ТОП 10:

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВПІДРОЗДІЛІВ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Одеса-2012

УДК 159.923:371.13:351.74/.75 (075.8)

ББК 88.52:67.401.133 (я7)

Ц.609

 

Схвалено та рекомендовано до друку Науково-методичною радою та Вченою радою Одеського державного університету внутрішніх справ (протокол № 15 від 17.06.2011 та № 1 від 15.09.2011), Департаментом кадрового забезпечення МВС України (лист № 6/7-6060 від 22.12.2011)

 

Рецензенти: доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки Берназ В.Д. (Одеський державний університет внутрішніх справ)
  доктор соціологічних наук, професор Подшивалкіна В.І. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)
  заступник начальника УПП – начальник ВДІМ ГУМВС України в Одеській області полковник міліції Мартинюк В.Я.

 

 

Цільмак О.М., Яковенко С.І. Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів громадської безпеки. [ Текст ] : підручник. / О.М. Цільмак, С.І. Яковенко. – Одеса: ОДУВС, 2012. – 140 с. – з іл.

 

 

Підручник призначений для опанування курсантами ВНЗ МВС України та працівниками підрозділів громадської безпеки навчального матеріалу дисципліни «Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів громадської безпеки».

У ньому розкриваються основні теми, що пов’язані з діяльністю працівників громадської безпеки та торкаються загальної, вікової, юридичної психології, психології особистості, спілкування і психологічного впливу, конфліктології.

Підручник буде корисний майбутнім юристам, психологам, працівникам підрозділів громадської безпеки та викладачам ВНЗ МВС України.

 

 

УДК 159.923:371.13:351.74/.75 (075.8)

ББК 88.52:67.401.133 (я7)

Ц.609

 

 

Цільмак О.М., Яковенко С.І. 2012,

© ОДУВС

ЗМІСТ:

 

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. УВЕДЕННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНУ ПІДГОТОВКУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Вступ
1.1. Загальнотеоретичні основи професійно-психологічної підготовки
1.2. Функціональні напрямки діяльності дільничних інспекторів міліції
1.3. Професійно важливі якості дільничного інспектора міліції
1.4. Професійна деформація працівників підрозділів громадської безпеки та шляхи її подолання
Висновки за розділом
Список використаних джерел
Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ ІІ. ПІЗНАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ
Вступ
2.1. Основні характеристики акцентуацій характеру й темпераменту
2.2. Прийоми психологічного впливу на осіб різних типів акцентуації
Висновки за розділом
Список використаних джерел
Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
Вступ
3.1. Загальнотеоретичні основи форм і методів спілкування
3.2.Попередня підготовка працівників громадської безпеки до комунікативної взаємодії з об'єктами правоохоронної діяльності
3.3. Установлення контакту та довірливих стосунків із об’єктами професійного інтересу
3.4. Психологічні особливості здобуття інформації, що становить правоохоронний інтерес
3.5. Аудіовізуальна психодіагностика брехні під час спілкування
3.6. Основні правила телефонного спілкування
3.7. Психологічні особливості спілкування з особами різних типів акцентуацій характеру та темпераменту
Висновки за розділом
Список використаних джерел
Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ ІV. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ З ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИМИ СІМ’ЯМИ
Вступ
4.1. Неблагополучні сім’ї та їх класифікація
4.2. Алгоритм дій щодо виявлення дільничним інспектором міліції дисфункціональних сімей
Висновки за розділом
Список використаних джерел
Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань
Список рекомендованої літератури
РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЇ
Вступ
5.1. Причини подружніх конфліктів
5.2. Алгоритм дій дільничних інспекторів міліції щодо вирішення сімейних конфліктів
5.3. Психологічні особливості вирішення сусідських конфліктів
Висновки за розділом
Список використаних джерел
Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань
Список рекомендованої літератури
ПІСЛЯМОВА
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПОКАЖЧИКИ

ПЕРЕДМОВА

 

Професійно-психологічна підготовка працівників громадської безпеки є початковою сходинкою на шляху професійного самовдосконалення. ЇЇ метою є розвиток і формування у працівників підрозділів громадської безпеки професійно-психологічної готовності до правоохоронної діяльності.

Міліція громадської безпеки – це структурний підрозділ міліції у системі органів внутрішніх справ України, діяльність якого спрямовано на забезпечення особистої безпеки громадян, охорону громадського порядку та громадської безпеки, запобігання й припинення злочинів і адміністративних правопорушень, розкриття злочинів, у справах яких провадження попереднього слідства не обов'язкове, а також надання в межах компетенції міліції допомоги громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям і громадським об'єднанням[1].

Організаційна будова міліції громадської безпеки залежить від її функціонального призначення та наявних рівнів управління, які відповідають адміністративно-територіальному устрою держави. Внутрішня структура міліції громадської безпеки ґрунтується на лінійному принципі її організації та діяльності (лінійна спеціалізація й відповідне підпорядкування), згідно з яким утворюють і функціонують структурні підрозділи цієї служби за окремими напрямами їх діяльності.

