Тема: Електроліз. Гальванічні елементи. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Електроліз. Гальванічні елементи.ЗМІСТ

1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3-4. Електроліз. Гальванічні елементи ………4

2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6-7. Гідроген. Вода ……………………………6

3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8-9. Хімічні елементи головної підгрупи VI групи періодичної системи. Оксиген. Оксиди. ПЕРОКСИДИ……………………………………………………………………7 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10-11. Хімічні елементи головної підгрупи І групи періодичної системи. Лужні метали……………………………..…..… 8

4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12-13. Хімічні елементи побічної підгрупи І групи періодичної системи. Купрум, Аргентум та їх сполуки……………….………………………………………………...……... 9

5. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15. Хімічні елементи головної підгрупи ІІ групи періодичної системи. Берилій, Магній. Лужноземельні метали. Твердість води ……………………………………………………………….... 10

6. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16-17. Хімічні елементи побічної підгрупи ІІ групи періодичної системи. Цинк, Кадмій та їх сполуки ………………………………………………………………………….………. 12

7. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 19-20. Хімічні елементи головної підгрупи ІІІ групи періодичної системи. Бор, Алюміній та їх сполуки……………………………………………………...…………………. 13

8. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 22-24. Хімічні елементи головної підгрупи IV групи періодичної системи. Карбон, Кремній, Станум, Плюмбум та їх сполуки ………………………………………………………..……………... 15

9. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 26-28. Хімічні елементи головної підгрупи V групи періодичної системи. Нітроген, Амоніак. Оксигенвмісні сполуки нітрогену. Фосфор. Арсен, Стибій, Бісмут та їх сполуки ……………………………………………………………….............................. 18

10. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 30-31. Хімічні елементи головної підгрупи VI групи періодичної системи. Сульфур. Гідрогенсульфід. Оксигенвмісні сполуки сульфуру ……………………………………………………………... 21

11. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№ 3 2-33. Хімічні елементи головної підгрупи VI групи періодичної системи. Хром та його сполуки …………………………………………………………………………….……. 22

12. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА. № 35-36 Хімічні елементи головної підгрупи VIІ групи періодичної системи. Хлор. Гідрогенхлорид. Бром, Йод………….. 23

13. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 37-38. Хімічні елементи побічної підгрупи VIІ групи періодичної системи. Манган та його сполуки……………………………………………………………………..… 26

14. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 40-41. Хімічні елементи побічної підгрупи VIІІ групи періодичної системи. Ферум, Кобальт, Ніколь та їх сполуки…………………………………………………………………………. 27

15. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 43. Періодичний закон та електронна аналогія хімічних елементів…………………………………………..…………….…… 28

16. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 44. Періодичний закон хімічних елементів - основа хімічної систематики бінарних неорганічних сполук………………………………………….………………………………… 29

17. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 45. Періодичний закон хімічних елементів — основа хімічної систематики складних неорганічних хімічних сполук…………………………….……………………………………………… 30

18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..… 31

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3-4

Тема: Електроліз. Гальванічні елементи.

Письмово виконати наступні вправи:

1. Які процеси будуть відбуватися на електродах під час електролізу водного розчину сульфату цинку з інертними електродами.

2. Яка маса міді виділиться на катоді за 1 год електролізу розчину CuSO4 силою струму 4 А?

3. Які процеси перебігають на електродах при електролізі водного розчину CuSO4 з мідним анодом?

4. Знайти молярну масу еквіваленту метала, якщо при електролізі розчину його хлориду затрачено 3880 Кл струму, а на катоді виділилося 11,742 г металу.

5. Як можна добути літій гідроксид електролітичним способом? Яку кількість електричного струму потрібно затратити для добування 1 тонни LiOH? Скласти схеми електродних процесів.

Відповідь: 4 910Кл.

6. При електролізі розчину купрум (ІІ) сульфату на аноді виділилося 168 см3 газу (н.у.). Скласти електродні рівняння процесів, які перебігають на інертних електродах, і обчислити, яка маса міді виділиться на катоді

Відповідь: 0,953 г.

7. Визначити молярну концентрацію речовини еквівалента аргентум (І) нітрату, якщо для виділення всього срібла з 80 см3 цього розчину потрібно пропускати струм силою 0,8 А протягом 20 хв?

Відповідь: СН = 0,124.

8. Якою силою струму можна протягом 15 хв виділити усю мідь з 120 см3 розчину купрум (ІІ) нітрату з молярною концентрацією речовини еквівалента 0,2 моль/дм3?

Відповідь: 2,57 А.

