ТОП 10:

ННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРАВОЗНАВСТВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРАВОЗНАВСТВА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

ПРАКТИКУМ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

 

 

КИЇВ - 2015

Автор:
Черкашин Д.К., доцент кафедри цивільного та господарського права
/ Практикум з підприємницького права

 

Рецензентид.ю.н. Світличний О.П., к.ю.н. Яра О.С.

 

 

Практикум з підприємницького права

Протокол № ____ від «____» ____________ 2015 р.

Практикум з підприємницького права розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради ННІ земельних ресурсів та правознавства.

Протокол № _____ від «______» ______________ 2015 р.

© Д.К. Черкашин, 2015

ВСТУП

 

Навчально-методичний посібник підготовлено з метою вироблення у студентів навичок самостійно опрацьовувати законодавчу базу, науково-теоретичну літературу, опубліковану судову практику. На основі аналізу зазначених джерел студенти повинні навчитися формулювати і обґрунтовувати висновки не тільки теоретичного, а й практичного (прикладного) характеру.

Практичні та семінарські заняття – найбільш активна форма участі студентів у навчальному процесі. Сумлінна підготовка до них і правильне виконання завдань мають важливе значення, оскільки їх призначення – допомогти студентам засвоїти досить об’ємну навчальну дисципліну – «Підприємницьке право».

Мета практикуму – навчити студента вміло і правильно застосовувати теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних казусів, виробити вміння і навички тлумачити зміст законодавчих актів і застосовувати їх практично. Такі навички сприятимуть максимальному приближенню студентів до практичної діяльності уже після здобуття спеціальності.

При підготовці до семінарських і практичних занять слід проаналізувати правозастосовну практику за матеріалами, які публікуються в юридичних журналах: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Актуальні питання цивільно-господарського права», «Бюлетень Верховного Суду України», «Збірник офіційних документів Вищого господарського суду України», «Вісник господарського судочинства» та в інших виданнях, де висвітлюються ці питання.

Пропонований Вашій увазі практикум складається з тем відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Підприємницьке право України». В матеріалах, що пропонуються для опрацювання і вивчення конкретних тем, містяться теоретичні питання, практичні завдання, конкретні казуси. До кожної теми підібрана необхідна для вивчення законодавча база, науково-теоретична література, декілька підручників, опублікована судова практика.

Завдання необхідно розв’язувати таким чином, щоб сформулювати обґрунтоване, розгорнуте з огляду на чинне законодавство рішення і викласти його письмово. Воно має містити розгляд усіх обставин справи, а також докази сторін та загальний висновок.

Студентам, які не виконали окремих завдань або були відсутні на семінарських чи практичних заняттях, слід вивчити їх самостійно і здати викладачеві.

Автори практикуму бажають студентам успіхів у кропіткій і наполегливій праці з навчання підприємницького права України.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права

План семінарського заняття

1.1. Поняття підприємницького права як самостійної галузі права.

1.2. Предмет і метод підприємницького права.

1.3. Поняття підприємницьких відносин, ознаки та види.

1.4. Структура підприємницьких правовідносин. Характеристика основних елементів підприємницьких правовідносин.

Теоретичні завдання

1.1. Порівняйте такі терміни: підприємницьке право, підприємницькі відносини, підприємницька діяльність, суб’єкти підприємницької діяльності.

1.2. Порівняйте такі терміни: підприємницьке право – як правова наука, як галузь права, як навчальна дисципліна.

Практичні завдання

1.1. Визначте відповідність між назвами методів підприємницького права та їх призначенням:

1) метод автономних рішень;

2)

метод приписів;

3)

метод координації;

4) метод рекомендацій;

а)

дозволяє суб'єктам господарювання приймати

самостійно (але в межах своєї компетенції)

юридично значущі рішення;

б) передбачає право прийняття юридично значущих рішень органом господарського керівництва (власником майна) щодо підпорядкованого йому суб'єкта;

в) забезпечує прийняття юридично значущих рішень за згодою сторін, кожна з яких не вправі нав'язувати свої умови другій стороні, рішення приймається на основі компромісу (процедура укладання господарського договору);

г) передбачає видання компетентними органами адресованих суб'єктам господарювання пропозицій щодо певної поведінки у сфері господарювання.

