ТОП 10:

Товарознавство та комерційна діяльністьБухгалтерський облік

Товарознавство та комерційна діяльність

Ресторанне обслуговування

Укладач: Коваленко О.В., викладач вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

Розглянуто

на засіданні циклової комісії

соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № 6

від 04 лютого 2016 р.

 

 

Новомосковськ – 2016

 

 

Пояснювальна записка

Плани семінарських занять розроблено відповідно до навчальних програм дисципліни «Основи філософських знань», затверджених НМЦ «Укоопосвіта» 02.10.03 р. (для спеціальностей 5.03040101 Правознавство, 5.03050901 Бухгалтерський облік), 03.10.03 р. (для спеціальностей 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність, 5.14010102 Ресторанне обслуговування), складених відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.02 № 1/9-307 та додатка до нього «Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти безпеки життя і діяльності людини й охорони праці».

Семінарське заняття – одна з найбільш ефективних форм навчальної роботи, оскільки забезпечує високу активність студентів в процесі засвоєння матеріалу, їх самостійність у добірці джерел інформації та формулюванні висновків. Семінарські заняття дають можливість викладачу реалізувати інноваційні підходи до подачі матеріалу, переосмислити та переглянути звичні установки у стосунках між суб’єктами навчального процесу, перевести їх у нову площину – площину ділового співробітництва, партнерського взаєморозуміння.

Кожне семінарське заняття з визначених тем розраховане на дві академічні години. До кожної теми визначено питання семінарського заняття, запропоновано ключові поняття, які розкривають її суть, низку запитань для активізації пізнавальної діяльності студентів, теми рефератів, які можуть бути заслухані безпосередньо на занятті або передані викладачу для оцінювання, орієнтовний список літератури, методичні рекомендації для підготовки до заняття.

Відповідно до конкретних умов роботи, технічного забезпечення заняття, рівня підготовки студентів та мети викладачі можуть коригувати та доповнювати зміст семінарських занять у межах теми та виділеного навчального часу і довільно вибирати завдання із запропонованих.

 

 

Тематичний план

Спеціальність 5.03040101 Правознавство

№ теми Назва розділу і теми Кількість годин Номер семінарського заняття
Розділ І. Специфіка та структура філософського знання
1.1 Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності - -
1.2 Моделювання філософських проблем
1.3 Типологія філософських систем
1.4 Практичний спосіб людського буття - -
1.5 Система філософських категорій - -
1.6 Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики
1.7 Основний зміст пізнавальної діяльності
1.8 Форми і методи наукового пізнання - -
1.9 Мета і цінність людської життєдіяльності - -
1.10 Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі - -
1.11 Глобальні проблеми сучасності. Соціально-екологічні наслідки глобалізації
Розділ ІІ. Релігієзнавство
2.1 Еволюція і типи релігій - -
2.2 Локальні релігії. Світові релігії
2.3 Релігійні конфесії та напрями
2.4 Соціальні інститути та спільності - -
2.5 Спрямованість особистості
Разом 12

 

 

Тематичний план

Спеціальність 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність,

Ресторанне обслуговування

№ теми Назва розділу і теми Кількість годин Номер семінарського заняття
Розділ І. Специфіка та структура філософського знання
1.1 Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної реальності - -
1.2 Моделювання філософських проблем
1.3 Типологія філософських систем
1.4 Практичний спосіб людського буття - -
1.5 Система філософських категорій - -
1.6 Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики
1.7 Основний зміст пізнавальної діяльності
1.8 Форми і методи наукового пізнання - -
1.9 Мета і цінність людської життєдіяльності - -
1.10 Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі - -
1.11 Глобальні проблеми сучасності. Соціально-екологічні наслідки глобалізації
Розділ ІІ. Релігієзнавство
2.1 Еволюція і типи релігій - -
2.2 Локальні релігії. Світові релігії
2.3 Релігійні конфесії та напрями
2.4 Соціальні інститути та спільності - -
2.5 Спрямованість особистості
Разом 10

 

 

Семінарське заняття № 1.

Спеціальність 5.03040101 Правознавство,

5.03050901 Бухгалтерський облік

Семінарське заняття № 1.

Спеціальність 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність,

5.14010102 Ресторанне обслуговування

Семінарське заняття № 2.

Спеціальність 5.03040101 Правознавство

Діалектика (з грецької dialektike techne – мистецтво вести бесіду, розмірковувати) – сучасна загальна теорія розвитку всього сущого, яка адекватно відображає його еволюцію у своїх законах, категоріях та принципах.

Семінарське заняття № 2.

