ТОП 10:

Тема 2.5 Спрямованість особистості.Навчальна мета: здійснення порівняльної характеристики напрямів християнства; ознайомлення студентів з релігійним життям українського суспільства, специфікою форм вільнодумства.

План

1.Поділ християнської церкви на православну і католицьку.

2.Особливості віровчення, культу і структури релігійної організації православ’я та католицизму. Розбіжності між напрямами.

3.Розмаїття форм протестантизму.

4.Історичні форми вільнодумства.

Ключові поняття: віра, Священне Писання, Священний Переказ, таїнство, месіанізм, індульгенція, секта, філіокве, непогрішимість, папство, непорочне зачаття, чистилище, догмат, целібат, богоборство, нігілізм, антиклерикалізм, деїзм, атеїзм, світський гуманізм, індиферентизм, скептицизм, пантеїзм, натуралізм, свобода

Реферати:

1. Еволюція католицизму.

2. Релігія та церква в Україні.

3. Християнські свята та обряди.

4. Свобода совісті та її правове регулювання.

5. Догматичні та обрядові відмінності між напрямами християнства.

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів:

1. Дайте загальну характеристику християнства як світової релігії.

2. Охарактеризуйте культ і церковну організацію православ’я та католицизму.

3. Чим пояснюється еволюція християнських напрямів?

4. Визначте специфіку православ’я та католицизму.

5. Вкажіть основні форми протестантизму.

6. Поясніть, чому вільнодумство не суперечить релігійності.

7. Прокоментуйте думка С.Є.Лєца «Бога можна поважати навіть якщо і не вірити, що він є».

Література:

П – 1, стор. 244 - 270

П – 5, стор. 509 – 561

П – 6, стор. 13 – 188

Методичні рекомендації:

При підготовці до першого питанняслід підкреслити, що християнство ніколи не являло собою єдину течію. Розповсюджуючись по чисельним провінціям Римської імперії, воно пристосувалось до місцевих традицій і соціальних відносин. Найбільшим розколом християнства стала поява двох основних напрямів – православ’я і католицизму. У 395 р. Римська імперія розділилась на дві частини – Західну (Гесперію) та Східну (Візантію), що потягло за собою і відповідний релігійний світоглядний поділ. Розпочався поступовий і тривалий процес розмежування, обумовлений розбіжностями в звичаях і думках та догматичною специфікою.

У 1054 р. між східною і західною християнськими церквами відбувся розрив: західна церква стала називатися римсько-католицькою(римська всесвітня церква),східна – православною(всесвітня), вірною принципам ортодоксального християнства.

 

В межах другого питанняслід розкрити специфіку католицизму та православ’я, пояснити суть догматичних, обрядових та канонічних відмінностей між ними.

Православ’я і католицизм єдині у прийнятті фундаментальних світоглядних принципів:

- теоцентризм;

- креаціонізм;

- провіденціалізм;

- персоналізм;

- ревеляціонізм.

Основу православного віровчення складає Біблія(Священне письмо),Священний переказ, Символ віри, затверджений на перших двох соборах 325 р. (Нікейському) і 381 р. (Константинопольському)

Православна церква визнає сім таїнств:

- хрещення;

- причастя;

- священство;

- сповідь;

- миропомазання;

- шлюб;

- єлеосвячення.

Католицизммає ряд особливостей у віровченні, відправленні культу та організації. Католицизм поширений у країнах Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Азії (1 млрд., 17 млн. 580 тис. віруючих)

У питаннях віровчення католицизм має багато спільного з православ’ям:

- віра у два джерела віровчення («Священне письмо» і «Священний переказ»);

- віра у божественну трійцю;

- віра у рятівну силу церкви;

- віра у наявність безсмертної душі;

- віра у потойбічне життя.

Догматичні відмінності католицизму:

- сходження Святого Духу від Бога-Отця і Бога-Сина (філіокве);

- догмат про «надобов’язкові заслуги» святих і праведників;

- індульгенції;

- догмат про Чистилище;

- непорочне зачаття Діви Марії, що надало їй можливість вознестись на небо не тільки душею, а й тілом;

- непогрішність Папи в питаннях віри.

Обрядові відмінності католицизму:

- хрещення проводиться у православних через занурення у воду, у католиків – шляхом обливання;

- миропомазання католики здійснюють над повнолітніми (конфірмація), у православ’ї таїнству підлягають немовлята, відразу після хрещення;

- причастя в католицизмі здійснюється лише хлібом, у православ’ї миряни і духовні особи причащаються хлібом і вином.

