ТОП 10:

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИМагістерська робота повинна бути самостійним творчим дослідженням, присвяченим вирішенню актуальних економічних проблем; містити у собі елементи нових розробок; містити оцінку соціально-економічного ефекту для конкретного суб’єкта господарювання. Дослідження повинні проводитися на підставі аналізу практичного матеріалу з використанням комп’ютерних програм. Оформлення роботи повинне відповідати встановленим нормам.

Весь процес підготовки, виконання і захисту магістерської роботи складається з наступних етапів (в терміни, встановлені кафедрою):

1. Вибір та узгодження з керівником теми (додаток А) та об'єкта дослідження; затвердження керівником теми магістерської роботи.

2. Розробка завдання на магістерської роботу, складання календарного плану її виконання (додаток Б).

3. Затвердження завдання завідувачем кафедри.

4. Опрацювання літературних джерел і складання плану магістерської роботи (додаток В).

5. Збирання фактичних матеріалів під час переддипломної практики.

6. Обробка фактичних матеріалів із застосуванням ПЕОМ.

7. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності об'єкта дослідження магістерської роботи.

8. Написання першого варіанта роботи, подання його на ознайомлення науковому керівнику.

9. Усунення недоліків; написання остаточного варіанта роботи; оформлення магістерської роботи (згідно з вимогами даних методичних вказівок).

10. Подання завершеної магістерської роботи на рецензування науковому керівнику, отримання відзиву.

11. Подання роботи на кафедру для внутрішнього рецензування, отримання висновку кафедри.

12. Зовнішнє рецензування магістерської роботи, отримання зовнішньої рецензії (додаток Г).

13. Підготовка та затвердження керівником презентаційного матеріалу роботи. Надання кафедрі презентаційного матеріалу магістерської роботу в електронному варіанті.

14. Допуск магістерської роботи до захисту завідувачем кафедри.

15. Захист магістерської роботи в ДЕК.

При написанні магістерської роботи студент консультується з науковим керівником щодо питань, пов’язаних з проблемою, яка аналізується, керівником (провідним спеціалістом) бази практики, на матеріалах якої проводиться дослідження, а також, за необхідності, − з консультантом, який призначається з інших кафедр ЗДІА.

Окремі розділи магістерської роботи подаються на випускаючу кафедру згідно з графіком, затвердженим науковим керівником.


5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Магістерська робота за спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», як теоретико-прикладне дослідження, повинна відповідати загальним положенням виконання магістерської роботи та мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Магістерської робота складається з пояснювальної записки до якої додається зовнішня рецензія та відгук керівника, автореферату, графічного матеріалу у вигляді презентації та роздавального матеріалу на аркушах, формату А4, розміщених в окремих папках для кожного члену ДЕК. Загальний обсяг пояснювальної записки магістерської роботи (починаючи з титульного аркуша до першої сторінки додатків) має бути в межах 100-120 сторінок. Загальний обсяг автореферату магістерської роботи (починаючи з титульного аркуша) має бути в межах 18-20 сторінок.

Кожна робота має свої особливості, обумовлені темою, об'єктом дослідження, наявністю інформації. Разом з тим магістерська робота будується за єдиною схемою. Структура магістерської роботи повинна містити вказані складові в такій послідовності:

– титульна сторінка;

– бланк завдання (підписаний керівником, студентом-дипломником та затверджений завідувачем кафедри фінансів);

– реферат;

– зміст;

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності);

– вступ;

– основна частина роботи;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки (за необхідності).

До магістерської роботи додається зовнішня рецензія від доктора або кандидата наук за спеціальністю (можливо отримання декількох рецензій з обов’язковою рецензією від доктора або кандидата наук за спеціальністю), відгук від керівника роботи.

До магістерської роботи додається автореферат у двох примірниках та в електронному виді у форматах Word або PDF.

До магістерської роботи також додається графічний матеріал (роздавальний матеріал), який використовується магістрантом при захисті роботи. Затверджений оригінал графічного матеріалу разом з підписаною титульною сторінкою (додаток Д) подається на розгляд ДЕК поряд із магістерською роботою. Копії графічного матеріалу роздають всім членам державної екзаменаційної комісії.