9. При електролізі водного розчину станум (ІІ) хлориду на аноді виділилося 4,48 дм3 хлору (н.у.). Знайти масу олова, яка виділилася на катоді.

Відповідь: 23,7 г.

10. При проходженні струму силою 3,0 А через розчин солі тривалентного металу протягом 30 хвилин на катоді виділилося 2,142 г металу. Визначити атомну масу металу.

Відповідь: 114,82 а.о.м.

11. Який об’єм кисню (н.у.) виділиться при пропусканні струму силою 6А протягом 30 хв через водний розчин КОН?

Відповідь: 0,627 дм3.

12. На скільки зменшиться маса срібного анода, якщо електроліз розчину аргентум (І) нітрату проводити силою струму 2 А протягом 30хв 20 с? Скласти електронні рівняння процесів, які відбуваються на графітових електродах.

Відповідь: 5,148 г.

 

13. Гальванічний елемент складається з металічного цинку, який занурений в розчин арґентум нітрату з молярною концентрацією 0,1 М, і металічного свинцю,зануреного в розчин плюмбум (+2) нітрату з молярною концентрацією 0,02М. Розрахувати ЕРС елементу.Написати рівняння електродних процесів, скласти схему елементу.

Відповідь: 0,61 В.

 

14. Розрахувати потенціал срібного електроду в насиченому розчині арґентум броміду (ДР= 6 · 10-13), який містить крім цього калій бромід, кількістю 0,1 моль/дм3

Відповідь: 0,14 В.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6-7

Тема: Гідроген. Вода.

Письмово виконати наступні вправи:

1. Чому температура вогню гримучого газу вища, ніж температура вогню водню,який горить на повітрі?

2.Навести приклади, які показують різницю хімічної активності молекулярного та атомного водню?

3.Скільки грам води утвориться, взірвавши 6 дм3 гримучого газу (при н. у.)? (3,22 г)

4. Який газ та яка його маса не повністю ввійде у реакцію, взірвавши суміш, яка містить 0,36 г водню та 3,26 г кисню?(0,38 г O2)

5.Скільки дм3 водню (при н. у.) потрібно, щоб відновити 20 г купрум (+2) оксиду (ІІ)? (6,23 дм3)

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1.Поясніла міцність молекули водню.

2.Які фізичні властивості водню?

3.Чим пояснюється різна хімічна активність молекулярного та атомарного водню?

4.Поясніть причину можливої відновної дії водню при взаємодії з оксидами металів.

5.Чому температура полум’я “гримучого газу” вища, ніж температура полум'я водню, який горить на повітрі?

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 8

Тема: Хімічні елементи головної підгрупи VI групи Періодичної системи. Оксиген. Оксиди. Пероксиди.

Виконати письмово наступні вправи:

1.Написати рівняння реакції взаємодії води з наступними оксидами: Na2O2, BaO, N2O3, N2O5.

2.Написати формули оксидів, які можна отримати при розкладі: Cu(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, H2SO4.

3.Чому пероксид водню має кислотні властивості? Написати рівняння реакцій, в яких пероксид веде себе як кислота?

4.Написати структурні формули пероксиду натрію і пероксиду барію?

5. Знайти масу BaO2 та об’єм CO2 (при н. у.), який потрібно, щоб отримати 3 кг 3%-го розчину H2O2.(447,4 г BaO2; 59,3 дм3 CO2)

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1. Вказати тип гібридизації атомних орбіталей Оксигену, який дозволяє йому утворювати чотири однакових ковалентних зв'язки.

2. Пояснити, чому молекула О2 парамагнітна, а йон О22- - діамагнітний? Які магнітні властивості діоксигеніл-іона?

3. Які фізичні властивості кисню? Як збирають кисень в тару? Як зберігають кисень в лабораторії?

4. З розчином якої концентрації пероксиду водню прийнято працювати в лабораторії? Чому?

5. Яка форма запису участі гідроген пероксиду при врівнюванні схем окисно-відновних реакцій?

6. За методом ВЗ описати електронну будову молекули води. Як розміщений вектор моменту? Де його від’ємний кінець?

7. Використовуючи таблицю стандартних електродних потенціалів, мотивуйте можливість одержання кисню при взаємодії підкисленого розчину гідроген пероксиду з Ca(OCI)2.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 10-11

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 12-13

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 15

Твердість води.