Канонічні відмінності католицизму:

- целібат (в православ’ї тільки для ченців (білого духовенства), парафіяльних священиків, дяків; читці могли один раз одружитись);

- недопустимість виходу з духовного сану;

- верховенство Папи;

- інститут кардиналів;

- визнання рішень 21-го Всесвітнього собору (в православ’ї – 7);

- нерозривність шлюбу;

- заборона мирянам (до недавнього часу) читати і тлумачити Біблію.

Третє питанняпередбачає аналіз протестантизму. Необхідно прокоментувати типові риси протестантизму.

Протестантизм (380 млн.) – сукупність чисельних самостійних церков і сект, пов’язаних своїм походженням з Реформацією – широким антикатолицьким рухом ХVІ ст. в Європі. Початок рух отримав у Німеччині у 1517 р., коли М.Лютер оприлюднив свої «95 тез», завершився у другій половині ХVІ ст. офіційним визначенням протестантизму.

Заперечуючи католицьку ієрархію, протестанти відкинули рішення церковних соборів, послання пап («Священний переказ»), культ Богородиці, святих, ікон. Оскільки протестанти поставили за основу не магічну релігійну дію (богослужіння), а внутрішню віру, то літургія була усунена, а молитовні будинки більшості протестантських церков мало чим відрізняється від звичайних будинків.

З семи таїнств, що практикуються в православ’ї і католицизмі, протестантизм залишив лише два: хрещення (дорослих) і причастя.

Основні принципи протестантизму:

- спасіння особистою вірою;

- священство усіх віруючих;

- виключний авторитет Біблії.

Початкові форми протестантизму – лютеранство, кальвінізм, англіканство, анабаптизм. В Україні найбільш відомі віровчення адвентистів, баптистів, п’ятидесятників, свідків Ієгови.

Основні риси протестантизму:

- основні символи віри залишаються незмінними;

- головне джерело утворення нової догматики – Священне Письмо;

- першорідний гріх цілком спотворив природу людини;

- вчення про виправдання лише однією вірою;

- відкинули молитву за мертвих, поклоніння Богородиці і святим, шанування мощів, ікон та інших реліквій;

- не визнається примат Римського Папи в справі релігії, проголошено принцип загального священства;

- право кожного християнина вільно читати Біблію.

Слід пояснити, чому з семи таїнств, що практикуються в православ’ї і католицизмі, протестантизм залишив лише два: хрещення (дорослих) і причастя.

В четвертому питаннінеобхідно розкрити суть, визначити історичні етапи розвитку, охарактеризувати різновиди вільнодумства.

Вільнодумство – течія суспільної думки, що відкидає релігійні заборони на раціональне осмислення догматів віри і відстоює свободу розуму в пошуках істини.

Різновиди вільнодумства:

- богоборство– протест проти Бога, що створив світ, який уявляється богоборцю жорстким і несправедливим;

- скептицизм(грецьке skeptikos - той, що досліджує, сумнівається) – сумнів в істинності релігії або окремих її положень;

- антиклерикалізм (лат. anti – проти і clericalis - церковний) – ідейний і соціальний рух, спрямований проти зазіхань церкви і духовенства на панування в суспільстві;

- індиферентизм (лат. indifferens – байдужий) – байдужість до релігії та її сутнісним ідеям;

- нігілізм (лат. nigil - ніщо) – заперечення релігії, не пов’язане з утвердженням іншого світогляду, позитивних цінностей, ідеалів;

- пантеїзм (грецьке раn – все і theos - бог) – Бог розпорошується у природі, розглядається як безособовий дух, внутрішньо притаманний природі;

- деїзм (лат. deus – бог) – Бог – безособовий розум, першорушій, що знаходиться поза межами природи;

- натуралізм (лат. naturalis – природний) – визнання того, що існує лише природа, яка являє собою всеохоплююче буття;

- атеїзм – сукупність поглядів, що характеризуються неприйняттям релігійних уявлень про світ;

- світський гуманізм - захист гідності людської особистості, її права на щасливе життя на землі, на вільний розвиток, в тому числі духовний.

 

Рекомендована література

Базова:

П - 1. Петрушенко В.Л. Основи філософських знань: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І – ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – Львів: «Новий світ - 2000», 2012. – 296 с.

