ТОП 10:

Не є притаманними для товариств об’єднань капіталів такіознаки:

а) обов’язкова майнова та необов’язкова персональна участь у товаристві для його учасників;

б) корпоративна система управління;

в) наявність, за певними винятками, обмеженої відповідальності в межах вкладів учасників;

г) наявність, за певними винятками повної субсидіарної відповідальності учасників.

36.До товариств об’єднання капіталів не належать такі види господарських товариств:

а) акціонерне товариство;

б) командитне товариство;

в) товариство з обмеженою відповідальністю;

г) товариство з додатковою відповідальністю.

37. АТ – це господарське товариство:

а) статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями;

б) статутний капітал якого, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами;

в) статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, що несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однократному розмірі до вкладу кожного з учасників;

г) учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову відповідальність за його зобов’язаннями усім майном, що їм належить.

38. Для регулювання правового статусу АТ не застосовується:

а) Закон України «Про господарські товариства»;

б) Господарський кодекс України;

в) Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

г) Цивільний кодекс України.

39. АТ не притаманні такі ознаки:

а) має статус юридичної особи;

б) поділ статутного капіталу на частки різної номінальної вартості;

в) акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства у межах вартості належних їм акцій;

г) обов’язкова наявність статутного капіталу.

40. Для АТ характерні такі ознаки:

а) АТ розміщує тільки іменні акції;

б) частка привілейованих акцій у статутному капіталі АТ не може перевищувати 25 %;

в) статутний капітал не може бути меншим, ніж 1250 мінімальних заробітних плат;

г) усі варіанти правильні.

41. Для АТ характерні такі ознаки:

а) акції існують виключно в бездокументарній формі;

б) може бути створене однією особою;

в) має корпоративний характер управління;

г) усі варіанти правильні.

42. Засновниками АТ можуть бути:

а) лише одна особа;

б) дві і більше осіб;

в) не більше двох осіб;

г) одна, дві чи більше осіб.

43. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» АТ може створюватися шляхом:

а) заснування;

б) злиття, поділу чи виділу;

в) перетворення;

г) всі варіанти правильні.

44. Засновницький договір АТ:

а) є установчим документом АТ і укладається в письмовій формі;

б) є установчим документом АТ і укладається в усній формі;

в) не є установчим документом АТ, регулює відносини між засновниками і діє до дати реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

г) не є установчим документом АТ, але подається державному реєстратору під час реєстрації товариства.

45. Створення АТ починається з:

а) подання заяви на реєстрацію випуску акцій;

б) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

в) прийняття зборами засновників відповідного рішення;

г) оформлення та депонування глобального сертифіката.

46. Реєстрацію випуску акцій здійснює:

а) Національний банк України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

г) Міністерство юстиції України.

47. Правовий статус НКЦПФР регулює наступний нормативно-правовий акт:

а) ЦК України;

б) Закон України «Про акціонерні товариства»;

в) Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»»

г) Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

48.Емітент зобов’язаний подати до НКЦПФР заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів:

а) не пізніш як через 10 днів від моменту прийняття відповідного рішення;

б) протягом 30 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів органом емітента;

в) протягом 60 днів після від моменту проведення відповідних зборів засновників;

г) чинним законодавством не встановлюється.

49. Не є підставами для відмови в реєстрації випуску акцій:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

б) недостовірність інформації у поданих документах;

в) порушення встановленого законодавством порядку прийняття
рішення про розміщення цінних паперів;

г) відсутність зареєстрованого звіту про розміщення акцій.

50. НКЦПФР після отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій під час створення АТ, здійснює реєстрацію випуску акцій або відмовляє в реєстрації протягом:

а) 10 днів;

б) 15 днів;

в) 25 днів;

г) 30 днів.

51. Перше розміщення акцій АТ є:

а) виключно закритим (приватним) серед засновників;

б) виключно відкритим (публічним) серед будь-яких осіб;

в) будь-яким на розсуд засновників;

г) будь-яким на розсуд НКЦПФР.

52. Укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів у процесі їх емісії за дорученням, від імені та за рахунок емітента це:

а) лістинг;

б) факторинг;

в) андерайтинг;

г) делістинг.

53.Засновники АТ повинні закінчити закрите (приватне) розміщення цінних паперів:

а) у будь-який строк на свій розсуд;

б) у будь-який строк, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дати укладення першого договора з першим власником;

в) протягом шести місяців з дня початку розміщення;

г) після повної оплати номінальної вартості акцій.

54. До якої дати кожний засновник АТ повинен оплатити повну вартість придбаних акцій:

а) до дати проведення державної реєстрації АТ;

б) до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій на установчих зборах АТ;

в) до дати реєстрації НКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

г) до дати реєстрації НКЦПФР випуску акцій.

55. Установчі збори АТ щодо затвердження розміщення цінних паперів та статуту товариства проводяться:

а) у будь-який час на розсуд засновників;

б) протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками;

в) протягом одного місяця від дня 50 % оплати акцій засновниками;

г) у будь-який час на підставі рішення НКЦПФР.

56. У разі нестворення АТ внески засновникам повертаються:

а) протягом 20 робочих днів з дати проведення установчих зборів;

б) протягом 30 робочих днів з дати проведення установчих зборів;

в) дата повернення встановлюється рішенням загальних зборів;

г) дата повернення встановлюється рішенням НДКЦПФР.

57. Документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій до НКЦПФР засновниками подаються у такий термін:

а) не пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дати державної реєстрації АТ в органах державної реєстрації;

б) не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів;

в) відразу після повної оплати акцій засновниками;

г) у будь-який час на розсуд засновників.

58. НКЦПФР після отримання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в його реєстрації протягом:

а) 10 робочих днів;

б) 14 календарних днів;

в) 15 календарних днів;

г) 30 робочих днів.

59. Документ, що засвідчує право власності засновника акціонерного товариства на акції, видається йому протягом:

а) 5 робочих днів з дати державної реєстрації акціонерного товариства;

б) 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

в) 15 робочих днів з дати подачі відповідних документів необхідних для отримання документів що засвідчують право власності на акції;

г) 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів.

60. Установчим документом АТ є:

а) засновницький договір;

б) установчий договір;

в) статут;

г) статут і засновницький договір.

61. До статуту АТ забороняється включати наступні відомості про:

а) розмір дивідендів за привілейованими акціями;

б) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;

в) обмеження кількості акцій, що можуть належати одному акціонеру;

г) порядок внесення змін до статуту.

62. В АТ в обов’язковому порядку створюються такі види капіталів:

а) статутний;

б) резервний;

в) власний;

г) статутний та резервний.

63. Сукупність вкладів акціонерів у вартісному виразі, внесених внаслідок придбання ними акцій це:

а) статутний капітал;

б) резервний капітал;

в) власний капітал;

г) засновницький капітал.

64. Функцію захисту інтересів кредиторів у АТ виконує:

а) статутний капітал;

б) резервний капітал;

в) власний капітал;

г) пайовий капітал.

65. Мінімально допустимий розмір статутного капіталу АТ становить:

а) 100 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня поточного року;

б) 1250 мінімальних неоподатковуваних доходів громадян;

в) 1250 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня поточного року;

г) 1250 мінімальних заробітних плат на основі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення АТ.

66. Мінімально допустимий розмір статутного капіталу АТ станом на 1 грудня 2015 р. становив:

а) 1 млн. 152 тис. 500 грн.;

б) 1 млн. 722 тис. 500 грн.;

в) 1 млн. 200 тис. грн.;

г) 1 млн. 552 тис. 500 грн.

67. Різниця між сукупною вартістю активів АТ та вартістю його зобов’язань перед іншими особами – це:

а) статутний капітал;

б) резервний капітал;

в) власний капітал;

г) пайовий капітал.