Виконайте письмово наступні вправи:

1. Скільки грам Ca(OH)2 необхідно додати до 1000 л води, щоб видалити тимчасову твердість, яка дорівнює 2,86 мольекв/дм3?(106 г)

2. Визначити тимчасову твердість води, знаючи, що на реакцію з гідрокарбонатом, який міститься в 100 мл цієї води, необхідно 5 мл 0,1 моль/дм3 розчину НСl.(5 мольекв/дм3)

3. Скільки карбонат натрію потрібно додати до 5 л води, щоб усунути загальну твердість, яка дорівнює 4,60 мольекв/дм3?(1,22 г)

4. У 1 л води міститься 38 мг іонів Mg2+ та 108 мг іонів Ca2+. Обрахуйте загальну твердість води.(8,52 мольекв/дм3)

5. При кипінні 250 мл води, яка містить карбонат кальцію, випав осад масою 3,5 мг. Чому дорівнює твердість води?(0,28 мольекв/дм3)

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 16-17

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 19-20

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 22-24

Плюмбум та його сполуки.

1. В якого з оксидів більш вираженні основні властивості: а) PbO чи SnO; б) PbO чи PbO2? Чим це пояснюється?

2. Написати графічні формули Pb2O3 та Pb3O4. До якого класу сполучення можна віднести ці речовини?

3. Чи прореагують між собою дані речовини в розчині: а) SnCl2 і FeCl3; в) FeCl2 і Pb(NO3)2(довідникові таблиці в лабораторному практикумі)?

4. Дописати рівняння реакцій:

а) KI + Pb3O4 + H2SO4 → I2 +…

б) MnSO4 + PbO2 + H2SO4 → HMnO4 +…

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1.Пояснити напрямок протікання реакції між свинцем та кислотами і розчинами лугів.

2.Добування та властивості гідратів оксидів Плюмбуму

3.Дати характеристику окисно-відновних властивостей сполук Плюмбуму.

4.Розгляньте, як змінюється природа зв’язку в кристалах ОКСИДІВ СО 2, РЬО2.

5.В чотири пробірки налити розчини, що містять значні концентрації хімічних сполук Силіцію, Германію, Стануму та Плюмбуму, в яких ці елементи знаходяться в аніонній формі. Що буде спостерігатися при додаванні в кожну з пробірок розчину лакмусу?

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 26-28

Фосфор. Сполуки Фосфору.

Виконайте письмово:

1. Написати графічні формули гідро- та дигідрофосфатів кальцію, фосфату натрію, гідро фосфатів натрію та кальцію.

2. Утворіть перетворення:

а) Ca3(PO4)2 → CaHPO4 → Ca(H2PO4)2 → Ca3(H3PO4)2

3. Дописати рівняння, розташувати коефіцієнти:

білий
1) P + AgNO3 + H2O →

2) H3PO2 + Br2 + H2O →

4. Знайдіть об’єм 96%-го розчину H2SO4(ρ=1,84 г/см3) та масу фосфату, який містить 80%-й Ca3(PO4)2, які потрібно затратити, щоб отримати 20 т простого суперфосфату. (15,31 т фосфориту; 4,39 м3 розчину H2SO4)

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1.В чому різниця у властивостях чорного і білого фосфору?

2.Чому формули оксидів Фосфору правильніше писати Р40б і Р4О10, а не Р203 і Р205?

3.Як залежить гідроліз солей Н3Р04 від вмісту Гідрогену в кислотному залишку, від хімічного характеру основи, що утворює фосфат?

4.При розчиненні у воді тригалогенідів фосфору завжди відчувається запах фосфіну. Чому?

5.Що буде випадати в осад при додаванні до розчину купрум тетраоксосульфату:

а) натрій фосфату; б) натрій гіпофосфіту?

6. При нейтралізації фосфорної кислоти лугом КОН можна одержати калій дигідрофосфат. При нейтралізації фосфорної кислоти амоніаком можна одержати лише кислі солі. Чому?

 

Арсен, Стибій, Бісмут.

Виконайте письмово:

1. Написати молекулярні формули наступних сполук арсенату кальцію, дигідроарсенату натрію, мета арсенату калію, арсіну, арсеніду калію, бісмутіду магнію, оксосульфату (+4) стиблію (ІІІ), гексагідроксостибіту (V) натрію, оксосульфіту бісмуту (ІІІ).

2. Закінчіть рівняння реакцій, розташуйте коефіцієнти, вкажіть відновник і окисник:

а) As + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + …

б) Sb2O3 + KMnO4 + HCl → MnCl2 + …

в) Sb2O3 + Br2 + KOH → KBr + …

3. Яка кількість речовини оксиду миш'яку (ІІІ) може бути окиснена в миш’яковій кислоті 20 мл 64%-го розчину HNO3 (ρ=1,4 г/см3), якщо HNO3 відновлюється до NO? (0,21 моль)

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1. Яка особливість гідролізу солей Стибію (Ш) і Бісмуту (ІІІ)?

