ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тато купить йому автівку, якщо він добре складе екзамени.ІІ тип стосується нереальної умови для теперішнього чи майбутнього (малоймовірне передбачення або уява) часів. Часові форми, що застосовуються:

Головне – Future Indefinite-in-the Past: ____ would I …. .

Підрядне – Past Indefinite: ____ II …. .

I would join the police force if I were taller. –

Я б пішов служити до поліції, якби був вищим.

 

У підрядному реченні дієслово to be має форму wereдля формального стилю мовлення та was для неформального.

ІІІ тип стосується нереальної умови для минулого часу. Часові форми, що застосовуються:

Головне – Past Perfect-in-the Past: ____ would have III …. .

Підрядне – Past Perfect: ____ had III …. .

You would have had a great time if you had come to the party. –

Ти мав би чудовий час, якби прийшов на вечірку.

ІІ та ІІІ типи мають одну спільність – нереальність умови, що робить можливим утворення змішаного типу, тобто за умови нереальності головного та підрядного речень часове співвідношення є різним: головне у теперішньому, підрядне у минулому, або навпаки: головне у минулому, підрядне у теперішньому:

- We would know where we are if we had brought a map. - Ми б знали, де зараз знаходимося, якби принесли карту (Але ми не знаємо, бо не принесли карту);

- I wouldn’t have married her if I didn’t love her. - Я б на ній не одружився, якби не кохав її (Але я одружився, бо кохав).

Якщо у реченні виражається ситуація, яка завжди є правдивою, застосовується

0 тип. В обох частинах такого речення вживається Present Indefinite: ____ I …. .

You get a 5% discount if spend over 20$ at this supermarket. – Ви отримуєте п’ятивідсоткову знижку, якщо витрачаєте у цьому сепермаркеті понад 20 доларів.

 

 

ЩЕ ОДНА ВАЖЛИВА ТЕМА: АРТИКЛІ

 

DEFINITE (THE) Вживаються з усіма іменниками в однині та множині   INDEFINITE (A/AN) Вживаються зі злічуваними іменниками в однині
- коли йдеться про конкретний предмет чи особу - з іменником, який має обмежувальне значення (the door of the room) - перед найвищим ступенем порівняння прикметників - перед порядковими числівниками - перед іменником з обмежувальним реченням (the girl I had seen before) - перед іменниками, які є єдиними у своєму роді (the sun, the sky, the moon) - перед предметами, які є єдиними в певній ситуації (the floor is brown) - перед іменником, який означає весь клас в цілому - в сталих словосполученнях - якщо предмет чи особа згадуються вперше - після звороту there is - з іменниками-прикладками - в окличних реченнях після what…! - після слів such, quite, rather - в значенні «один» - в значенні «будь-який, всякий» - в сталих словосполученнях - з назвами професій чи роду занять - з абстрактними іменниками, які мають означення, що виражають різновид якості, стану, почуття (there was a long silence)
  ВЛАСНІ НАЗВИ  
- імена з означенням (the hungry John) - прізвище, яке означає сім’ю в цілому - імена з підрядним означальним реченням (the Mike who visited us in 1998) - прізвище в однині зі значенням одного із членів сім’ї (He was a Bush…)  
ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ
- назви федеративних країн (the USA) - винятки (the Netherlands, the Philippines, the Crimea) - назви з означенням (the Ukraine of the 20th century) - все, що пов’язано з водою (озера, річки, моря, океани) - групи островів - гірські хребти - театри, кінотеатри, музеї, клуби, картинні галереї - назви організацій та політичних партій   - назви країн, континентів, міст, сіл, селищ - назви озер зі словом lake - окремі острови - окремі гірські вершини - назви вулиць, площ, парків   ВЖИВАЮТЬСЯ БЕЗ АРТИКЛЯ
     
  БЕЗ АРТИКЛЯ  
- якщо є вказівний, питальний, присвійний займенник (this, my, which) - якщо є займенники some, any, no, each, every - якщо вже є іменник в присвійному відмінку (Bill’s wife) - перед звертанням - перед днями тижня, місяцями, порами року - якщо після іменника стоїть кількісний числівник в значенні порядкового (lesson ten) - в газетних заголовках - в сталих словосполученнях - перед назвами речовин - з абстрактними іменниками - перед іменами людей та кличками тварин - перед іменами з прикметниками lazy, poor, old, little, dear

 

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

ЧАСОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

 

1. Choose the right variant:

 

