ТОП 10:

Процедура розподілу прибутків в АТПісля сплати податків та здійснення інших обов’язкових відрахувань і виплат прибуток розподіляється між акціонерами.Частина чистого прибутку АТ, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу, називається дивідендом.

Розмір дивідендів, що отримують акціонери, залежить від виду акцій, що їм належать.

З’ясуйте:

· які типи акцій може розміщувати АТ;

· яким чином процедура нарахування дивідендів та їх розмір залежить від того, якого типу акцією володіє той чи інший акціонер;

· у яких випадках АТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими та привілейованими акціями?

Також, аналізуючи питання розподілу прибутків, запам’ятайте такі положення:

· дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами;

· дивіденди виплачуються лише на ті акції, звіт про розміщення яких затверджено відповідно до приписів чинного законодавства;

· виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;

· рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами АТ, а розмір за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті АТ;

· частка привілейованих акцій у статутному капіталі АТ не може перевищувати 25 %.

Відповідальність у АТ

Відповідальність у АТ поділяється на відповідальність самого товариства за своїми зобов’язаннями та на відповідальність акціонерів за зобов’язаннями товариства.

АТ відповідає за зобов’язаннями всім своїм майном, яким його наділили засновники, тобто всім своїм власним капіталом. А акціонери несуть так звану обмежену відповідальність, тобто ризикують отримати збитки лише в межах вартості належних їм акцій.

Готуючись до цього питання, з’ясуйте, який рівень відповідальності передбачений чинним законодавством для акціонерів, які не повністю сплатили вартість належних їм акцій, до моменту державної реєстрації АТ.

Відмінності правового статусу публічного та приватного акціонерних товариств

Як зазначалося вище, розрізняють АТ двох типів: публічне акціонерне товариство (ПАТ) та приватне акціонерне товариство (ПрАТ). Під час підготовки до семінарського заняття порівняйте їх правові статуси за різними критеріями, наприклад: за кількістю акціонерів, за способами розміщення акцій тощо.

3.3.2. Особливу увагу радимо приділити аналізу правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) як найбільш поширеній формі здійснення підприємництва, для цього розгляньте відповідні статті ЦК України та ГК України, а також положення Закону України «Про господарські товариства».

Насамперед з’ясуйте ознаки, що притаманні ТОВ, і зміст поняття обмеженої відповідальності учасників за зобов’язаннями товариства. Після цього проаналізуйте процес створення ТОВ, розбиваючи його на певні етапи (укладання засновницького договору, проведення установчих зборів, розробка і прийняття статуту; формування статутного капіталу товариства, проведення державної реєстрації тощо). Як і АТ, ТОВ діє на основі статуту, який згідно зі ст. 143 ЦК має містити додаткові відомості, на які слід звернути увагу.

Також розгляньте розмір, склад і порядок формування статутного капіталу товариства. З’ясуйте, які ще фонди необхідно створювати в ТОВ і з якою метою.

Аналізуючи питання щодо органів управління ТОВ, визначте компетенцію кожного органу та простежте їх підпорядкованість і взаємозалежність.

Проведіть дискусію з приводу законності застосування органами реєстрації положень ст. 63 Закону України «Про господарські товариства» щодо складу та кількості членів ревізійної комісії товариства як підстави для залишення документів без розгляду. Адже відповідно до цієї статті до складу ревізійної комісії, яка обирається із числа засновників, має входити не менше трьох осіб, тоді як згідно зі ст. 140 ЦК ТОВ може бути засноване однією особою і бути в складі одного учасника.

Розгляньте можливості та процедуру зміни складу учасників ТОВ.

З’ясуйте, яка відповідальність за своїми зобов’язаннями притаманна ТОВ у контексті самого товариства та його учасників та за якими принципами відбувається процедура розподілу прибутків у ТОВ. Для остаточного ознайомлення з правовим статусом ТОВ порівняйте його із ПрАТ.

3.3.3. Розглядаючи товариство з додатковою відповідальністю (далі ТДВ), слід звернути увагу на те, що учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного капіталу, а у разі нестачі цих сум – додатково належним їм майном в однократному для всіх учасників розмірі. Таким чином, учасники мають змогу передбачити граничний розмір своєї відповідальності у необмежено малій кількості (кратності), крім випадків, установлених законодавством, зокрема Декретом Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства".

Всі інші моменти створення, діяльності, управління та ліквідації ТДВ регулюються як у ТОВ.

3.4 Наступною великою групою суб’єктів господарювання є підприємства, що діють на основі колективної власності. Вивчаючи цю групу, з’ясуйте, які нормативно-правові акти регламентують її правовий статус. Проведіть класифікацію кооперативів за видами і запам’ятайте, що з усієї багатоманітності кооперативів лише виробничі мають на меті отримання прибутку, а отже, лише вони є суб’єктами підприємницького права.

