Для кращого запам’ятовування, як і у попередньому розділі, можна провести порівняння та знайти загальні рисиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для кращого запам’ятовування, як і у попередньому розділі, можна провести порівняння та знайти загальні риси 

У ВЕРТИКАЛЯХ

Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect
The letters are written by us once a week The letters are being written by us now The letters have been already written by us
The letters were written by us yesterday The letters were being written by us when she came in The letters had been written by us by 6 p.m.
The letters will be written by us next Sunday The letters will have been writtenby us by the time we go there
We promised, the letters would be written by us soon We were sure the letters would have been writtenby us

У ГОРИЗОНТАЛЯХ

 

Present The letters arewritten by us once a week The letters arebeing written by us now The letters have been already written by us
Past The letters were written by us yesterday The letters werebeing written by us when she came in The letters had been written by us by 6 p.m.
Future The letters willbe written by us next Sunday The letters willhave been written by us by the time we go there
Future-in-the-Past We promised, the letters would be written by us soon We were sure the letters wouldhave been written by us

 

І. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ

У цьому розділі пропонується розглянути та проаналізувати явище, що є нехарактерним для українського дієслова, а тому і потребує особливої уваги. Пам’ятаймо про головну річ: правило узгодження часів застосовується лише у випадку складопідрядних речень. Пригадаймо українську граматику. Всі речення, з точки зору будови, можна поділити на прості та складні. Простим називається речення, яке має лише одну граматичну основу. Граматичною основою називають головні члени речення – підмет та присудок. Складним є речення, яке має дві та більше граматичних основ. У свою чергу складні речення бувають складносурядними та складнопідрядними. У складносурядному реченні частини не залежать одна від одної та виражають закінчену думку. Натомість у складнопідрядному є головне та одно або кілька підрядних речень. При цьому підрядне чи підрядні залежать від головного. Як їх відрізнити? Від головного речення завжди можна поставити питання до підрядного.

 

ПРИКЛАДИ РЕЧЕНЬ:

- Простого: Ми охоче вивчаємо англійську мову. (У реченні одна граматична основа – ми вивчаємо); Ми охоче вивчаємо англійську мову та завжди виконуємо домашні завдання. (Граматична основа – ми вивчаємо, виконуємо); Мій друг та я полюбляємо складати діалоги. (Граматична основа – друг, я, полюбляємо).

- Складносурядного: Ми охоче вивчаємо англійську мову, а нашим однокласникам більше подобається французька. (У реченні дві граматичні основи: ми вивчаємо та французька подобається. Частини виражають різні думки, можуть вживатися як окремі речення, виражають закінчену думку та не залежать одна від одної).

- Складнопідрядного: Ми охоче вивчаємо англійську мову, щоб у майбутньому мати престижну та високооплачувану роботу. (Головне речення: Ми охоче вивчаємо ...., підрядне – щоб у майбутньому мати ...; від головного до підрядного можна поставити питання: з якою метою, для чого, навіщо?)

 

У головному реченні дієслово-присудок може стояти у будь-якій часовій формі, тобто теперішнього, минулого чи майбутнього часу, наприклад: Ми охоче вивчаємо ... . Ми охоче вивчали ... . Ми охоче вивчатимемо... . В усіх випадках в українському реченні присудок підрядного може бути у будь-якій часовій формі, при цьому жодних змін робити не потрібно: Ми охоче вивчаємо ..., тому що хочемо ...; Ми охоче вивчаємо ..., тому що хотіли ...; Ми охоче вивчаємо ...., тому що захочемо ... . Щодо англійського складнопідрядного речення, то варто наголосити, що у випадку, коли дієслово-присудок головного речення стоїть у теперішньому чи майбутньому часі, підрядне речення не потребує жодних змін, тобто дієслово у ньому може стояти у будь-якому часі. Щойно ви побачили, що дієслово у головному реченні стоїть у минулому часі будьте уважні і застосуйте правило узгодження часів: змініть дієслово підрядного речення на один з минулих часів, а саме: з чотирьох верхніх клітин вже відомої вам таблиці часових форм зійдіть на одну клітинку донизу:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present
Past

 

З минулих часів (Past) перейдіть через одну клітину праворуч, при цьому пам’ятаймо: якщо дієслово підрядного речення вже стоїть у часовій формі Past Perfect, жодних змін робити не потрібно, тобто, залишаємося на місці:

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present
Past
 
 

З майбутніх часів (Future) опускаємося на одну клітину донизу:

 

  Indefinite/ Simple Continuous/ Progressive Perfect Perfect-Continuous
Present        
Past        
Future
Future-in-the-Past      

На практиці це виглядає таким чином:

 

час теоретично практично
PRESENT She said her name is Ann. She said her name was Ann
She said she is reading a book. She said she was reading a book.
He said he has watched a film. He said he had watched a film.
He said he has been studying English for five years. He said he had been studying English for five years.
PAST She said she went to Kyiv. She said she had gone to Kyiv.
He said he was reading a book. He said he had been reading a book.
She said she had cleaned her room. She said she had cleaned her room.
FUTURE He said he will visit London. He said he would visit London.
He said he will be working. He said he would be working.
She said she will have cleaned her room. She said she would have cleaned her room.
She said she will have been playing the piano… She said she would have been playing the piano …

 

Важлива деталь: певні обставини часи потребують заміни:

 

теоретично практично
Today That day
Now Then
This That
These Those
Yesterday The day before
The day before yesterday Two days before
Tomorrow The next day
The day after tomorrow Two days later
Next The next

 

І останнє: правило узгодження часів не застосовується у двох випадках:

1) Коли є вказівка на точну дату чи час виконання дії: She remembered she saw him in summer 2004.

2) Коли йдеться про загальновідомі факти: The teacher said London is the capital of the United Kingdom.

І. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

- не означають дії, а лише можливість, необхідність, бажаність, імовірність, сумнів, дозвіл, заборону, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом

- не мають всіх дієслівних форм

- не потребують допоміжних дієслів для утворення питань та заперечень

- в ІІІ особі однини теперішнього часу не мають закінчення “s”

- дієслова після них вживаються без частки “to”

* Деякі з цих позицій не відповідають дієсловам be to, have to, ought to

Кількість модальних дієслів в англійській мові становить 12. У таблиці форм, значень та прикладів всі вони подані під відповідними номерами:

1. CAN 3. MUST 5. BE TO 7. OUGHT TO 9. WILL 11. NEED
2. MAY 4. HAVE TO 6. SHOULD 8. SHALL 10. WOULD 12. DARE

У стовпчику “Часові форми” з’являються нові поняття: Indefinite Infinitive, Continuous Infinitive, Perfect Infinitive, Perfect Continuous Infinitive, котрі розглядатимуться у розділі “Неособові форми дієслова”. Варто знати, як вони виглядають, отже:

 