Список рекомендованої літератури до теми 1

Нормативно-правові акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

План семінарського заняття

2.1. Поняття підприємницької діяльності (підприємництва) як змісту підприємницьких правовідносин та її ознаки.

2.2. Обмеження та заборона підприємницької діяльності, їх правові підстави.

2.3. Види підприємницької діяльності, їх загально-правова характеристика.

Список рекомендованої літератури до теми 2

Нормативно-правові акти

1. Кодекс про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Дод. до № 51. – Ст. 1122. (із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 р.).

2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. (із змінами, внесеними згідно із Законом № 5284-17 від 18.09.2012 р.).

План семінарського заняття

3.1. Утворення суб’єкта підприємницької діяльності.

3.2. Поняття установчих документів.

3.3. Легітимація суб’єкта підприємницької діяльності.

3.1.1. Державна реєстрація як елемент легітимації.

3.1.2. Ліцензування як елемент легітимації.

 

Теоретичні завдання

2.1. Назвіть орган ліцензування для таких видів діяльності:

· банківська діяльність;

· професійна діяльність на ринку цінних паперів;

· діяльність із надання фінансових послуг;

· зовнішньоекономічна діяльність;

· освітня діяльність закладів освіти.

 

Практичні завдання

2.1.Розташуйте в хронологічному порядку стадії зі створення юридичної особи приватного права:

а) формування капіталів (фондів) суб’єкта підприємництва;

б) процедура легітимації;

в) прийняття засновниками рішення про намір створення

суб’єкта підприємництва та розробку його установчих документів;

г) проведення установчих зборів.

2.2.Розташуйте в хронологічному порядку стадії реєстрації юридичної особи – суб’єкта господарювання:

а) перевірка документів, які подаються державному реєстра-

тору, на відсутність підстав для залишення документів

без розгляду;

б) внесення відомостей про юридичну особу або фізичну осо-

бу підприємця до Єдиного державного реєстру;

в) перевірка комплектності документів, які подаються державному реєстратору, і повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці, та їх унесення до журналу обліку реєстраційних дій;

г) перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації.

2.3. Визначте відповідність між ліцензованими видами діяльності та органами ліцензування:

1)

банківська діяльність;

2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;

3)

із надання фінансових послуг;

4)

зовнішньоекономічна діяльність;

а) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

б) Національний банк України;

в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

г) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

 

План семінарського заняття

3.1. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності і їх ознаки.

3.2. Види суб’єктів підприємництва та їх загальна правова характеристика.

3.3. Правовий статус господарських товариств як суб’єктів підприємництва та їх види.

3.3.1. Правовий статус акціонерних товариств як суб’єктів підприємництва.

3.3.2. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

3.3.3. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.

3.4. Правовий статус підприємств колективної власності.

3.4.1. Правовий статус виробничих кооперативів.

3.5. Правовий статус суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної форми власності.

3.5.1. Правовий статус приватних підприємств.

3.5.2. Правовий статус фермерських господарств.

3.5.3. Правовий статус фізичних осіб-підприємців.

 

Рис. 1. Організаційно-правові форми господарювання в Україні

4.4.Найбільш поширеною групою суб’єктів підприємництва є господарські товариства.

Зверніть увагу на основні ознаки, що притаманні господарським товариства: по-перше, це те, що всі вони мають статус юридичної особи; по-друге, їх засновниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, а також держава; по-третє, основним правовим титулом, що закріплює майно за товариством, є право власності. Аналізуючи господарські товариства, запам’ятайте, що вони згідно зі ст. 80 ГКподіляються на п’ять видів: акціонерні товариства (далі АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ), товариства з додатковою відповідальністю (далі ТДВ), повні товариства (далі ПТ), командитні товариства (далі КТ).

У свою чергу, ці п’ять видів товариств поділяються на дві групи: групу об’єднання капіталів та групу об’єднання осіб (рис. 2).