2. В одній пробірці знаходиться Мg3N2, в другій - Мg3Аs2. В обидві пробірки налили хлоридної кислоти. В якій з них буде виділятися газ? Що зміниться, якщо хлоридну кислоту замінити нітратною?

3. І в молекулі амоніаку, і в молекулі арсіну на центральний атом припадає неподілена електронна пара. Але ж донорні властивості цих молекул суттєво відрізняються. Чому?

4. За стандартних умов арсен трихлорид - рідина. В три стакани: з водою, концентрованою хлоридною кислотою і концентрованим розчином лугу додали по краплині А3СІ3. Що буде спостерігатися в кожному стакані? Написати рівняння реакцій, які при цьому протікають.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 30-31

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 32-33

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 35-36

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 37-38

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 40-41

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 43

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 44

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Степаненко О. М. Загальна та неорганічна хімія: навчальний посібник. У 2-х частинах / О. М. Степаненко, Рейтер Л. Г., Ледовських В. М., Іванов С. В. – К.: “Педагогічна преса”, 2002. ч.ІІ, С. 635- 669.

2. Угай Я. А. Общая химия / Я. А. Угай – М.: Высшая шк., 2000. – С. 488 - 495.

3. Глинка Н. Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов / Под. ред.. А. И. Ермакова – 29-е, исправленное / Н. Л. Глинка – М.: Интеграл – Пресс, 2002. – С. 522- 530.

4. Бабич Л. В. Практикум по неорганической химии: учебное пособие / Л. В. Бабич, Балезин С. А., Глинка Ф. Б., Зак Э. Г., Родионова В. Н. - М.: Просвещение, 1991. С. 299 - 307.

5. Слободяник М. С. Загальна та неорганічна хімія: Практикум / М. С. Слободяник, Улько Н. В., Бойко К. М., Самойленко В. М. – К.: Либідь, 2004. – С. 295- 308.

ЗМІСТ

1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3-4. Електроліз. Гальванічні елементи ………4

2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6-7. Гідроген. Вода ……………………………6

3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8-9. Хімічні елементи головної підгрупи VI групи періодичної системи. Оксиген. Оксиди. ПЕРОКСИДИ……………………………………………………………………7 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10-11. Хімічні елементи головної підгрупи І групи періодичної системи. Лужні метали……………………………..…..… 8

4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12-13. Хімічні елементи побічної підгрупи І групи періодичної системи. Купрум, Аргентум та їх сполуки……………….………………………………………………...……... 9

5. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15. Хімічні елементи головної підгрупи ІІ групи періодичної системи. Берилій, Магній. Лужноземельні метали. Твердість води ……………………………………………………………….... 10

6. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16-17. Хімічні елементи побічної підгрупи ІІ групи періодичної системи. Цинк, Кадмій та їх сполуки ………………………………………………………………………….………. 12

7. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 19-20. Хімічні елементи головної підгрупи ІІІ групи періодичної системи. Бор, Алюміній та їх сполуки……………………………………………………...…………………. 13

8. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 22-24. Хімічні елементи головної підгрупи IV групи періодичної системи. Карбон, Кремній, Станум, Плюмбум та їх сполуки ………………………………………………………..……………... 15

9. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 26-28. Хімічні елементи головної підгрупи V групи періодичної системи. Нітроген, Амоніак. Оксигенвмісні сполуки нітрогену. Фосфор. Арсен, Стибій, Бісмут та їх сполуки ……………………………………………………………….............................. 18

10. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 30-31. Хімічні елементи головної підгрупи VI групи періодичної системи. Сульфур. Гідрогенсульфід. Оксигенвмісні сполуки сульфуру ……………………………………………………………... 21

11. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№ 3 2-33. Хімічні елементи головної підгрупи VI групи періодичної системи. Хром та його сполуки …………………………………………………………………………….……. 22

12. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА. № 35-36 Хімічні елементи головної підгрупи VIІ групи періодичної системи. Хлор. Гідрогенхлорид. Бром, Йод………….. 23

13. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 37-38. Хімічні елементи побічної підгрупи VIІ групи періодичної системи. Манган та його сполуки……………………………………………………………………..… 26

14. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 40-41. Хімічні елементи побічної підгрупи VIІІ групи періодичної системи. Ферум, Кобальт, Ніколь та їх сполуки…………………………………………………………………………. 27

15. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 43. Періодичний закон та електронна аналогія хімічних елементів…………………………………………..…………….…… 28

16. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 44. Періодичний закон хімічних елементів - основа хімічної систематики бінарних неорганічних сполук………………………………………….………………………………… 29

17. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 45. Періодичний закон хімічних елементів — основа хімічної систематики складних неорганічних хімічних сполук…………………………….……………………………………………… 30

18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..… 31

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3-4

Тема: Електроліз. Гальванічні елементи.

