ТОП 10:

Тема. Звукова система мови. Три аспекти у вивченні звуків мови. Робота мовленнєвого апарата (2 години).Мета. Сформувати у студентів уявлення про фонетичний рівень мови як один із ярусів загальної системи мови.

 

Теоретична частина

1. Предмет фонетики в її теоретичному й практичному аспектах.

2. Акустична характеристика звуків мови:

- Як творяться звуки мови?

- Які коливання пружного тіла утворюють музикальні звуки, а які коливання не утворюють музикальні звуки?

- Що слід розуміти під основним тоном звука і обертоном?

- Чим визначається висота, тембр звука?

- Яка роль резонатора і резонансу у створенні звука мови?

- Які звуки називаються голосними?

- Які звуки називають приголосними?

3. Анатомо-фізіологічна характеристика звуків мови:

- З яких частин складається мовленнєвий апарат людини?

- Які мовні органи вважаються активними, а які пасивними?

- Що таке артикуляція і артикуляційна база мови?

- З яких частин (фаз) складається артикуляція звуків?

- Які ви знаєте артикуляційні особливості окремих звуків у різних мовах? Наведіть приклади.

4. Лінгвістична характеристика звуків мови (загальна характеристика).

 

Література

А. Основна

1. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 50 - 57.

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 33 - 43.

3. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 109 - 120.

4. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 29 – 30; 34.

5. Маслов Ю. С. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Ю. С. Маслов. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 35 - 49.

6. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 153 - 165.

7. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 3 - 20.

 

Б. Додаткова

4. Аванесов Р. И. Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы / Р. И. Аванесов // История советского языкознания: хрестоматия. – М.: Высшая школа, 1981. – С. 153 - 156.

5. Зиндер Л. Р. Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – М. : Наука, 1979. – С. 3 - 102.

6. Кондрашова А. М. Звуки и знаки. Звук и значение / А. М. Кондрашова. - М. : Наука, 1989. – С. 166 - 190.

Практична частина

1. З’ясуйте, за яким акустичним параметром ми впізнаємо по телефону голос знайомої нам людини, голос дорослого і дитини, чоловіка і жінки?

2. Послухайте, як звучить один текст, який читають ваші однокурсники. Визначте результати резонансу.

3. Визначте, з якою акустичною ознакою пов’язані відмінності таких парп слів іноземної мови:

англ.: sleep – slip, peak – pick, seat – sit, seal – sill, leap – lip.

4. Доберіть приклади інших мов, якими ви володієте чи які ви вивчаєте.

5. Перемалюйте схему мовленнєвого апарата. Проаналізуйте функціональні особливості активних і пасивних мовних органів.

 

Практичне заняття № 8, 9.

Тема. Класифікація голосних і приголосних звуків (фонем). Фонетичні процеси (4 години).

Мета. Сформулювати поняття про фонетичну систему мови, принципи класифікацію звуків (фонем). З’ясувати сутність живих фонетичних процесів та процесів історичних.

Теоретична частина

1. Система голосних звуків (фонем). Найтиповіші акустико-артикуляційні ознаки голосних звуків (фонем). Що таке вокалізм? З роботою яких мовленнєвих органів пов’язане творення голосних звуків (фонем) різного типу? З чим пов’язаний поліл голосниз звуків (фонем) за ступенем підняття спинки язика до піднебіння; за рядом; за участю губ?

2. Спостерігаючи за мовленнєвими органами у власній вимові українських голосних звуків (фонем), виділіть звуки високого піднесення, низького піднесення, середнього піднесення, переднього ряду, заднього ряду, середнього ряду (визначте, в яких мовах наявні голосні середнього ряду), лабіалізовані.

3. Визначте, в яких опозиціях один до одного перебувають голосні звуки української мови.

4. Чи правильним є визначення: голосними є звуки, при вимові яких повітряний струмінь не зустрічає ніяких перешкод?

5. Система приголосних звуків (фонем). Що таке консонантизм?

6. Спостерігаючи за мовними органами при вимові приголосних звуків української мови, окремо виділіть губні, гортанні, язикові приголосні.

7. Спостерігаючи за мовними органами при вимові приголосних звуків української мови, окремо виділіть зімкнені, щілинні, африкати, дрижачі, бокові приголосні.

