ТОП 10:

Тема. Походження і розвиток мов (4 години).Мета. З’ясувати, у чому полягає проблема походження мови як явища. Ознайомити студентів із основними лінгвофілософськими теоріями цієї проблеми. Показати відмінність у підході до проблеми походження людської мови і формування та розвитку конкретних мов світу.

 

Теоретична частина

1. Специфічні особливості проблеми походження мови. Чим відрізняється проблема походження мови взагалі від проблеми виникнення якоїсь конкретної національної мови?

2. Розкрийте суть теорії походження мов (релігійні легенди про походження мови, погляди античних філософів, теорія звуконаслідування, ономатопетична теорія, гіпотеза трудових вигуків тощо). Класифікуйте теорії на групи (релігійні, психологічні, природні, соціальні теорії).

3. Розв’язання проблеми походження людської мови з точки зору сучасної лінгвістики. Фактори, що відіграли вирішальну роль у формуванні людини і появі мови.

4. Закономірності історичного розвитку мови. Лінгвістичні закони.

 

Література

А. Основна

1. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 228 - 235.

5. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 147 - 156.

6. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 56 - 102.

7. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 39 - 57.

8. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 465 - 474.

Б. Додаткова

1. Будагов Р. А. Человек и его язык / Р. А. Будагов. – М.: МГУ, 1976. – С. 28 -56.

2. Булаховський Л. А. Питання походження української мови / Л. А. Булаховський. – К.: Рад. Школа, 1956. – 450 с.

5. Леонтьев А. А. Путешествие по карте языков мира / А. А. Леонтьев. – М.: Просвещение, 1988. – С. 97.

6. Панов Е. Н. Знаки, символы, языки / Е. Н. Панов. – М.: Высшая школа, 1980. – 240 с.

Практична частина

1. Підготуйтесь до аргументованого захисту однієї з обраних вами теорій походження мови. Доберіть самостійно мовний матеріал на її підтвердження. Підберіть критичні питання та зауваження щодо інших концепцій.

2. З’ясуйте, що таке субстрат, адстрат, суперстрат.

3. Визначте явище мовної інтерференції. Наведіть приклади.

4. Підготуйте невеличкі повідомлення:

- історія становлення англійської, іспанської, української або будь-якої іншої мови світу;

- походження праслов’янської мови і шляхи розвитку східнослов’янських мов;

- походження різних мовних шарів (на матеріалі конкретної мови).

Практичне заняття № 5, 6.

Тема. Історія письма ( 4 години).

Мета. Сформувати уявлення про письмо як особливу знакову систему, елементами якої є графеми. Домогтися усвідомлення студентами етапів розвитку письма, ознайомити із найбільш значущими алфавітними системами.

Теоретична частина

1. Письмо як дублер звукового мовлення:

- предметні способи передачі повідомлень;

- причини зародження письма.

2. Типи письма за характером нарисних знаків:

- піктографія, наочно-образна та умовно-символічна;

- логографія і морфемографія;

- фонографія (складове письмо, буквено-звукове письмо).

3. Графіка і орфографія:

- графіка як сукупність правил використання і читання букв;

- орфографія та її основні принципи (фонетичний і фонематичний, морфологічний і символічний, традиційний);

4. Спеціальні типи письма:

- фонематична транскрипція;

- фонетична транскрипція, її системи і міжнародний фонетичний алфавіт;

- практична транскрипція і транслітерація.

 

Література

А. Основна

1. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 236 - 255.

2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 156 - 174.

3. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 56 - 102.

4. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 29 – 30; 34.

5. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 348 - 382.

Б. Додаткова

1. Истрин Б. Н. Возникновение и развитие письма / Б. Н. Истрин. – М. : Наука, 1965. – С. 88 – 120; 258 – 299; 402 – 504.

2. Різник М. Г. Письмо і шрифт/ М. Г. Різник. – К.: Вища школа, 1978. – 152 с.

Практична частина

1. Які пережитки предметних послань зустрічаються у сучасних цивілізованих народів?

2. Уважно розгляньте малюнки 20 – 30; 24 – 28 []. Подайте коментар. З’ясуйте, до якого виду графічного письма вони належать.

3. Проаналізуйте малюнки 29 – 32 []. Прокоментуйте історію письма від піктографії до сучасних ієрогліфів. Чим зумовлені відмінності давньоєгипетської, шумерської та китайської ієрогліфічних систем письма? Чому досі зберігається китайське ієрогліфічне письмо? Чому раніше воно мало таке поширення в країнах Південно-Східної Азії?

4. Які переваги і недоліки силабічного письма порівняно із буквено-звуковим письмом? Які народи користуються досі силабічним типом письма?

5. Проаналізуйте таблицю №89 []. Порівняйте букви алфавітів. З’ясуйте етимологію слів «глаголиця» і «кирилиця». Поясніть сутність полеміки навколо питання про походження слов’янського письма. Чому серби використовують кирилицю, а хорвати – латиницю?

6. Які графічні знаки, крім букв, застосовуються у сучасних звукових системах письма?

7. Дайте характеристику грецькому, латинському, фінікійському алфавітам.

8. Проф. Д. М. Ушаков стверджував: «Правопис – це костюм, в якому

появляється мова, і він може бути зручним і незручним; однак завжди треба пам’ятати, що це зовнішність, від зміни якої не змінюється мова. Мова живе і змінюється зовсім незалежно від правопису». Проаналізуйте цю думку. Дійсно звукова мова не підлягає впливу орфографії?

 

Модуль № 2.

Практичне заняття №7.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.008 с.)