1. By the time my mom came I … my room. Cleaned Had cleaned Was cleaning
2. The text … discussed by us next time. Is Will be Were
3. Artem promised he … better. Will study Will have studied Would study
4. My friend … by the teacher. Has been asked Asked Will ask
5. Olena thought she … the task by the end of the lesson. Would have done Would have do Will do
6. Natalka … about her problems now. Is thinking Thought Have thought
7. Grammar test … by us at the moment. Have been done Was done Is being done
8. Iren … already … seven sentences. Have translated Translated Has translated
9. My sister always… TV in the evenings. Watch Watched Watches
10. Danylo was sure, the room … cleaned by his oldest brother. Would be Is Will have
11. By the 1st of November our group … Lviv. Visits Will have visited Would have visit
12. The whole day Nazar … football. Play Was playing Played
13. Tomorrow I … a rest. Am going to have Has Has had
14. Serhiy said, when his dad came he … chess for two hours. Would have been playing Will have been playing Would have played
15. Last year my family and me … our rest in the Crimea. Had Has Have
16. When Veronica was a child she … . Cried Used to cry Was crying
17. Olexiy hoped he … his favorite book the whole morning. Will read Would be reading Had read
18. The letter … by the girl from the morning till the evening. Has been written Was being written Was written
19. When the bell rang Pavlik … the test for 40 minutes. Had been doing Had done Was doing
20. Next summer Katia …. to the mountains again. Went Will have gone Is going
21. I … my teacher for many years. Know Have been knowing Have known
22. When the teacher comes we … our test for half an hour. Will be doing Will have been doing Will do
23. This book … by Vadym a month ago. Were read Was read Read
24. From 5 till 6 Andriy …. dinner. Will cook Will be cooking Has cooked
25. English … five times a week. Teach Is taught Taught
26. We … the test for 10 minutes. Have being doing Have been doing Are doing

 

 

2. Choose the right variant:

- My mom …… home from her job by 6 p.m. a) came back, b)have come back, c)had come back

- Two years ago I …. in Lviv. a) was, b)were, c)had been

- We ….. our English teacher for 6 years. a) have known, b)know, c)have been knowing

- In a month my family ….. my grandparents. a) visited, b)have visited, c)are going to visit

- The whole evening my mom ….. supper. a) was cooking, b)cooked, c)have cooked

- If we ….. time we will read this book. a) having, b)will have, c)have

- I said my teacher I …. the task in time. a) will do, b)have done, c)would do

- Before my friend came to me I ……. with his girlfriend over the phone for half an hour. a) spoke, b)had been spoken, c)was speaking

- She has never …… London. a) be in, b)been in, c)been to

- We know we …. our exams after the 9th grade.a) will pass, b)would pass, c)passed

 

3. Define the tense form of each sentence:

We are writing the test now.

If the weather is fine we will go for a walk.

They have just arrived.

When my granny comes I will have been cleaning the flat for two hours.

He hoped they would be speaking about their plans the whole evening.

My little sister is 9 years old.

Yesterday I read a very interesting book.

In three weeks we’ll have summer holidays.

I will have finished my home-work by 7 o’clock.

My friend was speaking with me on the telephone from 7 till 8.

 

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ

 

Choose the right variant:

1. She said her mother … to Kyiv the day before. a) had gone, b) went, c) had been going

2. John promised his father … the next day. a) will come, b) came, c) would come

3. Ann told me her sister … her homework then. a) did, b) was doing, c) is doing

4. I knew my brother … by 6 o’clock. a) has come, b) came, c) had come

5. She remembered she … TV from 5 till 6. a) was watching, b) had been watching, c) watched

6. I hoped they … me two days before. a) had called, b) called, c) have called

7. Granny said she … Moscow in 1989. a) had visited, b) was visiting, c) visited

8. The girl said her name … Teresa. a) is, b) was, c) were

9. John knew his sister … already … that book. a) was .. read, b) had … read, c) has … read

10. I know they … in Berlin. a) live, b) lived, c) had lived

 

Translate into English:

1. Я знала, що моя сім’я проживала у Німеччині у 1989 році.

2. Мама сказала, що мені подобалося гратися з ляльками.

3. Вчителька згадала, що розповідала нам про це вчора.

4. Сестра Майкла сказала, що він зараз грає у футбол.

5. Моя подруга каже, що її батьки перебувають нині у Італії.

6. Вчитель нагадав, що британці святкують Різдво 25 грудня.

7. Джон сподівався, що поступить до Оксфорда наступного року.

