ТОП 10:

Самостійна робота № 2 ( до модуля № 2) - 16 годин.Тема. Мовленнєвий апарат людини і основні функції його органів. Класифікація голосних і приголосних звуків (фонем). Функціональні та історичні зміни звуків, причини цих змін. Фонетична і фонематична транскрипція. Фонологія як розділ фонетики. Основні фонологічні школи.

Мета.

1. Сформувати уявлення про будову мовленнєвого апарату та функції його органів при творенні звуків мови.

2. Домогтися свідомого засвоєння принципів класифікації голосних і приголосних звуків (фонем).

3. Поглибити і закріпити теоретичні відомості про фонетичні одиниці та їх взаємодію; про історичні зміни звуків; про фонетичну основу сучасної орфоепії.

4. Домогтися практичного засвоєння фонетичної та фонематичної транскрипції

Теоретична частина

1. Познайомитися з роботою мовленнєвого апарату людини, з основними функціями мовних органів. Дати характеристику мовних органів при артикуляції тих чи тих звуків.

2. Якими типовими акустико-артикуляційними ознаками відрізняються приголосні звуки від голосних?

3. Що таке вокалізм і консонантизм?

4. На чому базується поділ приголосних звуків на шумні й сонорні, на дзвінкі й глухі?

5. Як поділяються приголосні за роботою активного мовного органу?

6. Що означає поділ приголосних за місцем творення?

7. На основі чого виділяються дорсальні, апікальні, какумінальні звуки і як вони характеризуються?

8. Які звуки називають фарингальними?

9. Що означає поділ приголосних за способом творення?

10. На основі чого виділяють звуки шиплячі і свистячі?

11. У чому особливість вимови африкат?

12. Що таке палаталізація звуків? Яким артикуляційним моментом вона зумовлюється?

13. Що таке дифтонг, трифтонг?

14. Що таке аспірація?

15. Як класифікуються звуки іноземної мови, яку ви вивчаєте?

16. Що є предметом фонології?

17. Які ви знаєте функції фонеми? Проілюструйте прикладами.

18. Що таке інваріант і варіанти (алофони) фонеми?

19. Як співвідносяться між собою звук і фонема?

20. Які ознаки фонем називають диференційними?

21. Що таке опозиція звукових ознак?

22. За допомогою якого прийому дослідники встановлюють кількість фонем?

23. Що таке корелятивні пари фонем?

24. Чи однакова кількість фонем у різних мовах?

25. У чому полягає принципова відмінність розуміння фонеми представниками Московської і Ленінградської фонологічних шкіл?

 

Література

А. Основна

1. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 34 – 43; 72 – 79; 89 – 93.

2. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 49 – 52; 56 – 102; 105 - 120.

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 121 - 151.

4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Ю. С. Маслов. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 35 - 49.

5. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 153 - 165.

6. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 3 - 20.

Додаткова

1. Аванесов Р. И. Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы / Р. И. Аванесов // История советского языкознания: хрестоматия. – М.: Высшая школа, 1981. – С. 153 - 156.

2. Донець Л. С., Мацько Л. І. Вступ до мовознавства : практикум[ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. С. Донець, Л. І. Мацько. –

К. : Вища школа, 1989. – С. 62 - 64.

3. Зиндер Л. Р. Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – М. : Наука, 1979. – 3 - 87.

4. Кондрашова А. М. Звуки и знаки. Звук и значение / А. М. Кондрашова. - М. : Наука, 1989. – С. 166 - 190.

5. Реформатский А. А. Основные положения МФШ / А. А. Реформатский // Введение в языкознание: хрестоматия. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – С. 91 - 97.

6. Реформатский А. А. О расхождении МФШ с ленинградскими фонологами / А. А. Реформатский // Введение в языкознание: хрестоматия. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 281 - 295.

7. Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1997. – С. 21 – 29; 67 -83.

8. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – С. 22- 25.

9. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Л. В. Щерба. – Л. : ЛГУ, 1958. – 230 с.

 

Практична частина

1. Виготовити таблиці «Будова мовленнєвого апарата людини».

2. Опрацювати теоретичний матеріал до тем №2; №4 модуля №2, зробити тезовий конспект.

3. Скласти конспект за питаннями:

- Принципи українського складоподілу;

- Принципи фонетичної та фонематичної транскрипції;

- Історичні зміни звуків;

- Фонетична основа орфоепії сучасної української літературної мови;

- Фонетичний принцип орфографії.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.004 с.)