Тема: хімічні елементи головної підгрупи ііі групи періодичної системи. Бор, алюміній та їх сполуки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: хімічні елементи головної підгрупи ііі групи періодичної системи. Бор, алюміній та їх сполуки.1. Написати молекулярні та схематичні формули метаборату барію, тетраборату кальцію, метаалюмінату калію, гексагідроксоалюмінату натрію.

2. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна зробити наступні перетворення:

B

/

а) B2O3 → H3BO3 → HBO2 → H2B4O7 →Na2B4O7 → NaBO2

б) Al → Na[ Al(OH)4]

3. Дописати рівняння реакцій, поставити коефіцієнти:

а) Al + KMnO4 + H2SO4

4. Чому алюміній, який знаходиться в електрохімічному ряді напруг металів значно лівіше водню, не витісняє останнього із води, але легко витісняє його із водного розчину лугу? Яку роль грає луг в цьому процесі? Відобразіть рівняннями окремі стадії цього процесу?

5. Яка кількість речовини борної кислоти можна отримати із 20 г аморфного бора при окисненні його 65%-м розчином азотної кислоти, якщо останнього додано 50 см3 (ρ= 1,4 г/см3) і HNO3 відновлюється до NO? (0,72 моль)

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1. Представити рівняннями хімічні властивості борної кислоти.

2. Яка якісна реакція на борну кислоти?

3. Якими хімічними дослідами можна показати,що борна кислота стійкіша за тетраборатну, тетраборати та борати?

4. Які метали взаємодіють з розчинами лугів, коли це можливо?

5. В чому суть хімічної властивості амфотерність елемента, оксиду, гідроксиду?

6. Чому неможливо отримати сульфід алюмінію,діючи на розчин його солі натрій сульфідом. Написати рівняння реакції, які протікають при цьому?

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 22-24

Тема: Хімічні елементи головної підгрупи IV групи Періодичної системи. Карбон та його сполуки. Германій, Олова, Свинець, як прості речовини.

1.Чому щоб розділити CO від CO2 суміш цих газів пропускають через розчин лугу, а не через воду? Пояснити.

2.Чи можна за допомогою реакції, які протікають в розчині, приготувати карбонат заліза і алюмінію? Пояснити.

3. Як впливає пониження температури та зменшення тиску на рівновагу реакцій:

а) C + 2H2 → CH4 + 75,31 кДж

б) CO + Cl2 → COCl2 + 112,97 кДж

в) H2O + CO → H2 + CO2 + 41,84 кДж

4. Закінчіть рівняння наступних реакцій:

CO + KMnO4 + H2SO4 каталізатор Ag

CO + K2Cr2O7 + H2SO4 каталізатор

5.У 1300 г води розчинили 180 г кристалічної соди Na2CO3•10H2O. Густина утвореного розчину 1,16 г/см3. Визначте масову частку (%)речовини в розчині з розрахунком на безводну сіль; молярну та нормальну концентрації визначити, виходячи з кристалогідрату. (4,5%; 0,49 моль/дм3; 0,98 моль/дм3)

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1. Які фізичні та хімічні властивості карбон(ІV) оксиду?

2. Добування та властивості солей карбонатної кислоти.

3. Метан можна одержати при дії води на карбід алюмінію. Чи буде виділятися метан, якщо замінити воду на хлоридну кислоту, розчин лугу, нітратну кислоту?

Кремній та його сполуки:

1.Написати рівняння реакцій наступних перетворень:

SiF4

Si → SiH4 → SiO2 → SiO2 → H2SiO3 → Na2SiO3

Si

2. Написати рівняння реакцій: а) силіцію з водою; б) силіцію з розчином гідроксиду натрію.

3. Кремній використовують для відновлення деяких елементів із їх оксидів. Як це можна пояснити,знаючи,що:

тверд.
тверд.
Si + O2 = SiO2 + 880 кДж

 

4. Скільки кілограм кремнію та який об’єм 32%-го розчину NaOH (ρ=1,35 г/см3) потрібно,щоб отримати 15 м3 водню, при t = 17° C та p=98,64 кПа?(8,6 кг Si; 56,8 дм3 розчину NaOH)

5. Яким найпростішим способом розрізнити карбонат та силіцій?

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1. Дати визначення колоїдної частинки, геля, золя, драглів.

2.Під впливом яких факторів руйнуються колоїдні системи?

3.Наведіть приклади можливих випадків гідролізу солей кремнієвих кислот.

 

Станум та його сполуки:

1. Дописати рівняння реакції:

а) SnCl2 + HNO2 + HCl →

б) SnCl4 + Zn →

3. Яка із солей більш здатна до гідролізу?

а) SnCl2 чи SnCl4? Поясніть.

4. Який об’єм 2 г/моль нормальної концентрації розчину NaOH потрібно додати до 200 г 5%-го розчину SnCl2, щоб перетворити його густину в тетрагідроксокомплекс? (105,3 см3)

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1. Пояснити напрямок протікання реакції олова з кислотами і розчинами лугів.

2. Добування та властивості оксидів та гідроксидів Стануму (+2), (+4).

3.Дати характеристику окисно-відновних властивостей сполук Стануму.

 

Плюмбум та його сполуки.

1. В якого з оксидів більш вираженні основні властивості: а) PbO чи SnO; б) PbO чи PbO2? Чим це пояснюється?

2. Написати графічні формули Pb2O3 та Pb3O4. До якого класу сполучення можна віднести ці речовини?

3. Чи прореагують між собою дані речовини в розчині: а) SnCl2 і FeCl3; в) FeCl2 і Pb(NO3)2(довідникові таблиці в лабораторному практикумі)?

4. Дописати рівняння реакцій:

а) KI + Pb3O4 + H2SO4 → I2 +…

б) MnSO4 + PbO2 + H2SO4 → HMnO4 +…

 

Контрольні питання до лабораторної роботи:

1.Пояснити напрямок протікання реакції між свинцем та кислотами і розчинами лугів.

2.Добування та властивості гідратів оксидів Плюмбуму

3.Дати характеристику окисно-відновних властивостей сполук Плюмбуму.

4.Розгляньте, як змінюється природа зв’язку в кристалах ОКСИДІВ СО 2, РЬО2.

5.В чотири пробірки налити розчини, що містять значні концентрації хімічних сполук Силіцію, Германію, Стануму та Плюмбуму, в яких ці елементи знаходяться в аніонній формі. Що буде спостерігатися при додаванні в кожну з пробірок розчину лакмусу?

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 26-28Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 531; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.94.177 (0.012 с.)