г. Габузов. – Краматорск: ДГМА, 2001. – 60 с.

§ Методические указания к лабораторной работе "Исследование запыленности производственной среды" по курсу "Основы охраны труда" для студентов всех специальностей / сост.: Г. И. Чижиков, С. А. Коновалова. – Краматорск: ДГМА, 2002. – 16 с.

§ Обеспечение безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / сост. Л. В. Дементий, А. Л. Юсина. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 300 с.

§ Організація самостійної роботи студентів з дисципліни “Безпека життєдіяльності” / укл.: Ю. П. Холмовой, С. А. Гончарова, О. М. Бакланов. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – 67 с.

§ Сивко, В. Й. Розрахунки з охорони праці / В. Й. Сивко. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –152 с. – ISBN 966-7570-90-8.

§ Практикум із охорони праці: навчальний посібник / В. Ц. Жидецький та ін. – Львів: Афіша, 2000. – 251 с. ISBN 966-7760-09-Х..

 

 

Інформаційні ресурси

1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

6. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

7. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

8. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

9. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

10. http://www.oxpaha.ru ‑ ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

11. http://www.tehdoc.ru ‑ Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

12. http://www.tehbez.ru ‑ Проект «Охрана труда в предпринимательстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».

13. http://www.kodeks-luks.ru ‑ Нормативные документы в области охраны труда:

14. http://www.gazeta.asot.ru ‑ Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».

15. http://www.asot.ru ‑ Центральный сайт Ассоциации специалистов по охране труда (РФ).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.012 с.)