ТОП 10:

Тема 1.11 Глобальні проблеми сучасності. Соціально-екологічні наслідки глобалізації.Навчальна мета: розкриття сутності глобальних проблем людства, причин їх виникнення та загострення, визначення співвідношення в системах «людина - природа», «людина - суспільство» та перспектив розвитку сучасної цивілізації.

План

1.Статус людини у сучасному світі.

2.Наявність суперечностей у системі «людина - природа» як джерело глобальних проблем.

3.Динамічний характер і складність глобальних проблем сучасності.

4.Шляхи вирішення глобальних проблем.

Ключові поняття: глобалізація, соціальний прогрес, ілюзія прогресу, культурне поле людини, соціотехносфера, ієрархія глобальних проблем, космополітизм, гармонія, інтернаціоналізація, відчуження, антропогенність, інтеграція, футурологія

Реферати:

1. Проблема сенсу історії в сучасній філософії.

2. Місце людини в сучасному світі.

3. Суперечність глобалізації.

4. Ієрархія глобальних проблем сучасності.

5. Перспективи розвитку цивілізації.

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів:

1.В чому виявляється криза сучасної цивілізації?

2.Який зв’язок існує між глобальними проблемами сучасності?

3.Поясніть, чому змінився зміст проблеми війни і миру на сучасному етапі?

4.Які з глобальних проблем є найбільш актуальними для України?

5.Яким Ви бачите майбутнє людства?

6.Визначте причини виникнення глобальних проблем.

7.В чому полягають проблеми виживання людини і людства у сучасному світі?

Література:

П – 1, 240 - 244

П – 2, стор. 487 - 493

П – 3, стор. 497 - 528

Методичні рекомендації:

В ході підготовки до першого питаннянеобхідно усвідомити, що кінець ХХ – початок ХХІ ст. у порівнянні з попередніми періодами характеризується небаченим прискоренням розвитку усіх сфер суспільного життя. Насамперед це стосується сучасного машинного виробництва і самої людини. За останні сто років усі соціально-економічні показники в декілька разів перевищили досягнення людства за всю його попередню історію. Чисельність населення зросла більше ніж утричі, світове промислове виробництво зросло майже у 20 разів. Людство оволоділо електричною та атомною енергією, принципово іншими стали предмети праці та умови виробництва, зросли можливості передачі інформації. В кінці ХХ ст. народи усвідомили свою залежність один від одного і від загального розвитку людської спільноти. Ці причини привели до виникнення проблем, що зачіпають життєві інтереси всього людства. Вони отримали назву глобальних.

Слід визначити причини, чому останнім часом суттєво змінився статус людини в сучасному світі. Особливість сучасної історичної ситуації в тому, що макросвіт людства входить у мікросвіт індивіда. На плечі кожного певною мірою покладається загальна історична відповідальність. Сучасне і майбутнє соціальних перетворень перебуває в руках людини. Специфічний характер сучасної світової ситуації в тому, що до сих пір людство було господарем на землі в тому сенсі, що ні сили природи, ні хтось з людей не міг зруйнувати або перервати прогрес цивілізації. Людство стикалось з кризами, але вони породжувались зовнішніми причинами, і людина була їх жертвою. Сучасні кризи є результатом діяльності самої людини, вони мають антропогенний, соціальний характер.

 

Розглядаючи друге питання,слід звернути увагу на те, що до певного часу між людиною та природою спостерігалась певна гармонія. Це тривало доки незрілими лишалися суспільні відносини, засоби праці. Але з розвитком продуктивних сил людина все більше оволодівала мистецтвом боротьби із стихійними силами, підкоряючи собі природу, добиваючись таких змін у природі, які б відповідали зростаючим потребам. Перехід людства від кочового скотарства до осілого землеробства (від споживання до виробництва продуктів) ознаменувався перетворенням природи в предмет і знаряддя життєдіяльності людини. Але прогрес розвитку продуктивних сил супроводжувався і негативними результатами, шкідливим і навіть згубними для людини.

 

В межах третього питанняпотрібно підкреслити, що всі глобальні проблеми взаємозалежні, взаємообумовлені. Динаміка розвитку, серйозність загрози з боку тієї чи іншої глобальної проблеми залежить від конкретної ситуації, що склалась в світі. Їх розв’язання не може бути ізольованим і розподіленим в певній послідовності. Принцип «ієрархії» визначає пріоритети в той чи інший проміжок часу.

Глибина проникнення глобальних проблем у суспільне життя зростає у геометричній прогресії. В процесі історичної еволюції людство уже підійшло до межі, коли його існування у науково-технічному, соціокультурному і природному середовищах без фундаментальних перетворень вихідних принципів співжиття може призвести до загибелі людської цивілізації.

Весь комплекс глобальних проблем можна згрупувати навколо трьох напрямів розвитку, що описують спосіб існування індивідів у світі: «людина – техніка», «людина – культура», «людина – природа».

В системі «людина – техніка»загроза виникає з боку використання атомної та термоядерної енергії, крім того, невідомі наслідки роботи машин, що працюють на принципах самовдосконалення і самонавчання.

Система «людина – культура»зачіпає сутнісні риси людського буття. Скорочення культурного поля людини загрожує всім.

Система «людина – природа»складалась тисячоліттями. Протягом всього історичного розвитку людства індивід вбачав у природі, навіть у проявах її всемогутності, невід’ємний елемент свого існування. На сучасному етапі, внаслідок нерозумного втручання людини в природу, остання все більше починає проявляти себе як «кимось керована» сила, що може знищити все людство.

 

Четверте питанняпередбачає аналіз процесу глобалізації,який впливає на формування світогляду сучасної людини.

Слід підкреслити, що глобальні проблеми цивілізації для свого розв’язання вимагають самої широкої коаліції усіх соціальних сил і суспільних рухів, зацікавлених у соціальному прогресі, і одночасно створюють об’єктивні умови і суб’єктивні передумови для їх співробітництва.

За своїм характером, по своїй сутності рішення всіх глобальних проблем не виходить за межі загальнодемократичних вимог самих широких верств населення. Успішно боротися за вирішення цих проблем можливо і потрібно уже на основі конструктивного і взаємоприйнятного співробітництва всіх країн і народів, не дивлячись на відмінності соціальних систем, до яких вони належать.

Для того, щоб вирішити глобальні проблеми, щоб забезпечити виживання людства і збереження природи, необхідно на перше місце ставити загальнолюдські цінності і інтереси по зрівнянню з будь-якими приватними інтересами окремих груп людей, соціальних верств і країн.

Семінарське заняття № 4.

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність,

5.14010102 Ресторанне обслуговування

Семінарське заняття № 5.

Спеціальність 5.03040101 ПравознавствоПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.125.29 (0.005 с.)