Розслідування хронічних професійних захворювань та отруєнь 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розслідування хронічних професійних захворювань та отруєньУсі вперше виявлені хронічні професійні захворювання і отруєння також підлягають обліку та розслідуванню. Захворювання відносять до професійного відповідно до списку професійних захво­рювань, затвердженого Міністерством охорони здоров'я. До списку внесені професійні захворювання (пневмоконіоз, вібраційна хворо­ба, неврит слухового нерва і та ін.), спричинені впливом виробничих факторів і трудового процесу, а також захворювання, у виникненні яких визначений причинний зв'язок із впливом певного виробничо­го фактора або процесу і виключається вплив інших, непрофесійних факторів, що призводять до аналогічних змін в організмі (бронхіт, алергічні захворювання, катаракта тощо). Зв'язок професійного за­хворювання з умовами праці робітника визначається на основі клі­нічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яку складає санепідемстанція. Цю характеристику видають на запит ке­рівника лікувально-профілактичного закладу, що обслуговує підпри­ємство, спеціаліста з професійної патології міста (області), клініки науково-дослідних Інститутів гігієни праці і професійних захворю­вань, завідуючого спеціалізованим відділом професійної патології міської (обласної) лікарні.

При підозрі на професійне захворювання лікувально-профілак­тичний заклад скеровує робітника з відповідними документами, пе­релік яких визначений Міністерством охорони здоров'я, на консуль­тацію до спеціаліста з профпатології міста (області). Для встанов­лення заключного діагнозу та зв'язку професійного захворювання з впливом виробничих факторів і трудового процесу спеціаліст із професійної патології скеровує хворого у визначені МОЗ спеціалі­зовані лікувально-профілактичні заклади (Український інститут ме­дицини праці, Донецький, Криворізький, Харківський НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Український НДІ гігієни та токсикології хімічних речовин, Донецька обласна спеціалізована клі­нічна лікарня професійних захворювань, відділення профпатології Луганської, Львівської та Черкаської обласних лікарень). У су­перечливих випадках діагноз профзахворювання визначає Інститут медицини праці. На кожного потерпілого від хронічного професійного захворю­вання лікувально-профілактичний заклад, якому надано право ста­вити заключний діагноз професійних захворювань, упродовж трьох днів після встановлення діагнозу надсилає на підприємство, ____________________повідомлення про хронічне професійне захворювання (отруєння) за наведеною нижче формою. Власник підприємства зобов'язаний організувати розслідування причин кожного випадку хронічного професійного захворювання упродовж семи днів з моменту одержання повідомлення. Розсліду­вання проводиться комісією, що призначається наказом головного лікаря санепідемстанції, у складі представників СЕС (голова комісії) профспілкової організації трудового колективу лікувально-профілактичного закладу, а також спеціаліста з профпатоло­гії місцевого органа управління охорони здоров’я і власника підприємства. Власник зобов'язаний надати комісії дані лабораторно-інструментальних досліджень шкідливих факторів виробничого процесу, необхідну документацію на цей процес. Комісія з розслідування здійснює гігієнічну оцінку умов праці хворого за матеріалами раніше проведених атестацій робочих місць і лабораторно-інструменталь­них досліджень, а в разі необхідності проводить нові дослідження, аналізує амбулаторні карти, історії хвороби, висновки лікувально-профілактичних закладів, приписи органів держнагляду за охороною праці тощо і складає акт, розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за визначеною формою. В акті накреслюють заходи з попередження розвитку професійних захворювань, забезпе­чення нормалізації умов праці, а також визначають відповідальність підприємства і посадових осіб у виникненні захворювання. Акт упродовж трьох днів після завершення розслідування надсилається:

а) хворому;

б) власникові;

в) профспілковій організації підприємства;

г) лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство.

Один примірник акта залишається СЕС для аналізу та контролю за виконанням накреслених заходів.

