ТОП 10:

Загальні вимоги до організації і проведення практик.Одним із показників ефективності роботи вищого навчального закладу з підготовки фахівців є те, наскільки успішно випускники вирішують у практичній діяльності науково-технічні, педагогічні та інші завдання. Наскільки чітко вони усвідомлюють свої професійні обов’язки, настільки швидко відбувається їх адаптація у нових професійних умовах.

Основне покликання педагогічної практики - підготувати майбутніх фахівців до професійної діяльності, забезпечити придбання ними навичок роботи з колективом і в колективі.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення, при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь, з різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Практика студентів проводиться у навчальних закладах, які повинні відповідають вимогам програми практик.

За наявності у ВНЗ державних або регіональних замовлень на підготовку спеціалістів, перелік баз практики надають цим закладам органи, які формували замовлення на спеціалістів. При підготовці спеціалістів вищими навчальними закладами за цільовими направленнями підприємств, організацій, установ бази практики передбачаються у цих направленнях.

Студенти, контрактної форми навчання,можуть самостійно, з дозволу відповідних кафедр, відділу практик підбирати для себе місце проходження практики.

З базами практики ВНЗ завчасно укладають договори на її проведення та визначається тривалість. Дія договорів погоджується сторонами. Вона може визначатись на період конкретного виду практики або строком до 5 років.

Офіційною підставою для проведення педагогічної практики студентів є договір, що укладається між університетом та навчальним закладом до 1 грудня поточного року на проходження практики в наступному календарному році.

Договори з базами практики укладаються згідно заяви профілюючої кафедри. Порядок представлення заявок, укладання договорів установлюється наказом ректора, розпорядженням деканату.

До початку практики видається наказ по університету про направлення студентів на практику згідно договорів, а також розпорядження відділу практик про проведення настановчої конференції.

Під час конференції оголошуються керівники практик від університету та обираються старости груп (підгруп), що йдуть на практику. Кожний староста отримує направлення, на практику в якому зазначено: факультет, курс, група, прізвище, ім’я, по-батькові студентів, що направляються на практику. Обов’язково зазначаються номер та дата укладання договору з базою практик, вид практики, термін проведення, керівники практики від ВНЗ, староста групи (підгрупи) студентів.

У навчальний заклад-базу практики студенти прибувають у супроводі групового або факультетського керівника практики.

Керівник закладу-бази практики видає наказ про практику, в якому визначаються порядок проведення практики, заходи щодо створення необхідних умов студентам-практикантам для виконання ними програми практики, забезпечення їх гуртожитком (за можливістю), з охорони праці й запобігання нещасних випадків, контролю за виконанням студентами правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Контроль за станом проведення практики здійснюється факультетським керівником практик, завідувачем відділу практик університету, завідувачем профільної кафедри, безпосередніми керівниками практик.

Мета здійснення контролю практик – виявлення і усунення недоліків, надання практичної допомоги студентам з виконання програми практики.

Керівник повинен ужити оперативних заходів щодо усунення виявлених недоліків. Про серйозні порушення керівник зобов’язаний повідомити адміністрації університету й підприємства-бази практики.

По завершенні практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання комісії, що призначається відділом практик за погодженням із профільною кафедрою. До складу комісії входять викладачі, що викладають курси, з яких проводилась практика, керівники практики від університету і, по можливості, від підприємства.

Письмові звіти разом з іншими документами, установленими програмою практики, подаються керівникам практики від університету у триденний термін. Студенти, які невчасно подали звітну документацію, вважаються такими, що не виконали програми практики.

Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин, можуть бути направлені на повторне її проходження з виконанням умов, визначених навчальним закладом.

Студентам, які не виконали програму практики з поважних причин, термін проходження практики подовжується на період відсутності студента на місці практики (за умов наявності документів, що підтверджують об’єктивні причини відсутності – наказ про надання академічної відпустки, довідка про хворобу тощо).

Оцінювання результатів практики проводиться у формі заліку (практики на ІІ та ІІІ курсах) та диференційованого заліку (практики на IV та V курсах). Студенти, які повторно отримують незадовільні оцінки з практики, відраховуються з навчального закладу.

Підсумки практики повинні обговорюватись на засіданнях кафедр, радах факультетів університету, науково-методичних нарадах, конференціях.

Керівництво практиками

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на першого проректора (проректора з навчальної роботи) і деканів факультетів. Оперативне керівництво практикою, здійснення контролю за дотриманням необхідних умов для проходження практики та координації діяльності університету і закладу освіти-бази практики здійснюється завідувачем практики, а на факультетах – факультетськими керівниками.

Хід виконання програми практики та навчально-методичне керівництво здійснюється профільною кафедрою.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр, педагогічний або науково-педагогічний стаж роботи яких становить не менше 5 років, а також викладачі або майстри виробничого навчання, які мають стаж не менше 3 років. Керівники практик призначаються наказом ректора за поданням завідувача відповідної кафедри.

