English-Ukrainian Dictionary 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

English-Ukrainian DictionaryA

abacus['xbqkqs] — рахівниця

ability[q'bIlItI] — здатність, можливість

abolish[q'bPlIS] — скасовувати, виключати acceptable - прийнятний

access['xkses] — доступ, звернення; звертатися, мати доступ

~ time — час доступу

database ~ — доступ до бази даних

sequential [sI'kwenSql] ~ — послідовний доступ

accessible[qk'sesqbl] — доступний

accessories [qk'sesqrIz] — реквізити

accessory equipment — допоміжні пристрої

accomplish[q'kAmplIS] — завершувати, закінчувати

accomplishment — завершення; виконання

according — відповідний

~ to — відповідно до

accordingly — відповідно, відповідним чином

account[q'kaunt] — розрахунок, підрахунок, рахунок (банківський); враховувати

take into ~— брати до уваги, враховувати

accumulate[qkjHmjuleIt] — накопичувати (ся), підсумовувати, збирати

accumulator — суматор; накопичуючий регістр; пристрій підсумовування

accuracy['xkjurqsI] — точність, правильність; чіткість

accurate['xkjurIt] — точний, правильний

achieve[q'CJv] — досягати, завершувати

achievement[q'CJvmqnt]— досягнення, завершення

acquire[q'kwaIq] — придбавати, отримувати

acquirement — придбання, отримання

act — діяти, працювати

action — дія, робота, операція

put into ~ — приводити в дію

activity — діяльність

adapt [q'dxpt] — адаптувати (ся), відрегулювати (ся); пристосовувати (ся)

adapter — адаптор

add[xd] — додавання, підсумовування

added — доданий, додатковий

adder — суматор, пристрій (блок) підсумовування

addition[q'dISn] — додавання, підсумовування, додаток

in ~ to — на додаток до; крім того, до того ж

address — адреса; адресувати; стосуватися; зачіпати

adequate['xdIkwIt] — адекватний; відповідний; достатній;

adjacent[q'GeIsqnt]— суміжний; сусідній; примикає

adjust[q'GAst] — регулювати, відрегулювати

adjuster — регулятор

adjustment— регулювання; настройка; коригування; підгонка; поправка

advance [qd'vRns] — просуватися (ся);

in ~ — заздалегідь

advanced — покращений; вдосконалений; ефективніший

advancement — просування, поліпшення, удосконалення

advantage[qd'vRntIG] перевага; вигода

advice[qd'vaIs] — 1. порада; рекомендація

advise[qd'vaIz] — 2. радити; рекомендувати; консультувати

adviser — консультант; довідник

affect[q'fekt] — впливати; впливати

agree[q'grJ] — відповідати; погоджувати (ся)

agreement — угода

aid[eId] — допомога, сприяння

aids — кошти; засоби

aim[eIm] — мета; націлювати, направляти

algorithm ['xlgqrIDm] — алгоритм

align[q'laIn] — вирівнювати, вибудовувати в лінію

allocate['xlqkeIt] — розподіляти; розміщувати; надавати (доступ)

allocation["xlq'keISn] — розподіл; призначення; надання

allow [q'lau] — допускати; дозволяти

~ for — враховувати; брати до уваги

allowable — допустимий

alter['Lltq] — (з) міняти (ся)

alteration["Lltq'reISn] — зміна; зміна

amend[q'mend] — виправляти; покращувати

amendment — поправка; виправлення

amount[q'maunt] — кількість; величина; розмір; об'єм; складати;

~ of damage['dxmIG] — ступінь пошкодження

~ of memory — об’єм пам'яті

~ of time — інтервал часу

proper ~ — необхідна кількість

amplification["xmplIfI'keISn] — посилення

amplifier['xmplIfaIq] — підсилювач

amplify['xmplIfaI] — посилювати (ся)

analog — аналог; аналоговий

analog-digital — аналого-цифровий

analyst['xnqlIst]— аналітик; (системний) розробник

appear[q'pIq] — з'являтися; виникати

appearance[q'pIqrns] — поява; вигляд

appliance[q'plaIqns] — пристрій; прилад

application["xplI'keISn] — додаток, застосування, вживання;

applied[q'plaId] — прикладний

apply[q'plaI] — застосовувати (ся); використовувати;

approach[q'prouC] — наближення; підхід; метод; наближатися, підходить

top-down ~ — принцип спадної розробки

comprehensive["kOmprI'hensIv] ~ — комплексний підхід

educational["edju'keISqnl] ~ — метод навчання

general~ — загальний підхід

graphic['Genqrql]~ — графічний метод

self-study ~ — метод самонавчання

step-by-step ~ — метод поетапного вирішення

training ~ — метод навчання

trial-and-error['traIql] ~ — метод проб і помилок, метод підбору

appropriate[q'prouprIqt] — підходящий; відповідний; властивий;

architect['RkItekt] — розробник архітектури

architecture['RkItekCq] — архітектура; структура

communications[kq"mjHnI'keISqn] ~ — архітектура засобів зв'язку

computer ~ — архітектура комп'ютера

disk ~ — структура диска

istruction set ~ — структура системи команд

network ~ — мережева архітектура

security[sI'kjuqrItI] ~ — архітектура системи захисту

software['sOftwFq]~ — структура програмного забезпечення

arrange[q'reInG] — розміщувати; розташовувати; встановлювати; монтувати

~ icons['aIkOnz] — вибудувати значки

arrangement — розміщення, розташування; упорядкування;

array[q'reI] — матриця; грати; масив; упорядковувати, розміщувати в масиві

assemble[q'sembl] — збирати; об'єднувати; монтувати;

assembler — асемблер

assembly[q'semblI] — складання; монтаж; вузол; блок; сукупність; система

associate[q'souSIIt] — з'єднувати; об'єднувати; пов'язувати

associated— (при) з'єднаний; об'єднаний; пов'язаний;

