ТОП 10:

SWOT-аналіз та визначення стратегії розвитку організаціїНа його основі

 

Акронім SWOT був вперше введений в 1963 р. в Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики професором K. Andrews. Оскільки SWOT аналіз в загальному вигляді не містить економічних категорій, його можна застосовувати до будь-яких організацій, окремих людей і країн для побудови стратегій в найрізноманітніших областях діяльності. SWOT-аналіз — аналіз в стратегічному плануванні, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії:

- сильних (Strengths); слабких (Weaknesses) сторін проекту;

- можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації, та небезпек (Threats), пов'язаних з його здійсненням.

Можлива схема проведення SWOT-аналізу:

1) провести аналіз зовнішнього середовища підприємства і скласти список зовнішніх можливостей і загроз для підприємства;

2) провести аналіз внутрішнього середовища підприємства і скласти список сильних і слабких сторін підприємства;

3) установити зв'язки між сильними і слабкими сторонами підприємства і зовнішніми можливостями і погрозами;

4) запропонувати можливі варіанти стратегій розвитку підприємства на базі проведеного SWOT-аналізу.

Аналіз зовнішнього середовища. Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на підприємство заносимо в таблицю 2.2.

 

Таблиця 2.2 – Фактори зовнішнього середовища та їх вплив

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
Незначний Середній Значний
Політичні          
Фінансово-економічні          
Виробничо-технологічні          
Соціальні          
Екологічні          

 

Для аналізу середовища безпосереднього оточення та конкурентного середовища в галузі застосовується метод зваженої оцінки впливу чинників, результати якого представляються у вигляді таблиці 2.3.

В першу колонку таблиці вписуються окремі фактори середовища; у другу – вага фактора (відносна важливість), обумовлений експертним шля­хом, при цьому сума ваг усіх факторів повинна дорівнювати 1, в третю – оцінка в балах ступеня впливу фактора на організацію, що присвоюється експертом відповідно до обраної шкали (наприклад, від –10 до +10). Зва­жена оцінка впливу фактора на організацію визначається як добуток ваги фактора на його бальну оцінку, отримана величина записується в четверту колонку таблиці.

 


Таблиця 2.3 – Визначення зваженої оцінки ступеня впливу факторів середовища на підприємство

Фактори середовища     Вага Оцінка Зважена оцінка
А Б В=А×Б
1.Можливий показник зростання галузі 2.Легкість входження нових фірм у галузі 3.Інтенсивність конкуренції у галузі 4.Рівень використання товарів-замінників 5.Рівень впливу покупців 6.Рівень впливу постачальників 7.Рівень технологічності в галузі 8.Показник інноваційної діяльності в галузі 9…..( перелік можна продовжити за потребою)…      
Усього: 1,0    

 

За результатами аналізу зовнішнього середовища необхідно скласти список зовнішніх можливостей і загроз, розташованих по знижен­ню ступеня їх впливу на організацію (таблиця 2.4).

 

Таблиця 2.4 – Зовнішні можливості і загрози

Можливості Загрози
1.    
2.    
3.    
...    

 

Аналіз внутрішнього середовища.Аналіз внутрішнього середовища підприємства полягає в обстеженні основних функціональних зон підприємства з метою виявлення її стратегічно сильних і слабких сторін. Схема проведення аналізу внутрішнього середо­вища аналогічна описаній раніше схемі аналізу зовнішнього середовища і включає виявлення найбільш значимих факторів внутрішнього середови­ща, характеристику їх стану і тенденцій розвитку, оцінку напрямку і сту­пеня впливу факторів на організацію.

Отримані результати аналізу внутрішнього середовища підприємства необхідно представити у вигляді списку сильних і слабких сторін підприємства, упорядкованих по зниженню ступеня їхньої значимості (див. таблиця 2.5).

Таблиця 2.5 – Сильні і слабкі сторони підприємства

Параметр оцінки Сильні сторони Слабкі сторони
1. Виробництво    
2. Персонал      
3. Науково-дослідні розробки    
4. Маркетинг    
5. Організація управління    
6. Фінанси    

Списки слабких і сильних сторін підприємства, а також зовнішніх мож­ливостей і загроз використовуються для побудови матриці SWOT(рисунок 2.3).

Матриця SWOT дозволяє простежити можливі сполучення характе­ристик зовнішнього середовища (можливості і загрози), що записуються у верхній частині матриці, із сильними і слабкими сторонами підприємства, що записуються з лівої сторони матриці. У результаті утворяться 4 поля (див. рисунок 2.3).

