ТОП 10:

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

 

Навчально – методичний посібник

 

Глухів РВВ ГНПУ ім. О. Довженка


 

Друкується за рішенням вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол № від року)

 

Навчально-методичний посібник «Педагогічна практика студентів напряму підготовки «Професійна освіта». – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. - 54с.

 

ISBN

Автори: Апьонкін Ю.В.

Ільїна Н.М.(розділ 10)

 

Рецензенти: Курок В.П. -канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри машинознавства Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Ігнатенко С.В. –канд. пед. наук, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва

Навчально-методичний посібник включає основні положення стосовно організації та проведення педагогічних практик для студентів спеціальності 010104. Професійна освіта. Містить методичні рекомендації щодо виконання завдань практики та основні критерії оцінювання роботи студентів, рекомендації по роботі над психолого-педагогічними характеристиками на особистість та учнівський колектив.

Рекомендовано як навчально-методичний посібник з педагогічних практик для студентів ІІ–V курсів спеціальності 010104. Професійна освіта

ISBN© Апьонкін Ю.В, Ільїна Н.М., 2013

© РВВ ГДПУ, 2013

 


 

ЗМІСТ

Вступ. 4

1. Мета і завдання професійно-практичної підготовки. Види педагогічних практик для спеціальності 010104. Професійна освіта. 5

2. Загальні вимоги до організації і проведення практик. 5

3. Керівництво практиками. 8

4. Функції керівників практик. 9

5. Функції студентів-практикантів. 11

6. Ознайомча безвідривна практика. 12

6.1. Зміст та завдання практики. 12

6.2. Методичні вказівки щодо проходження практики. 14

7. Навчально-методична безвідривна практика. 16

7.1. Зміст та завдання практики. 17

7.2. Методичні вказівки щодо проходження практики. 18

8. Педагогічна практика на робочому місці майстра виробничого

навчання. 22

8.1. Зміст та завдання практики. 22

8.2. Методичні вказівки щодо проходження практики. 25

9. Педагогічна практика на робочому місці викладача спецпредметів. 28

9.1. Зміст практики. 28

9.2. Методичні вказівки щодо виконання завдань практики. 30

10. Методичні рекомендації щодо виконання завдань з психології. 32

10.1. Психолого-педагогічна характеристика на особистість учня. 32

10.2. Психолого-педагогічна характеристика на колектив. 34

11. Критерії оцінювання досягнень студентів та захист практики. 36

12. Висновки. 38

13. Рекомендований список літературних джерел. 40

14. Додатки. 42


Вступ

Сучасні умови розвитку суспільства і виробництва суттєво змінюють вимоги до підготовки педагогічних кадрів. Зокрема, сучасний рівень економіки вимагає підвищення рівня професіоналізму і компетентності спеціалістів у всіх галузях, має пряме відношення до навчального процесу у ВНЗ, які щороку випускають тисячі молодих спеціалістів.

Практична підготовка є невід’ємною складовою цілісного педагогічного процесу формування компетентного фахівця.

Входження студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у майбутню спеціальність для розширення і поглиблення теоретичної, методологічної і професійної підготовки здійснюється за допомоги педагогічної практики, у ході якої здобуваються первинні професійні вміння і освоюються прийоми діяльності педагога.

Враховуючи специфіку майбутньої діяльності, інженер-педагог повинен мати сукупність практичних навичок і вмінь, що дозволять йому на високому рівні виконувати роботу майстра виробничого навчання, викладача спеціальних предметів, інженера. Реалізація комплексної підготовки можлива лише тільки в умовах реального навчального закладу. До того ж, починаючи проводити педагогічні практики з молодших курсів, вдається вирішити пропедевтичні, профорієнтаційні проблеми, тим самим поліпшити якість підготовки інженерно-педагогічних працівників.

У даній програмі практик для студентів спеціальності 010104. Професійна освіта (за профілями підготовки), розрахованій на весь період навчання студентів в університеті, викладено основні положення стосовно проходження педагогічних практик. Визначено зміст і завдання кожного виду практики, розроблені методичні вказівки щодо їх проведення.

Дана програма є основою для розробки індивідуальних завдань з практик, що враховують профіль підготовки.

 

Керівництво практиками

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на першого проректора (проректора з навчальної роботи) і деканів факультетів. Оперативне керівництво практикою, здійснення контролю за дотриманням необхідних умов для проходження практики та координації діяльності університету і закладу освіти-бази практики здійснюється завідувачем практики, а на факультетах – факультетськими керівниками.

Хід виконання програми практики та навчально-методичне керівництво здійснюється профільною кафедрою.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр, педагогічний або науково-педагогічний стаж роботи яких становить не менше 5 років, а також викладачі або майстри виробничого навчання, які мають стаж не менше 3 років. Керівники практик призначаються наказом ректора за поданням завідувача відповідної кафедри.

Для забезпечення навчально-методичного керівництва конкретними видами практик призначаються:

- ознайомчою безвідривною практикою – груповий керівник від профільної кафедри;

- навчально-методичною безвідривною практикою – груповий керівник від профільної кафедри, консультант з психології;

- практикою на робочому місці майстра в/н – груповий керівник і методист від профільної кафедри, консультант з психології;

- практикою на робочому місці викладача спеціальних предметів – груповий керівник і методист від профільної кафедри, консультант з психології.

