Банк міжнародних розрахунківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Банк міжнародних розрахунків 

Найстарішою кредитною інституцією регіонального типу є Банк міжнародних розрахунків (БМР). Банк було засновано у ході реалізації плану Юнга після Першої світової війни 20 січня 1930 р. відповідно до міжурядових угод. Основна мета його створення полягала у врегулюванні проблем платежів Німеччини. Засновниками БМР стали група із шести центральних банків (Бельгії, Великобританії, Німеччини, Італії, Франції та Японії) і група банків США на чолі з Банкірським домом Моргана. За згодою сторін Банк був розташований у Швейцарії, яка надала йому Установчу хартію, але його діяльність регулюється міжнародним правом. Нова міжнародна організація повинна була сприяти співробітництву центральних банків країн-учасниць і надавати додаткові можливості щодо здійснення міжнародних фінансових операцій (стаття 3 першого Статуту). БМР розпочав свою діяльність 17 травня 1930 р. у Базелі. До 1932 р. його учасниками стали ще 19 країн Європи.

Банк міжнародних розрахунків незмінно залишається центральною банківською установою на світовій арені. Він належить центральним банкам країн-членів, контролюється ними, надає чимало суто спеціалізованих послуг центральним банкам як членам БМР, так і іншим центральним банкам.

Одна з основних цілей міжнародної діяльності Банку полягає в зміцненні міжнародної фінансової стабільності. Особливої актуальності така діяльність набуває в сучасних умовах інтеграції світових грошових ринків. Це визначає місце і роль банку в системі міжнародних відносин: БМР є місцем зустрічі представників центральних банків; є банком центральних банків - зберігає їх депозити, які становлять значну частку світових валютних резервів, здійснює розрахунки між ними на кліринговій основі; є агентом або довіреною особою з різноманітних міжнародних фінансових домовленостей.

Членами БМР є 41 центральний банк країн Європи, Азії, Африки та США, ряд країн очікують рішення щодо включення їх до БМР. США представлені у Банку City Bank Corp, а не Федеральною Резервною Системою (ФРС). Однак остання тісно співпрацює з Банком: на щомісячних нарадах у Базелі (Базельський клуб) і загальних зборах засновників БМР завжди присутній член Ради керуючих ФРС. Пріоритет в управлінні діяльністю БМР належить країнам Західної Європи.

За правовим статусом БМР є компанією з обмеженою відповідальністю, що має випущений акціонерний капітал. Статутний акціонерний капітал банку міжнародних розрахунків становить 1500 млн золотих франків у вигляді 600 000 акцій з рівною номінальною вартістю (2500 золотих франків за акцію).

На капітал Банку кожна країна-учасниця в межах свого внеску може здійснити або пряму підписку на акції або продаж їх на відкритому валютному ринку. Перший шлях передбачає, що центральні банки самі підписуються на акції, а другий - що вони можуть організувати публічну підписку на акції у своїх країнах.

Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.

Загальні збори скликаються щороку, як правило, у другий понеділок червня з представників центральних банків-акціонерів, голоси яких розподіляються пропорційно до кількості їх акцій.

До складу Ради директорів входять шість керуючих центральних банків. Крім того, кожний із них назначає ще одного члена, який представляє його країну. Сьогодні членами ради директорів є керуючі центральних банків Бельгії, Німеччини, Італії, Великобританії, Франції і голова Ради керуючих ФРС США. Положення Статуту передбачає вибір у Раду ще не більше дев'яти керуючих інших центральних банків-членів. Зараз вибраними членами є Канада, Нідерланди, Швейцарія, Швеція та Японія. Із числа членів Ради директорів обирається голова і призначається президент банку Рада директорів призначає головного менеджера та інших членів правління, яке здійснює оперативну діяльність з керівництва банком.

БМР виконує цілий ряд наступних функцій:

· здійснює широке коло банківських операцій з метою сприяння центральним банкам в управлінні їх валютними резервами, тобто БМР є банком центральних банків;

· слугує форумом (організатором) міжнародного грошово-кредитного і валютного співробітництва, у рамках якого періодично зустрічаються керівники центральних банків;

· виступає інформаційно-дослідним центром з питань грошово-кредитних та валютно-фінансових відносин;

· виконує функції агента та довіреної особи з виконання міжнародних фінансових угод, у тому числі до 1994 р. у рамках ЄС.