Відповідно до типової структури органів внутрішніх справ України до міліції громадської безпеки належать: адміністративна служба міліції (включає підрозділи охорони громадського порядку, дільничних інспекторів міліції, підрозділи з питань радіоактивного забруднення, підрозділи охорони й забезпечення карантинних і ветеринарно-санітарних заходів під час проведення боротьби з епізоотією, конвоювання затриманих і взятих під варту осіб); Державна автомобільна інспекція; підрозділи Державної служби охорони; патрульно-постова служба міліції. Крім того, за своїм функціональним призначенням до зазначеного підрозділу входять також приймальники МВС України.

Вищі навчальні заклади МВС для підрозділів громадської безпеки здійснюють підготовку дільничних інспекторів міліції, тому у підручнику окремі розділи та підрозділи будуть присвячені саме діяльності дільничних інспекторів міліції.

Даний підручник увібрав у себе основні теми з психології, психології особистості, психології спілкування, юридичної психології, конфліктології, практичної психології та ін. Він складається з п’яти розділів. Розділ «Уведення у професійно-психологічну підготовку працівників підрозділів громадської безпеки» розкриває мету професійно-психологічної підготовки, рівні та компоненти професійно-психологічної готовності до правоохоронної діяльності, перелік професійно важливих якостей дільничних інспекторів міліції та їх функціональні напрямки діяльності; основні чинники професійної деформації працівників підрозділів громадської безпеки та шляхи її подолання. Розділ спрямований на формування знань про основи професійно-психологічної підготовки працівників підрозділів громадської безпеки.

Розділ «Пізнання психології особистості» розкриває основні характеристики акцентуацій характеру й темпераменту, їх позитивні й негативні особливості, особливості поведінки при конфлікті, ефективні методи та прийоми психологічного впливу на осіб певної акцентуації та ін. Він спрямований на розвиток умінь аналізувати основні характеристики акцентуацій характеру та темпераменту, здійснювати аудіовізуальну діагностику типів акцентуацій і темпераменту людини; будувати профіль особистості за цими типами, визначати методи впливу на осіб різних типів акцентуації.

Ефективність діяльності працівника підрозділу громадської безпеки багато в чому залежить від уміння спілкуватись з різними категоріями громадян, установлювати та підтримувати з ними довірчі взаємини. Розділ «Психологічні особливості спілкування працівників громадської безпеки» розкриває стадії, фази й правила проведення опитування, бесіди. Він спрямований на розвиток умінь ефективно проводити опитування (бесіду), здійснювати аудіовізуальну психодіагностику брехні й сприяє розвитку комунікативних умінь.

Розділ «Особливості профілактичної роботи працівників громадської безпеки з дисфункціональними сім’ями» розкриває загальнотеоретичні положення класифікації неблагополучних сімей та пропонує алгоритм дій дільничних інспекторів міліції у напрямку виявлення дисфункціональних сімей та планування заходів профілактичного характеру.

Дуже корисною буде інформація щодо психологічних особливостей розв’язання працівниками громадської безпеки конфліктних ситуації. Розділ «Психологічні особливості розв’язання працівниками громадської безпеки конфліктних ситуації» розкриває основні причини подружніх конфліктів та шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Також у ньому надаються основні правила поведінки працівників громадської безпеки під час вирішення сусідських конфліктів. Він спрямований на розвиток у осіб, що навчаються, комунікативних та педагогічних умінь.

Очікуваним результатом після вивчення навчальної дисципліни «Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів громадської безпеки» є те, що курсанти й працівники підрозділів громадської безпеки повинні:

1) знати:

* тактико-психологічні основи спілкування;

*психологічні особливості власного стилю спілкування;

* етапи встановлення контактів;

* бар’єри спілкування;

*ознаки брехливості;

* шляхи вирішення конфліктних ситуації;

* психологічні особливості осіб;

2) уміти:

- встановлювати контакт із представниками різних верств населення;

- здійснювати аудіовізуальну психодіагностику типів характеру та темпераменту;

- знаходити індивідуальний підхід до різних категорій громадян;

- застосувати психологічні знання в процесі здійснення правоохоронних функцій;

- проводити опитування, бесіду;

- викликати в оточуючих довіру;

- виявляти неблагополучні сім’ї та оцінювати необхідність втручання;

- здійснювати профілактичний вплив на сім’ю або залучати до профілактичної роботи інші соціальні служби;

- навчати громадян шляхам вирішення конфліктних ситуації тощо.

Підручник сприятиме розвитку й формуванню в осіб, що навчаються, вищеназваних знань та умінь, а також підвищенню рівня їхньої психологічної компетентності. Він буде корисним курсантам факультетів підготовки фахівців підрозділів громадської безпеки ВНЗ МВС України, також майбутнім юристам, психологам, працівникам підрозділів громадської безпеки та викладачам ВНЗ МВС України.

РОЗДІЛ І.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.005 с.)