П - 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник. 4-те видання, виправлене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 506 с.

П - 3. Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те видання, випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – 534 с.

П - 4. Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навчальний посібник / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова; Під ред. Н. Хамітові. (2-е вид. перероб. та доп.) – К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2006. – 296 с.

П - 5. Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене – К: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – 624 с.

П - 6. Релігієзнавство: навч. посіб. / П.С. Прибутько, М.М. Роговенко, Л.І. Дубчак, Р.В. Михайленко. – К.: КНТ; Дакор, 2010. – 208 с.

П – 7. Смольков О.А. Релігієзнавство. Навчальний посібник для студентів. 2-е видання, стереотипне / О.А. Смольков, Ю.Л. Дещинський – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 232 с.

П – 8. Лубський В.І. Релігієзнавство. Підручник. 2-е видання, доповнене / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – К.: Академія, 2008. – 464 с.

П – 9.Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І., Бузький М.П., Табачковський В.Г. Філософія [Електронний ресурс]: Підручник для студентів вищих закладів освіти – К.: Либідь, 2001.- 406 с. Режим доступу:www.ex.ua/16839643

П – 10. Історія філософії [Електронний ресурс]: Підручник. / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. - Київ: Либідь, 2001. Режим доступу: http://documents.tips/documents/-2001-55b9422b82dc2.html

Допоміжна:

1. Історія філософії: Підручник для вищої школи / Керівник авторського колективу В.Г. Кремень. – Х. : Прапор, 2003. – 768 с.

2. Філософія: Навчально-методичний посібник / Керівник авторського колективу Л.А. Малюнкова. – Х. : Одіссей, 2004. – 320 с.

3. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навчальний посібник / О.М. Губар. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 417 с.

4. Григор’єв В.Й. Філософія: Навчальний посібник / В.Й. Григор’єв. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

5. Вандишев В.М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навчальний посібник / В.М. Вандишев. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Білодід Ю.М. Філософія: український світоглядний акцент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Ю.М. Білодід. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

7. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. / В.І. Касьян. – К.: Знання, 2008. -347 с.

8. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах [Електронний ресурс]: Навчальний посібник – К. : Либідь, 1997.- 327 с. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/610645/

9.Історія філософії [Електронний ресурс]: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с. Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Yaroshovets_Volodymyr/Istoriia_filosofii.pdf

10.Поцюрко М. Філософія [Електронний ресурс]: навч. - метод. посібник / М. Поцюрко - Л.: Сполом, 2014. – 277с. Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3479/1/Potsjurko%20M..pdf

11.Філософія [Електронний ресурс]: Навчальний посібник (для студентів 2 курсу ФПО і заочного навчання). Авт. Радіонова Л.О. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 142 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15089/1/ФIЛОСОФIЯ.pdf.
12.Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко І.В. та ін. Історія Філософії України [Електронний ресурс]: Підручник – К.: Либідь, 1993.- 560 с. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1796138/
13. Федів Ю.А., Мозгова Н.Г. Історія Української філософії [Електронний ресурс]. – К.: Україна, 2001.- 510 с. Режим доступу:http://www.twirpx.com/file/581846/
14. Курс лекцій [Електронний ресурс]. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-ІV рівнів акредитації. 2-е видання, виправлене і доповнене - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2002. - 544 с. ІSBN 966-95596-8-5 "Каравела". ІSBN 966-7827-12-7 "Новий світ-2000". Петрушенко В.Л Філософія Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1073299/

15. Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства [Електронний ресурс]: Підручник. - Чернівці: Рута, 2005. – 304 с. Режим доступу: http://www.chnu.cv.ua/res/religstud/Osnovy-religstud.pdf

16. Релігієзнавство [Електронний ресурс]. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. В. Д. Титова. — Х.: Право, 2004.—272с. Режим доступу:https://vk.com/doc32118743_234367321?hash=06a4788650cebba3b7&dl=14701a693d4c1e4913

17. Релігієзнавство [Електронний ресурс]: Навч. посібник з хрестоматією. Автори: Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіна, Н.В.Іщук та ін. За ред. Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіної. – К.: НАУ, 2004. Режим доступу: http://sophia.nau.edu.ua/2010-07-29-11-48-45/2010-07-29-11-51-27/247-religion

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.57.84 (0.011 с.)