Як банк центральних банків БМР виконує важливу функцію координатора діяльності цих банків. Водночас не тільки центральні банки-акціонери, а й інші центральні банки (близько 120), а також різноманітні міжнародні фінансові установи використовують БМР як банк. Крім здійснення взаємних міжнародних розрахунків, він надає усілякі фінансові послуги щодо управління зовнішніми резервами центральних банків. Крім того, БМР приймає від центральних банків короткострокові вклади (до трьох місяців) в іноземній валюті або золоті. Із цими коштами БМР виконує такі операції:

· операції з валютою і цінними паперами (в основному короткострокові державні цінні папери);

· депозитно-позичкові операції (надає центральним банкам забезпечені золотом або депозитами кредити, іноді надає незабезпечені (резервні) кредити на надто короткі строки);

· приймання урядових вкладів за особливими угодами (БМР не дозволено надавати кредити урядам або відкривати їм поточні рахунки);

· інвестиційні послуги управління портфелем цінних паперів;

· операції з купівлі-продажу і зберігання золота;

· інші послуги на світових ринках як агента або кореспондента центральних банків (проміжне фінансування).

Як уже зазначалося, БМР - це своєрідний форум, що сприяє міжнародному співробітництву банків. Він регулярно організовує у себе зустрічі (Базельські зустрічі) представників центральних банків країн-членів та інших центральних банків, співпрацює з Групою десяти. Головна мета цих зустрічей - досягнення високого ступеня взаєморозуміння з питань грошово-кредитного й економічного характеру, функціонування світової валютної системи тощо. БМР створює можливості для роботи різноманітних комітетів (як постійних, так і спеціальних), що вивчають і обговорюють конкретні питання: проблеми міжнародної заборгованості; упровадження фінансових інновацій, удосконалення фінансових інструментів, структури фінансових ринків, банківського нагляду, забезпечення ефективності і стабільності систем внутрішніх та міжнародних платежів і розрахунків тощо.

Під егідою БМР і за його підтримки працюють три комітети з розроблення та погодження нормативних банківських стандартів:

1. Базельський комітет з банківського нагляду - розробляє мінімальні принципи ефективного банківського нагляду.

2. Базельський комітет з систем платежів і розрахунків - здійснює нагляд за міжнародними розрахунками та розробляє нові механізми міжнародних розрахунків. Найбільш значущими є його рекомендації щодо розрахунків за фінансовими деривативами, урахування системних ризиків тощо.

3. Постійний комітет з євровалют - вивчає і надає рекомендації щодо удосконалення банківського регулювання ринку євровалют.

За роки свого існування БМР перетворився на провідний інформаційно-дослідницький центр з монетарних і фінансових проблем. Він збирає та публікує інформацію про стан на міжнародному ринку банківських і фінансових послуг. Дослідження банку мають прикладний характер. БМР готує міжбанківську базу даних, доступ до якої мають центральні банки. Вона містить інформацію про діяльність центральних банків на зовнішніх валютних ринках та про стан цих ринків.

БМР своєю діяльністю сприяє виконанню міжнародних фінансових угод, надаючи з цією метою посередницькі і довірчі послуги. При цьому він діє як фіскальний агент або банк-депозитарій з міжнародних угод про позики. Так, БМР виконував роль агента приватної системи клірингових платежів і розрахунків в екю при Банківській асоціації екю (БАЕ). Нині він є агентом щодо клірингових платежів у євро. Крім того, Банк може виконувати інші різноманітні функції, наприклад агента з гарантування повернення боргу.

 

Питання для самоконтролю:

1. Визначити суть діяльності Міжнародного валютного фонду.

2. Розкрити суть діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

3. Які організації входять до групи Світового банку? Дати характеристику їх діяльності.

4. Які банки входять до регіональних міжнародних кредитно-фінансових інститутів?

5. Яка мета створення Європейського банку реконструкції та розвитку?

6. Які функції ЄБРР?