8. Я знав, що цю дівчину звати Мойра.

9. Вона сказала, що була рада побачити мене.

10. Діти були впевнені, що обідатимуть о 3 годині.

 

 

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

 

Choose the right variant:

 

1. You will _____ speak Spanish in another few months. a)can b)have c)be able to d)ought

2. I'd like _____ skate. a)to can b)to be able to c)to have to d)could

3. Nobody answers the phone. They _____ be out. a)should b)would c)can d)must

4. I'm sorry, I _____ have phoned to tell you I was coming. a)should to b)ought to c)had to d)could

5. To my mind, the government _____ take care of old people. a)ought b)need to c)must d)may

6. I _____ get up early on Mondays. a)am able b)have to c)must d)may

7. _____ you mind passing me that salt? a)will b)should c)could d)would

8. As you _____ remember, I was always interested in scientific experiments. a)may b)have to c)must d)ought to

9. Little children like books with large print. They _____ read them more easily. a)should b)must c)can d)have to

10. _____ I speak to Jane, please? a)could b)shall c)must d)ought

11. My dentist says I _____ eat so many sweets. a)needn’t b)mustn’t c)ought not d)shouldn’t

 

Choose the right variant:

 

1. ___ you speak any foreign languages? a. may b. can c. have

2. Liz ___ get tired of her job. It is so boring. a. has to b. must c. should

3. Where's Nick? He ___ be in his office.a. might b. mustn't c. is to

4. Take an umbrella. It ___ rain later.a. has to b. need c. might

5. Jack ___ go to hospital yesterday.a. must b. had to c. need

6. You look tired. You ___ go to bed.a. should b. ought c. are to

7. You ___ do it. I've already done it. a. must not b. need not c. ought not

8. ___ it be true?a. must b. may c. can

9. ___ we stay or leave?a. will b. would c. shall

10. Jane was so tired. She ___ have worked days and nights.a. should b. must c. need

 

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

ІНФІНІТИВ

 

1. Translate into Ukrainian:

1. We watched them play football

2. Father caused me to tell the truth

3. They expected her to arrive on Sunday

4. I wanted my teacher to explain us the rule

5. She considered me to be a liar

6. My friend is reported to be speaking with her

7. They were said to have built a new house

8. They are believed to be very strong

9. You are heard to chat

10. She seems to be cooking dinner

11. They chanced to meet me in Warsaw

12. You were unlikely to solve the problem

 

2. Translate into English and underline the infinitives or the complexes with them:

1. Я щаслива, що навчаюся в цій школі

2. Ми раді, що сходили в Олександрівку

3. Він хоче, щоб Марина поцілувала його

4. Артем міг це зробити (але не зробив)

5. Катруся любить, щоб їй розповідали про гори

6. Мета Сергія – стати менеджером

7. Забути ту вечірку було неможливо

8. Олексій одружився першим з нашого класу

9. Андрій мовчав, щоб роздратувати вчителя

10. Сосиски були надто смачними, щоб віддавати їх собаці

11. Ми бачили, як Іра палила у кущах

12. Назар змусив її погодитися

13. Кажуть, що Наталка була у Польщі

14. Вадим, напевно, напише тест добре

15. Данило виявився добрим співаком

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

ДІЄПРИКМЕТНИК

 

Translate into Ukrainian:

1. Having cooked dinner, Katrusia invited all her friends to sit at the table.

2. The boy living next door is my best friend.

3. Entering the room, Vadym switched on his TV.

4. When answering the teacher’s question, Nazar forgot to give the example.

5. Having smoked his cigarette, Artem went down to the river.

6. Natalka came up to Serhiy, cutting a tall dry tree.

7. Olexiy looked at the blackboard, writing nothing.

8. Andriy read a Russian newspaper, saying dirty words.

9. Daniil was heard playing the bandura.

10. Artiomka will have his hair cut.

11. The teacher having left the room, Serhiy looked at his mate’s copybook.

12. The day being warm and sunny, Aliona decided to go for a walk.

 

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

ГЕРУНДІЙ

Translate into Ukrainian:

1. After a short rest Vadym went on reading a German book.

2. Before entering the military school Serhiy’s main task is to give up smoking.

3. Andriy couldn’t help admiring Ira’s new outfit.

4. Artem is looking forward to graduating from school.

5. Katrusia insisted on being given an additional task.

6. Artiomka dreams about visiting Lviv this fall.

7. Olexiy is sorry for not having learnt the Polish poem by heart.

8. Olena is busy writing a research work in Biology.

9. Seryi is a reliable boy worth making friends with.

10. Instead of playing the bandura Daniil enjoyed singing folk songs.

11. Natalka was surprised at her mom’s having bought a dog.

12. Nazar objected to his being accused.

 