~ documentation — відповідна документація

association[q'sousI'eISn]— об'єднання; взаємозв'язок; сукупність

assurance[q'Suqrqns] — гарантія, забезпечення

assure[q'Suq] — гарантувати; забезпечувати

attach[q'txC] — приєднувати (ся); підключати (ся); докладати (ся)

attachment — під'єднання; підключення;

attain[q'teIn] — досягати

attempt[q'tempt] спроба; намагатися

attitude['xtItjHd] — положення; орієнтація; ставлення

avail[q'veIl] — користь; вигода; бути корисним; допомагати

availability[q"veIlq'bIlItI] — готовність; доступність, наявність

available[q'veIlqbl]- доступний; наявний (в наявності); має місце

have~ — мати в наявності, мати в розпорядженні

when ~ — при наявності

widely ~ — загальнодоступний

average ['xvqrIG] — середній

avoid[q'vOId] — уникати; виключати; усувати; запобігати

aware[q'wFq] — обізнаний; інформований

awareness[q'wFqnIs] — поінформованість; інформованість

В

background — фон; передумова, основа; підготовка; кваліфікація; навички (роботи)

bar[bR] — стрижень; смуга; рядок

base[beIs]— база; основа, адже основа;

data~ — база даних

information ~ — сукупність інформації

knowledge['nOlIG] ~ — база знань

user ~ — коло користувачів

based — заснований

batch[bxC] — пакет; пакетний файл

~ processing — пакетна обробка

benefit['benIfIt] — вигода; користь; перевагу; допомагати;

bias['baIqs] — зміщувати; зміщення

binary['baInqrI]— двійковий

~ coded — в двійковому поданні

bit — біт; двійковий розряд

board — панель; пульт; плата

chip ~ — плата з мікросхемами

circuit['sWkqt] ~ — монтажна плата

key[kJ] ~ — клавіатура

switch[swIC] ~ — панель перемикання

bootstrapping — початкове завантаження

branch[brRnC] — галузь; розділ; відділення; розгалужуватися; переходити

break — розрив; переривання; пауза; переривати; порушувати; відмовляти (про програму)

~ into — впроваджуватися, проникати (в систему)

breakdown — руйнування; поломка

brief[brJf] — короткий; стиснений

in~ — коротко; стисло

bring — (на)давати; давати

~ into — вводити; заносити в пам'ять

~ into action — приводити в дію

~ out — показувати; демонструвати

browse[brauz]— переглядати

browsing — перегляд

buffer['bAfq] — буфер; заносити в буфер

bug[bAg] — помилка; дефект; недоробка

data~ —помилка в даних

loop[lHp] ~ — помилка в циклі

security[sI'kjuqrItI] ~ — недоробка системи захисту

bug-free — не містить помилок

bug-test — перевіряти на наявність помилок

builder — розробник; виробник; творець

building— розробка; побудова; формування, створення

burden['bWdn]— витрати, видатки; обов'язки;

bus — шина; канал; лінія (передачі даних); з'єднувати шиною

control ~ — шина управління

data ~ — шина даних

input ~ — вхідна шина

input-output ~ — шина вводу-виводу

memory ~ — шина (доступу) до пам'яті

button — кнопка; кнопковий

browse[brauz]~ — кнопка перегляду

cancel['kxnsl] ~ — кнопка скасування

emergency[I'mWGnsI] ~ — аварійна кнопка

exit['eksIt] ~ — кнопка виходу

reset['rJ'set] ~ — кнопка скидання

start ~ — кнопка запуску

byte — байт; розміром в байт

С

cache[kxS] — кеш; файл для зберігання (даних); зберігати

calculate['kxlkjuleIt] — обчислювати; розраховувати

calculating device [dI'vaIs] — обчислювальний пристрій

calibrate['kxlIbreIt] — градуювати; вивіряти, відрегулювати

call — виклик; звернення; викликати; звертатися; називати

call for — вимагати; передбачати

cancel ['kxnsl] — скасовувати; анулювати; скасування; анулювання

capability ["keIpq'bIlItI] — здатність; можливість

capacitor[kq'pxsItq] — конденсатор

capacity[kq'pxsItI] — ємність; об'єм; продуктивність;

media ~ — ємність носія

capture['kxpCq] — збирати (дані); переносити; записувати (у пам'ять)

card — плата; карта; картка

cardfile — картотека

carrier['kxrIq] — носій; тримач; мережу передачі даних

carry — нести; переносити

~ out — виконувати (команду)