Графічний матеріал повинен відображати основні теоретичні положення, викладені в магістерській роботі, результати аналізу діяльності та шляхи вдосконалення тієї сфери діяльності підприємства (установи, організації), які досліджуються в роботі.

Титульний аркуш відображає назву вищого навчального закладу, найменування теми дипломної роботи, П.І.Б. виконавця і керівників, консультантів, рік виконання, що розміщені в такій послідовності:

– назва міністерства - Міністерство освіти і науки України;

– відомості про вищий навчальний заклад, факультет і кафедру;

– назва документа;

– повна назва теми магістерської роботи (повинна повністю відповідати її формулюванню в наказі ЗДІА);

– прізвище, ім'я, по батькові студента;

– шифр групи та назва спеціальності;

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові консультантів;

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові завідувача кафедри;

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові рецензента;

– рік складання магістерської роботи.

Приклад титульного аркушу наведено у додатку Б даних методичних вказівок.

Титульний аркуш до магістерської роботи видає кафедра (керівник роботи). Його оформлення виконують згідно з вимогами кафедри.

Виконавець магістерської роботи несе повну відповідальність за відповідність назви теми магістерської роботи, записаної на титульному аркуші, назві теми, вказаній у завданні до магістерської роботи, а також у наказі про допуск студента до дипломного проектування. При встановленні будь-яких розбіжностей студент повинен з'ясувати їх з керівником роботи або завідуючим кафедрою. Роботи, що мають розбіжності з темою, вказаною у наказі, знімають із захисту як виконані в невідповідності із завданням (затвердженою тематикою магістерської роботи).

Виправлення на титульному аркуші не дозволяються.

Заповнення титульного аркушу відбувається машинописним способом.

Завдання на магістерську роботувидається студенту керівником магістерської роботи на типовому бланку, де обов'язково вказується строк видачі завдання і його завершення. Бланк завдання входить до складу цих методичних вказівок (додаток Б). Строк виконання завдання встановлюється згідно з графіком навчального процесу. Завдання є основним регулятивним документом щодо послідовності виконання магістерської роботи і контролю за її виконанням.

Завдання складається, затверджується і підписується керівником та приймається до виконання і підписується магістрантом.

У завданні вказується тема магістерської роботи за наказом, вихідні дані, перелік питань, що підлягають розробці та перелік графічного (роздавального) матеріалу. Вихідними даними магістерської роботи можуть бути статистичні дані, дані періодичних видань, звітні документи суб’єкта господарювання, спеціальна література, результати досліджень на підприємстві.

Заповнення завдання відбувається машинописним способом.

Реферат призначений для ознайомлення з магістерською роботою. Він повинен бути стислим, інформативним і вміщувати відомості, які дозволяють приймати рішення про доцільність ознайомлення зі всією магістерською роботою.

Обсяг реферату повинен бути не більше ніж 1000 символів із рекомендованим розміром не більше однієї сторінки формату А4.

Реферат повинен бути розміщений безпосередньо за завданням на магістерську роботу, починаючи з нової сторінки та повинен містити наступні елементи у такій послідовності (додаток Е):

– відомості про обсяг роботи, кількість сторінок, рисунків, таблиць, формул, додатків, кількість джерел (усі відомості наводять, за виключенням даних у додатках);

– характеристику мети роботи, об'єкту та предмету дослідження, методів та апарату дослідження, результатів роботи, їх практичного значення, ступеню їх впровадження із рекомендаціями щодо їх використання, прогнозні припущення щодо подальшого розвитку теми дослідження;

– перелік ключових слів та словосполучень (основних термінів за темою). Перелік ключових (опорних) слів (словосполучень) повинен відображати спрямованість виконаної роботи. Кількість ключових (опорних) слів має дорівнювати 10 -15. Опорні слова (словосполучення) друкують великими літерами у називному відмінку та в алфавітному порядку, відокремлюючи одне слово від іншого комою.

Зміст магістерської роботи розміщують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. Зміст відображає складові частини роботи:

- перелік умовних позначень символів, одиниць, скорочень і термінів;

– вступ;

– послідовно перелічені всі розділи, підрозділи, пункти (якщо останні мають назву) основного змісту роботи;

-висновки;

– список використаних джерел;

– додатки.

