ТОП 10:

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»1. Удосконалення механізму діагностики фінансового стану підприємства малого бізнесу в кризових умовах розвитку економіки.

2. Удосконалення депозитної діяльності комерційного банку в умовах кризових явищ в економіці України.

3. Удосконалення методів управління прибутковістю комерційного банку.

4. Розвиток лізингових операцій в процесі відновлення основних засобів машинобудівного підприємства.

5. Діагностика кредитного портфелю комерційного банку та напрями оптимізації його структури.

6. Діагностика рівня фінансової безпеки промислового підприємства в умовах агресивної політики фінансування.

7. Удосконалення підходів до визначення ділової активності підприємства.

8. Удосконалення кредитної політики комерційного банку та підвищення її ефективності.

9. Механізми максимізації ринкової вартості підприємства на основі оптимізації прибутку.

10. Механізм визначення та фінансові заходи підвищення фінансової стійкості підприємства.

11. Удосконалення механізму використання залученого капіталу в процесі фінансування поточної діяльності машинобудівного підприємства.

12. Розвиток механізму діагностики фінансового стану підприємства.

13. Оптимізація механізму функціонування комерційного банку на картковому ринку.

Продовження додатку А

14. Фінансовий механізм забезпечення прибуткової діяльності комерційного банку.

15. Удосконалення механізму забезпечення фінансової стійкості комерційного банку.

16. Розвиток фінансового механізму забезпечення фінансової стійкості металургійного підприємства.

17. Оптимізація структури фінансових ресурсів промислового підприємства в умовах кризової економіки.

18. Управління активними операціями комерційного банку та шляхи його удосконалення.

19. Управління джерелами формування оборотного капіталу машинобудівного підприємства.

20. Управління кредитними операціями комерційного банку та шляхи його удосконалення.

21. Управління ліквідністю та платоспроможністю промислового підприємства.

22. Управління місцевими фінансами на регіональному рівні в умовах децентралізації управління.

23. Управління оборотними активами за технологією фінансового менеджменту.

24. Управління прибутком промислового підприємства.

25. Управління фінансово – господарською діяльністю в системі фінансового менеджменту.

26. Удосконалення механізму фінансового забезпечення діяльності місцевих органів влади.

27. Оптимізація структури активів комерційного банку та покращення їх якості.

28. Оптимізація структури кредитного портфеля банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Продовження додатку А

29. Організаційно-економічний механізм управління капіталом промислового підприємства.

30. Організаційно – економічний механізм підвищення ефективності фінансово – господарської діяльності підприємства.

31. Організаційно – економічний механізм управління прибутковістю підприємства.

32. Організаційно – економічний механізм розвитку фінансового планування на підприємстві.

33. Організаційно – економічний механізм управління капіталом комерційного банку.

34. Організаційно – економічний механізм управління грошовими потоками в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

35. Організаційно – економічний механізм управління ліквідністю в умовах агресивної політики фінансування.

36. Формування системи управління кредитним ризиком комерційного банку.

37. Антикризове фінансове управління підприємством при загрозі банкрутства.

38. Розробка системи антикризового фінансового управління на засадах фінансового менеджменту.

39. Управління фінансовим станом промислового підприємства в умовах його реструктуризації.

40. Розробка фінансової стратегії розвитку підприємства.

41. Удосконалення фінансової стратегії збиткового підприємства.

42. Розробка системи фінансового контролінгу діяльності підприємства.

43. Фінансовий механізм забезпечення стійкого розвитку акціонерного товариства.

44. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю промислового підприємства.

Продовження додатку А

45. Управління фінансовими результатами шляхом оптимізації цінової політики.

46. Формування фінансового потенціалу підприємства на основі принципів фінансової стабільності.

47. Формування системи управління капіталом на основі механізму фінансового важеля.

48. Удосконалення механізму управління фінансовими ризиками комерційного банку.

49. Удосконалення механізму управління фінансовою діяльністю страхової компанії.

50. Удосконалення державного механізму фінансового забезпечення діяльності бюджетної установи.

51. Антикризове управління підприємством на основі використання санаційних заходів.

52. Удосконалення політики фінансування необоротних активів промислового підприємства.

53. Удосконалення управління фінансовим станом підприємства на основі фінансової звітності.

54. Комплексна діагностика фінансового стану та прийняття управлінських рішень.

55. Удосконалення механізму оподаткування на промисловому підприємстві.

56. Діагностика раннього попередження кризового стану підприємства за технологією фінансового менеджменту.

57. Управління активними та пасивними операціями комерційного банку.

58. Фінансовий механізм управління прибутковістю підприємства в умовах кризи.

59. Розробка системи фінансової безпеки підприємства.

 

Продовження додатку А

60. Система формування та використання капіталу підприємства та напрями її розвитку.

61. Удосконалення фінансового менеджменту на промисловому підприємстві.

62. Побудова системи управління кредитними операціями комерційного банку.

63. Удосконалення фінансово – економічного стану підприємства.

64. Управління фінансами підприємства малого бізнесу.

65. Управління відтворенням основних засобів сільськогосподарського підприємства.

66. Управління доходами від основної діяльності страхової компанії.

67. Механізм інвестування необоротних активів за рахунок власних джерел.

68. Фінансовий механізм інвестування необоротних активів за рахунок комбінованої системи фінансування.

69. Механізм кредитування юридичних осіб комерційним банком та його удосконалення.

70. Система фінансового планування в страховій компанії.

71. Система внутрішньо фірмового фінансового планування та напрями її розвитку.

72. Удосконалення методики оцінки комерційним банком кредитоспроможності позичальника.

73. Організаційно – економічний механізм формування фінансового потенціалу підприємства.

74. Організаційно – економічний механізм управління діловою активністю підприємства.

75. Організаційно – економічний механізм управління доходністю комерційного банку.

 


Додаток Б

________________________________________________________________

( повне найменування вищого навчального закладу )

Інститут___________________________________________________________________________

Кафедра______________________________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________­­­­­­­­­_______

Напрям підготовки________________________________________________

Спеціальність _____________________________________________________________________

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри________

____________________

“____” _________20___року___

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

 

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема проекту (роботи)____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)___________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від“___”___20__року №_

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.01 с.)