cartridge['kRtrIG] — касета; картридж

cathode-ray tube['kxTqud reI tjHb] — електроннопроменева трубка

cause[kLz] — змушувати; змушувати; бути причиною;

cell[sel]— комірка; елемент

chain[CeIn] — ланцюг; ланцюжок; послідовність

challenge['CxlInG] — труднощі; перешкоду; представляти трудність

change[CeInG]— зміна; заміна; змінювати(ся)

character['kxrIktq] — символ; знак; буква

~ map — таблиця символів

chart[CRt] — діаграма; графік; схема; таблиця; будувати графік; зображати

bar ~ — столбиковая діаграма

dot ~ — точкова діаграма

line ~ — графік

pie ~ — кругова/секторна діаграма

check — контроль; перевірка; перевіряти

checkout — перевірка; налагодження; налагодження

chip — кристал; мікросхема

choose — вибирати

circuit['sWkIt] — ланцюг; контур; електрична схема

circuitry['sWkqtrI] — (електронні) схеми

clear[klIq] — чистий; стертий; віддалений; очищати; видаляти

code — код; кодувати; програмувати; система команд

coding — програмування

column['kOlqm] — стовпець; колонка; графа

communicate[kq'mjHnIkeIt] — повідомляти(ся); пов'язувати

communication[kq"mjHnI'keISqn] — зв'язок; повідомлення; взаємодія

comparative[kqm'pxrqtIv] — порівняльний

compare[kqm'pFq] — порівняння; порівнювати; співвідноситися

comparer/comparator — компаратор; пристрій порівняння

compatibility[kqm"pxtq'bIlItI] — сумісність

compiler[kqm'paIlq] — компілятор

complete [kqm'plJt] — повний; цілий; завершений; завершувати; закінчувати

completely[kqm'plJtlI] — повністю; цілком

computation["kOmpjH'teISqn] — обчислення; розрахунок

compute[kqm'pjHt] — обчислювати; розраховувати

computer — комп'ютер; обчислювальна машина

advanced[qd'vRnst] ~ — сучасний комп'ютер

all-purpose['pWpqs] ~ — універсальний комп'ютер

analog ~ — аналоговий комп'ютер

digital['dIGItl] ~ — цифровий комп'ютер

first-generation["Genq'reISn] ~ — комп'ютер першого покоління

general-purpose ~ — універсальний комп'ютер

handheld ~ — кишеньковий комп'ютер

IBM-compatible[kqm'pxtqbl] ~ — ІБМ-сумісний комп'ютер

mobile ~ — портативний/переносний комп'ютер

notebook ~ — блокнотний комп'ютер

personal ~ [PC] — персональний комп'ютер

portable['pLtqbl] ~ —портативний комп'ютер

~ mail— електронна пошта

concept['kOnsept] — поняття; принцип; концепція

condition[kqn'dISqn] — умова, стан; режим

confirm[kqn'fWm] — підтверджувати

confirmationи["kOnfq'meISqn] — підтвердження

delivery[dI'lIvqrI] ~ — підтвердження прийому

connect — з'єднувати; підключати; пов'язувати

connection— підключення, встановлення зв'язку; з'єднання;

consider[kqn'sIdq] — розглядати; враховувати; вважати; вважати

considerable[kqn'sIdqrqbl] — значний; істотний

considerably — значно

consume[kqn'sjHm] — споживати; витрачати

consumer — споживач; абонент

consumption[kqn'sAmpSqn] — споживання; витрата

power ~ — витрата енергії

content['kOntent]— зміст; сенс

contrast['kLntrRst] — контраст; протилежність

as ~ ed with — на відміну

in~ — навпаки; навпаки

contribute[kqn'trIbjHt] — сприяти, сприяти; вносити вклад

contribution["kOntrI'bjHSqn] — вклад; сприяння

control— управління, регулювання; управляти; регулювати

access['xkses] ~ — керування доступом

device[dI'vaIs] ~ — керування пристроєм

distance['dIstqns] ~ — дистанційне керування

error['erq] ~ — контроль за помилками

inventory['InvqntrI] ~ —інвентаризація; переоблік

~ panel['pxnl] — панель управління

~ unit['jHnIt] — блок управління

convenience[kqn'vJnjqns] — зручність; придатність

convenient[kqn'vJnjqnt] — зручний; придатний

conversion[kqn'vWSqn] — перетворення

convert[kqn'vWt]— перетворювати

converter— перетворювач; конвертор

convey[kqn'veI]— передавати; повідомляти

conveying— передача (інформації)

copy— копія; примірник; копіювати

core[kL] — ядро; оперативна пам'ять ; суть; основна частина

correct[kq'rekt]— вірний; правильний; потрібний; необхідний; виправляти

correction[kq'rekSqn] — виправлення; усунення (несправності)

corrective[kq'rektIv] — коригуючий

corrector — коректор; блок або програма коригування

corrupt[kq'rApt] — руйнувати; псувати; спотворювати; спотворений

corrupted— спотворений;

corruption[kq'rApSqn] — руйнування; спотворення; псування; пошкодження

data['deItq] ~ — спотворення даних

cost — вартість; ціна

cost-effective[I'fektIv] — економічний; економічно виправданий

count[kaunt] — рахунок; підрахунок; відлік; вважати; підраховувати

counter — лічильник;

binary['baInqrI] ~ — двійковий лічильник

character['kxrIktq] ~ — лічильник символів

data['deItq] ~ — лічильник (елементів) даних

instruction ~ — лічильник команд

pulse[pAls] ~ —лічильник імпульсів

sequence['sJkwqns] ~ — лічильник команд

software['sOftwFq] ~ — програмний лічильник

storage['stLrIG] ~ — накопичувальний лічильник

time-out ~ — лічильник часу очікування

create[krI'eIt]— творити; формувати

creation[krI'eISqn] — створення, формування

curriculum[kq'rIkjulqm] — навчальна програма

cycle['saIkl] — цикл; період; такт; етап

 