 

    Можливості 1. 2. 3. Загрози 1. 2. 3.
Сильні сторони 1. 2. 3.   І «Сила і можли­вості» II «Сила і загро­зи»
Слабкі сторони 1. 2. 3. III «Слабкість і можливості» IV «Слабкість і за­грози»

Рисунок 2.3 – Матриця SWOT

 

Необхідно уважно проаналізувати всі можливі комбінації характеристик зовнішнього і внутрішнього середовища і вписати в кожне поле матриці варіанти стратегій, які рекомендуються для успішного розвитку підприємства:

- на поле 1 – стратегії, що використовують сильні сторони підприємства для реалізації можливостей, які з'явилися на ринку;

- на поле 2 – стратегії, що використовують сильні сторони підприємства для усунення загроз зовнішнього середовища;

- на поле 3 – стратегії, які мінімізують слабкі сторони підприємства, використовуючи зовнішні можливості;

- на поле 4 – стратегії, які мінімізують слабкості підприємства і зов­нішні загрози.

Недоліки SWOT-аналізу:

- SWOT-аналіз є просто інструментом для отримання наочної структурованої інформації, він не містить чітких рекомендацій або конкретних сформульованих відповідей. Далі – робота аналітика;

- простота SWOT-аналізу оманлива, його результати надзвичайно залежні від повноти і якості вихідної інформації. Для об'єктивного SWOT-аналізу потрібні експерти з глибоким розумінням тенденцій розвитку ринку та його поточного стану, або здійснити великий обсяг роботи по збору та аналізу первинної інформації.

- у процесі формування таблиць можуть бути допущені механічні помилки (втрата важливих факторів або включення зайвих, некоректна оцінка вагових коефіцієнтів та інше).


Практичні завдання

Завдання 2.1.У листопаді 2011 року на шести нафтопереробних заводах України було перероблено 833 тис. тон нафти, а саме:

1. ЗАТ Укртатнафта – 216,7 тис. т

2. ВАТ «Лукойл - Одеський НПЗ – 194,5 тис. т

3. ВАТ «Херсонський НПК» - 94,3 тис. т

4. ВАТ «Лінос» - 255,6 тис. т

5. ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» - 53,3 тис. т

Розрахувати показники концентрації ринку та зробити висновки.

Завдання 2.2.В табл. 2.6 наведені 10 найбільших за обсягами страхових премій страхових компаній, що займалися загальним страхуванням (non-life) та страхуванням життя (life) на ринку України в 2007 р. Всього 382 діючих компаній загального страхування у 2007 р. отримали страхових премій на суму 17 224,3 млн. грн. Всього 65 діючих компаній страхування життя у 2007 р. отримали страхових премій на суму 783,9 млн. грн.

 

Таблиця 2.6 – Лідери страхового ринку України в 2007 р. (докризовий рік)

Страхові компанії non-life Страхові компанії life
Назва компанії Страхові премії, тис. грн. Назва компанії Страхові премії, тис. грн.
Лемма 757635,4 Аліко АІГ Життя 187 291,7
Аванте 723935,1 ТАС 70 223,9
Оранта 693642,0 БРАМА ЖИЗНЬ 68 897,6
Дженералі Гарант 527838,5 Дженералі Гарант. Страхування життя 55 687,5
Днепроінмед 493101,9 Ренесанс життя 38 486,7
ІНГО Україна 425472,4 АСКА-ЖИЗНЬ 30 989,0
Кремень 334475,1 Блакитний поліс 30 235,6
АСКА 333009,3 Фортіс. Страхування життя 22 756,8
Українська пожежно-страхова компанія 329022,7 Лемма-Віте 21 889,0
СГ ТАС 257087,9 ПЗУ Україна. Страхування життя 15 009,6

 

Необхідно: 1) визначити індекс концентрації для ринку загального страхування та ринку страхування життя (для 3-ох та 5-ти найбільших компаній). Зробити висновки про ступінь сконцентрованості кожного ринку;

2) Чи можна виходячи з наведених даних визначити індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI)? Відповідь обґрунтувати. Якщо HHI у 2007 р. склав для ринку загального страхування 0,01691, а для ринку страхування життя 0,1234 то про що це свідчить?


Завдання 2.3.В табл. 2.7 в алфавітному порядку наведені 10 найбільших за обсягами страхових премій страхових компаній, що займалися загальним страхуванням (non-life) та страхуванням життя (life) на ринку України в 2009 р.

Всього 397 діючих компаній загального страхування у 2009 р. отримали страхових премій на суму 11 002,3 млн. грн.

Всього 72 діючих компаній страхування життя у 2009 р. отримали страхових премій на суму 802,3 млн. грн.

Необхідно визначити індекс концентрації для ринку загального страхування та ринку страхування життя (для 3-ох та 5-ти найбільших компаній). Зробити висновки про ступінь сконцентрованості кожного ринку. Який з двох ринків більш концентрований.