До першої групи, як свідчать дані рис. 2, належать: АТ, ТОВ та ТДВ. Всі ці товариства поєднують такі ознаки:

· засновником може бути і одна особа;

· всі вони діють на основі статуту;

· законодавець встановлює вимоги до мінімального розміру їх статутних капіталів;

· притаманна багаторівнева, корпоративна система управління і головне, (звідки і назва «об’єднання капіталів»), засновники під час створення цих товариств об’єднують лише свій капітал, а самі безпосередньо можуть і не брати трудової участі в діяльності товариства.

До другої групи, у свою чергу, належать ПТ та КТ. Їм притаманні такі узагальнюючі ознаки:

· засновників може бути не менше двох осіб;

· установчий документ – засновницький договір;

· відсутність законодавчих вимог щодо обов’язковості формування статутного та резервного капіталів, їх розміру тощо.

Назва групи «об’єднання осіб» пояснюється тим, що засновники не тільки об’єднують свій капітал, а й зобов’язані безпосередньо працювати у створених ними товариствах.

 

 

Види господарських товариств за критерієм домінування персональних чи майнових елементів
Об’єднання осіб (домінують персональні елементи)
Об’єднання капіталів (домінують майнові елементи)
Повне товариство (ПТ)
Командитне товариство (КТ)
Акціонерне товариство (АТ)
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ)

 

 


Рис. 2. Класифікація господарських товариств

 

3.3.1. Правовий статус акціонерних товариств (далі АТ) регламентований ст. 80, 81 ГК, ст. 152 – 162 ЦК, Законами України «Про цінні папери і фондовий ринок» » (ст. 6, 28-36), «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про акціонерні товариства» (далі Закон) та низкою підзаконних нормативно-правових актів.

Поняття АТ міститься в ЦК, ГК та в Законі. Більш широке поняття АТ наведене в ГК, а саме: АТ – господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Згідно з ЦК та Законом України «Про акціонерні товариства» АТ – це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Ознаки АТ

Розкриваючи правовий статус АТ, розпочніть з аналізу ознак, які йому притаманні. Основні з них:

· має статус юридичної особи та статус емітенту цінних паперів (тобто має право на випуск акцій);

· діє на основі статуту;

· складна процедура створення, що передбачає приватне та/або публічне розміщення акцій;

· статутний капітал, який не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат, поділяється на частки рівної номінальної вартості, що мають назву акцій;

· багаторівнева, корпоративна система управління;

· акціонери несуть обмежену відповідальність у межах вартості належних їм акцій;

· розподіляються на два типи – публічні та приватні акціонерні товариства тощо.

Процедура створення АТ

Процедура створення АТ є однією з найскладніших з усіх суб’єктів підприємництва. Загальні відомості про процедуру створення АТ передбачено в ст. 153 ЦК, в розділі II Закону, в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення «Про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств».

Аналізуючи положення вищеназваних нормативно-правових актів, з’ясуйте:

· хто може бути засновником АТ;

· яку функцію при створенні АТ виконує засновницький договір;

· яка мінімальна кількість засновників допускається згідно з положеннями чинного законодавства;

· за якими етапами створюється АТ?

Аналізуючи етапи створення АТ, слід запам’ятати, що основними етапами є такі:

· прийняття зборами засновників рішення про створення АТ та про закрите (приватне) розміщення акцій;

· укладання засновницького договору;

· подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до НКЦПФР;

· реєстрація НКЦПФР випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

· присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

· укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;

· закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;

· оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

· затвердження установчими зборами АТ результатів закритого (приватного) розміщення акцій і статуту товариства;

· реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;

· подання до НКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

· реєстрація НКЦПФР звіту про результати розміщення акцій;

· отримання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій та зареєстрованого звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

· видача засновникам АТ документів, що підтверджують право власності на акції.