Реєстрація та облік осіб, у яких вперше виявлено хронічне про­фесійне захворювання, ведеться у спеціальних журналах за фор­мою, затвердженою МОЗ, які заповнюються на підприємстві та у закладах санітарно-епідеміологічної служби на підставі повідомлень та актів їх розслідування, а також у лікувально-профілактичних закладах на основі медичної карти ам­булаторного хворого, витягу з історії хвороби, медичного висновку про діагноз при обстеженні в стаціонарі. В ці журнали записують також результати систематичного медичного спостереження за ста­ном здоров'я і працездатністю кожного робітника, в якого виявлено хронічне професійне захворювання. Санепідемстанції на основі цих актів розслідування складають спеціальні карти обліку та аналізу професійних захворювань за формою, затвердженою МОЗ, копії яких щорічно 1 лютого і 1 серп­ня разом зі звітами про професійну захворюваність надсилають (Головному санепідуправлінню Міністерства охорони здоров’я).

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ХРОНІЧНЕ ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ (ОТРУЄННЯ)

 

Прізвище, ім'я, по батькові хворого________________________________________________________________________
Стать________________________________________. Вік __________________________________________________

(повних років)

Назва підприємства _____________________________________________________________________________________

(його реквізити)

Власник підприємства_________________________________ _____________________________________________________

(назва органа, до сфери управління якого належить підприємство)

Діагноз основний ____________________________________________________________________________________

супутній ________________________________________________________________________________________

Виробничий фактор, шкідлива речовина, назва трудового процесу, що призвів до захворювання

___________________________________________________________________________________________________

Дата встановлення остаточною діагнозу ___________________________________________________________________
Назва закладу, що поставив діагноз _____________________________________________________________________

Реєстраційний номер повідомлення _______________________________________________________________________
від "_______ "__________ 200__ р.

 

Головний лікар

______________________________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

 

М.П.

 

Дата відправлення повідомлення ______________________________

Підпис особи, яка надіслала повідомлення _______________________

Дата одержання повідомлення__________________________________

Підпис особи, яка одержала повідомлення ________________________

Д О Д А Т О К №1

до положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Власник підприємства_________________________________________________________________________________

(підпис, розшифровка підпису)

«» _____________________

 

Печатка підприємства

 

А К Т №

про нещасний випадок

(складається з п’яти примірників, термін зберігання на

підприємстві, де стався нещасний випадок, 45 років)

 

1. Власник підприємства_________________________________________________________________________

(міністерство, відомство, орган, до сфери управління якого належить підприємство)

2. Найменування підприємства____________________________________________________________________

2.1 Адреса підприємства:

республіка, область______________________________________________________________________________

місто, село, район_______________________________________________________________________________

2.2 Цех, дільниця, місце, де стався нещасний випадок_________________________________________________

3. Підприємство, що направило працівника______________________________________________________________

(найменування, адреса)

4. Прізвище, імўя, по батькові потерпілого___________________________________________________________

5. Стать: чоловіча, жіноча (підкреслити)

6. Вік__________________________________________________________________________________________

7. Професія, посада_____________________________________ розряд, клас____________________________

8. Стаж роботи:

8.1 Загальний___________________________________________________________________________________

8.2 За професією (посадою), під час роботи, за якою стався нещасний випадок ___________________________

_______________________________________________________________________________________________

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці:

9.1 Інструктаж увідний___________________________________________________________________________

9.2 Навчання за професією (освітою), при виконанні якої стався нещасний випадок_________________________

9.3 Первинний (повторний) інструктаж щодо роботи, яка виконувалась__________________________________

9.4 Перевірка знання (для робіт підвищеної небезпеки) ___________________________ ____________________

10. Дата і час нещасного випадку___________________________________________________________________

(число, місяць, рік, година, хвилина)

_______________________________________________________________________________________________

(кількість повних годин з початку роботи)

