ТОП 10:

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИПризначення автореферату – ознайомлення наукових працівників з основними ідеями та висновками магістерської роботи, внеском здобувача у розробку та вирішення наукової проблеми (завдання), з результатами досліджень та структурою магістерського дослідження. Автореферат має ґрунтовно розкривати зміст магістерської роботи, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої немає в роботі.

Структурно автореферат складається із:

– загальної характеристики роботи;

– основного змісту роботи;

– висновків,

– списку опублікованих праць за темою дисертації;

– анотацій.

Загальна характеристика роботи повинна містити елементи вступу магістерського дослідження, а також інформацію щодо структури роботи (наявність вступу, певної кількості розділів, додатків), повного обсягу магістерської роботи в сторінках, а також обсягу, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних джерел (із зазначенням кількості найменувань)).

Основний зміст автореферату повинен містити стисло викладений зміст магістерського дослідження за розділами.

Основний зміст повинен відображати:

– огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

– виклад загальної методики й основних методів досліджень;

– експериментальну частину і методику досліджень;

– відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

– аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Висновки повинні збігатись із загальними висновками магістерської роботи.

Список опублікованих праць за темою магістерської роботи подається відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням прізвищ усіх співавторів.

Анотація українською, російською й англійською мовами повинна містити інформацію про зміст та результати магістерської роботи. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

При підготовці анотації вказуються: прізвище та ініціали здобувача; назва магістерської роботи; вид роботи (на правах рукопису) і науковий ступінь, на який претендує здобувач; спеціальність (шифр і назва); найменування установи, де відбудеться захист; рік; зміст анотації.

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукової праці. Кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.

Правила оформлення автореферату магістерської роботи

Автореферат оформляється відповідно до державних стандартів України.

Структурні частини автореферату не нумеруються, їх назви друкують великими літерами.

Сторінки автореферату нумеруються, починаючи з першої сторінки, де міститься загальна характеристика роботи. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами у центрі верхнього поля.

На сторінці 3 обкладинки автореферату повинні бути вказані вихідні відомості відповідно до державних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Автореферат магістерської роботи видається друкарським способом у вигляді брошури тиражем не менше 2 примірників.

Текст друкується на обох сторінках аркуша формату А 5 (148х210 мм).

Автореферат друкується з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 pt з одинарним міжрядковим інтервалом, залишаючи поля таких розмірів: верхнє, ліве і нижнє – 20 мм, праве –10 мм.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.006 с.)