ТОП 10:

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Магістерську роботу студент оформлює відповідно до календарного графіка, керуючись при цьому нормами та правилами цих методичних рекомендацій. Керівник магістерської роботу попередньо і своєчасно перевіряє виконані розділи та у встановлений термін проводить попередній захист роботи.

У встановлені терміни закінчена магістерська робота подається для попереднього захисту завідувачу кафедри, який приймає остаточне рішення про допущення роботи до захисту, або відправляє її на доопрацювання та на повторний попередній захист.

Для остаточної перевірки магістерська робота, оправлена в обкладинку, подається завідуючому кафедри в закінченому вигляді, з підписом студента. Завідувач кафедри перевіряє:

відповідність теми роботи і його частин затвердженому завданню і наказу по ВНЗ;

правильність оформлення завдання на роботу, наявність у завданні дати й номера наказу ректора, підпису керівника, дати затвердження завдання на кафедрі;

відповідність обсягу пояснювальної записки й графічної частини роботи встановленим нормам.

Магістерська робота супроводжується відгуком керівника і зовнішньою рецензією.

Відгук керівника магістерської роботи. Першим роботу рецензує науковий керівник, який складає відгук на неї (після перевірки роботи керівник підписує її та складає письмовий відгук за встановленою формою). У ньому не допускається ніяких змін у формулюванні теми без оформлення такої зміни наказом по ВНЗ.

У відгуку дають оцінку якості виконання самої роботи і праці магістранта над нею і робиться висновок про можливість допуску магістерської роботи до захисту в ДЕК. А саме, у відгуку необхідно зазначити:

актуальність теми;

обсяг магістерської роботи й графічної частини;

відповідність розділів роботи завданню;

розкриття теми роботи;

переваги й практичну значущість роботи;

оригінальність прийнятих рішень і можливе їх використання;

якість оформлення магістерської роботи й виконання графічної частини;

загальну грамотність.

Керівник роботи оцінює загальну, спеціальну й виробничу підготовку магістранта і ступінь самостійності виконання магістерської роботи. Загальна оцінка роботи повинна бути визначена оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". Не допускається використовувати для оцінки роботи інші оцінки й формулювання.

Відгук повинен бути підписаним керівником магістерської роботи з вказівкою вченого ступеня і вченого звання, прізвища та ініціалів, дати підпису.

У випадку виявлення в роботі великої кількості грубих порушень і відхилень від установлених норм і правил, магістерської роботи не допускається до захисту. Питання про можливість переробки роботи і допуску її до захисту в поточному навчальному році або перенесенні захисту на наступний навчальний рік вирішується на засіданні кафедри за участю керівника роботи і магістранта - автора роботи. Рішення кафедри затверджує проректор з навчальної роботи.

У разі позитивного відгуку наукового керівника магістерську роботу подають для проведення внутрішньої рецензії на кафедру, в ході якої перевіряють відповідність магістерської роботи вимогам щодо виконання, оформлення та захисту. Практична цінність та реальність магістерської роботи значно підвищується при наявності акту про впровадження розробок та пропозицій магістерської роботи в діяльність підприємства.

Після позитивної внутрішньої рецензії магістерської роботи передається завідувачу кафедри. Він зобов'язаний ознайомитися з магістерською роботою і графічною частиною роботи та прийняти рішення щодо допуску студента до захисту, що відповідно, затверджується його підписом. Магістерська робота, яка виконана на низькому рівні або не самостійно до захисту не допускається.

Рецензування магістерської роботи. Магістерська робота підлягає рецензуванню. Рецензування виконують затверджені наказом по ЗДІА рецензенти, що є докторами наук, кандидатами наук, керівниками, кваліфікованими спеціалістами підприємств, та мають досвід практичної роботи за напрямком «Фінанси, банківська справа та страхування».

У рецензії повинно бути зазначено:

загальна характеристика, обсяг роботи, перелік розділів магістерської роботи;

актуальність теми магістерської роботи;

відповідність виконаної магістерської роботи темі;

повнота виконання поставленого завдання;

глибина опрацювання головних питань;

правильність застосування методів аналізу й розрахунків;

відповідність сучасному рівню розвитку науки;

стиль викладання;

оцінка грамотності, оформлення магістерської роботи;

достатність літературних джерел та їх сучасність;

використання ЕОМ.

Рецензент, крім позитивних рис роботи, обов'язково відзначає, якщо такі є, недоліки стосовно повноти огляду теоретичних положень, методики, повноти даних для аналізу, обґрунтованості висновків, виходячи з аналізу діяльності підприємства, оформлення. Рецензент повинен оцінити роботу за чотирибальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) дати висновок про відповідність виконаної роботи вимогам, що висуваються до дипломної роботи, і про можливість допущення її до захисту.

Рецензія повинна бути підписана рецензентом з вказівкою посади, місця роботи, прізвища та ініціалів, дати підпису і мати печатку.

Для належного збереження відгуків і рецензії ці документи, згорнуті вдвічі, вкладаються в конверт, приклеєний на внутрішню сторону обкладинки роботи.

Захист магістерської роботи.До захисту магістерської роботи допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану і програму навчання.

Захист магістерських робіт здійснюють перед ДЕК, яку очолює провідний фахівець з підприємств або доктор економічних наук, професор іншого ВНЗ.

У ДЕК до початку захисту магістерської роботи подаються такі документи:

довідка деканату факультету про виконання студентом навчального плану та отримані ним оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, переддипломної практики;

пояснювальна записка з усіма необхідними підписами;

– автореферат магістерської роботи у двох екземплярах;

графічний матеріал у вигляді презентації та роздавального матеріалу за підписом керівника (роздавальний матеріал надається кожному члену ДЕК);

відгук керівника за встановленою формою;

рецензія.

У ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують наукову й практичну цінність виконаної магістерської роботи: друковані статті за темою роботи, документи, які вказують на практичне використання роботи тощо.

Дуже важливо, щоб студент, який прибув на захист, мав крім матеріалів роботи, автореферат, відгук керівника роботи й рецензію на подану роботу. Роботу, автореферат, відгук і рецензію перед початком засідання ДЕК представляють секретареві ДЕК. При відсутності автореферату, відгуку або рецензії студент до захисту не допускається.

Захист магістерської роботи проводиться на відкритому засіданні ДЕК з участю всіх її членів. На захисті дозволяється бути присутніми всім бажаючим.

Основні положення магістерської роботи викладаються студентом у доповіді протягом біля 10 - 15 хвилин, в якій стисло вказуються актуальність дослідження, мета роботи, основні результати аналізу, найбільш істотні висновки й пропозиції.

Після закінчення доповіді члени ДЕК задають випускнику запитання за темою магістерської роботи. З урахуванням одержаних відповідей на поставлені запитання, члени ДЕК формулюють питання, що можуть виходити за коло проблем, розглянутих у магістерській роботі, торкатися інших знань, якими повинен володіти майбутній фахівець.

Після відповідей на запитання зачитують відгук керівника та рецензію на магістерську роботу. Випускник відповідає на зауваження керівника та рецензента.

Після захисту всіх робіт у даний день ДЕК проводить закрите обговорення рівня поданих робіт та їх захисту. Результати захисту магістерської роботи члени ДЕК визначають оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". При визначенні оцінки роботи береться до уваги рівень теоретичної та практичної підготовки студента.

Результаті захисту оголошують у той же день після оформленні протоколів засідання ДЕК. Відразу після оголошення результатів захисту студенти повинні здати роботи до архіву під розписку.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.008 с.)