D

damage['dxmIG]— ушкодження, руйнування

data['deItq] —дані; інформація

application["xplI'keIS] ~ — дані прикладної програми

approximate[q'prOksImIt] ~ — наближені дані

available[q'veIlqbl] ~ — наявні дані

bad ~ — невірні (спотворені) дані

calculation["kxlkju'leISqn] ~— розрахункові дані

check~ — контрольні дані

help ~ —довідкові дані

missing ~ — відсутні (відсутні) дані

source[sLs]~ — вихідні дані

database['deItqbeIs] — база даних; заносити в базу даних

deal[dJl]— мати справу; працювати

dealer — посередник; постачальник

debug["dJ'bAg] — налагоджувати (програму)

debugger — відладчик

debugging — налагодження

decide[dI'saId] — вирішувати, приймати рішення

decision[dI'sIZqn] — рішення

decode['dJkqud] — декодувати

decoder— дешифратор

decrease['dJkrJs] — зменшення, зниження; зменшувати; знижувати

default[dI'fLlt] — по замовчуванню; (той) що мається на увазі; замовчування

deficiency[dI'fISqnsI] — недолік; брак, відсутність

define[dI'faIn] — визначати; задавати

definition["defI'nISqn] — визначення; завдання

degree[dI'grJ]— ступінь; міра;

~ of compatibility[kqm"pxtq'bIlItI] — ступінь сумісності

~ of protection[prq'tekSqn] — ступінь захисту

~ of security[sI'kjuqrItI] — ступінь безпеки

delay[dI'leI]— затримка; запізнювання; затримувати; відкладати

delete [dI'lJt]— видаляти; прати; очищати

deleter— програма видалення

deletion[dI'lJSqn] — видалення; стирання

delivery[dI'lIvqrI] — подача; доставка; поставка

demagnetize['dJ'mxgnItaIz] — розмагнічує

demand[dI'mRnd]— вимога; запит; вимагати; запитувати

density['densItI]— щільність

data ~ — щільність запису даних

drive ~ — щільність дисковода

packing~ —щільність упаковки

storage['stLrIG] ~ — щільність заповнення пам'яті

depend[dI'pend] — залежати від (чого-небудь)