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік,

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність,

5.14010102 Ресторанне обслуговування

Готуючись до даного семінарського заняття, необхідно дати визначення діалектиці та розвитку. Діалектика – сучасна загальна теорія розвитку всього сущого, яка адекватно відображає його еволюцію у своїх законах, категоріях та принципах. Розвиток – незворотна, спрямована, необхідна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, в результаті якої виникає нова якість.

Доцільно охарактеризувати структурні елементидіалектики:

- принципи:розвиток;

загальний зв’язок;

детермінізм;

суперечність;

системність;

цілісність;

стрибкоподібність;

заперечення;

- категорії (за змістом – об’єктивні , а за формою – суб’єктивні):

субстанційні(матерія, розвиток, стрибок, простір, час,

заперечення, рух, зміна, дійсність);

співвідносні(кількість – якість, причина – наслідок, форма –

зміст, частина – ціле, необхідність – випадковість);

- закони:єдності та боротьби протилежностей;

заперечення заперечення;

взаємного переходу кількісних змін у якісні.

 

При розгляді першого питаннянеобхідно дати розгорнуту характеристику категоріям діалектики,пояснити, в чому виявляється їх історизм, навести приклади субстанційних та співвідносних категорій.

 

Друге питаннясемінарського заняття передбачає детальний аналіз основних законів діалектики.

 

Третє питаннявинесене на самостійне опрацювання і передбачає розкриття змісту альтернатив діалектики.

Четверте питаннязосереджує увагу на проблемах пізнання. Проблеми пізнання досліджує гносеологія. Пізнання –сукупність процесів отримання, переробки і використання інформації про світ і саму людину.

Необхідно зазначити, що внутрішня спрямованість пізнанняпошук істини. Істина– адекватне відображення об’єкта суб’єктом, яке відтворює об’єкт таким , яким він існує незалежно від свідомості суб’єкта пізнання. Доцільно зосередити увагу на видах істини, запропонувати студентам підібрати приклади до кожного з них.

 

Вид Визначення Приклад
об’єктивна зміст людських знань про дійсність, який не залежить ні від суб’єкта пізнання, ні від людини, ні від людства; планети Сонячної системи рухаються; людина смертна;
відносна знання, яке в принципі правильне, але не повно відображає дійсність, не дає її всебічного вичерпного образу; світло безкольорове; температура тіла здорової людини 36,6;
абсолютна зміст людських знань, який тотожний своєму предмету і який не буде спростований подальшим розвитком пізнання та практики. історичні дати; математичні та фізичні формули; еталонні виміри.

П’яте питаннясфокусоване на структурі пізнання, особливостях чуттєвого та раціонального рівнів. Студентам можна запропонувати психологічні тести для визначення їх належності до раціоналістів та сенсуалістів, дати завдання творчого характеру щодо визначення специфіки чоловічого та жіночого пізнавального процесу.

Семінарське заняття № 3.

Спеціальність 5.03040101 Правознавство

Тема 1.7 Основний зміст пізнавальної діяльності.

Навчальна мета: узагальнення та поглиблення знань основних філософських проблем; характеристика змісту і структури пізнавального процесу; розкриття сутності істини як відповідності пізнання та пізнаваного.

План

1.Проблема пізнання у філософії.

2.Єдність чуттєвого та раціонального, логіка та інтуїція в процесі пізнавальної діяльності.

3.Проблема істини у філософії. Істина як безпосередня мета пізнання.

Ключові поняття: пізнання, об’єктивна, відносна та абсолютна істина, конкретність істини, правда, заблудження, гносеологічний оптимізм, агностицизм, скептицизм, інтуїція, чуттєвий, раціональний та синтезуючий рівні пізнання, форми пізнання, сенсуалізм, раціоналізм, практицизм

Реферати:

1. Агностицизм у поглядах мислителів античності та сучасності.

2. Практика як головний критерії істини.

3. Істина та заблудження в сучасній філософії.

4. Діалектична єдність суб’єкта та об’єкта пізнання.

5. Емпіризм та раціоналізм як прояви гносеології.

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів:

1. Визначте особливості наступних пізнавальних позицій – гносеологічний оптимізм, агностицизм, скептицизм.

2. Зробіть порівняльну характеристику чуттєвого та раціонального рівнів пізнання.

3. Визначте взаємозв’язок суб’єкта та об’єкта пізнання.

4. Наведіть приклади об’єктивної, відносної, абсолютної істини, омани.

5. Розкрийте зміст принципу конкретності істини.

6. Визначте місце інтуїції в пізнавальному процесі.

7. Поясніть, яким чином мислення в змозі охопити те, що не дається в почуттях.

