ТОП 10:

Тести для проміжного контролю до теми 31. Суб’єктом господарювання є:

а) будь-яка особа, яка здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку;

б) будь-яка особа, яка здійснює господарську діяльність і сплачує податок на промисел;

в) лише юридичні особи, що зареєстровані як суб’єкти господарювання, згідно з вимогами чинного законодавства;

г) учасники господарських відносин, які здійснюють підприємницьку діяльність, реалізуючи підприємницьку компетенцію, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов‘язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Не є ознаками суб’єкта господарювання:

а) визначеність організаційно-правової форми;

б) легітимність існування як суб’єкта господарювання;

в) наявність підприємницької правосуб’єктності;

г) необов’язковість державної реєстрації.

3. Повна підприємницька дієздатність фізичної особи настає з:

а) 14 років;

б) 16 років;

в) 18 років;

г) 21 року.

4. Фізичні особи мають право займатися підприємницькою діяльністю з:

а) 15 років;

б) 16 років;

в) 18 років;

г) 21 року.

5. Підприємницька дієздатність у юридичних осіб виникає:

а) з моменту народження;

б) з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

в) з моменту набуття громадянства України;

г) з моменту одруження.

6. Сукупність установлених нормативно-правовими актами прав і обов'язків органів, посадових осіб, а також осіб, які виконують управлінські функції в комерційних установах це:

а) правосуб'єктність;

б) правоздатність;

в) дієздатність;

г) компетенція.

7. Характер відносин між засновниками, режим майнової відповідальності, порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків визначає:

а) правовий титул майна;

б) організаційно-правова форма суб’єкта господарювання;

в) установчі документи суб’єкта господарювання;

г) усі варіанти правильні.

8. Статус юридичної особи мають:

а) фізичні особи-підприємці;

б) підсобні селянські господарства;

в) структурні підрозділи юридичних осіб;

г) господарські організації.

9. Для юридичної особи не притаманна така ознака:

а) самостійна майнова відповідальність;

б) відсутність майнової відокремленості;

в) організаційна єдність;

г) участь у господарському обороті від свого імені.

10. Підприємство– це:

а) господарська організація, яка створюється фізичними та/або юридичними особами на договірних засадах шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку;

б) форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, з метою отримання прибутку на земельних ділянках;

в) суб’єкт господарювання, створений компетентними органами держави для задоволення суспільних або особистих потреб шляхом систематичного здійсненнявиробничої та іншої підприємницької діяльності;

г) добровільне об’єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої підприємницької діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об’єднанні майнових пайових внесків.

11. До ознак що характерні підприємству не належить така ознака:

а) установчий документ, зазвичай статут або модельний статут;

б) може функціонувати лише на державній формі власності;

в) наявність статусу юридичної особи;

г) можливість мати філії чи представництва.

12. Підприємство, у статутному капіталі якого іноземні інвестиції відсутні або становлять менше як 10 %,це:

а) національне підприємство;

б) інноваційне підприємство;

в) підприємство з іноземними інвестиціями;

г) іноземне підприємство.

13. Підприємство, у статутному капіталі якого іноземна інвестиція має становити не менш як 10 %,це:

а) національне підприємство;

б) інноваційне підприємство;

в) підприємство з іноземними інвестиціями;

г) іноземне підприємство.

14. Підприємство, у статутному капіталі якого іноземні інвестиції становлять 100 %,це:

а) національне підприємство;

б) інноваційне підприємство;

в) підприємство з іноземними інвестиціями;

г) іноземне підприємство.

15.Підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 10 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 2 млн. євро,це:

а) мале підприємство;

б) середнє підприємство;

в) велике підприємство;

г) мікропідприємство.

16.Підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 10 млн. євро,це:

а) мале підприємство;

б) середнє підприємство;

в) велике підприємство;

г) мікропідприємство.

17. Підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік становить від 50 до 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік коливається в діапазоні від 10 до 50 млн. євро,це:

а) мале підприємство;

б) середнє підприємство;

в) велике підприємство;

г) інноваційне підприємство.

18. Підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 50 млн. євро,це:

а) мале підприємство;

б) середнє підприємство;

в) велике підприємство;

г) інноваційне підприємство.

19. До мікро підприємств належить підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує:

а) 10 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 500 тис. євро;

б) 10 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 2 млн. євро;

в) 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 10 млн. євро.;

г) 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. грн.

18. До малих підприємств належить підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує:

а) 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 500 тис. євро;

б) 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 10 млн. євро.;

в) 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 10 млн. грн.;

г) 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. грн.

21. До середніх підприємств належить підприємство, в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік становить:

а) більше ніж 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 100 млн. грн.;

б) від 50 до 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перебуває в діапазоні від 500 до 5 млн. грн;

в) від 50 до 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перебуває в діапазоні від 10 до 50 млн. євро;

г) від 50 до 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перебуває в діапазоні від 70 до 100 млн. грн.

22. До великих підприємств належить підприємство в якому середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує:

а) 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 100 млн грн.

б) 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 100 млн грн;

в) 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 50 млн євро;

г) 1000 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 100 млн дол. США;

23. Підприємство, що створюється одним засновником на підставі його розпорядження, який виділяє необхідне майно, формує відповідно до закону статутний капітал, затверджує статут, – це:

а) корпоративне підприємство;

б) унітарне підприємство;

в) кооперативне підприємство;

г) універсальне підприємство.

24. Підприємство, що утворюється двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), – це:

а) корпоративне підприємство;

б) унітарне підприємство;

в) кооперативне підприємство;

г) універсальне підприємство.

25. Господарське товариство – це:

а) господарська організація, яка створюється фізичними та/або юридичними особами на договірних засадах шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку;

б) добровільне об’єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої підприємницької діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об’єднанні майнових пайових внесків;

в) підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці;

г) форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, з метою отримання прибутку на земельних ділянках.

26. Для регулювання правового статусу господарських товариств не застосовується:

а) Закон України «Про господарські товариства»;

б) Господарський кодекс України;

в) Закон України «Про підприємства»;

г) Цивільний кодекс України.

27.До ознак господарського товариства не належать такі:

а) залежно від виду товариства, може створюватися як однією так і декількома особами;

б) наявність статусу юридичної особи;

в) відсутність статусу юридичної особи;

г) діяльність на основі установчих документів.

28. Ознакою, притаманною господарському товариству, є така:

а) засновниками можуть бути лише фізичні особи в кількості не менше двох;

б) створення лише на визначений строк;

в) подільність майна товариства на частки, розмір яких визначається установчими документами товариства;

г) всі варіанти правильні.

29. Господарські товариства, в яких домінують особисті елементи, – це:

а) акціонерні товариства;

б) товариства об’єднання осіб;

в) товариства об’єднання капіталів;

г) товариства з обмеженою відповідальністю.

30. Не є притаманними для товариств об’єднання осіб такі ознаки:

а) відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу товариства та порядку його формування;

б) управління справами здійснюється безпосередньо самими учасниками товариства, що несуть повну субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями;

в) заборона для таких учасників конкурувати з товариством;

г) обмежена відповідальність учасників за зобов’язаннями товариства.

31. Для товариств об’єднання осіб характерні такі ознаки:

а) діяльність на основі статуту;

б) мінімальний склад засновників – дві особи;

в) законодавчі вимоги щодо обов’язковості формування статутного та резервного капіталів та їх мінімального розміру;

г) можливість створення однією особою.

32. До товариств об’єднання осіб належать такі види господарських товариств:

а) повне товариство;

б) публічне акціонерне товариство;

в) приватне акціонерне товариство;

г) товариство з додатковою відповідальністю.

33. Господарські товариства, в яких домінують майнові елементи, – це:

а) повні товариства;

б) товариства об’єднання осіб;

в) товариства об’єднання капіталів;

г) командитні товариства.

34. Для товариств об’єднання капіталів характерні такі ознаки:

а) діють на основі засновницького договору;

б) мінімальний склад засновників – дві особи;

в) законодавчі вимоги щодо обов’язковості формування статутного капіталу та його мінімального розміру;

г) відсутність органів управління.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.011 с.)