ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники міжнародної торгівлі та їх систематизація.Міжнародна торгівля — історично перша форма міжнар. ек. відносин, що являє собою обмін товарами та послугами між державами. Для національного господарства участь у міжнар. торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі.

Для оцінки маштабів, темпів, тенденцій, напрямів розвитку міжн торгівлі використовують систему показників, яка складається з 6 груп:

1. Абсолютні показники: експорт (реекспорт), імпорт (реімпорт), зовнішньоторговельний обіг (ЗТО), «генеральна» торгівля,«спеціальна» торгівля, фізичний обсяг зовнішньої торгівлі.

2. Результуючі показники

Сальдо торговельного балансу: Ст = ЕтІт

2.1.2. Сальдо балансу послуг: Сп = ЕпІп ,

2.1.3. Сальдо балансу поточних операцій.

2.2. індекси стану балансу називають індексом покриття експортом імпорту (коефіцієнтом покриття імпорту експортом):

2.3. Індекс «умови торгівлі» — відношення експортних цін країни до її імпортних цін. Якщо розглядати випадок, коли країна експортує та імпортує один товар, то умови торгівлі показують, яку кількість товару А отримує країна за кожну одиницю проданого товару В.

3. Структурні показники:

3.1. Товарна структура експорту — це систематизація за пев­ними ознаками сукупності товарів, що вивозяться з країни (групи країн, всіх країн світу), а товарна структура імпорту — відповідно систематизація за певними ознаками сукупності товарів, що ввозяться до країни або групи країн.

3.2. Індекс диверсифікації експорту — це індекс відхилення товарної структури експорту країни від структури світового експорту.

3.3. Регіональні (географічні) структури експорту та імпорту

3.4. Індекс географічної концентрації експорту (або імпорту) товару характеризує стан світового ринку конкретного товару за такими ознаками, як кількість експортерів (імпортерів) та питома вага основного експортера (імпортера).

4. Показники інтенсивності міжнародної торгівлі

 

4.1. Обсяг експорту, імпорту або зовнішньоторговельного обігу на душу населення:

4.2.1. Експортна квота. для характеристики рівня інтенсивності зовнішньої торгівлі країни, з метою оцінки рівня відкритості національного господарства, участі в міжнародному розподілі праці.

4.2.2. Імпортна квота як частка імпорту у валовому внутрішньому продукті країни характеризує також рівень залежності країни від імпорту товарів і послуг.

4.2.3. Зовнішньоторговельна квота:

4.3 Показники внутрішньогалузевої торгівлі розраховуються за методикою Грубела-Ллойда. Рівень внутрішньогалузевої торгівлі визначається як різниця загального обігу даної галузі та обсягу міжгалузевої торгівлі цієї галузі:

Інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі

5. Показники економічної ефективності експорту та імпорту. Розрахунок економічної ефективності провадиться шляхом зіставлення досягнутого економічного результату (ефекту) з витратами ресурсів на отримання цього ефекту. Критерієм економічної ефективності тут є прибуток як основна міра ефективності.

5.1. Макроекономічні показники ефективності зовнішньої торгівлі.

5.1.1. Макроекономічний показник ефективності зовнішньоторговельного обігу ,

5.1.2. Макроекономічний показник ефективності експорту: ,

VE — валютна виручка від експорту товарів і послуг; BE — національні витрати на експорт.

5.1.3. Макроекономічний показник ефективності імпорту: ,

5.2. Показники ефективності зовнішньоторговельної операції.

5.2.1. Ефект експорту: Ее = Не – Ве,

де He — гривневі надходження від експорту, Be — повні витрати підприємства на експорт, грн.

5.2.2. Ефективність експорту фірми: ,

. 5.2.3. Рентабельність експорту: ,

де Се — собівартість виробництва експортного товару.

5.2.4. Економічний ефект імпорту: Еі = Цр – Ві,

Цр — ціна реалізації імпортних товарів на внутрішньому ринку, грн.; Ві — витрати на імпорт товарів (контрактна вартість, митні платежі, податки тощо).

5.2.5. Економічна ефективність імпорту:

6. Показники динаміки розвитку міжнародної торгівлі — це будь-який з розглянутих вище показників, зміни якого (темпи зростання, темпи приросту) досліджуються за певний період (20, 10, 5 років, рік по місяцях тощо).

 

7. Показники зіставлення — це будь-який з розглянутих вище показників, порівнянний з аналогічним показником іншої країни (регіону або світу в цілому).

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.10 (0.006 с.)