Дослідження координації рухів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження координації рухівДосліджуваному пропонують зручно розміститися перед тремометром і взявши у руку спеціальний щуп з максимальною точністю та середньою швидкістю провести його по прорізях лабіринтів, намагаючись не зачіпати їх країв. Дослідження повторюють 3 рази. Реєструють кількість дотиків та інтегральний показник координації рухів, який розраховується шляхом ділення числа дотиків на час, що був витрачений на проходження лабіринтів.

 

 

26. Гігієнічна оцінка умов праці на промисловому підприємстві.

.Виробничі об'єкти в залежності від наявності в їх виробоничому середовищі небезпечних та шкідливих факторів підлягають класифікаці в відповідності з ГОСТ 12.-0.003.74 ССБТ - "Опасные и вредные производственные факторы. Классификации.", ГОСТ 12.1.007.76 ССБТ - "Вредные вещества. Классификация и общие требования к безопасности."

Від наявності в виробничому середовищі фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних факторів залежить почерговість, періодичність і об"єм санітарно-гігієнічних обстежень промислових підприємств. Наприклад, при вміщенні у виробничому середовищі хімічних речовин першого класу небезпеки контроль за їх вмістом повинен здійснюватись постійно, а при виявленні речовин другого, третього і четвертого класу небезпе-ки - періодично.

Основні цехи промислових підприємств повинні бути обстежені за слідуючою схемою:

Карта санітарного обстеження цехів виробництва.

1.Назва цеху.

2.Кількість працюючих, їх статевий і віковий склад.

3.Режим праці.

4.Характеристика виробничих будинків і приміщень: вид даху (покриття), кількість прольотів, розташування цеху.

5.Розташування приміщення: довжина, ширина, висота, площа (загальна і корисна), ку-батура на одного працюючого.

6.Коротке описання виробничого процесу: характеристика апаратури і обладнання, можливі несприятливі фактори виробничого середовища (перелік).

7.Метеорологічні умови в цеху на основних робочих місцях: температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання (джерела, інтенсивність). Дані лабораторних досліджень. Заходи по боротьбі з несприятливими метеорологічними умовами і оцінка їх ефективності.

8.Запиленість на основних робочих місцях: джерела пилоутворення, моменти найбільшого виділення пилу, хімічний склад його, кількісна характеристика запиленості. Дані лабо-раторних досліджень. Заходи профілактики.

9.Виділення шкідливих парів і газів: джерела, момент найбільшого виділення, хімічний склад і концентрація, профілактичні заходи.

10.Виробнича вентиляція.

11.Наявність виробничого шуму (джерела, рівень звуково-го тиску, спектр, характер), вібрація (характер коливальних рухів, їх постійність). Заходи боротьби з шумом і вібрацією, їх ефективність.

12.Наявність джерел короткохвильової радіації (ЕМП радіочастот, ультрафіолетова і інфрачервона радіація, лазерне випромінювання, статична електрика), характеристика випромінювання, заходи боротьби з ним.

13.Можливість травматичних пошкоджень, захаращеність цехів; заходи техніки безпеки. Внутрішньоцеховий транспорт, заходи безпеки.

14.Загальний санітарний стан приміщення, система прибирання.

15.Опалення: система, характеристика нагрівальних приладів, їх розташування, санітарно-гігієнічна характеристика.

16.Виробниче освітлення.

17.Система забезпечення працюючих (робітників) питною водою, її санітарна характери-стика.

18.Допоміжні побутові приміщення, достатність їх за номенклатурою і розміром, санітарний стан, режим використання.

Складання санітарної характеристики детально професії на одному з робочих місць зі шкідливими умовами праці за схемою:

Санітарна характеристика детальної професії.

1.Назва детальної професії.

2.Назва цеху.

3.Детальне і послідовне описання робочого процесу, матеріалу і обладнання, що застосо-вуються, режиму праці та відпочинку. Хронометраж окремих елементів роботи і операцій, які мають найбільше санітарне значення. Розпорядок робочого дня (тривалість праці до обідньо' перерви, наявність короткочасових перерв в процесі роботі).