dependence[dI'pendqns] — залежність

dependent[dI'pendqnt]— залежний; залежить

depending — залежно від

deposit[dI'pOzIt] — поміщати; розміщувати

depository[dI'pOzItqrI] — склад; сховище

design[dI'zaIn]— проектування; конструювання; розробка

detail ['dJteIl] — деталь; подробиця

in~ —докладно; детально

detect[dI'tekt] — виявляти; виявляти

detection[dI'tekSqn] — виявлення, виявлення

error['erq] ~ — виявлення помилок

failure['feIljq] ~ — виявлення несправностей, виявлення помилок

detector— детектор; засіб виявлення; датчик

device[dI'vaIs] 1. — пристрій; прилад; апарат; пристосування

accounting[q'kauntIN] ~ —рахункове пристрій

alarm[q'lRm] ~ — сигнальний пристрій

clock ~ — датчик часу; таймер

computing ~ — обчислювальний пристрій; спосіб обчислень

control ~ — пристрій керування

drawing ~ — креслярське пристрій

encoding~ — кодучий пристрій

incompatible["Inkqm'pxtqbl] ~ — несумісний пристрій

measuring['meZqrI] ~ — вимірювальний пристрій

pen~ — креслярський пристрій; світлове перо

plotting ~ — креслярський пристрій

printing ~ — друкувальний пристрій,

recording ~ — записуючий пристрій

sensing ~ — датчик; детектор

switching ~ — перемикач

devise[dI'vaIz] 2. — розробляти; винаходити

digit['dIGIt]— цифра; розряд (числа); знак

binary['baInqrI]~ — двійкова цифра

binary-coded ~ — цифра двійкового коду

check~ — контрольний розряд

information ~ — інформаційний розряд

input ~ — цифра що вводиться

significant[sIg'nIfIkqnt] ~ — значуща цифра

digital['dIGItl] — цифровий

digitally — в цифровому представленні

digit-by (to)-digit — порозрядний

digitize['dIGItaIz]— перетворювати до цифрового ряду

digitizer— аналого-цифровий перетворювач; графічний планшет; сканер

dimension[dI'menSqn] — розмір; вимір

direct[dI'rekt] — направляти; управляти, керувати; вказувати

direction[dI'rekSqn]— напрямок; керівництво; вказівку

backward['bxkwqd] ~ — зворотний напрямок

clockwise['klOkwaIz] ~ — напрям за годинниковою стрілкою

counterclockwise['kauntq'klOkweIz] ~ — напрямок проти годинникової стрілки

data['deItq] ~ — напрямок передачі даних

forward['fLwqd] ~ — пряме напрям

inverse / reverse['In'vWs, rI'vWs]~ — зворотний напрямок

printing ~ — напрям друку

transmission[trxnz'mISqn] ~ —напрям передачі

directory[dI'rektqrI] — каталог; довідник; перелік (даних); керівництво

disadvantage["dIsqd'vRnIG] — недолік; незручність

disagreement["dIsq'grJmqnt] — невідповідність; розбіжність; протиріччя

disappear["dIsq'pIq] —зникати; пропадати

discharge[dIs'CRG] — розвантаження; розвантажувати, звільняти (систему)

disclose[dIs'klquz] — розкривати; виявляти

disconnect['dIskq'nekt] — роз'єднувати; відключати; '

discount['dIskaunt]— не враховувати; не взяти до уваги; знижка

discover[dIs'kAvq]— виявляти; виявляти

discovery— виявлення, виявлення

discrete[dIs'krJt] — дискретний; окремий

disintegrate[dIs'IntIgreIt] — розділяти(ся); розпадатися на складові частини

disk — диск

blank[blxNk] ~ — порожній диск

flexible['fleksqbl] ~ — гнучкий диск

floppy['flOpI] — гнучкий, флоппі-диск

hard~ — жорсткий диск

~ capacity[kq'pxsItI] — ємність диска

displace[dIs'pleIs] — переміщати; зміщувати

display[dIs'pleI]—дисплей, будова (візуального) відображення

distortion[dIs'tLSqn] — спотворення

distribute[dIs'trIbjHt] — розподіляти; поширювати

distributed — розподілений; розосереджений

distribution[dIs'trIbjHSqn]— розподіл; поширення

distributor — розповсюджувач; розподільник

diversity[daI'vWsItI] — різноманітність; відмінність

dot— точка; ставити крапку

download — завантажувати; зчитувати; зчитування (файлів) з сервера

drive— привід; дисковод; запам'ятовуючий пристрій

disk ~ — дисковод

magnetic-tape[mxg'netIk teIp] ~ — запам'ятовуючий пристрій на магнітній стрічці

driver — драйвер

print ~ — драйвер друку

software['sOftwFq] ~ — програмний драйвер

due[djH]to— завдяки, з-за; внаслідок

dump[dAmp] — розвантаження; дамп; висновок; розвантажувати скидати; виводити

duplication["djHplI'keISqn] — дублювання; копіювання

duplicator- копіювальний пристрій

Е

edit['edIt]— редагувати;

editor — редактор; програма редагування

effect[I'fekt] — діяти; впливати; вплив; ефект

efficiency[I'fISqnsI] — ефективність, коефіцієнт корисної дії

effort['efqt] — зусилля, робота

eject[I'Gekt] — викидати; виштовхувати; видавати (дані); викид; видача

elaborate[I'lxbqreIt] — розробляти; розвивати

elaboration[I"lxbq'reISqn] — розвиток; розробка

eliminate[I'lImIneIt] — усувати; видаляти; скасовувати; ліквідувати

elimination[I'lImIneISqn] — усунення; скасування

e-mail — електронна пошта

e-mailing — відправка (повідомлень) по електронній пошті

embrace[Im'breIs]— охоплювати; містити

emergency[I'mWGqnsI] — аварія; надзвичайна ситуація; аварійний

emit[I'mIt] — випускати; випромінювати; видавати; генерувати (дані)

emphasize['emfqsaIz] — виділяти; підкреслювати

enable[I'neIbl] — дозволяти; дозволяти; робити можливим; допускати

encapsulate — герметизувати; ізолювати; поміщати (у пакет)

encoder[In'kqudq] — шифратор; кодує пристрій; шифрувальник

engine['enGIn] — механізм, пристрій

ensure[In'Suq] — забезпечувати; гарантувати

enter — входити; вводити; заносити

entire [In'taIq] — цілий; повний; весь

entirely[In'taIqlI] — цілком; повністю

entry['entrI] — ввід; занесення; вхід

enumerate[I'njHmqreIt] — перераховувати

enumeration[I"njHmq'reISqn] — перерахування; перелік

environment[In'vaIqrqnmqnt]—середовище; оточення; умови (експлуатації)

application ["xplI'keISn] ~ — прикладне середовище

communications[kq"mjHnI'keISqnz] ~ — комунікаційне середовище

computing ~ — обчислювальна середа

execution["eksI'kjHSn] — середовище виконання програми

external[eks'tWnl] ~ — зовнішнє середовище

hardware ['hRdwFq] ~ — апаратне середовище

management['mxnIGmqnt] ~ — середовище/засоби управління

network ~ — мережеве середовище

processing ~ — умови обробки

security[sI'kjuqrItI] ~ — умови захисту; режим безпеки

software['sOftwFq]~ — програмне середовище

user ~ —операційне середовище

equal['Jkwql]— рівний; однаковий

equality [i'kwOlItI] - рівність

equation[I'kweIZqn] — рівняння;