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

РОЗДІЛОВІ ЗАПИТАННЯ

 

Complete the sentences with question tags:

We can ask at the tourist office, He's got a big car, You like modern art, There aren't any biscuits left, I've told you once, Mme Tussaud came from Strasbourg, You aren't going to do anything silly, The weather wasn't very good, You can't answer all the questions, You will help me to do the dishes, He believes you, The teacher should explain the lesson, The boy didn't know the lesson, Bob frightened you, You can speak English well, She couldn't arrange that, You won't tell him, He shouldn't do it, Luciano Pavarotti is a great singer, It isn't very cold today, Ms. Patton assigns a lot of homework, I didn't bring enough money, The children won't want to go to bed early, You have already seen «Brave heart», The movie received several Oscars, We can't keep our dog in the hotel room, The Braves would like to win another World Series, Basketball players don't have small feet, You don't smoke, You haven't got a car,

 

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

НЕПРЯМІ ЗАПИТАННЯ

 

Transform into indirect questions using I wonder, I want to know, I’d like to ask, I haven’t a clue, etc.:

 

How long have you been studying in Collegium?  
Did you come to school last Sunday?  
Are you a super star?  
Where have you found this magazine?  
When will you come to my place?  
Where were you a week ago?  
Had you had your dinner by the time I came I came?  
Is he going to watch this film tomorrow?  
Who was absent last Monday?  
Why don’t you want to speak English well?  

 

ПЕРЕВІРОЧНІ ТЕСТИ

АРТИКЛІ

 

Insert the articles where necessary:

 

1. ….sun is shining in … blue sky.

2. This is …. school I studied in.

3. Do you like to go to … school?

4. My mother is …. housewife, she always is at ….. home.

5. I like …... bread with …… butter.

6. …. car my father has got is Volkswagen.

7. When I grow up I want to have ….. big car.

8. What …. beautiful day is it today!

9. In …. morning I drink …. tea with lemon.

10.On …. Sunday we don’t go to school.

11. …. United Kingdom is situated on …. British Isles.

12.….. highest mountain in …. Ukraine is ….. Hoverla.

13. …… Kovalenkos went to …. theatre.

14. …. walls in my room are …. white.

15. Our country is washed by …. Black Sea.

16. …. February is …. shortest month of …… year.

17. My …. best friend lives in ….. Kyiv.

18. …. tiger is …. wild animal.

19. At …. night children usually sleep.

20. This is …... very interesting book.

21. … country I’d like to visit is …… USA.

22. There was ….. water in her …. room.

23. ….. teacher told us about …… Ukraine of the 20th century.

24. Open your books on …... page ten.

 

ОПОРНІ СХЕМИ

▲УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

I IІ IІІ - основне дієслово у І, ІІ, ІІІ формах; ? – питальне слово; ____ - підмет;

Do/does did will would am/is/are was/were have/has had been - допоміжні діслова для утворення питальних/розповідних речень;

Don’t/doesn’t didn’t won’t wouldn’t am not isn’t aren’t wasn’t weren’t haven’t/hasn’t hadn’t – допоміжні дієслова із заперечною часткою not для утворення заперечних речень.

▲THE PRESENT INDEFINITE TENSE

 

+ ____ I …. . ____ am/is/are ..... .
? Do/does ____ I ....... ? ? do/does ____ I ...... ? ? I .... ? Am/Is/Are ____ …. ? ? am/is/are ____ …. ? ? am/is/are …. ?
- ____ don’t/doesn’t I ...... . ____ am not/isn’t/aren’t ..... .

 

▲THE PAST INDEFINITE TENSE

 

+ ____ II …. . ____ was/were ..... .
? Did ____ I ....... ? ? did ____ I ...... ? ? II .... ? Was/were ____ …. ? ? was/were ____ …. ? ? was/were …. ?
- ____ didn’t I ...... . ____ wasn’t/weren’t ..... .

 

▲THE FUTURE INDEFINITE TENSE

 

+ ____ will I …. . I will come to you tomorrow.
? Will ____ I ....... ? ? will ____ I ...... ? ? will I .... ? Will you come to me tomorrow? When will you come to me? Who will come to me tomorrow?
- ____ won’t I ...... . I won’t come to you tomorrow.