Письмово виконати наступні вправи:

1. Які процеси будуть відбуватися на електродах під час електролізу водного розчину сульфату цинку з інертними електродами.

2. Яка маса міді виділиться на катоді за 1 год електролізу розчину CuSO4 силою струму 4 А?

3. Які процеси перебігають на електродах при електролізі водного розчину CuSO4 з мідним анодом?

4. Знайти молярну масу еквіваленту метала, якщо при електролізі розчину його хлориду затрачено 3880 Кл струму, а на катоді виділилося 11,742 г металу.

5. Як можна добути літій гідроксид електролітичним способом? Яку кількість електричного струму потрібно затратити для добування 1 тонни LiOH? Скласти схеми електродних процесів.

Відповідь: 4 910Кл.

6. При електролізі розчину купрум (ІІ) сульфату на аноді виділилося 168 см3 газу (н.у.). Скласти електродні рівняння процесів, які перебігають на інертних електродах, і обчислити, яка маса міді виділиться на катоді

Відповідь: 0,953 г.

7. Визначити молярну концентрацію речовини еквівалента аргентум (І) нітрату, якщо для виділення всього срібла з 80 см3 цього розчину потрібно пропускати струм силою 0,8 А протягом 20 хв?

Відповідь: СН = 0,124.

8. Якою силою струму можна протягом 15 хв виділити усю мідь з 120 см3 розчину купрум (ІІ) нітрату з молярною концентрацією речовини еквівалента 0,2 моль/дм3?

Відповідь: 2,57 А.

9. При електролізі водного розчину станум (ІІ) хлориду на аноді виділилося 4,48 дм3 хлору (н.у.). Знайти масу олова, яка виділилася на катоді.

Відповідь: 23,7 г.

10. При проходженні струму силою 3,0 А через розчин солі тривалентного металу протягом 30 хвилин на катоді виділилося 2,142 г металу. Визначити атомну масу металу.

Відповідь: 114,82 а.о.м.

11. Який об’єм кисню (н.у.) виділиться при пропусканні струму силою 6А протягом 30 хв через водний розчин КОН?

Відповідь: 0,627 дм3.

12. На скільки зменшиться маса срібного анода, якщо електроліз розчину аргентум (І) нітрату проводити силою струму 2 А протягом 30хв 20 с? Скласти електронні рівняння процесів, які відбуваються на графітових електродах.

Відповідь: 5,148 г.

 

13. Гальванічний елемент складається з металічного цинку, який занурений в розчин арґентум нітрату з молярною концентрацією 0,1 М, і металічного свинцю,зануреного в розчин плюмбум (+2) нітрату з молярною концентрацією 0,02М. Розрахувати ЕРС елементу.Написати рівняння електродних процесів, скласти схему елементу.

Відповідь: 0,61 В.

 

14. Розрахувати потенціал срібного електроду в насиченому розчині арґентум броміду (ДР= 6 · 10-13), який містить крім цього калій бромід, кількістю 0,1 моль/дм3

Відповідь: 0,14 В.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6-7

Тема: Гідроген. Вода.

Письмово виконати наступні вправи:

1. Чому температура вогню гримучого газу вища, ніж температура вогню водню,який горить на повітрі?

2.Навести приклади, які показують різницю хімічної активності молекулярного та атомного водню?

3.Скільки грам води утвориться, взірвавши 6 дм3 гримучого газу (при н. у.)? (3,22 г)

4. Який газ та яка його маса не повністю ввійде у реакцію, взірвавши суміш, яка містить 0,36 г водню та 3,26 г кисню?(0,38 г O2)

5.Скільки дм3 водню (при н. у.) потрібно, щоб відновити 20 г купрум (+2) оксиду (ІІ)? (6,23 дм3)

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1.Поясніла міцність молекули водню.

2.Які фізичні властивості водню?

3.Чим пояснюється різна хімічна активність молекулярного та атомарного водню?

4.Поясніть причину можливої відновної дії водню при взаємодії з оксидами металів.

5.Чому температура полум’я “гримучого газу” вища, ніж температура полум'я водню, який горить на повітрі?

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 8Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 565; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.188 (0.12 с.)