equip[I'kwIp] — обладнати; оснащувати

equipment[I'kwIpmqnt] — обладнання; прилади; апаратура; (апаратні) засоби

erase[I'reIz] — стирати; видаляти

erasing — стирання; видалення; очищення

error['erq] — помилка; похибка

access ['xkses] ~ — помилка доступу

coding ~ — програмна помилка

common ~ —типова помилка

connection[kq'nekSn] ~ — неправильне з'єднання

operating ~ — помилка через порушення правил експлуатації

outstanding[aut'stxndIN] ~ — не виправлена помилка

permissible[pq'mIsqbl] ~ — допустима помилка

processing ~ —помилка при обробці даних

startup~ — помилка при початковому завантаженні

time-out ~ — помилка через неготовність пристрою до роботи

unrecoverable~ — непоправна помилка

~ handling ['hxndlIN] — обробка помилок

~ trapping['trxpIN] — пастка для помилок

error-free — не містить помилок

error-prone[proun] — схильний до помилок

essential[I'senSql] — суттєвий; значний; невід'ємний

event[I'vent] — подія; випадок; результат

examination — дослідження; розгляд; перегляд; перевірка

examine[Ig'zxmIn]—дослідити; перевіряти

except[Ik'sept]for — за винятком

exchange[Iks'CeInG] — обмін; заміна

execute['eksIkjHt] — виконувати; виконувати

execution["eksI'kjHSqn] — виконання

executive[Ig'zekjutIv] — диспетчер; керуюча програма; операційна система

exit['eksIt] — вихід; виходити

expand[Iks'pxnd] — розширювати (ся); збільшувати; нарощувати (можливості)

expansion[Iks'pxnSqn] — розширення, збільшення;

experience [Iks'pIqrIqns] — досвід; кваліфікація; випробовувати (труднощі)

exponentiation["ekspq'nenSIeiSn]— підводити до ступеня

extend[Iks'tend] — розширювати; подовжувати

extension[Iks'tenSqn] — розширення; доповнення; подовження; продовження

extract[Iks'trxkt] — виділяти; витягувати

extraction[Iks'trxkSqn] — вилучення; вибірка; виділення

extremely[Iks'trJmlI] — надзвичайно; вкрай; дуже

F

fabricate['fxbrIkeIt] — виготовляти

fabrication["fxbrI'keISqn] — виготовлення

facility[fq'sIlItI]— пристрій; засіб; зручність

facilities — обладнання; пристосування; можливості; середовища

communication[kq"mjHnI'keISqn] ~ — засоби зв'язку

database ~ — кошти (пошуку) бази даних

display[dIs'pleI] ~ — кошти (візуального) відображення/виводу на екран

management['mxnIGmqnt] ~ — засоби управління

fail[feIl]— збій, відмова; пошкодження; виходити з ладу; відмовляти, не вдаватися

failure['feIlq] — відмова; пошкодження; дефект; збій; помилка; невдача

fault[fLlt]— несправність; дефект; відмова; збій; давати збій

assembly[q'semblI] ~ — дефект збірки

data['deItq] ~ — помилка в даних

design[dI'zaIn] ~ — проектна недоробка

device[dI'vaIs] ~ — несправність пристрою

latent['leItqnt]~ — прихований дефект

random['rxndqm] ~ — випадковий збій/помилка

feasibility["fJzq'bIlqtI] — можливість; здійсненність

feasible['fJzqbl] — можливий; здійсненний

feature['fJCq] — властивість; ознака; особливість; характерна риса

feed[fJd] — подавати; живити; заправляти (папір); вводити (дані)

feedback — зворотній зв'язок

field[fJld] — поле; область; зона; сфера (діяльності)

figure['fIgq] — цифра; число; обчислювати;

figure out — обчислювати; визначати

file— файл; заносити в файл

batch[bxC] ~ — пакетний файл

common ~ — загальний файл

data['deItq] ~ — файл/картотека даних

help ~ — файл підказок

input ~ — вхідний файл

output~ — вихідний файл

user ~ — файл користувача

~ recovery[rI'kAvqrI] — відновлення файлу

firmware — вбудоване програмне забезпечення

flexibility — гнучкість; адаптованість; настроюваність

flexible['fleksqbl] — гнучкий; змінюваний

floppy['flOpI] — гнучкий диск; дискета

flow[flqu] — хід виконання (програми); послідовність

flowcharting['flqVCRtIN] — побудова блок-схеми

font[fOnt] — шрифт; набір символів

alpha-numeric['xlfq njV'merIk]~ — текстовий шрифт

default[dI'fLlt] ~ —шрифт, обираний за замовчуванням; стандартний шрифт

plotter['plOtq] ~ — креслярський шрифт

print/type ~ — друкарський шрифт

force[fLs] — сила; зусилля; змушувати; змушувати; вводити, вставляти (з силою)

fraction['frxkSqn]— дріб; частка; частина

frame[freIm] — блок (даних); структура; система; корпус

framework —структура, система; схема; основа; підстави; принципи

fraud[frLd] — шахрайство; обман

frequency['frJkwqnsI] — частота

fulfill[ful'fIl] — виконувати; здійснювати; завершувати

fulfillment[ful'fIlmqnt] — виконання, здійснення; завершення

fundamental["fAndq'mentl] — основний; істотний; фундаментальний;

