ТОП 10:

ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇПравовою основою діяльності працівників підрозділів громадської безпеки є Конституція України, Закон України «Про міліцію», акти Президента України, Кабінету Міністрів України та інші. У відповідності до наказу МВС України «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» від 11.11.2010 № 550 дільничний інспектор міліції (далі – ДІМ) під час здійснення правоохоронної діяльності повинен вирішити ряд таких основних завдань, а саме:

1. Проводити загальну та індивідуальну профілактичну роботу серед жителів адміністративної дільниці. Охороняти громадський порядок та забезпечувати громадську безпеку на території, що обслуговується.

2. Здійснювати роботу з населенням та громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю.

3. Приймати участь разом з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ у виявленні, попередженні, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, а також у розкритті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці.

Діяльність працівників підрозділів громадської безпеки є багатофункціональною та охоплює такі напрямки: профілактичний, організаційний, засвідчувальний, прогностичний, конструктивний, комунікативний, виховний, аналітичний, психологічний, просвітницький тощо.

Розглянемо їх найбільш детальніше в відповідності до наказу МВС України «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України» від 11.11.2010 № 550.

Прогностичний напрямок.Дільничний інспектор міліції повинен попереджувати, виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, здійснювати в межах своїх повноважень провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Організаційний напрямок.Дільничний інспектор міліції постійно взаємодіє з працівниками оперативних та слідчих підрозділів у попередженні та розкритті злочинів. За допомогою патрульних нарядів, громадських помічників та членів громадських формувань організовує переслідування і затримання злочинців по гарячих слідах та нагляд за місцем їх можливої появи з додержанням заходів безпеки громадян, своїх помічників та своєї особисто.

Інформує патрульні наряди про зміни в оперативній обстановці, осіб, які здатні вчинити правопорушення. При вчиненні злочину залучає патрульні наряди до розшуку злочинців по гарячих слідах у межах адміністративної дільниці, що обслуговується.

Під час пожеж, катастроф, стихійних лих та інших надзвичайних подій організовує та вживає необхідні заходи щодо рятування людей, надання їм першої медичної допомоги, а також охорони майна, що залишається без нагляду, своєчасно повідомляє про ці обставини чергового міського районного органу (далі –міськрайоргану) внутрішніх справ.

Засвідчувальний напрямок.Кожний дільничний інспектор міліції веде Паспорт дільниці, у якому зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці, дані про стан злочинності, організацію охорони громадського порядку, а також інша інформація, необхідна для виконання покладених на нього обов'язків.

Усі звернення під час особистого прийому громадян заносяться дільничним інспектором міліції до журналу обліку особистого прийому громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції (додаток 3) і реєструються відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та наказу МВС “Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються” від 14.04.2004 № 400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за № 571/9170.

Конструктивний напрямок.Дільничний інспектор міліції установлює місця збору осіб, схильних до вчинення злочинів та правопорушень, які надають приміщення для розпусти, вживання наркотиків і психотропних речовин, спиртних напоїв, осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, про що інформує зацікавлені служби органів внутрішніх справ для вжиття заходів реагування.

Комунікативний напрямок.Дільничний інспектор міліції при виявленні на території адміністративної дільниці інших порушень, реагування на які не належить до компетенції органів внутрішніх справ, інформує про це органи державної влади та місцевого самоврядування.

Негайно доповідає в чергову частину міськрайоргану внутрішніх справ про одержані під час роботи на дільниці заяви і повідомлення громадян про злочини, що вчинені або готуються. Уживає заходів щодо запобігання злочинам та їх припинення, затримання злочинців, надання допомоги потерпілим, охорони місця події.

До приїзду слідчо-оперативної групи на місці вчинення злочину уточнює інформацію про час, місце, спосіб його вчинення, очевидців та свідків, кількість злочинців, їх прикмети та здійснює охорону місця події.

Психологічний напрямок.Дільничний інспектор міліції установлює довірчі стосунки з громадянами з метою отримання інформації, яка сприяє попередженню та розкриттю злочинів, інших правопорушень, розшуку злочинців та зниклих безвісти осіб.

Виховний напрямок.Дільничний інспектор міліції проводить профілактично-роз'яснювальну роботу серед населення з метою формування в свідомості громадян, особливо молоді, правової культури, негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ.

Аналітичний напрямок.Дільничний інспектор міліції повинен постійно вивчати та аналізувати оперативну обстановку на адміністративній дільниці. Здійснює постійний аналіз стану правопорядку на адміністративній дільниці та вносить пропозиції начальнику міськрайоргану внутрішніх справ щодо найдоцільнішої розстановки та маневрування патрульних нарядів, громадських формувань, що беруть участь в охороні громадського порядку на території адміністративної дільниці.

