ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Етапи розроблення і реалізації стратегії організації .1. Місія , цілі та цінності організації .

Місія організації – лаконічно сформульована причина існування оргації , особлива роль для ринку , споживача.

2. Аналіз навколишнього середовища . Аналіз навколишнього середовища передбачає з’ясування становища організації на конкретний час , охоплює збирання та інтерпретацію результатів про ділове середовище та очікування зацікавлених груп.

3. Завдання організації .

4. Стратегічний вибір можливих альтернатив .

5. Аналіз альтернативних стратегій , варіантів , шляхів досягнення цілей .

6. Реалізація стратегії.

У процесі розв’язання управлінських завдань виявляються інтелектуальні й особистісні можливості керівників . Серед найтиповіших стилів мислення керівників виокремлюють :

- системний стиль , головне для нього – визначення методу розв’язання завдання, розчленування проблеми на окремі компоненти ;

- інтуїтивний стиль , характеризується великим ступенем усвідомлення проблеми в цілому , намагання використати різні методи розв’язання завдання ;

- рецептивний стиль , йому властива концентрація уваги на окремих деталях проблеми ;

- перцептивний стиль , для нього характерне намагання встановити відносини між різними частинами проблеми

Психологія управління виокремлює три основних типи управлінських завдань :

1. Концептуальні завдання (пов’язані з довгостроковим плануванням , прогнозуванням ) .

2. Технологічні завдання ( пов’язані з технологічними аспектами функціонування виробництва ).

3. Завдання , пов’язані з дією людського чинника ( кадрові питання , соціально-психологічний клімат ).

Найчастіше у розв’язанні конкретних управлінських завдань керівники використовують такі тактики :

1. Тактика ризику з підвищеною відповідальністю .

2. Тактика тривалого розв’язання завдання з метою зняття з себе відповідальності .

3. тактика самостійного вирішення проблеми з обачним ризиком .

4. Тактика застосування мінімуму самостійних дій і відповідальності за можливе нерозв’язання завдання .

Якщо під час розв’язання управлінських завдань виникає конфлікт всередині організації , керівники вдаються до однієї з таких тактик , інколи підсилюючи її елементами інших :

1. Суперництво ( протиборство ).

2. Співробітництво ( кооперація) .

3. Компроміс.

4. Уникнення.

5. Пристосування.

Прийняття управлінського рішення –вольовий акт формування послідовності дій , результатом яких є досягнення конкретної цілі на основі перетворення вихідної інформації .

Прийняття управлінського рішення здійснюється в умовах двох видів відносин :

1. Керівництво – підлеглість ( керівник приймає рішення одноосібно).

2. Партнерство – ( рішення приймають колегіально , творчою групою спеціалістів , експертів тощо).

Це спричинило дві форми прийняття управлінських рішень :

- індивідуальну (одноосібну);

- групову ( колегіальну ).

У процесі розроблення та прийняття управлінського рішення діяльність керівника охоплює такі етапи :

1. З’ясування , усвідомлення та формування проблеми .

2. Вибір лінії поведінки , формулювання обмежень та критеріїв для прийняття рішення.

3. Всебічний розгляд альтернатив.

4. Остаточний вибір варіанта адекватного цілям діяльності організації.

5. Прийняття рішення та організація його виконання.

6. Формулювання , аналіз , апробація робочого варіанту рішення .

Прийняття управлінських рішень нерідко супроводжується типовими помилками , найхарактернішими з яких є :

- зумовленість рішення емоціями , імпульсивністю ;

- розгляд лише позитивних варіантів , неврахування розумного ризику ;

- надання переваги при прийнятті рішення бажанням . припущенням , а не достовірній інформації ;

- поспішність , зумовлена дефіцитом часу;

- неправильне витлумачення фактів тощо.

Приймаючи рішення , керівники повинні враховувати його роль у життєдіяльності організації та вимоги до рішень :

1. Наукова обґрунтованість. Враховуються об’єктивні економічні та інші закони при прийнятті рішення .

2. Директивність. Управлінське рішення передбачає обов’язковість виконання .

3. Своєчасність. Актуальність рішення різко знижується , якщо проблема у зв’язку із зволіканням уже не піддається розв’язанню .

4. Адресність. Кожне рішення повинне мати чітко визначеного одного чи кількох виконавців .

5. Конкретність. Становлення чітких , конкретних термінів виконання .

6. Необхідна повнота. Управлінське рішення повинно вказувати певну ціль , передбачати основні шляхи й засоби її досягнення , порядок взаємодії , контроль за виконанням.

Психологія управління розрізняє такі типи рішень :

- імпульсивні рішення ;

- рішення з ризиком ;

- врівноваженні рішення ;

- обережні рішення ;

- інертні рішення.

 

5. Організація управлінської діяльності

Організація як управлінська функція передбачає підбір кадрів та їх розстановку; виділення рівнів управління ( наприклад, «заступники директора», «керівники лабораторій» та ін); розподіл доручень між співробітниками; визначення завдань і повноважень виконавців, встановлення взаємозв’язків повноважень, які забезпечують обмін повноважень, спілкування і процес прийняття управлінських рішень; організацію дисципліни, відповідальність за доручену справу , впорядкування роботи керівника і його підлеглих; прийняття рішень щодо розвитку організації; створення спеціальних служб та підрозділів тощо.

Серед різноманітних способів координації та регуляції керівником діяльності підлеглих найголовнішими з погляду психології управління є:

- пряме керівництво ( керівник безпосередньо керує роботою підлеглих, що має забезпечити їх спільну, узгоджену з політикою установи діяльність);

- ієрархія ( якщо відділи нездатні прийняти остаточне рішення, то викладають свої аргументи вищому керівнику, якому належить виробити загальне рішення);

- правила і процедури ( забезпечення необхідної погодженості дій учасників організації нормативними засобами);

- стандартизація навичок ( однаковий рівень підготовки працівників має гарантувати виконання однакового завдання переважно на одному й тому самому рівні);

- безпосередній особистий контакт ( цей механізм координації є ефективним як у простих, так і в складних управлінських ситуаціях, особливо там, де задіяний людський чинник).

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.007 с.)