furnish['fWnIS] — постачати; постачати

G

gadget['gxGIt] — пристосування; допоміжний пристрій

gain[geIn] — досягати; отримувати користь; вигравати; вигода

gather ['gxDq] — збирати(ся)

general['Genqrql] — загальний; універсальний;

generate['GenqreIt] — генерувати; створювати; виробляти

generation["Genq'reISqn] — створення, формування, освіту; покоління

give back — повертатися

give out — видавати; надавати

give up — відмовляти (про пристрій); не справлятися; відмовлятися

grade[greId] — ступінь; ранг; клас; сорт; впорядковувати; розміщувати за рангом

grading — класифікація; упорядкування; вирівнювання

grapher — самописець

graphic(al)['grxfIk(ql)] — графічний

~ plotting tables — графічні планшети

graphics — графіка

groundwork — основа, адже основа

guard[gRd] — захист; захищати; охороняти

guidance['gaIdqns] — управління; наведення (на ціль); керівництво

guide[gaId] — керівництво; інструкція; довідник

installation["Instq'leISn] ~ — інструкції з установки (системи)

on-line ~ — електронний довідник

programming~ — керівництво з програмування

reference['refrqns] ~ — довідкове керівництво

software[sOftwFq] ~ —керівництво по програмному забезпеченню

troubleshooting['trAbl"SHtIN] ~ —основні принципи пошуку несправностей

user's~ — керівництво для користувача

Н

habit['hxbIt] — навичка; звичка; властивість

computing ~ s — навички роботи з комп'ютером

handling['hxndlIN]—обробка; управління, регулювання

data['deItq] ~ — робота з даними

fault ['fLlt] /error['erq] ~ — обробка помилок

hand-operated — керований вручну

hand-printed — машинописний

hang[hxN](up) — «зависати»; блокувати

hardware['hRdwFq] — апаратура, обладнання; апаратне забезпечення/засоби

by ~ — апаратними засобами

computer ~ — апаратне забезпечення комп'ютера

device[dI'vaIs]~ — апаратна частина пристрою

display[dIs'pleI] ~ — апаратні засоби виведення на екран

expansion [Iks'pxnSn] ~ — додаткове апаратне забезпечення

support[sq'pLt] ~ — допоміжне апаратне забезпечення

harm[hRm] — шкода; збиток; пошкодження

harmful['hRmful] — шкідливий

harmless['hRmlIs] — нешкідливий (про вірус)

heading['hedIN] — заголовок

healthy['helTI] — справний; працездатний (про систему)

help — підказка; довідка; допомога

hereafter[hIq'Rftq] — далі; надалі

hereby['hIq'baI] — таким чином, тим самим

hierarchy['haIqrRkI] — ієрархія

high-capacity[kq'pxsItI] — з великою ємністю

high-density['densItI] — з високою щільністю

high-fidelity[fI'delItI](Hi-fi) — з високою точністю відтворення

high-frequency ['frJkwqnsI] — високочастотний

high-level — високорівневий

high-quality['kwOlItI] — високоякісний

high-reliable[rI'laIqbl] — високонадійний

hold — зберігати; утримувати (дані)

hole[hqul] — отвір; гніздо; вікно

access['xkses] ~ — вікно доступу

connector[kq'nektq] ~ — гніздо роз'єму

home — початок; вихідна позиція

hook[huk] — важіль

hook-up — підключати; приєднувати (пристрій)

human-oriented['hjHmqn 'LrIentId] — орієнтований на користувача

hurt[hWt] — пошкодження; шкода; збиток; пошкоджувати; шкодити

hypertext['haIpq"tekst]— гіпертекст

I

icon['aIkOn] — умовний символ; піктограма; зображати умовно

identifier[aI'dentIfaIq] — ідентифікатор, ім'я; позначення

identify[aI'dentIfaI] — ідентифікувати; розпізнавати; виявляти (помилку)

ignorance['Ignqrqns] — незнання

ignorant['Ignqrqnt] — недосвідчена особа; (особа) що не знає

imbed[Im'bed] — вбудовувати; впроваджувати; включати

immunity[I'mjHnItI] — несприйнятливість; нечутливість

implement['ImplImqnt] — виконувати; здійснювати

implementation["ImplImen'teISqn] — реалізація; здійснення; розробка

implementor — конструктор; розробник

improper[Im'prOpq] — непридатний; неприпустимий; неправильний

improve[Im'prHv] — поліпшувати; уточнювати (дані)

improvement [Im'prHvmqnt] — поліпшення; удосконалення; уточнення (данних)

inaccurate[In'xkjurIt] — неточний; помилковий

inadequate [In'xdIkwIt] — невідповідний; непридатний; неприйнятний

incapable[In'keIpqbl] — нездатний; неспроможний

include[In'klHd] — охоплювати; містити; включати в себе

incompatible["Inkqm'pxtqbl] — несумісний

inconsiderable["Inkqn'sIdqrqbl] — незначний

incorporate[In'kLpqreIt] — включати; містити; вбудовувати; впроваджувати

increase[In'krJs] — збільшувати; зростати; збільшення; підвищення

independent["IndI'pendqnt] — незалежний

inferior[In'fIqrIq] — нижчий; гірший (за якістю)