Встановлення місця розташування того чи іншого розділу в роботі проводять шляхом позначення у змісті (проти назви даного розділу) номера сторінки, з якої він починається у пояснювальній записці (додаток В). Зміст студент обговорює з науковим керівником і фіксує в завданні на магістерську роботу.

Перелік умовних позначеньсимволів, одиниць, скорочень і термінів. Якщо в магістерській роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік повинен бути поданий в роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, а справа їх детальне розшифрування (Додаток Ж).

Якщо в магістерській роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ магістерській роботірозкриває сутність і стан проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, мету та завдання.

Слово «Вступ» пишуть посередині аркуша великими літерами та номер розділу перед словом «Вступ» не ставлять.

Вступ до магістерської роботи (обсяг – 3 -4 стор.) подають у рекомендованій нижче послідовності:

1. Актуальність теми.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми, обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Відповідно до цього автор окреслює ті питання, яким він присвячує дослідження. Висвітлення актуальності не повинне бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми.

Наукове дослідження проводиться для того, щоб знайти вирішення певної актуальної задачі (проблеми). Тому точне визначення завдання (проблеми), її чітке формулювання мають принципове значення, вони задають напрямок наукового пошуку. Потім слід оцінити ступінь вивченості досліджуваної задачі (проблеми), вказати, які аспекти даної задачі (проблеми) теоретично і практично вирішені, а які є дискусійними, по-різному висвітлено в науковій літературі. В якості вихідних даних для виконання магістерської роботи можуть виступати звіти про раніше проведених дослідженнях, нормативні документи України, міжнародні організаційні стандарти. Характеризуючи стан досліджуваної задачі (проблеми), слід назвати авторів, які внесли значний внесок у розробку даного напрямку, основні закони та нормативні акти України та міжнародного права, на яких базується робота.

2. Мета і завдання дослідження.

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета роботи тісно переплітається з назвою магістерської роботи й повинна чітко вказувати, що саме вирішується у магістерській роботі.

Завдання формулюються відповідно до плану магістерської роботи. Деякі ключові слова щодо постановки завдань: дослідити, визначити, з’ясувати, проаналізувати, оцінити, обґрунтувати, запропонувати, розробити, оптимізувати.

Як правило, на основі завдань дослідження будується структура магістерської роботи, тобто завдання дослідження зазвичай відповідають змісту розділів і підрозділів магістерської роботи. Після цього потрібно визначити предмет і об'єкт дослідження.

3. Об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Не слід називати об'єктом дослідження конкретне підприємство, організацію або їх структурні підрозділи.

Предмет дослідження - конкретна задача (проблема) в рамках об'єкту дослідження. Це те, що знаходиться в межах об'єкта і на що спрямована увага магістерської роботи. Предмет визначає тему дослідження.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкт виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, назва якої вказується на титульній сторінці.

4. Методи дослідження.

Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення мети, поставленої в роботі. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Указують застосовані комп’ютерні програми для обробки й аналізу інформації.

5. Наукова новизна одержаних результатів.

Коротко викладають нові наукові положення (рішення), запропоновані автором особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (уперше отримано, удосконалено, отримало подальший розвиток).

6. Інформаційна база дослідження.

Указуються джерела, що є теоретичною основою дослідження, а саме - наукові публікації та монографічні видання вітчизняних і закордонних учених, нормативно-законодавчі акти України й інших країн, матеріали наукових конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали відповідних державних органів, агентств, дані звітності вітчизняних підприємств, організацій і установ та ін.

7. Практичне значення отриманих результатів.

Висвітлюють результати практичного застосування отриманих результатів або рекомендацій щодо їх використання. Необхідно коротко повідомити про впровадження результатів досліджень, назвати організації, в яких здійснена реалізація, форми реалізації та реквізити відповідних документів.

7. Апробація результатів магістерської роботи.

Вказується, на яких конференціях, семінарах, нарадах оприлюднено результати досліджень, викладені у роботі.

8. Публікації.

Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій опубліковані результати магістерської роботи.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.011 с.)