форма структура приклад
Indefinite Infinitive Дієслово у І формі Write, speak
Continuous Infinitive Be + основне дієслово з закінченням -ing Be writing, be speaking
Perfect Infinitive Have + основне дієслово у ІІІ формі Have written, have spoken
Perfect Continuous Inf. Have + been +осн. дієсл. з закінч. -ing Have been speaking
  часові форми значення приклад переклад
Can, could 1. Фізична або розумова здатність, уміння або можливість виконати дію. I can speak English. Can you see anything? Я розмовляю англійською. Ти щось бачиш?
Could + Perf. Inf. Дія, яка могла відбутися, не відбулася You could have bought this book, it was on sale. Ти міг купити цю книжку, вона була в продажу. (але не купив)
Can, could 2. Вираження дозволу або заборони (в заперечній формі). You can use this dictionary. You can’t use it. Можеш користуватися цим словником. – Цим не можна користуватись.
Can + Indef. Inf. Can+ Cont. Inf. Can + Perf. Inf. 3. Сумнів, здивування, невіра стосовно постійної, теперішньої та минулої дій. Can he know Japanese? They can’t be waiting for us now. She can’t have said this. Невже він знає японську? - Не може бути, щоб вони на нас зараз чекали. - Не може бути, щоб вона це сказала.
Could замість can Не змінює часу дії, а лише підсилює сумнів, здивування, невіру. Could something have happened? Невже щось трапилось?
May + Indef. Inf. May + Cont. Inf. May+ Perf. Inf. 1. Припущення з відтінком сумніву, невпевненості стосовно майбутньої, теперішньої та минулої дій. She may come back. He may be waiting for you. I may have put it on the table. Може, вона повернеться. Можливо, він чекає на вас. Напевно, я поклав це на столі.
May 2. Можливість виконання дії, що залежить від певних обставин. You may go there by train. Ти можеш поїхати туди поїздом.
Might Форма вживається для вираження умовного способу. You might find him there. Ви могли б застати його там.
Might + Perf. Inf. Дія, яка могла б відбутися, не відбулася. I might have stayed at home. Я міг би залишитися вдома.
  3. Дозвіл. You may tell him about it. May I come in? Можеш йому про це сказати. – Можна зайти?
  4. Ввічливе прохання. Might I speak a word to you? Дозвольте звернутися до вас.
  5. Докір, несхвалення, осуд. You mightstudy better. Міг би вчитися й краще.
Might + Perf. Inf. Докір з приводу того, що дія не відбулася в минул. You might have written me a little. Могла б мені написати кілька слів.
Must, had to 1. Обов’язок, необхідність. To catch the train I mustget up at 6. Щоб потрапити на поїзд я мушу встати о 6 годині.
2. Заборона. You mustn’t talk in the church. У церкві розмовляти заборонено.
3. Наказ, порада. You mustcome to school at 8 tomorrow. Ви повинні завтра прийти до школи о 8.
Must+ Indef. Inf. Must + Cont. Inf. Must + Perf. Inf. 4. Припущення, що межує з упевненістю. He must be 40 years old. They must be watching TV now. She must have caught cold. Йому, напевно, 40 років. Вони, напевно, дивляться ТБ. Вона, напевно, застудилася.
Have/has to, Had to, Will have to, Have got to 1. Необхідність чи обов’язковість дії, зумовленої обставинами She has to go to Kyiv tomorrow. We had to tell them the truth. You’ll have to call him now. I’ve got to get up early. Завтра вона має їхати до Києва. Ми змушені були сказати їм правду. – Вам доведеться зараз подзвонити йому. – Мені треба встати рано.
Am to, are to, is to, was to, were to 1. Обов’язок, що випливає з попередньої домовленості, плану, розкладу, графіка. He is to come at 5. He was to come at 5. Він має прийти о 5. Він мав прийти о 5.
2. Наказ або інструкція. You are to do exercise 10. Виконайте вправу 10.
To be + Passive Inf. 3. Можливість. They were not to be found. Їх не можна було знайти.
Should/ Ought to + Indef. Inf., Cont. Inf. 1. Моральний обов’язок (з точки зору того, хто говорить) , порада, рекомендація. You ought to goto the theatre more. We ought to be starting. Вам слід більше ходити до театру. Нам треба вирушати.
Should/Ought to + Perf. Inf. Дія, бажана на думку того, хто говорить, не відбулася. (+) Дія відбулася, як небажана з точки зору того, хто говорить. (-) You should have sent her to school. You shouldn’t have left her. Вакм слід було послати її до школи. – Вам не слід було покидати її.
Should/ Ought to 2. Припущення з відтінком упевненості. You ought to be happy kids. Ви, напевно, щасливі діти.
Why + should 3. В риторичних запитаннях – подив, сильне здивування, обурення. Why should I feel guilty? Чому я маю почувати себе винним?
Shall (+)(-) 1. Наказ, попередження, погроза, обіцянка, пересторога. You shall notdo that again. Більше цього не робіть.
Shall(?) 2. Звертання з метою дістати розпорядження, вказівку. ShallI open the window? Відкрити вікно?
Will, would (+)(-) 1. Воля, бажання, намір. We willhelp you. Ми вам допоможемо.
Will, would (?) 2. Ввічливе прохання, запрошення. Will you have a cup of tee? Випийте чашку чаю.
Will, would (-) 3. Предмет не виконує дії. The knife won’t cut. Ніж не ріже.
  Можуть вживатися в підрядних умовних реченнях. If you will allow me, I will see you home. Якщо ви мені дозволите, я проведу вас додому.
Need 1. Необхідність виконання дії стосовно теперішнього або майбутнього часу. You need not trouble about that at all. Вам зовсім не треба турбуватися про це.
(Need) Як смислове означає мати потребу в чомусь. I’ll need this book. Мені ця книжка буде потрібна.
Dare 1. Мати сміливість або зухвальство зробити щось. How dare you say it? Як ти смієш казати це?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.70.216 (0.012 с.)