 

▲THE FUTURE INDEFINITE-IN-THE-PAST TENSE

 

+ ____ II , ____ would I …. . I said, she would come to you the next day.
? ____ II , if ____ would I …. . ____ II , why ____ would I .. . ____ II , who would I …. . I asked, if she would come to you the next day. I asked, why she would come to you the next day. I asked, who would come to you the next day.
- ____ II , ___ wouldn’t I …. . I said, she wouldn’t come to you tomorrow.

 

▲THE PRESENT CONTINUOUS TENSE

 

+ ____ am/is/are I -ing …. . They are playing football now.
? Am/is/are ____ I -ing ....... ? ? am/is/are ____ I -ing ...... ? ? am/is/are I -ing .... ? Are they playing football now? Why are they playing football now? Who is playing football now?
- ____ am not/isn’t/aren’t I -ing ...... . They aren’t playing football now.

 

▲THE PAST CONTINUOUS TENSE

 

+ ____ was/were I -ing …. . They were playing football the whole morning.
? Was/were ____ I -ing ....... ? ? was/were ____ I -ing ...... ? ? was/were I -ing .... ? Were they playing football from 5 till7? Why were they playing football when I came? Who was playing football the whole morning?
- ____ wasn’t/weren’t I -ing ...... . They weren’t playing football the whole day.

 

▲THE FUTURE CONTINUOUS TENSE

 

+ ____ will be I -ing …. . They will be playing football the whole morning.
? Will ____ be I -ing ....... ? ? will ____ be I -ing ...... ? ? will be I -ing .... ? Will they be playing football from 5 till7? Why will they be playing football when I come? Who will be playing football the whole morning?
- ____ won’t be I -ing ...... . They won’t be playing football the whole day.

 

 

▲THE PRESENT PERFECT TENSE

 

+ ____ have/has III …. . She has just watched a film.
? Have/has ____ III ....... ? ? have/has ____ III ...... ? ? have/has III .... ? Has she watched a film yet? What has she watched? Who has just watched a film?
- ____ haven’t/hasn’t III ...... . She hasn’t watched a film yet.

 

▲THE PAST PERFECT TENSE

 

+ ____ had III …. . He had cleaned his room by 2 o’clock.
? Had ____ III ....... ? ? had ____ III ...... ? ? had III .... ? Had he cleaned his room by 2 o’clock? What had he cleaned? Who had cleaned the room by 2 o’clock?
- ____ hadn’t III ...... . He hadn’t cleaned his room by 2 o’clock.

 

▲THE FUTURE PERFECT TENSE

 

+ ____ will have III …. . They will have done it by the evening.
? Will ____ have III ....... ? ? will ____ have III ....... ? ? will have III ....... ? Will they have done it by the evening? What time will they have done it by? Who of them will have done it by the evening?
- ____ won’t have III …. . They won’t have done it by the evening.

 

 

▲THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

+ ____ have/has been I -ing …. . I have been studying here for two years.
? Have/has ____ been I -ing ....... ? ? have/has ____ been I -ing ...... ? ? have/has been I -ing .... ? Have you been studying here for a long time? How long have you been studying here? Who has been studying here for two years?
- ____ haven’t/hasn’t been I -ing ...... . I haven’t been studying here for a long time.

 

▲THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

+ ____ had been I -ing …. . They had been working for an hour when I came.
? Had ____ been I -ing ....... ? ? had ____ been I -ing ...... ? ? had been I -ing .... ? Had they been working for an hour when I came? How long had they been working when I came? Who had been working for an hour when I came?
- ____ hadn’t been I -ing ...... . They hadn’t been working for an hour when I came.