 

Таблиця 2.7 – Лідери страхового ринку України в 2009 р.

Страхові компанії non-life Страхові компанії life
Назва компанії Страхові премії, тис. грн. Назва компанії Страхові премії, тис. грн.
Оранта 717975,2 АЛІКО АІГ ЖИТТЯ 175 008,0
Аха 700917,0 Граве Україна 153 419,4
Лемма 542375,8 ТАС 120 689,0
Кремінь 534176,2 Ренесанс Життя 48 023,0
АВАНТЕ 523395,7 КД Життя 33 574,0
UNIQA (Кредокласік) 500006,9 ПЗУ Страхування життя 32 070,1
Провідна 453784,2 Блакитний поліс 29 055,1
Інго Україна 438377,4 Дженералі Гарант Страхування життя 27 027,0
Українська пожежно-страхова компанія 417073,3 Уніка Життя 26 249,9
Українська страхова група 372928,7 Фортіс Страхування життя 24 232,5

 

Завдання 2.4.В табл. 2.8 в алфавітному порядку наведені 10 найбільших за обсягами страхових премій страхових компаній, що займалися загальним страхуванням (non-life) та страхуванням життя (life) на ринку України в 2011 р.

Всього 380 діючих компаній загального страхування у 2011р. отримали страхових премій на суму 16 430,3 млн. грн.

Всього 65 діючих компаній страхування життя у 2011 р. отримали страхових премій на суму 1 322 млн. грн.

Необхідно визначити індекс концентрації для ринку загального страхування та ринку страхування життя (для 3-ох та 5-ти найбільших компаній). Зробити висновки про ступінь сконцентрованості кожного ринку. Який з двох ринків більш концентрований.


Таблиця 2.8 – Лідери страхового ринку України в 2011 р.

Страхові компанії non-life Страхові компанії life
Назва компанії Страхові премії, тис. грн. Назва компанії Страхові премії, тис. грн.
Кремінь 1211126,2 Ренесанс Життя 323202,0
АХА Страхування 728520,0 Аліко Україна 218000,0
Оранта 637076,4 Граве Страхування Життя 150032,8
Уніка 635348,0 ТАС 136819,0
Провідна 604871,4 Уніка Життя 100317,0
ЛЕММА 596077,6 ПЗУ Страхування Життя 78013,3
ИНГО УКРАИНА 507893,6 Фідем Лайф 56858,3
УПСК 441927,5 Дельта Життя 43304,1
АСКА 419964,1 Аска-Життя 36108,0
Українська страхова група 407 691,2 Лемма Віте 30217,2

Завдання 2.5.По результатахвиконання завдань 2.2 – 2.4оцінити як змінювався рівень концентрації ринків загального страхування та страхування життя по роках. Результати занести до табл. 2.9 та зробити належні висновки.

 

Таблиця 2.9 – Концентрація страхових ринків України по роках

Індекс концентрації (по кількості підприємств) Ринок загального страхування Ринок страхування життя
           
           

Необхідно оцінити як змінювався рівень концентрації ринку по роках та зробити належні висновки.

 

Завдання 2.6.Провести SWOT-аналіз обраного підприємства (одне й те саме підприємство можуть обрати не більше 3-ох студентів потоку). Бажано обрати підприємство, що буде об’єктом дослідження дипломної роботи. Скористатися запропонованою в теоретичних відомостях до даної теми методикою або іншою у разі потреби.

3. Питання для обговорення.

1. Аналіз привабливості стратегічних зон господарювання за допомогою матриці БКГ: переваги та недоліки (згадати курс маркетингу).

2. Необхідність діагностування концентрації ринку для підприємства, для держави та для підприємства, що створюється при виході на ринок.

3.Ключові фактори привабливості галузі.

4. Поняття вхідних бар’єрів у галузь та їх види.

5. Поняття вихідних бар’єрів у галузь та їх види.

6. Переваги та недоліки SWOT-аналізу.

7. Переваги та недоліки аналізу 5 сил конкуренції за М. Портером.

8. Антимонопольне законодавство та необхідність державної підтримки конкуренції.

9. Бізнес-планування на початку заснування бізнесу.

10. Способи оцінки ступеню концентрації ринку.

11. Найбільш важливі фактори впливу зовнішнього середовища.

12. Найбільш важливі фактори впливу внутрішнього середовища.

13. Можливі стратегії діяльності підприємства.

14. Сучасні методики аналізу конкурентного середовища (SNW-аналіз, PEST-аналіз,

15. Вітчизняні розробки щодо методик аналізу зовнішнього середовища та конкурентних переваг.

16. Застосування розглянутих методи при дипломному проектуванні.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.009 с.)