68. У випадку коли власний капітал приватного акціонерного товариства стає менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство зобов’язане:

а) збільшити статутний капітал шляхом публічного розміщення акцій;

б) зменшити розмір статутного капіталу шляхом викупу зайвих акцій;

в) протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію;

г) всі варіанти правильні.

69. У разі відсутності прибутку в АТ дивіденди за привілейованими акціями виплачуються із:

а) статутного капіталу;

б) резервного капіталу;

в) власного капіталу;

г) пайового капіталу.

70. Резервний капітал, якщо інше не визначено статутом АТ, повинен бути у розмірі, не меншому:

а) за суму 1250 мінімальних неоподаткованих доходів громадян;

б) за суму 1250 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня поточного року;

в) ніж 15 % статутного капіталу;

г) ніж 25 % статутного капіталу.

71. Процедура збільшення статутного капіталу АТ не регулюється таким нормативно-правовим актом:

а) Цивільним кодексом України;

б) Законом України «Про акціонерні товариства»;

в) Рішенням НКЦПФР «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства;

г) Положенням «Про порядок реєстрації випуску акцій».

72. Процедурі збільшення статутного капіталу АТ характерна така вимога:

а) збільшення статутного капіталу для покриття збитків допускається і рекомендується;

б) збільшення статутного капіталу АТ у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається;

в) АТ має право збільшувати статутний капітал незалежно від наявності реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій;

г) АТ має право приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій у будь-якому випадку, в тому числі якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

73. У разі збільшення розміру статутного капіталу ПАТ акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом:

а) лише відкритого (публічного) розміщення акцій;

б) лише закритого (приватного) розміщення акцій;

в) відкритого, якщо пропозиція акцій адресована більш ніж 100 особам, крім акціонерів товариства, та закритого, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість яких не перевищує 100, крім акціонерів товариства;

г) збільшення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства не допускається.

74. У разі збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом:

а) лише відкритого (публічного) розміщення акцій;

б) лише закритого (приватного) розміщення акцій;

в) відкритого, якщо пропозиція акцій адресована більш ніж 100 особам, крім акціонерів товариства, та закритого, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість яких не перевищує 100, крім акціонерів товариства;

г) збільшення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства не допускається.

75. Емітент має право користуватися послугами андеррайтера:

а) під час закритого розміщення акцій при створенні АТ;

б) під час закритого розміщення акцій при збільшенні розміру статутного капіталу АТ;

в) під час відкритого (публічного) розміщення акцій;

г) у будь-якому випадку під час розміщення акцій.

76. ПАТ, як суб’єкт підприємництва не має права збільшувати статутний капітал за рахунок:

а) додаткових внесків у разі відкритого (публічного) розміщення акцій;

б) додаткових внесків у разі закритого (приватного) розміщення акцій;

в) спрямування прибутку до статутного капіталу;

г) реінвестиції дивідендів.

77.Процедура зменшення статутного капіталу АТ повинна відповідати такій вимозі:

а) у разі зменшення розміру статутного капіталу АТ дозволяється поєднувати шляхи його зменшення;

б) обов’язковим є подання до НКЦПФР звіту про результати розміщення акцій;

в) зменшення розміру статутного капіталу АТ допускається в будь-якому разі, у тому числі і до реєстрації усіх попередніх випусків акцій;

г) зменшення статутного капіталу АТ до рівня, який нижчий від установленого законом, приводить до ліквідації цього товариства.

78. У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу виконавчий орган АТ:

а) зобов’язаний повідомити про це кредиторів;

б) має право повідомити про це кредиторів;

в) зобов’язаний повідомити про це кредиторів, якщо є відповідна згода загальних зборів АТ;

г) зобов’язаний повідомити про це кредиторів, якщо є відповідне розпорядження НКЦПФР.

79. Договір, що укладається між торговцем та емітентом щодо розміщення акцій торговцем за дорученням, від імені та за рахунок емітента за винагороду, називається:

а) договір доручення;

б) договір андерайтингу;

в) емісійний договір;

г) договір лістингу.

80. Для АТ характерна:

а) унітарна система управління;

б) кооперативна система управляння;

в) корпоративна система управління;

г) консорціумна система управління.

