ТОП 10:

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТФАКУЛЬТЕТ

ПРИРОДОЗНАВСТВА, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ І ТУРИЗМУ

 

 

   

 

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Модуль 3. "ХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ"

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

спеціальність 7.04010101. Хімія*

Спеціалізація: аналітичний контроль за станом навколишнього середовища та лікарських препаратів

(денна та заочна форми навчання)

 


Вступ

Державний екзамен з хімії довкілля передбачає перевірку знань теоретичних основ хімії довкілля, уміння застосовувати їх при поясненні великого кола питань, що пов’язані з хімією навколишнього середовища, актуальних питань охорони праці в хімічній галузі; розуміння екологічної ситуації в регіоні, країні, світі; шкоди, яку завдає сучасна цивілізація природі (в тому числі хімічна промисловість); розуміння характеру впливу на організм людини хімічних речовин з урахуванням особливостей будови їхніх молекул; можливості виходу з екологічної ситуації, що склалася в країні та регіоні.

Даний екзамен з хімії довкілля повинен показати розуміння теоретичних основ хімії довкілля, уміння зв’язувати загальні та окремі питання, вільно оперувати прикладами із різних областей хімії довкілля, вільно орієнтуватись в питаннях зв’язку хімії довкілля з життям, готовність до забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.

В програму цього екзамену включені питання з наступних дисциплін: вплив хіміконебезпечних речовин на довкілля, хімія твердих відходів, радіохімія, хімія атмосфери, хімія стічних вод, охорона праці в галузі.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Хімія розчинів

Роль розчинів у природі, техніці та житті людини.

Біологічне значення буферних систем в біологічних об’єктах.

Колоїдно-хімічні основи охорони водних басейнів. Методи очищення природних та стічних вод. Основні галузі виробництва з технологією використання води.

Опріснення морської води. Екологічні проблеми Нижнього Дніпра.

Аналіз природних вод, як різновиду природних розчинів. Відбір проб з водних об'єктів. Консервування, транспортування зберігання проб води. Визначення фізичних властивостей: температура, густина, прозорість, кольоровість, каламутність, смак, запах. Визначення індивідуальних показників хімічного складу: рН, хлориди, сульфати, твердість води, сульфіди, нітрати.

Хімія твердих відходів

Розвиток промисловості як причина порушення рівноваги між природою та людиною.

Розвиток понять відходи, викиди, вторинна сировина. Поділ відходів на промислові та побутові. Виникнення звалищ як місць для накопичення побутових та промислових відходів; методи їх утилізації та знищення. Заводи для сортування та спалювання відходів. Практика сортування побутових відходів у розвинених країнах.

Відходи паливної та добувної промисловості. Можливості утилізації викидів нафтової промисловості та їх вплив на довкілля. Терикони як багатотоннажні відходи вугледобувної промисловості. Вплив на зменшення сільськогосподарських угідь та створення небезпеки існування міст та поселень.

Забезпечення підземних гірничих виробок. Вплив гірничого виробництва на рельєф поверхні, водного режиму ґрунтів. Підсилення міграції важких металів в результаті добутку корисних копалин. Виникнення гірничопромислового ландшафту як результат розвитку гірничорудної промисловості.

Викиди теплових електростанцій у повітря – гази, пил. Золонакопичувачі. Утилізація відходів теплових електростанцій.

Викиди підприємств ядерної енергетики. Радіаційне забруднення ґрунтів як результат здобутку уранової руди. Ризики радіаційного забруднення при аварійних ситуаціях на АЕС. Накопичення активного мулу у придонних шарах Каховської АЕС. Порівняння шкідливого пливу на довкілля ТЕС та АЕС.

Джерела виникнення викидів підприємств чорної металургії: добуток сировини. Вплив викидів на довкілля, можливості утилізації.

Відходи підприємств виробництва сталі. Особливості процесів виробництва , що є джерелами утворення твердих відходів. Характер впливу на довкілля. Захист навколишнього середовища від відходів сталеплавильного виробництва.

Виробництво кольорових металів. Особливості процесів одержання алюмінію, міді, нікелю, цинку. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля. Утилізація твердих відходів.

Викиди ливарного виробництва. Порівняльна характеристика методів одержання виливків та кількості викидів. Особливості безперервного лиття та впровадження його в Україні. Вплив ливарного виробництва на довкілля. Утилізація викидів.

Найбільш характерні процеси хімічної промисловості та їх викиди. Характеристики впливу викидів хімічної промисловості на навколишнє середовище та здоров'я людей. Заходи боротьби з шкідливим впливом на здоров'я людей.