11. Обставини, за яких стався нещасний випадок___________________________________________________

11.1 Вид події___________________________________________________________________________________

11.2 Шкідливий фактор та його значення ___________________________________________________________

11.3 Причини__________________________________________________________________________________

11.4 Устаткування – джерело нещасного випадку____________________________________________________

(найменування, тип, марка,

_______________________________________________________________________________________________

рік випуску, підприємство-виготівник)

11.5 Перебування потерпілого в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння __________________________

12. Заходи щодо усунення нещасного випадку _______________________________________________________

 

 

№ п\п Найменування заходів Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
         

 

13. Працівники, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці ______________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, професія, посада, статті,

__________________________________________________________________________________­­­­­­__________________

параграфи, пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)

13.1. Підприємство, працівниками якого є ці особи __________________________________________________

13.2 Наявність вини (вказати, які нормативні акти порушені):

підприємства ___________________________________________________________________________________

потерпілого_____________________________________________________________________________________

стороннього(іншого) підприємства_________________________________________________________________

сторонніх осіб __________________________________________________________________________________

14. Очевидці нещасного випадку _________________________________________________________________

Акт складено ___________________________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

Керівник (спеціаліст) служби охорони праці _______________________________________________________

(підпис)

Керівник структурного підрозділу (головний спеціаліст) підприємства__________________________________

(підпис)

Представник профспілки або уповноважений трудового колективу з питань охорони

праці _________________________________________________________________________________________

(підпис)

Лікар з гігієни праці санепідемстанції __________________________________________________________

(підпис)

15.Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз____________________________

_______________________________________________________________________________________________

15.1.Діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу_________________________________________________________________________________________

15.2.Наслідок нещасного випадку ______________________________________________________________________

(потерпілий переведений на легшу роботу, одужав,

_______________________________________________________________________________________________

установлена інвалідність 1, 2, 3, установлена інвалідність 1, 2, 3 групи, помер)

16.Витрати внаслідок нещасного випадку:

16.1.Тривалість виконання легшої роботи(без видачі листка працездатності), робочих днів____________________________________________________________________________________________

сума доплати до попереднього заробітку при переведенні, грн._______ ______________

16.2.Звільнено(за листком непрацездатності)від роботи з «___»___________ 199 р. по «___»_____________199 р.

тривалість тимчасової непрацездатності, робочих днів____________________________

сума відшкодування витрат за листком непрацездатності до фонду соціального страхування, грн._____________ _______________________________________________

16.3.Тривалість легшої роботи, що призначена лікувальним закладом після тимчасової непрацездатності, робочих днів______________________________________

сума доплати до попереднього заробітку при переведенні, грн.___________ __________

16.4.Сума відшкодування витрат до фонду соціального страхування на виплату потерпілому одноразової допомоги, грн._______________________________ _________

16.5.Сума штрафу, виплачена підприємством за допущення нещасного випадку, грн.__

16.6.Сума відшкодування підприємством витрат лікарняному закладу за лікуванням потерпілого, грн. ____________________

17. Вартість зіпсованого устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд, грн._____________

16.8.Інші витрати, грн.________________________

16.9.Сума щомісячних виплат підприємством компенсації:

фонду соціального страхування на відшкодування витрат в розмірі втраченого заробітку або його частини, а також витрат на медичну і соціальну допомогу, грн.,/міс._______________________________

пенсійному фонду для відшкодування витрат на виплату пенсії потерпілому, грн./міс._______________________________

16.10.Сумарна шкода (без врахування наступних періодичних виплат) грн. ________

 

(сума рядків 16.1-16.8).

 

Керівник структурного

підрозділу

(головний спеціаліст)

підприємства (підпис)

 

Бухгалтер структурного

підрозділу(підприємства) (підпис)

 

«___»______________ 199 р.

 

4. Методика проведення оцінки функціональної готовності дітей до вступу в школу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 360; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.38.214 (0.052 с.)