81. Вищим органом управління АТ є:

а) загальні збори;

б) правління;

в) наглядова рада;

г) ревізійна комісія.

82. Загальні збори АТ повинні скликатися:

а) не рідше одного разу на рік;

б) не рідше одного разу на три роки;

в) щомісячно;

г) лише у випадках крайньої необхідності.

83. Річні загальні збори АТ повинні проводитися:

а) в першій декаді січня наступного за звітним року;

б) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року;

в) на розсуд наглядової ради товариства в будь-який час;

г) на розсуд правління товариства в будь-який час.

84. Дата проведення річних загальних зборів АТ не може встановлюватися раніше ніж за:

а) 15 днів до дати проведення загальних зборів;

б) 30 днів до дати проведення загальних зборів;

в) 45 днів до дати проведення загальних зборів;

г) 60 днів до дати проведення загальних зборів.

85. До компетенції загальних зборів входить:

а) прийняття рішення про розміщення акцій;

б) обрання та припинення повноважень голови і членів
виконавчого органу;

в) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством
акцій;

г) всі варіанти правельні

86. Внесення змін до статуту АТ входить до компетенції:

а) загальних зборів;

б) правління;

в) наглядової ради;

г) ревізійної комісії.

87. Прийняття рішення про розміщення акцій входить до компетенції:

а) загальних зборів;

б) правління;

в) наглядової ради;

г) ревізійної комісії.

88. Прийняття рішення про збільшення або про зменшення статутного капіталу АТ входить до компетенції:

а) загальних зборів;

б) правління;

в) наглядової ради;

г) ревізійної комісії.

89. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків АТ, затвердження розміру річних дивідендів входить до компетенції:

а) загальних зборів;

б) правління;

в) наглядової ради;

г) ревізійної комісії.

90. Прийняття рішення про обрання комісії з припинення АТ входить до компетенції:

а) загальних зборів;

б) правління;

в) наглядової ради;

г) ревізійної комісії.

 

91. Повідомлення про проведення загальних зборів АТ надсилається акціонерам у строк:

а) за 10 днів до дати їх проведення;

б) не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення;

в) який встановлює наглядова рада АТ на власний розсуд;

г) який встановлює правління АТ на власний розсуд.

92. Ініціаторами скликання позачергових загальних зборів АТ може бути:

а) наглядова рада;

б) акціонери незалежно від кількості акцій якими вони володіють;

в) НКЦПФР;

г) загальні збори.

93. Позачергові збори з дати отримання товариством вимоги про їх скликання мають бути проведені протягом:

а) 10 днів;

б) 15 днів;

в) 30 днів;

г) 45 днів.

94. Орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, – це:

а) загальні збори;

б) правління;

в) наглядова рада;

г) ревізійна комісія.

95. Наглядова рада АТ створюється:

а) в обов’язковому порядку;

б) в обов’язковому порядку, якщо кількість акціонерів – власників простих акцій 10 осіб і більше;

в) в обов’язковому порядку, якщо кількість акціонерів – власників простих акцій 50 осіб і більше;

г) лише в публічних акціонерних товариствах.

96. Членами наглядової ради АТ можуть бути:

а) лише фізичні особи – акціонери;

б) лише представники юридичних осіб-акціонерів;

в) як фізичні особи – акціонери так і представники юридичних осіб – акціонерів;

г) фізичні особи, що мають повну цивільну дієздатність та представники юридичних осіб – акціонерів.

97. Члени наглядової ради АТ обираються:

а) на загальних зборах шляхом простого відкритого голосування;

б) правлінням АТ одноголосно;

в) на загальних зборах шляхом кумулятивного голосування;

г) на загальних зборах шляхом простого таємного голосування.

98. Засідання наглядової ради проводяться:

а) не рідше одного разу на місяць;

б) не рідше одного разу на квартал;

в) не рідше одного разу у шість місяців;

г) не рідше одного разу на рік.

