ТОП 10:

Системний підхід при дослідженні економічної системиСистемний підхід – поняття, яке підкреслює значення комплексності, широти обсягу та чіткої організації у дослідженні реальних систем, зокрема економічної природи. Системний підхід спирається на діалектичний закон взаємозв’язку явищ у світі й суспільстві.

Системний підхід потребує обстеження всього комплексу внутрішніх і зовнішніх зв’язків із тим, щоб виділити всі суттєві зв’язки та ефекти. Розв’язання складних проблем із позиції системного підходу підпорядковано певній послідовності дій. На практиці системний підхід – це системне охоплення, системне представлення, системна орієнтація досліджень.

Розв’язання складних проблем з позиції системного підходу визначає:

1) ідентифікацію системи P;

2) внутрішній і зовнішній аналіз P;

3) ідентифікацію системи S;

4) синтез моделі М;

5) аналіз моделі М;

6) оптимізацію системи S за допомогою моделі М у процесі експерименту Е.

Економічна система як система керування

Економічна система є складною системою керування, причому різноманітність структур керування визначається різноманітністю економічних систем і процесів, а також різноманітністю характеристик.

З точки зору зовнішнього середовища економіка виступає:

- у ролі виробничої системи, яка виробляє матеріальні цінності й задовольняє певні потреби;

- як система цілеспрямованого перетворення ресурсів;

- як об¢єкт прикладання суспільної праці;

- як перетворювач інвестицій у знову створений капітал;

- як інформаційна система керування процесами функціонування і розвитку об’єкта, що реалізує функції організації контролю, регулювання, координації, планування.

Спрощена схема функціонування економічної системи має такий вигляд (рис 10.1.2).

Виділені в економічній системі виробничо-технологічний рівень перетворення ресурсів та інформаційно-керуючі рівні перетворення інформації визначають два типи моделей:

1. Моделі об’єктів керування.

2. Моделі процесів керування.

Рис. 8.6.1. Схема взаємозв’язків в економічній системі

Контрольні запитання

1. Що ми розуміємо під поняттям “керування”?

2. Що являє собою керування?

3. Які існують види керування?

4. Чим характеризується жорстке керування системою?

5. Що являє собою регулювання?

6. Що являє собою адаптивне керування?

7. Що ми розуміємо під економічною системою?

8. Які основні характеристики має економічна система?

Література

1. Бондаренко М. Ф. Комп’ютерна дискретна математика. – Харків: Компанія СМІТ, 2004. – 480 с.

2. Глушков В. М. Введение в кибернетику. – К., 1964. – 324 с.

3. Винер Н. Кибернетика. – М.: Сов. радио, 1968. – 326 с.

4. Лысенко Ю. Г. Экономическая кибернетика: учебное пособие. – Донецк: ДонГУ, 1999. – 397 с.

5. Ляшенко И. Н. Линейное и нелинейное программирование. – К.: Вища школа, 1975. – 369 с.

6. Эшби У. Р. Введение в кибернетику. – М., 1959. – 400 с.

7. Кристофидес Н. Теория графов. – М.: Мир, 1978. – 428 с.

8. Сигорский В. П. Математический аппарат инженера. – К.: Техніка, 1977. – 768 с.


Зміст

Вступ…………………………………………………………………….........
Лекція № 1. Математичний апарат кібернетики (МАК): елементи теорії множин..............................................................................................................  
Лекція № 2. Аналіз систем на основі математичної логіки (МЛ) ...............
Лекція № 3. Синтез систем на основі поняття теорії графів........................
Лекція № 4. Аналіз систем на основі поняття відношення. Властивості бінарних відношень. Нечіткі відношення......................................................  
Лекція № 5. Синтез систем на основі поняття про теорію автоматів.........
Лекція № 6. Поняття про алгоритм. Роль алгоритмів у системах керування..........................................................................................................  
Лекція № 7. Задачі оптимального керування. Методи розв’язання задач лінійного керування. Задачі на умовний екстремум.....................................  
Лекція № 8. Поняття про складні системи керування..................................
Література.........................................................................................................

Навчальне видання

  Скрильник Ірина Іванівна Економічна кібернетика. Конспект лекцій. I частина      
Відповідальний за випуск Р. Г. Савенко Комп’ютерна верстка І. І. Скрильник Редактор Н. В. Жигилій      
    Підписано до друку “__” 2009 р. Папір ксерокс Формат 60´88 1/16. Друк RISO Обл.-вид. арк. 6,7. Тираж примірників      
  Редакційно-видавничий відділ Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 36601, Полтава, просп. Першотравневий, 24 Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК, № 932 від 27.05.2002 р.    
  Віддруковано з оригінал-макета РВВ ПолтНТУ  

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.004 с.)