Для забезпечення навчально-методичного керівництва конкретними видами практик призначаються:

- ознайомчою безвідривною практикою – груповий керівник від профільної кафедри;

- навчально-методичною безвідривною практикою – груповий керівник від профільної кафедри, консультант з психології;

- практикою на робочому місці майстра в/н – груповий керівник і методист від профільної кафедри, консультант з психології;

- практикою на робочому місці викладача спеціальних предметів – груповий керівник і методист від профільної кафедри, консультант з психології.

Функції керівників практик

Методист фахової кафедри :

- разом з майстром виробничого навчання складають або узгоджують перелік навчально-виробничих робіт на період практики. З викладачами спецпредметів визначає теми занять і предметних позанавчальних заходів, які будуть проведені студентами;

- консультує практикантів при підготовці їх до занять і позанавчальних заходів з предмету, перевіряє і затверджує їх плани-конспекти, відвідує залікові заняття, аналізує і виставляє за них оцінку, контролює виконання індивідуальних планів роботи студентів-практикантів;

- надає консультації з питань технології виконання окремих виробничих завдань (за профілем навчання);

- надає допомогу студентам із виконання ними індивідуальних завдань кафедри;

- надає допомогу студентам в організації індивідуальної роботи з учнями з фахових дисциплін;

- надає допомогу студентам у виконанні науково-дослідної роботи з фаху (збір матеріалу для написання курсових, дипломних робіт, виконання завдань НДРС);

- аналізує документацію, подану студентами, складає звіт за наслідками практики і подає його факультетському керівникові;

- бере участь у настановчій і підсумковій конференціях з педагогічної практики, а також нарадах з питань практики в університеті й на факультеті;

- бере участь у проведенні заліку з практики разом із завідувачами практик, факультетським та груповим керівниками, консультантом з психології;

- подає завідувачу практик звіт із зауваженнями і пропозиціями стосовно поліпшення умов організації і проведення практики.

Груповий керівник практики:

- разом з керівником практики від базового навчального закладу закріпляє студентів за навчальними групами;

- допомагає студентам скласти індивідуальний план роботи на весь період практики, конкретизувати у відповідності з програмою практики зміст навчальних, позанавчальних виховних занять, тему науково-методичної роботи;

- затверджує індивідуальний план роботи практикантів після погодження з методистом фахової кафедри;

- організовує відвідування і обговорення студентами уроків та інших заходів, проведених викладачами та майстрами навчального закладу;

- здійснює загальнопедагогічне методичне керівництво практикою студентів, консультує їх з актуальних питань навчання, виховання, професійної орієнтації учнів, роботи з батьками тощо;

- планує з класним керівником виховну роботу студентів в закріпленій групі, консультує їх і забезпечує виконання завдань практики;

- відвідує уроки і позакласні заходи, що проводять практиканти, надає методичні рекомендації стосовно їх підготовки і проведення. Разом із методистом профільної кафедри оцінює заняття проведені практикантами;

- бере участь у настановчій та підсумковій конференціях з педагогічної практики, а також у нарадах і семінарах з питань практики;

- бере участь у проведенні заліку з практики і оцінюванні її результатів;

- подає факультетському керівникові звіт про результати практики із зауваженнями і пропозиціями стосовно її покращення.

Консультант з психології:

- видає завдання з психологічного дослідження під час педагогічної практики;

- консультує студентів з питання написання психолого-педагогічної характеристики на учня (колектив);

- надає допомогу практикантам у виконанні науково-дослідної роботи з питань психології;

- бере участь у настановчій та підсумковій конференціях, інших нарадах з питань практики;

- бере участь у проведенні заліку з практики і оцінюванні результатів практик.

 

5. Функції студентів-практикантів

Розподіл студентів на педагогічну практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи.

Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, передбачається педагогічна практика тривалістю до 4 тижнів згідно з навчальним планом.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам практики.

При проходженні практики студенти зобов’язані:

-до початку практики одержати від керівників завдання на весь її період та методичні консультації щодо їх виконання і оформлення документації;

- своєчасно прибути до закладу-бази практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівників практики;

- вивчати і суворо дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої, навчальної гігієни та санітарії, правил внутрішнього розпорядку закладу- бази практики;

- нести відповідальність за виконувану роботу;

- своєчасно заповнювати і подавати на перевірку документацію з педагогічної практики;

- брати участь у роботі педагогічних рад, методичних (циклових) комісій навчального закладу-бази практики.

Студент має право:

- на безпечні умови роботи;

- звертатись з усіх питань, що виникають у процесі проходження практики, до керівників від університету та від бази практики, адміністрації навчального закладу, викладачів та майстрів виробничого навчання;

- користуватись, з дозволу завідувача навчальною частиною, навчальними планами, програмами, іншими методичними посібниками, а також бібліотечним фондом навчального закладу;

- вносити пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу, організації практики.

Для успішного виконання програми практики студенти повинні з перших днів включатись в життя навчального закладу, стати активними помічниками майстра виробничого навчання або викладача. Бесіди з заступниками директора, методистами, досвідченими викладачами та майстрами допоможуть студентам отримати комплексне уявлення про навчальний заклад і встановити контакти з педагогічним колективом.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.009 с.)