99. До повноважень наглядової ради належить:

а) прийняття рішення про розміщення акцій;

б) обрання та припинення повноважень голови і членів
виконавчого органу;

в) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

г) всі варіанти правельні.

100. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів АТ входить до компетенції:

а) загальних зборів;

б) правління;

в) наглядової ради;

г) ревізійної комісії.

101. Обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу АТ входить до компетенції:

а) загальних зборів;

б) правління;

в) наглядової ради;

г) ревізійної комісії.

102. Керівництво поточною діяльністю АТ здійснюється:

а) загальними зборами;

б) правлінням;

в) наглядовою радою;

г) ревізійною комісією.

103. Членами виконавчого органу АТ можуть бути:

а) лише фізичні особи – акціонери;

б) лише представники юридичних осіб – акціонерів;

в) як фізичні особи – акціонери так і представники юридичних осіб – акціонерів;

г) будь-які фізичні особи, що мають повну дієздатність і не є членами наглядової ради та ревізійної комісії цього товариства.

104. Кількісний склад виконавчого органу акціонерного товариства визначається:

а) нормами Цивільного кодексу України;

б) Законом України «Про акціонерні товариства»;

в) Статутом АТ;

г) рішенням Загальних зборів АТ.

105. Проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ здійснюється:

а) загальними зборами;

б) правлінням;

в) наглядовою радою;

г) ревізійною комісією.

106. Члени ревізійної комісії АТ обираються:

а) на загальних зборах;

б) правлінням;

в) наглядовою радою;

г) дирекцією.

107. Членом ревізійної комісії може бути:

а) член наглядової ради;

б) член виконавчого органу;

в) корпоративний секретар;

г) представник юридичної особи-акціонера.

108. АТ має право розміщати такі типи акцій:

а) лише прості іменні;

б) лише прості на пред’явника та привілейовані іменні;

в) прості іменні акції та привілейовані іменні;

г) іменні та на пред’явника.

109. Дивіденди в АТ можуть виплачуватися:

а) лише в натуральній формі;

б) лише в грошовій формі;

в) як у натуральній, так і в грошовій формі незалежно від типу акції;

г) на привілейовані акції – в грошовій, а на прості в натуральній.

110. У разі відсутності або недостатності в АТ чистого прибутку звітного року дивіденди за привілейованими акціями виплачуються:

а) за рахунок статутного капіталу;

б) за рахунок резервного капіталу або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями;

в) за рахунок власного капіталу;

г) за рахунок кредитних ресурсів.

111. АТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, якщо:

а) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

б) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

в) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю;

г) усі варіанти вірні.

112. Конвертація акцій це:

а) процедура обміну одних цінних паперів на інші відповідно до визначеного коефіцієнта;

б) процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі;

в) механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі;

г) сукупність процедур із включення цінних паперів
до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю
цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у
правилах фондової біржі.

 

103. За зобов’язаннями товариства акціонери несуть:

а) повну відповідальність;

б) субсидіарну відповідальність;

в) солідарну відповідальність;

г) обмежену відповідальність.

104. Для приватного акціонерного товариства характерні такі ознаки:

а) максимальна кількість акціонерів не обмежена;

б) можливість здійснення як публічного, так і приватного розміщення акцій;

в) обов’язковість проходження процедури лістингу;

г) акціонери цього товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства.

105. Для публічного акціонерного товариства характерні такі ознаки:

а) кількість акціонерів не може перевищувати 100 осіб;

б) можливість здійснення тільки приватного розміщення акцій;

в) акції не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі;

г) акціонери цього товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

106. ТОВ – це господарське товариство:

а) яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості;

б) що засноване одним або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких установлюється статутом;

в) статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, що несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однократному розмірі до вкладу кожного з учасників;

г) учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями усім майном, що їм належить.

107. Для ТОВ не є характерними такі ознаки:

а) приналежність до об’єднання капіталів;

б) діяльність на основі статуту;

в) максимальна кількість учасників ТОВ не обмежена чинним законодавством;

г) може створюватися як однією так і декілька особами.

