Мякушко О. Довкілля і розвиток мовлення: програма розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мякушко О. Довкілля і розвиток мовлення: програма розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.В розробленому змісті навчальної програми «Довкілля і розвиток мовлення» описано методичну систему роботи, спрямовану на забезпечення ефективності формування в дітей дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю вміння орієнтуватися у довкіллі та здійснення корекційно-розвивальної роботи: визначено мету, завдання і напрями програми навчання, розкрито корекційно-виховний потенціал предмету, представлено психолого-педагогічне обґрунтування корекційно-реабілітаційного навчання учнів з помірною розумовою відсталістю з урахуванням сучасних досягнень науки і практики, запропоновано приділяти спеціальну увагу роботі з цілеспрямованого формування у дітей перцептивних і когнітивних схем як інформативної основи знань про довкілля, описано відповідний цьому шляху варіант побудови і смислового структурування змісту навчального матеріалу, означені основні методи і прийоми корекційної роботи.

В якості основної метинавчання визнано різнобічний розвиток дітей з помірною розумовою відсталістю у міру їх індивідуальних можливостей, а також їх підготовка до щоденного життя в соціумі, щоб вони могли брати участь у суспільному житті, самостійно дбаючи про себе та вміючи управляти своєю поведінкою. Ця мета реалізується через створення психолого-педагогічних умов (змісту знань, методів і форм навчання) для досягнення наступних завдань: цілеспрямоване формування мовлення та елементарних знань про довкілля; особистісний розвиток з урахуванням його специфічних закономірностей у дітей з помірною розумовою відсталістю; набуття дітьми соціальної компетентності; формування умінь дитини виконувати різні види пізнавальної діяльності (перцептивної, мислительної, імажинативної, мнемічної), розвиток всіх сторін мовленнєвої діяльності, навичок інтелектуальної діяльності, оволодіння навчальними стратегіями та вмінням спілкуватися в спільній навчально-пізнавальній діяльності з педагогом та іншими дітьми.

Розв’язання поставлених у програмі завдань здійснюється через корекційно-розвивальний напрям програми, який є інтегральним і базується на всебічній діяльності дитини з помірною розумовою відсталістю, сприяючи відновленню основних сфер її активності: мовленнєвої, моторної, когнітивної і емоційної.

Корекційно-розвивальний напрям програми має випереджувальний характер і передбачає: цілеспрямоване становлення самосвідомості; розвиток мовлення (розуміння і активного зв’язного мовлення) і вмінь спілкуватися (із застосуванням вербальних і невербальних засобів) з іншими людьми в побутових, ігрових і навчальних ситуаціях; формування вербально-логічного мислення (вміння встановлювати причинно-наслідкові та послідовно-причинні відношення між подіями, родо-видові відношення між предметами, аналізу і синтезу), активний розвиток уявлень і навчальних можливостей дітей з помірною розумовою відсталістю. Опосередковано увага приділяється розвитку зорово-моторної координації дитини та засвоєння нею простору. Розвиток моторики відбувається під час виконання дієслівних інструкцій та маніпуляції з предметами, коли відпрацьовуються також зв’язок між різними видами рухів, дій, сприйманням предметів та їх вербальним позначенням.

Важливим моментом корекційно-розвивального напряму є підготовка дітей з помірною розумовою відсталістю до навчання, що передбачає цілеспрямовану організацію педагогічних заходів, спрямовану на: вироблення у дитини готовності навчатися шляхом формування вмінь зосереджувати увагу і погляд на особі, яка проводить навчання, займати правильне положення тіла під час навчальних занять; стимулювання відчуттів (дотику, смаку, слуху, зору, нюху); розвитку чуттєво-рухової інтеграції (що сприятиме впорядкуванню, правильній інтерпретації та реакції дитини на інформацію, що надходить від різних сенсорних систем) і усвідомлення власного тіла (що дозволить дитині усвідомити власну тотожність і засвоїти поняття «я»).

З метою урахування наступно-перспективних зв’язків між дошкіллям і основною ланкою школи в програму навчання включений навчальний матеріал, зміст якого дозволяє сформувати у дітей з помірною розумовою відсталістю базові уміння орієнтуватись у світі культури, природи і людей, необхідні для правильного структурування і розуміння ними оточуючого світу. Отже, через зміст корекційно-розвивальної роботи непрямо, а опосередковано проходять такі напрями програми, як: людинознавчий (спрямований на формування умінь орієнтуватись у найближчому оточенні людей, їх статі і віку, професіях, будові тіла людини, емоціях людей), природознавчий і суспільствознавчий (спрямовані на формування умінь орієнтуватися у: предметному світі, атрибутивних і категоріальних ознаках предметів, культурних схем поведінки – спілкування з дорослим та іншими дітьми, навичок самообслуговування).

Враховуючи наявні у дітей з помірною розумовою відсталістю утруднення у самостійному опрацюванні інформації, робота в напрямку формування уявлень про довкілля (світ людей, предмети соціокультурного простору, об’єкти та явища природи, культурні шаблони поведінки) має бути спрямованою на формування інформативної основи знань у вигляді перцептивних і когнітивних схем, закріплених у мовленнєвих конструкціях, та відбуватися шляхом поетапного формування та тренування знань і умінь в напрямку від простого до складного, їх поступового узагальнення і переносу сформованих знань і умінь в інші ситуації. Тому розвиток базових знань і умінь має розпочинатися від формування конкретних уявлень (про предмети та найближче оточення людей), які поступово диференціюються і починають стосуватися більш віддалених предметів й понять, що закінчується формуванням уявлень більш узагальнених і абстрактних. Останнє стосується формування розуміння причино-наслідкових зв’язків подій, а також розвитку символічної гри (для чого використовуються завдання на розігрування дій і різних персонажів «начебто…», а також рольові ігри з іграшками).

Зміст програми навчання визначається загально-дидактичними та спеціальними принципами, що враховують особливості навчання дошкільників з помірною розумовою відсталістю. Педагог має право вибору конкретних методів, форм праці і педагогічних засобів, керуючись їх ефективністю.

Структурування програми навчання дошкільників з помірною розумовою відсталістю здійснюється (відповідно стадіям в спіральному розвитку сприймання) в напрямку послідовного подрібнення та систематизації навчальної інформації. Програма навчання передбачає формування таких базових навичок, як: навичок зосереджувати увагу, навичок імітації, імпресивного мовлення (розвиток розуміння мовлення), експресивного мовлення (розвиток активного мовлення), елементарних навчальних навичок, навичок самообслуговування. Ці навички сприяють відновленню когнітивного, моторного, соціального і комунікаційного доменів розвитку дитини з помірною розумовою відсталістю. Програмою також передбачено розподіл змісту і складності навчального матеріалу відповідно до особливостей розвитку дошкільників за чотирьма віковими групами: перед-дошкільного (2,5-3,5 рр.), молодшого дошкільного (3,5-4,5 рр.), середнього дошкільного (4,5-5,5 рр.) та старшого дошкільного віку (5,5-6,5 рр.).

Розроблена програма «Довкілля і розвиток мовлення» може бути застосованою в Україні в конкретних умовах навчально-виховного процесу в загальноосвітніх дошкільних навчальних закладах для дітей з розумовою відсталістю, навчально-реабілітаційних центрах, центрах соціально-трудової реабілітації дітей-інвалідів та інших соціально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими потребами, де виховуються діти дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.004 с.)