ТОП 10:

Тема. Лексична система мови (4 години).Мета.Дати поняття про лексико-семантичну систему мови, про шляхи її збагачення.

Теоретична частина

1. Поняття лексико-семантичної системи.

2. Парадигматичні та синтагматичні відношення в лексичній системі мови.

3. Словниковий склад мови.

4. Стилістична диференціація лексики.

Література

А. Основна

1. Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Булаховський. – К. : Наукова думка, 1959. – С. 32 – 34; 166 - 178.

2. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 85 – 89; 110 - 117.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 107 - 117.

4. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 192 – 194; 196 - 216.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 194 - 248.

6. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 75 - 128.

Додаткова

1. Будагов Р. А. Введение в науку о языке: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Р. А. Будагов. – М. : Высшая школа, 1988. – 340с.

2. Откупщиков Ю. В. К истокам слова / Ю. В. Откупщиков. – М.: Просвещение, 1986. – 175 с.

 

Довідкова

1. Етимологічний словник української мови: в 7 томах / За аг. Ред.. О. С. Мельничука / - К. : Наукова думка, 1982. -245 с.

2. Олійник І. С. , Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – К. : Рад. Школа, 1978. – 350 с.

2. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика./ М. Фасмер. – М.: Просвещение, 1964 – 1973.

 

Практична частина

1. Випишіть старослов’янізми, тюркізми, грецизми, латинізми з наведених слів в окремі групи за схемою:

Старослов’янізми Тюркізми Грецизми Латинізми
1. глава сарай ланіти екзамен

Усно з’ясуйте, якими фонетичними і морфологічними ознаками вони характеризуються.

Укр.: вождь, щедрий, приязнь, учитель, істинний, буква, глашатай, граматика, філософія, академія, алфавіт, любимий, адміністрація, уста, чадо, братія, факультет, декан, цитата, бюлетень, огненний, гієна, мудрий, акт, змій, нащадок, інтервенція, лекція, секретар, диктор, базар, табун, тулуб;

Рос.: разногласие, преграждать, вождение, мочь – мощь, младший, главный, угождать, агитация, студент, драма, любитель, конструкция, политика, администрация, санаторий, школа, депрессия, реконструкция, театр.

2. Наведіть по 5 прикладів історизмів, архаїзмів, неологізмів.

3. Користуючись етимологічними словниками російської та української мов, поясніть етимологію поданих слів:

Укр.: колодязь, кінець, острів, сорок, дев’яносто;

Рос.: отвага, чепуха, вдохновение, дерзать, досуг.

 

Модуль № 4.

Практичне заняття № 16.

Тема. Граматика як розділ мовознавства. Граматична форма. Граматичне значення. Граматична категорія ( 2 години).

Мета.Познайомити студентів із основними поняттями граматики.

Теоретична частина

1. Граматична будова мови (граматика) як система відношень.

2. Граматичне значення слів в їх протиставленості лексичним значенням: а) абстрактні/реальні; б) типові (категоріальні)/ індивідуальні; в) обов'язкові (класифікуючі)/ факультативні; г) формальні/ основні.

3. Співвідношення лексичних і граматичних значень у самостійних і службових словах.

4. Граматичні форми слів: а) граматична форма як внутрішня єдність граматичного значення та його формального показника; б) лексема і словоформа; в) парадигма.

5. Граматичні категорії, лексико-граматичні і власне граматичні ( класифікуючі та словозмінні).

6. Граматика як наука. Складові частини граматики: а) морфологія як учення про форми слова та лексико-граматичні класи слів.

7. Синтаксис як учення про функції форм слова, про будову словосполучення та речення.

 

Література

А. Основна

1. Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1979. – С. 231 - 253.

2. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 218 - 228.

3. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 85 – 89; 110 - 117.

4. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 141 - 146.

5. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 271 - 275.

6. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 194 - 248.

7. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 324 - 346.

8. Удовиченко Г. М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Г. М. Удовиченко. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 10 - 100.

Додаткова

1. Адмони В. Г. Структура грамматического значения и его статус в системе языка/ В. Г. Адмони // Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. – Л. : ЛГУ, 1979. – С. 6 - 36.

2. Вихованець І. Р. У світі граматики: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / І. Р. Вихованець К. : Рад. школа, 1987. – С. 98 - 126.

3. Сахарный Л. В. К тайнам мысли и слова / Л. В. Сахарный. – М. : просвещение, 1983. – С. 40 - 88.

 

Практична частина

1. В яких значеннях використовується термін “граматика”?

2. Дібрати текст художнього стилю ( 50 слів). Проаналізувати співвідношення лексичних та граматичних значень представлених слів. Користуйтеся довідковою літературою.

3. Продемонструйте систему частин мови української мови. Зазначте систему граматичних значень, граматичних категорій та граматичних форм кожної частини мови. Подайте зіставну характеристику морфологічної системи української мови з аналогічною системою однієї із європейських мов (за власним вибором). Укладіть таблицю. Наведіть приклади до кожної мовної ситуації.

Практичне заняття № 17.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.009 с.)