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Викладання спецкурсу “Практична граматика англійської мови” передбачається у 10 чи 11 класах філологічного (напрямки “Іноземна філологія”, “Українська філологія”), гуманітарного, історико-філологічного профілів, де кількість годин англійської мови на тиждень становить не менше трьох. Завданням курсу є формування теоретичних та практичних навичок у галузі граматики, що допоможе у здійсненні спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях. Оскільки основою правильного спілкування англійською мовою є знання дієслова як частини мови, саме дієслово та його особові і неособові форми виступають об’єктом вивчення у рамках даного спецкурсу. Заняття спецкурсу проводяться один раз на тиждень: 16 у першому семестрі та 18 у другому. Форма проведення пропонується наступна: теоретичний виклад українською мовою із застосуванням схем та опорою на міні-підручник, тренувальні вправи на переклад речень з української мови на англійську та навпаки, короткий підсумок (summary) англійською мовою. Наступне заняття починається з повторення вивченого матеріалу та узагальнення. Формою контролю є проміжні тести (по чотири у семестр). Після кожного другого тесту проводиться тематична атестація. На основі двох тематичних оцінок виставляється семестрова. Наприкінці курсу учні повинні орієнтуватися у часових формах дієслова, відрізняти їх та застосовувати в усному та писемному мовленні, сприймати на слух під час аудіювання. У разі, якщо засвоєння матеріалу відбуватиметься швидше запланованого, можливо розглянути та узагальнити такі “гарячі” теми як “Артикль”, “Типи питальних речень”, “Умовні речення чотирьох типів”. Курс пройшов апробацію у 2002-2003 та 2005-2006 навчальних роках у класах філологічного профілю Новоград-Волинського колегіуму.

 

2. ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

І СЕМЕСТР

 

тема дата
Система часових форм англійського дієслова Аспекти часу та характеру дії. Різниця між активним та пасивним станом. Правильні та неправильні дієслова. Три форми дієслова.  
Особові форми дієслова. The Present Indefinite Tense.  
The Past Indefinite Tense.  
The Future Indefinite Tense. Conditional I.  
The Future Indefinite-in-the Past Tense.  
Перевірочний тест. The Present Continuous Tense.  
The Past Continuous Tense.  
The Future Continuous Tense. The Future Continuous-in-the Past Tense.  
Перевірочний тест. The Present Perfect Tense.  
The Past Perfect Tense.  
The Future Perfect Tense. The Future Perfect-in-the Past Tense.  
Перевірочний тест. The Present Perfect Continuous Tense.  
The Past Perfect Continuous Tense.  
The Future Perfect Continuous Tense. The Future Perfect-in-the-Past Continuous Tense.  
Узгодження часів.  
Узгодження часів. Перевірочний тест.  

ІІ СЕМЕСТР

 

тема дата
Повторення. Пасивний стан.  
Пасивний стан.  
Перевірочний тест. Модальні дієслова: загальні засади.  
Модальне дієслово CAN  
Модальне дієслово MAY  
Модальне дієслово MUST  
Модальнi дієсловa HAVE TO, BE TO  
Перевірочний тест. Модальні дієслова SHOULD, OUGHT TO  
Модальні дієслова SHALL, WILL  
Модальні дієслова WOULD, NEED, DARE  
Перевірочний тест. Неособові форми дієслова. Інфінітив.  
Інфінітив. Об’єктний та суб’єктний інфінітивні комплекси.  
Дієприкметник.  
Дієприкметник. Об’єктний, суб’єктний та незалежний дієприкметникові комплекси.  
Дієприкметник та його комплекси. Герундій.  
Герундій.  
Порівняння: інфінітив, дієприкметник, герундій. Повторення.  
Повторення. Перевірочний тест.  

 

 

 

 

НОТАТКИ * ДОПОВНЕННЯ * РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТІВ

 

 

ЗМІСТ

 

Особові форми дієслова. Система часових форм. Активний стан…................
Пасивний стан…………………………………………….........................................
Узгодження часів........................................................................................................
Модальні дієслова.......................................................................................................
Неособові форми дієслова. Інфінітив......................................................................
Дієприкметник............................................................................................................
Герундій........................................................................................................................
Типи умовних речень ………………………………………………………………
Ще одна важлива тема. Артиклі .............................................................................
Перевірочні тести........................................................................................................
Опорні схеми ………………………...........................................................................
Пояснювальна записка. Орієнтовне календарне планування..........................

 

 

 

 

Тридцять восьма публікація методичного об’єднання іноземних мов

Новоград-Волинського колегіуму

 

 

Е.Зіннуров

АНГЛІЙСЬКЕ ДІЄСЛОВО

В КУРСІ ПРАКТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ

Третє видання

 

Міні-підручник для класів філологічного профілю (іноземна філологія) та спецкурсу “Практична граматика англійської мови”

 

Адреса: вул. Співдружності, 3/8, м. Новоград-Волинський, 11709

Телефони: (04141) 38200, 38201, 39311 http://nvkolegium.gotdns.org

 

Віддруковано з готових форм видавництвом “НОВОград”. Тел. (04141)53027

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк різографічний. Наклад 100 прим.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.069 с.)