Також потрібно звернути увагу на такі моменти:

· засновники зобов’язані подати документи до НКЦПФР з метою реєстрації випуску акцій протягом 60 днів з моменту прийняття такого рішення;

· реєстрацію випуску акцій або відмову в реєстрації здійснює НКЦПФР протягом 25 днів після отримання заяви та всіх необхідних документів для цієї реєстрації;

· у разі реєстрації випуску акцій засновникам видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, яке є підставою для здійснення інших дій, необхідних для створення АТ;

· перше розміщення акцій товариства є виключно закритим (приватним) серед засновників і повинно тривати не більше двох місяців з дня початку розміщення. Кожний засновник АТ повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій, тобто до дати проведення установчих зборів;

· установчі збори, на яких затверджуються результати закритого (приватного) розміщення акцій, повинні бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками;

· реєстрація АТ та його статуту в органах державної реєстрації здійснюється в загальному порядку, згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” не довше ніж три робочих дні;

· засновники АТ повинні протягом 15 календарних днів з дня державної реєстрації його статуту в органах державної реєстрації подати до НКЦПФР звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

· НКЦПФР протягом 15 календарних днів після отримання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій здійснює реєстрацію звіту про результати розміщення акцій (або відмовляє в його реєстрації) та видає свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій;

· останнім етапом по створенню АТ є видача засновникам АТ документів, що підтверджують право власності на акції протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

Статутні документи АТ

Єдиним установчим документом АТ є статут, засновницький договір не є установчим документом, а лише виконує допоміжну функцію під час врегулювання відносин між засновниками.

Аналізуючи вимоги до змісту статуту АТ, запам’ятайте, що вони поділяються на:

· загальні, що притаманні установчим документам усіх видів господарських товариств (наприклад, інформація про предмет і цілі діяльності товариства);

· спеціальні, що притаманні лише статуту АТ (наприклад, інформація про права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу).

Майно АТ

Майно в АТ фіксується в статутному та резервному капіталах.

Мета створення статутного капіталу – гарантування інтересів кредиторів у разі фінансових негараздів АТ, а основною метою створення резервного капіталу є виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Аналізуючи поняття капіталів АТ, зверніть увагу на те, що створення статутного капіталу є обов’язком для засновників і його мінімальний розмір 1250 мінімальних заробітних, а резервного – правом. Проте якщо засновники приймають рішення про створення резервного капіталу, то його розмір також регламентується законодавством і не може бути меншим 15 % від розміру статутного капіталу АТ.

Також для АТ характерна наявність власного капіталу, але цей капітал є лише економічною категорією і являє собою різницю між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами. Тобто цей капітал окремо не формується: ні за рахунок вкладів засновників, ні за рахунок прибутку, ні за рахунок інших джерел.

Органи управління АТ

Аналізуючи органи управління акціонерного товариства, запам’ятайте, що вони утворюють багаторівневу, корпоративну систему.

Перший рівень– вищий орган управління – загальні збори, у яких беруть участь усі акціонери АТ незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

До компетенції загальних зборів відносять основні питання функціонування АТ, наприклад: визначення основних напрямів діяльності АТ, внесення змін до статуту товариства тощо.

Під час підготовки до цього питання зверніть увагу на особливості організації та проведення загальних зборів АТ, а саме:

· на строки та порядок відправлення акціонерам письмових повідомлень про проведення загальних зборів, їх час, місце та порядок денний;

· у якому випадку є кворум на загальних зборах.

Також розгляньте особливості проведення позачергових загальних зборів АТ.

Другий рівень– виконавчий орган – колегіальний (правління або дирекція), одноособовий (директор, генеральний директор).

Для виконавчого органу характерним є те, що його членом може бути і не акціонер цього товариства, а будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії і з якою укладений трудовий договір.

Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності АТ, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

Третій рівень– контрольні органи – наглядова рада та ревізійна комісія.

В АТ, як правило, створюються два контрольних органи, кожен з яких має свою компетенцію.

Ревізійна комісія створюється в обов’язковому порядку, а створення наглядової ради є обов’язковим, якщо в АТ кількість акціонерів – власників простих акцій досягає 10 осіб і більше.

