ТОП 10:

Тема. Лексикологія як розділ мовознавства. Слово як предмет лексикології ( 4 години).Мета. Ознайомити студентів з основними проблемами лексикології, сформувати поняття про лексичну систему мови.

Теоретична частина

1. Слово у системі мови. Лексикологія та її основні розділи.

2. Найважливіші ознаки слова.

3. Слова самостійні і службові.

4. Лексичне значення слова:

- стабільність і рухомість лексичного значення;

- фактори, що зумовлюють лексичне значення (співвіднесеність слова з об’єктивною дійсністю, з поняттям);

- місце слова в лексикосемантичній системі мови;

- сутність називання;

- слова вмотивовані й невмотивовані;

- значення і вживання слова.

Література

А. Основна

1. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С.69 - 117.

2. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 163 - 164.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 94 - 224.

4. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 183 - 224.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 181 - 248.

6. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 54 - 148.

Б. Додаткова

1. Абрамов В. П. Созвездие слов / В. П. Абрамов. – М. : Просвещение, 1989. – 160 с.

2. Білецький А. О. Про мову і мовознавство / А. О. Білецький. – К.: АртЕк, 1997. – 140 - 161.

3. Лисиченко Л. А. Бесіди про рідне слово. Слово і його значення. / Л. А. Лисиченко. – Харків : ХГУ, 1993. – 198 с.

4. Маковский М. М. Удивительный мир слов и значений. Иллюзия и парадоксы в лексике и семантике / М. М. Маковский. – М. : Высшая школа, 1989. – 200 с.

5. Усатенко Т. П. Лексическая семантика / Т. П. Усатенко. – К. : Рад. Школа, 1984. - 265 с.

Практична частина

1. Що таке слово? Які слова в наведеному тексті мають лексичне і граматичне значення, а які – лише граматичне?

Квітчастий луг і дощик золотий,

А вдалині, мов акварелі, -

Примружились гаї, замислились оселі…

Ах, серце, пий!

Повітря, мов прив’ялий трунок.

Це рання осінь шле цілунок

Такий чудовий та сумний (П. Тичина).

2. Розгляньте наведені приклади, з’ясуйте, які зв’язки існують між словом і поняттям.

Моціон – це прогулянка для здоров’я.

Ходити, дибати, топати, брести, плентатися, плестися.

3. Значення слова визначається його лінгвістичною співвіднесеністю з іншими словами. Дайте коментар до таких прикладів:

укр..: рука від кісті до плеча англ..: arm

кість руки hand

нога – ступня foot

палець на руці finger

нога від ступні і вище leg

палець на нозі toe

блакитний blue

4. Що таке семантична структура слова? З’ясуйте, які ознаки утворюють структуру лексичного значення наведених нижче слів. Зразок: Евкаліпт: 1) дерево; 2) вічнозелене; 3) швидкоростуче; 4) родина миртових.

Вата, ватра, вепр, верства, верша, веселка, графин, госпіталь, десерт, туя, директива, лаванда, сметана.

 

Практичне заняття № 12, 13.

Тема. Типи відношень лексичних одиниць (4 години).

Мета. Домогтися свідомого засвоєння студентами типів відношень лексичних одиниць.

Теоретична частина

1. Слова однозначні та багатозначні:

- семантична структура багатозначного слова;

- типи переносного значення слова (метафора, метонімія, синекдоха);

2. Омоніми як ряди слів, що збігаються за звуковою оболонкою (джерела омонімії, різновиди омонімів).

3. Синоніми й антоніми як члени тематичних груп слів у лексичній системі мови.

4. Терміни та їх цільове призначення.

5. Фразеологія і основні типи фразем.

6. Стилістичні ресурси лексики.

7. Історичні зміни словникового складу мови:

- причини історичних змін;

- історизми та архаїзми;

- неологізми;

- запозичення.

8. Внутрішня форма слова. Деетимологізація. Народна етимологія.

9. Історична лексикологія та етимологія.

 

Література

А. Основна

1. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 104 - 119.

2. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 196 - 216.

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 194 - 248.

4. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 75 - 128.

Б. Додаткова

1. Откупщиков Ю. В. К истокам слова / Ю. В. Откупщиков. – М: Просвещение, 1986. – 175 с.

2. Полюга Л. М. Омонімія і багатозначність / Л. М. Полюга // Українська мова і література в школі. – 1985. - №7. – С. 40 – 45.

3. Трубачев О. Н. Реконструкция слов и их значений / О. Н. Трубачев // Вопросы языкознания. – 1980. - №3. – С. 314 – 318.

 

Довідкова

1. Олійник І. С. , Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – К. : Рад. Школа, 1978. – 350 с.

2. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика./ М. Фасмер. – М. : Просвещение, 1964 – 1973.

3. Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник / К. Т. Баранцев. – К. : Рад. Школа, 1969. – 152 с.

4. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: в 2 томах / Г. М. Удовиченко. – К. : Вища школа, 1978.

Практична частина

1. Виберіть з будь-якого тлумачного словника 5 однозначних і 5 багатозначних слів.

2. Простежте, чи збігаються за своїм семантичним кодом слова: укр. : іти; нім.: gehen; фр.: aller; англ. : to go.

3. Простежте значення слова за словником:

- нім.: die Weide, die Seite, Fub, Stadium,

- англ.: set, Sidt, foot, stage;

- фр. : poste, piecе

4. Поясніть значення поданих термінів, користуючись відповідним словником: аглютинація, ад’єктивація, омофонія, парадигма, деетимологізація, фузія, варваризми.

5. Установіть, яким шляхом виникли омоніми. При потребі використайте етимологічний словник.

Укр. : шах (титул монарха) – шах ( тармін шахової гри);

Мило (ім..) – мило (прислівник);

Зефір (вітер) – зефір (тканина) – зефір ( ласощі);

Сонце – сон це.

Рос.: брак (шлюб) – брак (неякісні вироби);

Язык (орган смаку) – язык (засіб спілкування);

Лечу ( від дієслова лететь) – лечу ( від дієслова лечить);

Рот - род.

6. Поясніть значення паронімів:

Інтелігентний – інтелігентський; адрес – адреса; туристський – туристичний; статус – статут; ефектно – ефективно.

7. Проаналізуйте мовне явище:

- нім. : Band – том, стрічка, тасьма, бант, кайдани;

- англ.: board – стіл, харчування, дошка, управління, міністерство, борт.

8. Доберіть приклади вживання слів у переносному значенні (метафора, метонімія, синекдоха). Подайте коментар.

9. Поділіть фразеологічні звороти на три типи: а) фразеологічні зрощення; б) фразеологічні єдності; в) фразеологічні сполучення.

Лихом об землю вдарити (кинути). Наздогад буряків, щоб дали капусти. Світ за осі. Залити за шкуру сала. Не чути ніу під собою. На всі руки майстер. От тобі, бабо, і Юріїв день. Носа не показувати. Брати в шори. Перемивати кісточки. Відкрити Америку. Альфа і омега. Ловити вітру в полі. Пір’я розпускати. Терновий вінець.

 

Практичне заняття № 14, 15.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.008 с.)