ТОП 10:

Методичні рекомендації до теми 11.1. Ця тема є оглядовою і дає інформацію про підприємницьке право як галузь права, як науку та як навчальну дисципліну. Тут необхідно приділити увагу позиціям провідних учених щодо природи підприємницького права як галузі права і висловити власну думку з обґрунтуванням свого рішення. Аналізуючи поняття підприємницького права, варто зупинитися на співвідношенні понять "господарське право", "підприємницьке право", "комерційне право", використовуючи як нормативно-правову базу, так і відповідну навчально-методичну літературу. Після цього, спираючись на теоретичне визначення права, слід вивести поняття підприємницького права. У загальному вигляді його може бути визначено як систему загальнообов'язкових норм (правил), що регулюють відносини у сфері здійснення підприємницької діяльності.

1.2. Враховуючи викладене вище, особливу увагу слід звернути на чітке усвідомлення предмета підприємницького права — правовідносини, що виникають у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності, і відмежувати його, в першу чергу, від предмета господарського та цивільного права.

Переходячи до визначення методу підприємницького права, слід зазначити, що він обумовлений специфікою методів тих галузей, норми яких входять до складу підприємницького права. Наприклад, майнові відносини, що складаються в процесі підприємницької діяльності, регулюються нормами різноманітних галузей права; відповідно методи регулювання кожного разу також різні, зокрема:

· метод автономних рішень (рівноправ'я) – під час регулювання майнових відносин між подружжям, що виникають у разі поділу майна суб'єкта підприємницької діяльності, заснованого на базі спільного сумісного майна подружжя (сімейне право);

· метод владних приписів – використовує метод заборони під загрозою покарання при злочинних посяганнях на власність (кримінальне право);

· метод координації (договору) – при безпосередньому провадженні підприємницької діяльності її суб'єктами, які вступають у цивільні майнові правовідносини як рівноправні сторони (цивільне право).

Взагалі методом підприємницького права є переважно дозвільний метод (для суб'єктів підприємницької діяльності — "дозволено все, що не заборонено законом"; для публічних органів влади — "дозволено те, що встановлено законом").

Слід зупинитися на можливості поділу підприємницького права на публічне і приватне право.

Публічне право:

· за предметом – регулює організацію державних установ та їх відносини з окремими особами, в тому числі — суб'єктами підприємницької діяльності;

· за методом – правовий захист надається на вимогу особи, що представляє державу, незалежно від волі потерпілої особи.

Приватне право:

· за предметом – регулює відносини між окремими особами у зв'язку з упровадженням ними підприємницької діяльності;

· за методом – правовий захист надається на вимогу окремої особи, чиє право порушено.

1.3. Розкриваючи поняття підприємницьких відносин, слід ураховувати, що вони є різновидом правовідносин у цілому, а тому мають таку саму структуру, до якої входять такі елементи: суб’єкти, об’єкти, зміст і юридичний факт. Проте необхідно проаналізувати ознаки, притаманні саме підприємницьким відносинам. Під час підготовки до семінарського зайняття розглянути класифікацію видів підприємницьких відносин за різними критеріями.

1.4. Аналіз структури підприємницьких відносин починати з визначення поняття суб’єктів підприємницької діяльності, тобто фізичних та юридичних осіб, що безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність.

Аналізуючи поняття об’єктів підприємницьких відносин, необхідно зрозуміти, що ними можуть бути будь-які речі матеріального світу чи духовні блага, заради яких суб’єкти вступають у ці відносини.

Щодо змісту підприємницьких правовідносин, то слід запам’ятати, що це ті права та обов’язки, які є у суб’єктів і дозволяють їм отримати бажаний об’єкт шляхом здійснення того чи іншого виду підприємницької діяльності.

Юридичний факт виступає як дія або подія, що породжує, змінює або припиняє підприємницькі правовідносини. Найбільш розповсюдженими юридичними фактами в підприємницьких правовідносинах є договори, про які мова вестиметься в наступних темах.

 

Контрольні запитання до теми 1

1. Розкрийте поняття підприємницького права як галузі права.

2. Поясніть, чому підприємницьке право належить до комплексних галузей права?

3. Чим визначається зміст підприємницького права?

4. Назвіть завдання підприємницького права як галузі права.

5. За допомогою яких методів регулюються відносини у сфері підприємництва?

6. Дайте визначення поняття методу автономних рішень. Поясніть, яким чином цей метод впливає на регулювання підприємницьких відносин.

7. Дайте визначення поняття підприємницьких правовідносин. Назвіть основні ознаки підприємницьких правовідносин.

8. Які є види підприємницьких правовідносин?

9. Дайте визначення поняття суб’єктів підприємницького права.

10. Що таке об’єкти підприємницького права? Назвіть їх види.

11. Розкрийте визначення змісту підприємницьких відносин

12. Дайте поняття юридичного факту як елементу підприємницьких відносин та назвіть їх види

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.007 с.)