4.Можлива дія виробничих шкідливостей:

а) запиленість повітря робочої зони: постійне або періодичне виділення пилу, його якісна та кількісна характеристика, наявність технічних і радіоактивних аерозолів;

б) шкідливі гази і пари. Характер їх дії, якісна і кількісна характеристика;

в) метеорологічні фактори на робочих місцях і в місцях відпочинку: температура, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, теплове випромінювання (інтенсивність і направленість променевого потоку по відношенню до робітника); виділення вологи;

д) електричні і магнитні поля, ультрафіолетове, іонізуюче і лазерне випромінювання. Характеристика джерел і заходи захисту;

е) шуму: джерела, інтенсивність і спектральна характеристика, тривалість впливу, за-ходи боротьби, які застосовуються, оцінка х ефективності;

ж) струси підлоги, машин, інструменту: постійність впливу, характер, частота і амплітуда коливань, значення віброшвидкості і віброприскорення, заходи боротьби, оцінка ефективності;

з) електричний струм, його напруга, заходи захисту.

5.Заходи по боротьбі з пило- і газовиділеннями, несприятливими умовами на даному робо-чому місці.

6.Організація робочого місця: вирішення елементів управління, робочої меблі.

7.Положення тіла при роботі: тривалість вимушеного одноманітного положення.

8.Піднімання та переміщення вантажу: вага, віддаль, постійність цих робіт; загальна тривалість за робочій день.

9.Чи виконуються часті, швидкі, одноманітні рухи, кількість їх в одиницю часу.

10.Чи буває перенапруга зору і слуху під час роботи, в які періоди роботи.

11.Небезпека пошкоджень (чим саме) і можливі заходи техніки безпеки на даному робочому місці.

12.Спецодяг, індивідуальні захисні пристосування.

13.Основні практичні висновки:

а) оцінка важкості, напруженості, шкідливості і небезпеки праці;

б) рекомендації індивідуальних захисних пристосувань, заходів особистої гігієни і профілактики;

в) проведення загальних оздоровчих заходів на робочих місцях;

г) медичне обслуговування робітників (диспансерізація);

д) можливість допуску на роботу жінок, підлітків.

Третє завдання полягає в складанні акту санітарного обстеження цеху (див. додаток № 1), де в описуваній частині акту приводяться результати виконання перших двох завдань з оцінкою важкості, напруженості і шкідливості умов та харак-теру праці (додаток № 2), а в пропонуючій частині - заходи для покращення умов праці.

ДОДАТОК № 1.

А К Т

санітарного обстеження

_______________________________________________"_____"199__р

Мною________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) встановлено_________________________________________________ На основі "Положення про державний санітарний нагляд" від 31.05.73 № 361 пропонується:

____________________________________________________________

№ пп: Назва заходів: Термін виконання: Відповідальний

виконавеіць

____________________________________________________________

Акт складений в... екзм. Підписи.

ДОДАТОК № 2

Гігієнічна класифікація праці (за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища, важкості

27. Гігієнічна оцінка навчально-виховної роботи в школі.

В ході практичного заняття студенти оволодівають методикою складання та гігієнічної оцінки режиму дня і розкладу занять для школярів різного віку, методикою гігієнічної оцінки шкільних підручників тощо.

Під час складання режиму дня кожний студент отримує у викладача ситуаційну задачу, в якій ураховується вік та стан здоров’я учня, соціальні умови його життя та ступінь участі у шкільній та позашкільній діяльності.

Гігієнічну оцінку розкладу уроків студенти здійснюють за даними запропонованої ситуаційної задачі з використанням рангової шкали складності шкільних предметів.

Методика передбачає побудову кривої навчального навантаження як за день, так і за тиждень та її порівняння з фізіологічною кривою працездатності.

Для проведення гігієнічної оцінки навчальних посібників студенти отримують у викладача шкільний підручник і відповідно до схеми, що представлена вище, здійснюють його санітарну експертизу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 341; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 162.158.78.205 (0.016 с.)