108. Мінімальна кількість засновників ТОВ:

а) одна особа;

б) не менше двох осіб;

в) не менше трьох осіб;

г) чинним законодавством не встановлюється.

109. Максимальна кількість учасників ТОВ:

а) не більше 10 осіб;

б) не більше 50 осіб;

в) не більше 100 осіб;

г) чинним законодавством не встановлюється.

110. При державній реєстрації ТОВ фізичними особами не потрібно подавати державному реєстратору такі документи:

а) заповнену реєстраційну картку на проведення реєстрації юридичної особи;

б) копії рішення засновників про створення юридичної особи;

в) два примірники статуту;

г) інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб власників істотної участі цих юридичних осіб.

111. Згідно з ГК установчим документом ТОВ є:

а) статут;

б) установчий договір;

в) статут і установчий договір;

г) рішення про створення.

112. У ТОВ, згідно із чинним законодавством, обов’язково повинні бути сформовані такі капітали:

а) статутний та неподільний;

б) статутний та резервний;

в) статутний;

г) неподільний та пайовий.

113. Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ:

а) складає 100 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян;

б) складає одну мінімальну заробітну плату;

в) складає 1250 мінімальних заробітних плат;

г) чинним законодавством не встановлюється.

114. Статутний капітал ТОВ може формуватися за рахунок:

а) бюджетних коштів;

б) коштів, одержаних у кредит та під заставу;

в) коштів в іноземній валюті;

г) коштів, одержаних під заставу.

115. Статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками товариства:

а) до моменту проведення установчих зборів товариства;

б) до моменту проведення державної реєстрації товариства;

в) до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства;

г) в будь-який строк на розсуд загальних зборів товариства.

116. Згідно з вимогами чинного законодавства резервний фонд ТОВ повинен бути:

а) у розмірі не менше ніж 50 % від статутного капіталу ТОВ;

б) у розмірі не менше ніж 25 % від статутного капіталу ТОВ;

в) будь-якого розміру, згідно рішення загальних зборів ТОВ;

г) в розмірі не менше ніж 15 % від статутного капіталу ТОВ.

117. Якщо учасники ТОВ до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень про:

а) виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли свої вклади;

б) зменшення статутного капіталу;

в) ліквідацію товариства;

г) всі варіанти рішень можливі.

118. Вищим органом управління ТОВ є:

а) загальні збори;

б) дирекція;

в) спостережна рада;

г) ревізійна комісія.

119. Затвердження річних звітів ТОВ входить до компетенції:

а) загальних зборів учасників;

б) дирекції;

в) директора;

г) ревізійної комісії.

120. Створення та відкликання виконавчого органу ТОВ входить до компетенції :

а) загальних зборів учасників;

б) дирекції;

в) директора;

г) ревізійної комісії.

121. Збори учасників ТОВ вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як:

а) 50 % голосів;

б) 60 % голосів;

в) 80 % голосів;

г) 90 % голосів.

122. Збори учасників ТОВ скликаються не рідше:

а) одного разу на квартал;

б) двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами;

в) одного разу на рік;

г) одного разу на два роки.

123. Право на скликання позачергових зборів учасників ТОВ належить:

а) голові товариства у разі необхідності захисту інтересів товариства;

б) учасникам товариства, які володіють у сукупності більш як 20% голосів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства;

в) ревізійній комісії якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства;

г) всі варіанти правильні.

124. Поточне керівництво діяльністю ТОВ здійснюють:

а) загальні збори;

б) дирекція (директор);

в) спостережна рада;

г) ревізійна комісія.

125. Колегіальний виконавчий орган ТОВ очолює:

а) голова ТОВ;

б) голова загальних зборів ТОВ;

в) директор;

г) генеральний директор.

126. Зміна складу учасників ТОВ може відбуватися у разі:

а) звернення стягнення на частину майна ТОВ, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі;

б) виходу учасника із ТОВ;

в) виключення учасника з ТОВ;

г) всі варіанти правильні.