Мета наглядової ради – захист прав акціонерів товариства та контроль і регулювання діяльності виконавчого органу; у свою чергу, мета ревізійної комісії – проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ.

Продовжуючи порівняння компетенції наглядової ради та ревізійної комісії АТ, зверніть увагу на такі питання:

· хто може бути членом цих контролюючих органів;

· яким чином обираються члени наглядової ради та ревізійної комісії;

· який кількісний склад цих органів управління АТ;

· як проходять засідання наглядової ради та ревізійної комісії?

Відповідальність у АТ

Відповідальність у АТ поділяється на відповідальність самого товариства за своїми зобов’язаннями та на відповідальність акціонерів за зобов’язаннями товариства.

АТ відповідає за зобов’язаннями всім своїм майном, яким його наділили засновники, тобто всім своїм власним капіталом. А акціонери несуть так звану обмежену відповідальність, тобто ризикують отримати збитки лише в межах вартості належних їм акцій.

Готуючись до цього питання, з’ясуйте, який рівень відповідальності передбачений чинним законодавством для акціонерів, які не повністю сплатили вартість належних їм акцій, до моменту державної реєстрації АТ.

Проведіть дискусію з приводу законності застосування органами реєстрації положень ст. 63 Закону України «Про господарські товариства» щодо складу та кількості членів ревізійної комісії товариства як підстави для залишення документів без розгляду. Адже відповідно до цієї статті до складу ревізійної комісії, яка обирається із числа засновників, має входити не менше трьох осіб, тоді як згідно зі ст. 140 ЦК ТОВ може бути засноване однією особою і бути в складі одного учасника.

Розгляньте можливості та процедуру зміни складу учасників ТОВ.

З’ясуйте, яка відповідальність за своїми зобов’язаннями притаманна ТОВ у контексті самого товариства та його учасників та за якими принципами відбувається процедура розподілу прибутків у ТОВ. Для остаточного ознайомлення з правовим статусом ТОВ порівняйте його із ПрАТ.

3.3.3. Розглядаючи товариство з додатковою відповідальністю (далі ТДВ), слід звернути увагу на те, що учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного капіталу, а у разі нестачі цих сум – додатково належним їм майном в однократному для всіх учасників розмірі. Таким чином, учасники мають змогу передбачити граничний розмір своєї відповідальності у необмежено малій кількості (кратності), крім випадків, установлених законодавством, зокрема Декретом Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства".

Всі інші моменти створення, діяльності, управління та ліквідації ТДВ регулюються як у ТОВ.

3.4 Наступною великою групою суб’єктів господарювання є підприємства, що діють на основі колективної власності. Вивчаючи цю групу, з’ясуйте, які нормативно-правові акти регламентують її правовий статус. Проведіть класифікацію кооперативів за видами і запам’ятайте, що з усієї багатоманітності кооперативів лише виробничі мають на меті отримання прибутку, а отже, лише вони є суб’єктами підприємницького права.

3.4.1. Аналізуючи правовий статус виробничого кооперативу (далі ВК), процедуру його створення, зверніть увагу на притаманні йому фонди. Порівняйте пайовий та неподільний фонди за метою, процедурою створення та джерелами їх формування. Наведіть приклади використання ресурсів резервного та спеціального фондів. Винесіть на дискусію питання про те, чим обумовлений дозвіл на створення виробничого кооперативу із 16-річного віку, тоді як господарська дієздатність у громадян, згідно із загальними положеннями, настає з 18 років. Аналізуючи процедуру розподілу прибутку ВК, зверніть увагу на кооперативні виплати і виплати на паї та проведіть їх порівняльний аналіз.

Запам’ятайте, що учасники ВК повинні здійснювати безпосередню трудову діяльність у роботі цього кооперативу.

3.5. Насамкінець, розгляньте групу суб’єктів підприємництва, що діють на основі приватної форми власності, а саме: приватні підприємства, фермерські господарства та фізичні особи-підприємці.

3.5.1. Розкриваючи правовий статус приватного підприємства (далі ПП), зверніть увагу, які необхідно подавати документи до відповідного органу державної влади, щоб це підприємство легітимно здійснювало свою діяльність. Приділіть увагу видам ПП.