7. Банки яких країн стали засновниками Банку міжнародних розрахунків?

8. Які функції виконує БМР?

9. Які операції виконує БМР?

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. № 212 – ІІІ.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999р. №679 – XIV.

3. Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. - М.: Международные отношения, 1998.

4. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник.-2-ге видання, перероблене і доповнене.-К.: ЦУЛ, 2002.

5. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. – М.: Финансы и статистика, 1991.

6. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича.- Житомир: ПП “Рута”, 2001.

7. Банки и банковские операции: Учебник для ВУЗов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

8. Банківська енциклопедія / під ред. А.М.Мороза.-К.-Ельтон,1993.

9. Банківські операції:Підручник.-2-ге вид. випр., доп. / За ред. А.М.Мороза.-К.: КНЕУ,2002.

10. Банковское дело / под ред. О.И.Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 1998.

11. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие.- М.: Федеретивная Книготорговая Компания, 1998.

12. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998.

13. Галицкая С.В. Денежное обращение. Кредит. Финансы (теория и российская практика), Учебное пособие.-М.: Междунар. отношения, 2002.

14. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч.посібник .-К.: Основи,1996.

15. Гроші та кредит: Підручник / за ред. М.І.Савлука. - К.: КНЕУ, 2001.

16. Гроші та кредит: Підручник / за ред. Б.С.Івасіва. - К.: КНЕУ, 1999.

17. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб’єктів ринку в трансформаційній економіці України. - Львів: Бібльос, 2001.

18. Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник / Под ред. Г.И.Кравцовой.-Мн.: Меркавание,1994.

19. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посібник.- К.: Алеута, 2004.

20. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для вузов / Под ред. Е.Ф.Жукова.-М.:ЮНИТИ,1999.

21. Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин: Монографія.-Тернопіль: В-во “Тернопіль”,1996.

22. Дзюблюк О.В. організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.-К.: “Поліграф книга”, 2000. Єфремов И.А. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.-М.:ИСТ-Сервис,1995.

23. Иванов В.М. Деньги и кредит: курс лекций.-2-е изд., стереотип.-К.: МАУП, 2001.

24. Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходный период: Учебн. Пособие.- М.:Логос,1997.

25. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.- К.: “Знання”, КОО 2000.

26. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / М.Олексієнко та ін. – К.: Козаки,1994.

27. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч.посібник.-К.:Тов. “знання”, КОО, 1998.

28. Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання. - К.: Знання, 1999.

29. Михайлівська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навчальний посібник.-Львів: Новий світ-2000, 2006.

30. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер.з англ. К.: Основи,1998.

31. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / За ред. А.С.Філіпенка.-К.: Либідь, 1997.

32. Міжнародні розрахункові та валютні операції: Підручник / За ред. М.І.Савлука.-К.:КНЕУ, 2002.

33. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М.Мороза, М.Ф.Пуховкіної.-К.:КНЕУ,1999.

34. Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов’яз, О.А. Мазур та ін. / За ред. д.е.н., проф.. А.М. Герасимовича.- Львів: Видавництво “Фенікс”, 1999.

35. Основы банковского дела / Под. ред. А.Н. Мороза. – К.: Либра, 1994.

36. Основы банковского менеджмента: Учебное пособие / Под. ред. О.И.Лаврушина. – М.: Инфра-М, 1995.

37. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. – М.: АО ДИС, 1994.

38. Панова Г.С. Кредитная поллитика коммерческого банка. – М.: ИКЦ ДИС, 1997.

39. Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 1997.

40. Рудакова О.С. Банковские електронные услуги.-М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

41. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші і кредит у схемах і таблицях Навчальний посібник.-К.: центр навчальної літератури, 2006.

42. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: Все для Вас, 1993.

43. Челноков В.А. Банки: Буквар кредитования. Технологи банковских ссуд. – М.: АОЗТ “Антидор”, 1996.

44. Шаров А.Н. Эволюция денег при капитализме.-М.:Финансы и статистика, 1990.

45. Ширинская Е.Б. Операции коммеческого банка: российский и зарубежный опыт. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1995.

46. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп.-Київ: Центр навч. літератури, 2006.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.012 с.)