ТОП 10:

Консультанти розділів проекту (роботи)Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання__________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту ( роботи ) Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент _________ _______

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _____________ ___________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

 


Додаток В

Приклад змісту магістерської роботи

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Фінансовий контролінг як система управління фінансовою діяльністю на підприємстві
1.2. Методика контролінгу фінансової діяльності підприємства: вітчизняний досвід
1.3. Стан, проблеми та перспективи розвитку машинобудівної галузі в Україні та Запорізькій області
РОЗДІЛ 2. КОНТРОЛІНГ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КТ «ЗЗВА» ......…….
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства КТ «ЗЗВА»
2.2. Контролінг формування активів та капіталу КТ «ЗЗВА»
2.3. Контролінг платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
2.4. Контролінг ділової активності та рентабельності КТ «ЗЗВА»
2.5. Організація фінансового контролінгу на КТ «ЗЗВА»
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА КТ «ЗЗВА»
3.1. Розробка антикризового фінансового контролінгу на підприємстві, що досліджується
3.2. Побудова механізму антикризового фінансового контролінгу на КТ «ЗЗВА»
3.3. Оптимізація організаційної структури управління КТ «ЗЗВА» як базова складова удосконалення системи фінансового контролінгу
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Додаток Г

Зразок оформлення зовнішньої рецензії на дипломну роботу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Запорізька державна інженерна академія  
    РЕЦЕНЗІЯ
до дипломного проекту (роботи)
  Студента гр. Ф- .
Тема дипломного проекту (роботи) Назва теми згідно Наказу
 
 
Обсяг пояснювальної записки та графічної частини:
записка 119 стор. (згідно реферату дипломного проекту (роботи))
таблиць 10 (згідно реферату дипломного проекту (роботи))
схем та рисунків 17 (згідно реферату дипломного проекту (роботи))
листів графічної частини 6 (згідно кількості сторінок роздавального матеріалу)
  Позитивні сторони дипломного проекту (роботи)
Вказати всі позитивні якості роботи (чи в повному обсязі вона виконана,
якість проведення аналізу у відповідній частині роботи, якість оформлення,
вміння користуватись джерелами і т.д.)
Недоліки дипломного проекту (роботи)
(Вказати недоліки, що на думку рецензента присутні в роботі)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загальні висновки та рекомендації щодо використання запропонованих рішень та розробок
(Вказати на достовірність наведеної в роботі інформації, чи мають проведені
дослідження практичний характер для підприємства, організації, банку, чи
вміє студент застосовувати на практиці отримані знання і т.д.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оцінка дипломного проекту (роботи) Рекомендована оцінка – відмінно
(добре, задовільно)
 
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по-батькові рецензента Іванюк Іван Петрович
 
Місце роботи ВАТ «ЗАлК»
 
Посада начальник департаменту фінансів
 
 
Підпис рецензента (Іванюк І.П.)
(підпис)

 

«___»____________20 р. (на підпис рецензента обов’язково ставиться печатка підприємства, де він працює)

 


Додаток Д

Титульна сторінка дипломної роботи

___________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

___________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

 

___________________________________________________________________________

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

 

 

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

___________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Виконав: студент ___курсу, групи______

напряму підготовки (спеціальності)

___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

 

___________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник __________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент__________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

_______ - 20__ року

 


Додаток Е

Зразок оформлення реферату

 
РЕФЕРАТ

Магістерська робота: 111 с., 15 рис., 12 фор., 19 табл., 46 літ. джерел, 2 додатка.

Метою дослідження є узагальнення і розробка інструментарію та практичних рекомендацій щодо створення системи управління оборотними активами підприємства.

Об'єкт дослідження – процес управління оборотними активами на промисловому підприємстві.

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади і практичні аспекти управління оборотними засобами на промисловому підприємстві.

Методи дослідження: метод аналізу, наукової абстракції та узагальнення наукового досвіду із сучасних теоретичних; системний підхід; метод; метод групування.

Відповідно до цієї мети, у роботі були поставлені такі завдання:

– з позицій системного підходу визначити економічну сутність оборотних активів і теоретично обґрунтувати необхідність підвищення ефективності їх використання в сучасному ринковому механізмі;

– вивчити і оцінити практику організації аналізу і управління оборотними активами на підприємствах;

– вивчити питання формування оборотного капіталу підприємства, що виступає самостійною господарською одиницею;

– розробити і обґрунтувати на основі проведеного аналізу основні напрямки політики у сфері управління оборотним капіталом підприємств.

 

АКТИВИ, ОБОРОТНІ АКТИВИ, ЗАПАСИ, ГРОШОВІ КОШТИ, ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ОБОРОТНІСТЬ, КАПІТАЛ, ФІНАНСУВАННЯ


Додаток Ж

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

Слово / словосполучення Скорочення Умови використання
А
абсолютний абс.  
автор авт.  
автореферат автореф.  
авторське свідоцтво а.с.  
адміністративний адм.  
академик акад. біля прізвища
анотація анот.  
Б
брошура бр. при цифрах
бюлетень бюл.  
В
випуск вип.  
вищий вищ.  
вищий навчальний заклад ВНЗ  
Г
газета газ.  
гривня грн. при цифрах
глава гл. при цифрах та у примітках
Д
дисертація дис.  
доктор д-р у назві вченого ступеня
документ док.  
доцент доц. біля прізвища
З
завідуючий зав. у назві посади
завод з-д  
І
ілюстрація іл.  
інститут ін-т  
інформація інформ.  
і таке інше і т.ін.  
К
кандидат канд. у назві вченого ступеня
кафедра каф.  
копійка коп. при цифрах
кореспондент кор. біля прізвища
Л
лабораторія лаб.  
М
максимальний макс.  
міністерство м-во  
мінімальний мін.  
місце м.  
монографія моногр.  
Москва М. у даних
Н
науковий наук.  
номер при цифрах
номінальний ном.  
О
область, обласний обл.  
організація орг.  
оформлення оформл.  
П
передмова передм.  
продовження продовж.  
промисловість пром-сть  
Р
район р-н  
редакція, редактор ред.  
реферат реф.  
реферативний журнал РЖ  
рецензія рец.  
рисунок рис.  
С
Санкт-Петербург СПб у даних
старший ст.  
ступінь ступ.  
сторінка с. при цифрах та у примітках
Т
таблиця табл.  
титульний аркуш тит. арк.  
У
університет ун-т  
Ф
фабрика ф-ка  
факультет фак.  
фізичний фіз.  
Х
хімічний хім.  

 

 


 

Додаток ИПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.013 с.)