8. Комбінаторні зміни голосних і приголосних звуків (фонем).

9. Позиційні зміни голосних.

10. Історичні чергування голосних і приголосних.

 

Література

А. Основна

1. Зиндер Л. Р. Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – М. : Наука, 1979. – С. 3 - 102.

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 33 – 43; 72 – 79; 89 – 93.

3. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 109 - 120.

4. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 29 – 30; 34; 121 – 151.

5. Маслов Ю. С. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Ю. С. Маслов. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 35 - 49.

6. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 153 - 165.

7. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 3 - 20.

 

Б. Додаткова

1. Зиндер Л. Р. Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – М. : Наука, 1979. – С. 3 - 102.

2. Кондрашова А. М. Звуки и знаки. Звук и значение / А. М. Кондрашова. - М. : Наука, 1989. – С. 166 - 190.

3. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Л. В. Щерба. – Л. : ЛГУ, 1958. – 230 с.

Практична частина

1. Розв’яжіть пропорції: [і] : [о] = [е] : [?]. Доберіть аналогічні пропорції в українській фонетичній системі та у фонетичних системах інших європейських мов.

2. Виконати вправи 23 – 28 [].

3. Охарактеризуйте голосні звуки в словах різних мов:

- рос.: утро, гордость, экзамен, прекрасный;

- укр.: степ, гора, бажання, усміхнений;

- англ.: name, cat, me, good;

- пол.: brudny, daleki, dobrdze, hiaty;

- нім.: Bild,leben,Stadt.

4. Розв’яжіть пропорції: [б] : [п] = [з] : [?]. Доберіть аналогічні пропорції в українській фонетичній системі та у фонетичних системах інших європейських мов.

5. Зіставте класифікації приголосних звуків (фонем) української, російської, польської, англійської, німецької, французької мов.

6. Охарактеризуйте приголосні звуки (фонеми):

- укр..: людяність, зіронька, чарівний, народження;

- рос.: успех, английский, доцент, счастье;

- пол.: rytm, dobry, noga, chleb.

7. Визначте і охарактеризуйте явища редукції в словах:

- укр..: вишенька, повечоріло, зозуленька, кожушина, степовик;

- рос.: садовод, водолечебница, гостеприимный, лосятина, вышивание.

8. Визначте, в яких позиційних варіантах реалізуються приголосні звуки:

- укр.: збройний, здавна, койне, крайнебо, ковзаняр, дівка, взяв, ковбой;

- рос.: сад, дуб, голубь, берег, луг, комод, любов, друг, суд.

9. Знайдіть явища акомодації голосних звуків і поясніть їх:

- укр.: дядько, люлька, косять, рясно, люстра, дудочка, Льонька;

- рос.: лед, отыграться, буря, сядь, горько, мыл, пуля, предыстория.

10. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Знайдіть та поясніть явища асиміляції.

Молотьба, пісня, ось де, якби, могутні, принісши, дивуються, кузня, заквітчати, кігті, зцілити, у мисці, мишці, радість, льотчик.

4. У поданих словах знайдіть явища дисиміляції, поясніть їх.

Рушник, сердешний, вищий, соняшний, лицар, срібло, хто, кращий.

5. Як можна пояснити появу в розмовному мовленні просторічних форм: «калідор» замість «коридор», «лабораторія» замість «лабораторія», «свайба» замість «свадьба», « транвай» замість «трамвай», «асфальт» замість «асфальт».

6. Знайдіть і охарактеризуйте явище епентези та протези в словах: Індія, вогонь, вузький, павільйон, Ганна, опозиція, вівця, вікно, просторіччя: какао, окіян, вгірок, фіялка, Гандрій.

7. Які явища відбулися між відповідними парами слів?

Творушка (рос.) – ватрушка; феврарь (рос. ) – февраль; знаменоносец

( рос.) – знаменосец; трагікокомедия ( рос.) – трагикомедия, дикообраз (рос.) – дикобраз; вельблюд (рос.) – верблюд.

8. Наведіть приклади українською, російською чи іншими мовами, які б ілюстрували явище протези.

Модуль № 3.

Практичне заняття № 10, 11.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.01 с.)