127. Учасники ТОВ користуються переважним правом на отримання частки майна особи, яка бажає вийти з складу ТОВ:

а) у разі купівлі частки;

б) у разі міни частки;

в) у разі дарування частки;

г) усі варіанти правильні.

128. Учасник ТОВ, що бажає вийти з товариства, повинен повідомити товариство про свій вихід:

а) не пізніше ніж за десять днів до виходу;

б) не пізніше ніж за один місяць до виходу;

в) не пізніше ніж за три місяці до виходу;

г) учасник не зобов’язаний повідомляти про свій вихід.

129. Учасник може бути виключений з ТОВ за:

а) систематичне невиконання своїх обов’язків;

б) систематичне виконання неналежним чином своїх обов’язків;

в) перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства;

г) усі варіанти вірні.

130. Рішення щодо виключення учасника зі складу ТОВ вважається прийнятим, якщо за нього проголосують:

а) учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів учасників товариства;

б) проста більшість від кількості присутніх учасників на загальних зборах;

в) три чверті від загальної кількості присутніх учасників на загальних зборах;

г) усі учасники загальних зборів одностайно.

131. Учасники ТОВ несуть за зобов’язаннями товариства:

а) повну відповідальність;

б) субсидіарну відповідальність;

в) солідарну відповідальність;

г) обмежену відповідальність.

132. Прибутки в ТОВ розподіляються між учасниками:

а) залежно від посад, які вони обіймають у ТОВ;

б) пропорційно вкладам засновників до статутного капіталу;

в) рівними частинами кожному учаснику незалежно від розміру вкладу до статутного капіталу;

г) залежно від виду акцій, держателями яких вони є.

133. Спостережна рада в ТОВ:

а) формується в обов’язковому порядку в будь-якому випадку;

б) формується, якщо учасників більше 10 осіб;

в) формується, якщо учасників більше 50 осіб;

г) не формується.

134. ТДВ – це господарське товариство:

а) яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості;

б) що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, учасники якого несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості вкладів;

в) статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів, що несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників;

г) учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями усім майном, що їм належить.

135. Згідно з ГК установчим документом ТДВ є:

а) статут;

б) установчий договір;

в) статут і установчий договір;

г) рішення про створення.

136. Розмір статутного капіталу ТДВ:

а) складає 100 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян;

б) складає одну мінімальну заробітну плату;

в) складає 1250 мінімальних заробітних плат;

г) чинним законодавством не встановлюється.

137. Згідно з вимогами чинного законодавства резервний фонд ТДВ повинен бути у розмірі:

а) не менше ніж 50 % від статутного капіталу ТДВ;

б не менше ніж 25 % від статутного капіталу ТДВ;

в) який встановлюється загальними зборами ТДВ на власний розсуд;

г) не менше ніж 15 % від статутного капіталу ТДВ.

138. Вищим органом управління ТДВ є:

а) збори учасників;

б) дирекція;

в) спостережна рада;

г) ревізійна комісія.

139. Поточне керівництво діяльністю ТДВ здійснюють:

а) збори учасників;

б) дирекція;

в) спостережна рада;

г) ревізійна комісія.

140. Контрольну функцію в ТДВ виконує:

а) директор;

б) дирекція;

в) спостережна рада;

г) ревізійна комісія.

141. Учасники ТДВ несуть за зобов’язаннями товариства:

а) повну відповідальність;

б) субсидіарну відповідальність;

в) часткову відповідальність;

г) обмежену відповідальність.

142. До підприємств колективної власності не належать:

а) підприємства споживчої кооперації;

б) підприємства громадських і релігійних організацій;

в) виробничі кооперативи;

г) господарські товариства.

143. Кооператив, мета якого – отримання прибутку, називається:

а) сервісним;

б) виробничим;

в) обслуговуючим;

г) постачальницьким.

144. Правовий статус ВК не регламентують такі нормативно-правові акти:

а) Господарський кодекс України;

б) Цивільний кодекс України;

в) Закон України «Про кооперацію»;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.064 с.)