Запам’ятайте, що ПП діє на основі статуту, мінімальний розмір статутного капіталу законодавчо не встановлюється, спеціальні органи управління не створюються, а у власника для керівництва підприємством є можливість найняти професійного менеджера.

3.5.2. Розглядаючи один з видів приватного підприємства – фермерське господарство (далі ФГ), зверніть увагу на процедуру його створення, а саме проходження професійного відбору та отримання земельної ділянки на певних правових титулах. З’ясуйте, яку кількість ріллі та інших видів сільськогосподарських угідь має право отримати громадянин для ведення фермерського господарства.

Запам’ятайте, що визначальною ознакою ФГ, яка відсутня у всіх інших суб’єктів підприємництва, є наявність земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

3.5.3. Розкриваючи правовий статус фізичної особи-підприємця (далі ФОП), слід акцентувати увагу на тому, що це найпростіша форма суб’єкта підприємництва, яка дозволяє фізичним особам здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Під час аналізу правового статусу цієї правової форми підприємництва з’ясувати, з якого моменту фізична особа набуває можливості розпочинати безпосередню реалізацію свого права на підприємницьку діяльність, у яких випадках і на підставі чого, ця можливість настає з більш раннього віку. Свої відповіді аргументувати, використовуючи положення цивільного законодавства.

Контрольні питання до теми 3

1. Дайте визначення поняття суб’єкта господарювання та назвіть ознаки, що йому притаманні. Назвіть права та обов’язки суб’єктів господарювання.

2. Проведіть класифікацію суб’єктів підприємництва та назвіть їх види.

3. Дайте визначення поняття господарської організації як юридичної особи та охарактеризуйте її правовий статус.

4. Дайте визначення поняття господарського товариства та назвіть його ознаки. Назвіть види господарських товариств.

5. Дайте визначення поняття АТ, назвіть його основні ознаки та види.

6. Розкрийте процедуру створення АТ. Назвіть категорії осіб, що можуть бути засновниками АТ. Яка їх мінімальна кількість допускається чинним законодавством?

7. Яким чином відбувається реєстрація випуску акцій і хто її здійснює?

8. Назвіть підстави для відмови в реєстрації випуску акцій.

9. Розкрийте процедуру проведення установчих зборів АТ. Які рішення на них приймаються?

10. Розкрийте процедуру реєстрації АТ в органах державної реєстрації. Яким нормативно-правовим актом регламентується ця процедура?

11. Розкрийте процедуру реєстрації НКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

12. Дайте визначення поняття власного та резервного капіталів АТ, розкрийте їх правовий зміст і процедуру формування.

13. Назвіть органи управління, що притаманні АТ. Якими нормативно-правовими актами регулюється їх правовий статус?

14. Проведіть порівняльний аналіз правого статусу приватного та публічного акціонерних товариств.

15. Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують правовий статус ТОВ. Дайте визначення поняття ТОВ і назвіть його ознаки.

16. Розкрийте процедуру створення ТОВ. Назвіть мінімальну кількість засновників та максимальну кількість учасників ТОВ.

17. Дайте визначення поняття ТДВ і назвіть його ознаки. У чому полягає додаткова відповідальність учасників ТДВ?

18. У чому подібність і відмінність ТОВ і ТДВ?

19. Дайте визначення поняття підприємств колективної власності.

20. Дайте визначення поняття ВК та назвіть його ознаки. Розкрийте процедуру створення ВК.

21. На основі якого статутного документа діє ВК?

22. Назвіть відомості, які повинні бути зафіксовані у статутних документах ВК.

23. Яка процедура вступу до ВК?

24. Яким чином і з яких джерел формується майно ВК?

25. Назвіть види фондів ВК, дайте їх правову характеристику. Назвіть органи управління ВК та розкрийте їх компетенцію.

26. Дайте визначення поняття ФГ та назвіть його ознаки. Розкрийте процедуру створення та реєстрації ФГ.

27. Як і ким проводиться професійний відбір на право створювати ФГ?