8. Як Ви вважаєте, чи можна досягти і сформулювати абсолютну істину? Поясніть відповідь.

Література:

П – 1, 167 - 179

П – 2, стор. 349 -368

П – 3, стор. 238 - 257

П – 5, стор. 353 - 387

Методичні рекомендації:

При підготовці до першого питаннянеобхідно виходити з того, що пізнавальна проблематика є органічним складником будь - яких філософських досліджень. Оскільки філософські твердження мають важливе значення, то виникає питання про їх обґрунтованість, виправданість, надійність, тобто про джерела та підвалини наших знань.

Пізнання постає різноманітним, до пізнавальної діяльності залучені всі сили та здібності людини (почуття, емоції, розум, інтуїція, прозріння).

Пізнання - багаторівневий процес побудови знання, але вирішальну роль у ньому відіграє розумова активність людини, що виявляється у конструюванні образів, моделей, понять, теорій, за допомогою яких людина оптимізує свої взаємини зі світом та збільшує ступені своєї свободи.

Пізнання– сукупність процесів отримання, переробки і використання інформації про світ і саму людину.

У другому питаннінеобхідно відзначити, що хоча пізнання є цілісним процесом, у ньому виділяють структурні рівні, які взаємодоповнюють одне одного, забезпечуючи формування узагальненої картини світу. Пізнання розвивається від чуття до абстрактного мислення та до їх синтезу, у процесі якого людина знову отримує чуттєві враження, переходить до нових міркувань.

Рівні пізнання:

- чуттєвий, його форми – відчуття, сприйняття, уявлення;

- раціональний, його форми – поняття, судження, умовивід;

- синтезуючий, його форми – досвід, експеримент, практика.

 

Третє питаннявинесене на самостійне опрацювання. При підготовці відповіді на семінарське заняття необхідно дати визначення різних видів істини, навести приклади до них, пояснити, чому в сучасній гносеології істина постає у вигляді процесу, в якому людина, використовуючи складники знання та пізнання, створює виправдані, сталі інтелектуальні інструменти та засоби своєї життєдіяльності.

Потрібно розкрити зміст понять, через які сучасна гносеологія конкретизує традиційну концепцію істини:

- об’єктивна істина;

- відносна істина;

- абсолютна істина;

- конкретність істини;

- заблудження.

 

 

Семінарське заняття № 3.

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік,

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність,

5.14010102 Ресторанне обслуговування

Семінарське заняття № 4.

Спеціальність 5.03040101 Правознавство

Семінарське заняття № 4.

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність,

5.14010102 Ресторанне обслуговування

Семінарське заняття № 5.

Спеціальність 5.03040101 Правознавство

Семінарське заняття № 5.

Спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність,

5.14010102 Ресторанне обслуговування

Семінарське заняття № 6.

Спеціальність 5.03040101 Правознавство

Рекомендована література

Базова:

П - 1. Петрушенко В.Л. Основи філософських знань: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І – ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – Львів: «Новий світ - 2000», 2012. – 296 с.

П - 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник. 4-те видання, виправлене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 506 с.

П - 3. Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 6-те видання, випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – 534 с.

П - 4. Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навчальний посібник / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова; Під ред. Н. Хамітові. (2-е вид. перероб. та доп.) – К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2006. – 296 с.

П - 5. Подольська Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене – К: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – 624 с.

П - 6. Релігієзнавство: навч. посіб. / П.С. Прибутько, М.М. Роговенко, Л.І. Дубчак, Р.В. Михайленко. – К.: КНТ; Дакор, 2010. – 208 с.

П – 7. Смольков О.А. Релігієзнавство. Навчальний посібник для студентів. 2-е видання, стереотипне / О.А. Смольков, Ю.Л. Дещинський – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 232 с.

П – 8. Лубський В.І. Релігієзнавство. Підручник. 2-е видання, доповнене / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – К.: Академія, 2008. – 464 с.

П – 9.Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І., Бузький М.П., Табачковський В.Г. Філософія [Електронний ресурс]: Підручник для студентів вищих закладів освіти – К.: Либідь, 2001.- 406 с. Режим доступу:www.ex.ua/16839643

П – 10. Історія філософії [Електронний ресурс]: Підручник. / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. - Київ: Либідь, 2001. Режим доступу: http://documents.tips/documents/-2001-55b9422b82dc2.html

Допоміжна:

1. Історія філософії: Підручник для вищої школи / Керівник авторського колективу В.Г. Кремень. – Х. : Прапор, 2003. – 768 с.

2. Філософія: Навчально-методичний посібник / Керівник авторського колективу Л.А. Малюнкова. – Х. : Одіссей, 2004. – 320 с.

3. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навчальний посібник / О.М. Губар. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 417 с.

4. Григор’єв В.Й. Філософія: Навчальний посібник / В.Й. Григор’єв. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

5. Вандишев В.М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навчальний посібник / В.М. Вандишев. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

6. Білодід Ю.М. Філософія: український світоглядний акцент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Ю.М. Білодід. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

7. Касьян В.І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. / В.І. Касьян. – К.: Знання, 2008. -347 с.

8. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах [Електронний ресурс]: Навчальний посібник – К. : Либідь, 1997.- 327 с. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/610645/

9.Історія філософії [Електронний ресурс]: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с. Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Yaroshovets_Volodymyr/Istoriia_filosofii.pdf

10.Поцюрко М. Філософія [Електронний ресурс]: навч. - метод. посібник / М. Поцюрко - Л.: Сполом, 2014. – 277с. Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3479/1/Potsjurko%20M..pdf

11.Філософія [Електронний ресурс]: Навчальний посібник (для студентів 2 курсу ФПО і заочного навчання). Авт. Радіонова Л.О. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 142 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/15089/1/ФIЛОСОФIЯ.pdf.
12.Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко І.В. та ін. Історія Філософії України [Електронний ресурс]: Підручник – К.: Либідь, 1993.- 560 с. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1796138/
13. Федів Ю.А., Мозгова Н.Г. Історія Української філософії [Електронний ресурс]. – К.: Україна, 2001.- 510 с. Режим доступу:http://www.twirpx.com/file/581846/
14. Курс лекцій [Електронний ресурс]. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-ІV рівнів акредитації. 2-е видання, виправлене і доповнене - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2002. - 544 с. ІSBN 966-95596-8-5 "Каравела". ІSBN 966-7827-12-7 "Новий світ-2000". Петрушенко В.Л Філософія Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1073299/

15. Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства [Електронний ресурс]: Підручник. - Чернівці: Рута, 2005. – 304 с. Режим доступу: http://www.chnu.cv.ua/res/religstud/Osnovy-religstud.pdf

16. Релігієзнавство [Електронний ресурс]. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. В. Д. Титова. — Х.: Право, 2004.—272с. Режим доступу:https://vk.com/doc32118743_234367321?hash=06a4788650cebba3b7&dl=14701a693d4c1e4913

17. Релігієзнавство [Електронний ресурс]: Навч. посібник з хрестоматією. Автори: Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіна, Н.В.Іщук та ін. За ред. Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіної. – К.: НАУ, 2004. Режим доступу: http://sophia.nau.edu.ua/2010-07-29-11-48-45/2010-07-29-11-51-27/247-religion

 

Бухгалтерський облік

Товарознавство та комерційна діяльність

Ресторанне обслуговування

Укладач: Коваленко О.В., викладач вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

Розглянуто

на засіданні циклової комісії

соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № 6

від 04 лютого 2016 р.

 

 

Новомосковськ – 2016

 

 

Пояснювальна записка

Плани семінарських занять розроблено відповідно до навчальних програм дисципліни «Основи філософських знань», затверджених НМЦ «Укоопосвіта» 02.10.03 р. (для спеціальностей 5.03040101 Правознавство, 5.03050901 Бухгалтерський облік), 03.10.03 р. (для спеціальностей 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність, 5.14010102 Ресторанне обслуговування), складених відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 19.06.02 № 1/9-307 та додатка до нього «Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти безпеки життя і діяльності людини й охорони праці».

Семінарське заняття – одна з найбільш ефективних форм навчальної роботи, оскільки забезпечує високу активність студентів в процесі засвоєння матеріалу, їх самостійність у добірці джерел інформації та формулюванні висновків. Семінарські заняття дають можливість викладачу реалізувати інноваційні підходи до подачі матеріалу, переосмислити та переглянути звичні установки у стосунках між суб’єктами навчального процесу, перевести їх у нову площину – площину ділового співробітництва, партнерського взаєморозуміння.

Кожне семінарське заняття з визначених тем розраховане на дві академічні години. До кожної теми визначено питання семінарського заняття, запропоновано ключові поняття, які розкривають її суть, низку запитань для активізації пізнавальної діяльності студентів, теми рефератів, які можуть бути заслухані безпосередньо на занятті або передані викладачу для оцінювання, орієнтовний список літератури, методичні рекомендації для підготовки до заняття.

Відповідно до конкретних умов роботи, технічного забезпечення заняття, рівня підготовки студентів та мети викладачі можуть коригувати та доповнювати зміст семінарських занять у межах теми та виділеного навчального часу і довільно вибирати завдання із запропонованих.

 

 

Тематичний планПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.023 с.)