Просвітницький напрямок.Дільничний інспектор міліції разом з патрульними нарядами, членами громадських формувань з охорони громадського порядку здійснює обхід дільниці, перевірку під'їздів будинків, горищ та підвальних приміщень з метою виявлення осіб, схильних до вчинення правопорушень та злочинів, припинення злочинів та інших правопорушень. Під час несення служби надає рекомендації працівникам патрульної служби міліції щодо форм і методів профілактичної роботи

Виступає перед населенням та в трудових колективах зі звітами про стан правопорядку на закріпленій території. Проводить серед населення адміністративної дільниці роз'яснювальну роботу про способи захисту та самооборони від злочинних посягань.

Профілактичний напрямок.Метою профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції є забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на дільниці; усунення або обмеження дії негативних чинників у суспільстві, які сприяють вчиненню правопорушень, як загалом, так і на окремих осіб; недопущення протиправних дій особами, які схильні до вчинення правопорушень; усунення загрози порушення законних прав та інтересів громадян.

Дільничні інспектори міліції проводять профілактичну діяльність разом із органами державної влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, іншими правоохоронними органами (прокуратура, митниці, кримінально-виконавчі інспекції та ін.), судами, громадськими організаціями.

Можна виділити декілька напрямків та видів профілактичної роботи: за рівнем (загальна, спеціальна, індивідуальна), змістом (первинна, вторинна, третинна), цільовою групою (щодо територіальної громади задля покращання криміногенної ситуації, стосовно окремих категорій правопорушників та девіантів (раніше засуджених, психічно неврівноважених осіб, алкоголіків та наркоманів, дебоширів, неповнолітніх, схильних до правопорушень) та ін.

Отже, загальнопрофілактична діяльність дільничного інспектора міліції – це сукупність заходів, спрямованих на виявлення причин і умов на закріпленій дільниці, що сприяють учиненню правопорушень, а також вжиття у межах компетенції заходів щодо їх усунення.

Дільничний (старший дільничний) інспектор міліції, крім загальної профілактичної роботи серед населення на території адміністративної дільниці, здійснює профілактичні заходи щодо осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які перебувають на профілактичних обліках в органах внутрішніх справ, щодо попередження вчинення з їх боку злочинів та інших правопорушень із широким залученням до цієї роботи населення, громадських помічників.

Індивідуально-профілактична діяльність дільничного інспектора міліції – це систематична робота з певними категоріями осіб, які перебувають на профілактичних обліках у дільничних інспекторів міліції, або з особами, які ще не вчинили протиправних діянь, але від них можна чекати вчинення таких дій, а також ті, які ведуть антигромадський спосіб життя, вчиняють правопорушення, вчинили замах на злочин, але не довели його до кінця, звільнені з місць позбавлення волі або ж умовно-достроково звільнені, а також з особами, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та до яких не встановлено адміністративний нагляд.

До пріоритетних заходів індивідуально-профілактичної роботи дільничного інспектора міліції належать: збір інформації щодо профілактованих осіб, профілактичні бесіди, залучення до профілактики фахівців інших галузей (психологів, медиків, кримінологів, соціологів), подання інформації про антигромадський спосіб життя до адміністрації підприємства, установи та організації за місцем роботи або навчання, залучення до профілактичної роботи громадських об’єднань, попередження про взяття на профілактичний облік, постановка на профілактичний облік, офіційне попередження, захисний припис, адміністративний нагляд тощо.

Дільничний інспектор міліції ставить на профілактичний облік та у межах своєї компетенції проводить профілактичну роботу з особами таких категорій:

звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за вмисний злочин і в яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не пов'язано з позбавленням волі;

особами, яким було винесено офіційне застереження про неприпустимість учинення насильства в сім'ї;

психічно хворими, які є суспільно небезпечними та перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я.

Отже, профілактична робота дільничного інспектора міліції – це процес здійснення організаційно-практичних заходів з проведення загальної й індивідуальної профілактики правопорушень на адміністративній дільниці.

Перешкодами на шляху встановлення більш ефективного та взаємовигідного співробітництва між дільничними інспекторами міліції та населенням залишаються недосконалість нормативно-правової бази, що регламентує порядок і механізм такого співробітництва; непристосованість підрозділів ОВС до взаємодії на договірній та компенсаційній основі; психологічна установка на утримання, а то й відмову у співробітництві з боку працівників ОВС.

Таким чином, функціональні напрямки діяльності дільничних інспекторів міліції різноманітні та вимагають від них компетентності та професійно-психологічної готовності до діяльності.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.230 (0.008 с.)