Викиди деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Екологічні аспекти галузі. Джерела викидів, засоби знешкодження шкідливого впливу та утилізація відходів.

Промисловість будівельних матеріалів. Природна та штучно створена сировина та матеріали, можливості утилізації. Азбест: шкідливість та застосування. Важкі метали. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на здоров'я людини.

Екологічна небезпека роботи підприємств легкої промисловості. Джерела шкідливих викидів, вплив на довкілля, шляхи зменшення кількості, утилізація.

Викиди у процесах меліорації, тваринництві та процесах переробки сировини одержаної агропромисловим комплексом. Застосування інсектицидів: вплив на довкілля. Шляхи утилізації викидів.

Шкідливі викиди залізничного, автомобільного та водного транспорту. Джерела шкідливих викидів, вплив на довкілля, шляхи зменшення кількості, утилізація.

Маловідходні та безвідходні технології.

Радіохімія

Проблеми поводження з радіоактивними відходами

Форми існування й міграції радіонуклідів у природних середовищах. Природні й техногенні радіонукліди в біосфері. Продукти розподілу, методи їхнього виділення, переробка й використання. Джерела утворення рідких, твердих і газоподібних відходів. Зберігання й переробка високоактивних рідких відходів. Очищення рідких відходів низького й середнього рівня активності. Визначення радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища й можливості сучасної радіохімії в області моніторингу. Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами. Радіохімічні аспекти ядерної трансмутації.

Хімія атмосфери

Загальна характеристика атмосфери. Висота атмосфери над земною поверхнею. Характеристика шарів атмосфери: тропосфера, тропопауза, стратосфера, іоносфера, екзосфера.

Хімічний склад тропосфери. Основні і малі компоненти атмосфери. Хімічний склад верхніх шарів атмосфери. Полярні сяйва, їх природа. Спектроскопічні методи визначення складу атмосфери. Форми Оксигену і Нітрогену у верхніх шарах атмосфери. Гідроген верхньої атмосфери. Природа Гідрогену полярних сяйв. Полярні сяйва і радіаційні пояси Землі.

Астрономічні сутінки, їх хімічна природа. Атмосферна люмінесценція як складова частина астрономічних сутінок. Свічення нічного неба, його природа. Оксиген, Нітроген і Натрій як обов’язкові компоненти у спектрі свічення нічного неба.

Атомарний Оксиген у верхній частині атмосфери. Перетворення різних форм Нітрогену у верхніх шарах атмосфери.

Природа йоносфери. П’ять шарів йоносфери.

Хімічний склад стратосфери і мезосфери. Дифузне розділення газів у стратосфері.

Роль озону в атмосфері. Товщина шару озону в залежності від широти. Об’ємна частка озону в атмосфері. Неможливість існування живих організмів без озонового захисту. Утворення і розпад озону під дією ультрафіолетового випромінювання. Поглинання озоном ультрафіолетового випромінювання Сонця. Зв'язок озону і теплого шару атмосфери. Висоти розташування озону над поверхнею Землі. Накопичення озону в високих широтах як результат адвекції озону в екваторіальній області. Причини відсутності озону у при поверхневих шарах атмосфери. Озон і метеорологічні явища.

Хімічний склад дощу. Порівняння сольового складу дощової води: морської води. Хімічний склад дощів, що супроводжують тайфуни.

Хімічний склад туманів, димів. Компоненти дощової води, обумовлені природними і антропогенними факторами.

Природна радіоактивність дощової води.

Хімічний склад хмар. Електроліти хмар і грозова електрика.

Техногенний вплив на атмосферу. Вуглекислий газ як продукт згорання вугілля, нафти, інших видів палива. Парниковий ефект, його сутність. Метан, оксиди Нітрогену, фреони, озон і ін. як компоненти парникових газів.

Зміна складу повітря в промислових центрах і великих містах.

Джерела забруднення атмосфери СО2, СО, SO2, оксидами Нітрогену.

Природні джерела домішок атмосфери – пил, тумани, дими і гази від лісових і степових пожеж, вулканічні гази.

Промисловість, автотранспорт і теплоенергетика як основні забруднювачі атмосфери.

Забруднення атмосфери парою гідрогенфторидної, сульфатної, хромової і інших мінеральних кислот, органічними розчинниками, NH3, H2S, Cl2, Br2, РН3. Аерозолі у повітрі. Кислотні дощі.

Гранично допустимі концентрації токсичних речовин в атмосфері.


Охорона праці в галузі

Основні законодавчі та нормативно-правові акти
з охорони праці в хімічній галузі

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.009 с.)