28. Розкрийте порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

29. Розкрийте процедуру формування майна ФГ.

30. Назвіть ограни управління ФГ.

31. Розкрийте правовий статус ФОП.

Теоретичні завдання

3.1. Проведіть порівняльний аналіз обсягу прав власників простих та власників привілейованих акцій у АТ;

3.2.Складіть порівняльну таблицю переліку нормативно-правових актів, що регламентують правовий статус господарських товариств, виробничих кооперативів, фермерських господарств, приватних підприємств, фізичних осіб-підприємців.

3.3. Складіть порівняльну таблицю переліку документів, необхідних для реєстрації господарських товариств, виробничих кооперативів, фермерських господарств, приватних підприємств, фізичних осіб-підприємців.

3.4. Складіть порівняльну таблицю установчих документів і вимог до їх змісту для різних видів господарських товариств, виробничих кооперативів, фермерських господарств, приватних підприємств, фізичних осіб-підприємців.

3.5. Складіть порівняльну таблицю статутних капіталів різних видів господарських товариств, виробничих кооперативів, фермерських господарств, приватних підприємств, фізичних осіб-підприємців, їх розмірів та процедур формування.

3.6. Складіть порівняльну таблицю органів управління в різних видах господарських товариств, виробничих кооперативів, фермерських господарств, приватних підприємств, фізичних осіб-підприємців.

3.7. Складіть порівняльну таблицю відповідальності учасників різних видів господарських товариств, виробничих кооперативів, фермерських господарств, приватних підприємств, фізичних осіб-підприємців.

3.8. Складіть порівняльну таблицю процедури розподілу прибутків у господарських товариствах, виробничих кооперативах, фермерських господарствах, приватних підприємствах, фізичних осіб-підприємців.

Практичні завдання

3.1. Розмістіть у хронологічній послідовності основні стадії створення АТ:

а)

реєстрація товариства та його статуту в органах

державної реєстрації;

б)

реєстрація НКЦПФР випуску акцій та видача

тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

в)

отримання свідоцтва про державну реєстрацію ви-

пуску акцій;

г) оплата засновниками повної номінальної вартості

акцій;

д)

присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного

номера цінних паперів;

е)

закрите (приватне) розміщення акцій серед

засновників товариства;

ж)

реєстрація НКЦПФР звіту про результати закритого

(приватного) розміщення акцій;

з) прийняття зборами засновників рішення про

створення АТ;

и) подання заяви та всіх необхідних документів на

реєстрацію випуску акцій до НКЦПФР;

к)

укладення з депозитарієм цінних паперів до-

говору про обслуговування емісії акцій і

оформлення та депонування глобального сертифіката;

л) затвердження установчими зборами товариства

м) результатів закритого (приватного) розміщення

н) акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства;

о) подання ДКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

п) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції;

р) укладання засновницького договору.

3.2. Визначте відповідність між стадіями зі створення АТ та їх процесуальними строками:

1)

реєстрація НКЦПФР випуску акцій та видача тимча-

сового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

2)

оформлення та депонування тимчасового

глобального сертифіката

3) закрите (приватне) розміщення акцій серед заснов-

ників товариства;

4)

оплата засновниками повної номінальної вартості

акцій;

5) затвердження установчими зборами товариства

результатів закритого (приватного) розміщення

акцій серед засновників товариства;

6) реєстрація АТ в органах державної реєстрації;

7)

подання НКЦПФР звіту про результати

закритого (приватного) розміщення акцій;

8) реєстрація НКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

9) оформлення та депонування глобального сертифіката при отриманні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

10) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

а) не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації статуту АТ в органах державної реєстрації;

б) протягом 14 календарних днів після отримання заяви і всіх необхідних документів;

в) не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку розміщення цінних паперів;

г) протягом 30 днів після отримання заяви та всіх необхідних документів;

д) до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій;

е) протягом 60 днів з дня завершення закритого (приватного) розміщення акцій;

ж) протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

з) не більше ніж три дні;

и) у строк, передбачений рішенням про їх закрите (приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.051 с.)