influence['Influqns] — вплив; впливати

initial[I'nISql] — початковий; вихідний

initially[I'nISqlI] — спочатку; в початковому стані

inject[In'Gekt] — вносити; вводити

injection[In'GekSqn] — внесення, запровадження

injury['InGqrI] — пошкодження; псування

ink-jet — струменевий (про принтер)

innovate['InquveIt] — вводити нововведення; вдосконалити

innovation — нововведення; удосконалення

innovative["Inqu'veISqn] — новаторський; інноваційний

input['Input] — введення; вхідний пристрій; вводити; подавати на вхід

character['kxrIktq] ~ — посимвольне введення

command[kq'mRnd] ~ — введення команди

data['deItq] ~ — введення даних; пристрій вводу даних

disk ~ — введення (даних) з диска

keyboard['kJbLd] ~ — введення з клавіатури

system['sIstIm] ~ — введення по запиту системи

input/output['autput] — пристрій вводу-виводу

inquiry[In'kwaIqrI] — запит; опитування

install[In'stLl] — встановлювати; монтувати

installation["Instq'leISqn] — установка; розміщення; монтаж; вставка; настройка

interface— інтерфейс; сполучення; місце стику; сполучати(ся)

common[kOmqn] ~ — стандартний інтерфейс

data['deItq] ~ — інформаційний інтерфейс

database ~ — інтерфейс (програми) з базою даних

external[eks'tWnl] ~ — зовнішнє сполучення

flexible['fleksqbl] ~ — гнучкий інтерфейс

floppy-disk[flOpI] ~ — інтерфейс гнучкого диска

general-purpose['Genqrql 'pWpqs] ~ — універсальний інтерфейс

software ['sOftwFq] / hardware['hRdwFq] ~ — інтерфейс вводу-виводу

interpret[In'tWprIt] — інтерпретувати; тлумачити

interpreter — інтерпретатор; перекладач

interrupt["Intq'rApt] — переривання; перериватися

intricate['IntrIkIt] — складний; заплутаний

invade[In'veId] — вторгатися; проникати

invalid[In'vxlId] — невірний; неприпустимий; недійсний

invalidate[In'vxlIdeIt]] — анулювати; скасовувати

invalidity["Invq'lIdItI] — невірність; неприпустимість; необгрунтованість

invasion[In'veIZqn] — вторгнення, проникнення

investigate[In'vestIgeIt] — дослідити; розслідувати

investigation[In"vestI'geISqn] — дослідження

invisible[In'vIzqbl]— невидимий; невиразні

involve[In'vOlv] — включати; залучати

irregular[I'regjulq]— неправильний; непостійний; нестандартний

irrelative[I'relqtIv] — не пов'язаний; несуттєвий, що не відноситься до справи

irreplaceable["IrI'pleIsqbl] — що не підлягає заміні; незмінний

issue['ISH] — висновок; видача; виводити; видавати (повідомлення); посилати

item['aItqm] — елемент; складова частина

J

jack [Gxk] — гніздо

jam[Gxm] — заїдання; заклинювання

job [GPb] — робота; завдання; працювати

join [GOIn] — з'єднання; з'єднувати

joystick ['GOIstIk] — джойстик (важільний пристрій)

junction ['GANkS(q)n] — з'єднання; стик

justification ["GAstIfI'keIS(q)n] — вирівнювання (даних); обгрунтування

justify ["GAstIfaI] — вирівнювати; обгрунтовувати; доводити; виправдовувати

K

key [kJ] — клавіша; кнопка; перемикач

break ~ — клавіша переривання

control <Ctrl> ~ [kqn'trqVl] — управляюча клавіша

delete ~ [dI'lJt] — клавіша видалення

end ~ — клавіша переходу в кінець

enter ~ — клавіша введення

erase ~ [I'reIz] —клавіша видалення

escape ~ [Is'keIp] — клавіша виходу

home ~ — клавіша переходу в початок

insert ~ — клавіша вставки

page-down ~ — клавіша перегортання вперед

page up ~— клавіша перегортання назад

pause ~ [pLz] — клавіша паузи

reset ~ ["rJ'set] — кнопка скидання

shift ~ — клавіша перемикання регістрів

keyboard ['kJbLd] — клавіатура; клавішний

kind — вид, різновид

know-how — технологія; методика; знання; прийоми; жарг. ноу-хау

knowledge ['nPlIG] — знання; обізнаність

be common ~ — бути загальновідомим

programming ~ — знання в області програмування

knowledgeable — обізнаний; компетентний

L

lack [lxk] — відсутність, вада

lagging ['lxgIN] — відставання; запізнювання

language ['lxnNgwIG] — мова

all-purpose / general-purpose ~ — універсальна мова

artificial ~ ["RtI'fIS(q)l] —штучна мову

assembler ~[q'sFmblq] — мова асемблера

business-oriented ~ — мова для (програмування)

compiler ~ — мова компілятора

data ~ — інформаційна мова

database ~ — мова для роботи з базою даних

high-level ~ —мова високого рівня

low-level ~ — мова низького рівня

modelling / simulation ~ — мова моделювання

programming / development ~ — мова програ<

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.017 с.)