3.4.1. Аналізуючи правовий статус виробничого кооперативу (далі ВК), процедуру його створення, зверніть увагу на притаманні йому фонди. Порівняйте пайовий та неподільний фонди за метою, процедурою створення та джерелами їх формування. Наведіть приклади використання ресурсів резервного та спеціального фондів. Винесіть на дискусію питання про те, чим обумовлений дозвіл на створення виробничого кооперативу із 16-річного віку, тоді як господарська дієздатність у громадян, згідно із загальними положеннями, настає з 18 років. Аналізуючи процедуру розподілу прибутку ВК, зверніть увагу на кооперативні виплати і виплати на паї та проведіть їх порівняльний аналіз.

Запам’ятайте, що учасники ВК повинні здійснювати безпосередню трудову діяльність у роботі цього кооперативу.

3.5. Насамкінець, розгляньте групу суб’єктів підприємництва, що діють на основі приватної форми власності, а саме: приватні підприємства, фермерські господарства та фізичні особи-підприємці.

3.5.1. Розкриваючи правовий статус приватного підприємства (далі ПП), зверніть увагу, які необхідно подавати документи до відповідного органу державної влади, щоб це підприємство легітимно здійснювало свою діяльність. Приділіть увагу видам ПП.

Запам’ятайте, що ПП діє на основі статуту, мінімальний розмір статутного капіталу законодавчо не встановлюється, спеціальні органи управління не створюються, а у власника для керівництва підприємством є можливість найняти професійного менеджера.

3.5.2. Розглядаючи один з видів приватного підприємства – фермерське господарство (далі ФГ), зверніть увагу на процедуру його створення, а саме проходження професійного відбору та отримання земельної ділянки на певних правових титулах. З’ясуйте, яку кількість ріллі та інших видів сільськогосподарських угідь має право отримати громадянин для ведення фермерського господарства.

Запам’ятайте, що визначальною ознакою ФГ, яка відсутня у всіх інших суб’єктів підприємництва, є наявність земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

3.5.3. Розкриваючи правовий статус фізичної особи-підприємця (далі ФОП), слід акцентувати увагу на тому, що це найпростіша форма суб’єкта підприємництва, яка дозволяє фізичним особам здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Під час аналізу правового статусу цієї правової форми підприємництва з’ясувати, з якого моменту фізична особа набуває можливості розпочинати безпосередню реалізацію свого права на підприємницьку діяльність, у яких випадках і на підставі чого, ця можливість настає з більш раннього віку. Свої відповіді аргументувати, використовуючи положення цивільного законодавства.

Контрольні питання до теми 3

1. Дайте визначення поняття суб’єкта господарювання та назвіть ознаки, що йому притаманні. Назвіть права та обов’язки суб’єктів господарювання.

2. Проведіть класифікацію суб’єктів підприємництва та назвіть їх види.

3. Дайте визначення поняття господарської організації як юридичної особи та охарактеризуйте її правовий статус.

4. Дайте визначення поняття господарського товариства та назвіть його ознаки. Назвіть види господарських товариств.

5. Дайте визначення поняття АТ, назвіть його основні ознаки та види.

6. Розкрийте процедуру створення АТ. Назвіть категорії осіб, що можуть бути засновниками АТ. Яка їх мінімальна кількість допускається чинним законодавством?

7. Яким чином відбувається реєстрація випуску акцій і хто її здійснює?

8. Назвіть підстави для відмови в реєстрації випуску акцій.

9. Розкрийте процедуру проведення установчих зборів АТ. Які рішення на них приймаються?

10. Розкрийте процедуру реєстрації АТ в органах державної реєстрації. Яким нормативно-правовим актом регламентується ця процедура?

11. Розкрийте процедуру реєстрації НКЦПФР звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

12. Дайте визначення поняття власного та резервного капіталів АТ, розкрийте їх правовий зміст і процедуру формування.

13. Назвіть органи управління, що притаманні АТ. Якими нормативно-правовими актами регулюється їх правовий статус?

14. Проведіть порівняльний аналіз правого статусу приватного та публічного акціонерних товариств.

15. Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують правовий статус ТОВ. Дайте визначення поняття ТОВ і назвіть його ознаки.

16. Розкрийте процедуру створення ТОВ. Назвіть мінімальну кількість засновників та максимальну кількість учасників ТОВ.

17. Дайте визначення поняття ТДВ і назвіть його ознаки. У чому полягає додаткова відповідальність учасників ТДВ?

18. У чому подібність і відмінність ТОВ і ТДВ?

19. Дайте визначення поняття підприємств колективної власності.

20. Дайте визначення поняття ВК та назвіть його ознаки. Розкрийте процедуру створення ВК.

21. На основі якого статутного документа діє ВК?

22. Назвіть відомості, які повинні бути зафіксовані у статутних документах ВК.

23. Яка процедура вступу до ВК?

24. Яким чином і з яких джерел формується майно ВК?

25. Назвіть види фондів ВК, дайте їх правову характеристику. Назвіть органи управління ВК та розкрийте їх компетенцію.

26. Дайте визначення поняття ФГ та назвіть його ознаки. Розкрийте процедуру створення та реєстрації ФГ.

27. Як і ким проводиться професійний відбір на право створювати ФГ?

28. Розкрийте порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

29. Розкрийте процедуру формування майна ФГ.

30. Назвіть ограни управління ФГ.

31. Розкрийте правовий статус ФОП.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.009 с.)