Функції керівників практик

Методист фахової кафедри :

- разом з майстром виробничого навчання складають або узгоджують перелік навчально-виробничих робіт на період практики. З викладачами спецпредметів визначає теми занять і предметних позанавчальних заходів, які будуть проведені студентами;

- консультує практикантів при підготовці їх до занять і позанавчальних заходів з предмету, перевіряє і затверджує їх плани-конспекти, відвідує залікові заняття, аналізує і виставляє за них оцінку, контролює виконання індивідуальних планів роботи студентів-практикантів;

- надає консультації з питань технології виконання окремих виробничих завдань (за профілем навчання);

- надає допомогу студентам із виконання ними індивідуальних завдань кафедри;

- надає допомогу студентам в організації індивідуальної роботи з учнями з фахових дисциплін;

- надає допомогу студентам у виконанні науково-дослідної роботи з фаху (збір матеріалу для написання курсових, дипломних робіт, виконання завдань НДРС);

- аналізує документацію, подану студентами, складає звіт за наслідками практики і подає його факультетському керівникові;

- бере участь у настановчій і підсумковій конференціях з педагогічної практики, а також нарадах з питань практики в університеті й на факультеті;

- бере участь у проведенні заліку з практики разом із завідувачами практик, факультетським та груповим керівниками, консультантом з психології;

- подає завідувачу практик звіт із зауваженнями і пропозиціями стосовно поліпшення умов організації і проведення практики.

Груповий керівник практики:

- разом з керівником практики від базового навчального закладу закріпляє студентів за навчальними групами;

- допомагає студентам скласти індивідуальний план роботи на весь період практики, конкретизувати у відповідності з програмою практики зміст навчальних, позанавчальних виховних занять, тему науково-методичної роботи;

- затверджує індивідуальний план роботи практикантів після погодження з методистом фахової кафедри;

- організовує відвідування і обговорення студентами уроків та інших заходів, проведених викладачами та майстрами навчального закладу;

- здійснює загальнопедагогічне методичне керівництво практикою студентів, консультує їх з актуальних питань навчання, виховання, професійної орієнтації учнів, роботи з батьками тощо;

- планує з класним керівником виховну роботу студентів в закріпленій групі, консультує їх і забезпечує виконання завдань практики;

- відвідує уроки і позакласні заходи, що проводять практиканти, надає методичні рекомендації стосовно їх підготовки і проведення. Разом із методистом профільної кафедри оцінює заняття проведені практикантами;

- бере участь у настановчій та підсумковій конференціях з педагогічної практики, а також у нарадах і семінарах з питань практики;

- бере участь у проведенні заліку з практики і оцінюванні її результатів;

- подає факультетському керівникові звіт про результати практики із зауваженнями і пропозиціями стосовно її покращення.

Консультант з психології:

- видає завдання з психологічного дослідження під час педагогічної практики;

- консультує студентів з питання написання психолого-педагогічної характеристики на учня (колектив);

- надає допомогу практикантам у виконанні науково-дослідної роботи з питань психології;

- бере участь у настановчій та підсумковій конференціях, інших нарадах з питань практики;

- бере участь у проведенні заліку з практики і оцінюванні результатів практик.

 

5. Функції студентів-практикантів

Розподіл студентів на педагогічну практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи.

Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, передбачається педагогічна практика тривалістю до 4 тижнів згідно з навчальним планом.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам практики.

При проходженні практики студенти зобов’язані:

-до початку практики одержати від керівників завдання на весь її період та методичні консультації щодо їх виконання і оформлення документації;

- своєчасно прибути до закладу-бази практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівників практики;

- вивчати і суворо дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої, навчальної гігієни та санітарії, правил внутрішнього розпорядку закладу- бази практики;

- нести відповідальність за виконувану роботу;

- своєчасно заповнювати і подавати на перевірку документацію з педагогічної практики;

- брати участь у роботі педагогічних рад, методичних (циклових) комісій навчального закладу-бази практики.

Студент має право:

- на безпечні умови роботи;

- звертатись з усіх питань, що виникають у процесі проходження практики, до керівників від університету та від бази практики, адміністрації навчального закладу, викладачів та майстрів виробничого навчання;

- користуватись, з дозволу завідувача навчальною частиною, навчальними планами, програмами, іншими методичними посібниками, а також бібліотечним фондом навчального закладу;

- вносити пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу, організації практики.

Для успішного виконання програми практики студенти повинні з перших днів включатись в життя навчального закладу, стати активними помічниками майстра виробничого навчання або викладача. Бесіди з заступниками директора, методистами, досвідченими викладачами та майстрами допоможуть студентам отримати комплексне уявлення про навчальний заклад і встановити контакти з педагогічним колективом.

Зміст та завдання практики

До змісту ознайомчої безвідривної практики входить:

- ознайомлення із структурою системи освіти в Україні і в регіоні, ознайомлення із змістом і структурою професійно-технічної освіти, зокрема;

- ознайомлення з державними стандартами професійно-технічної освіти (ДС ПТО) та іншими нормативними документами, що стосуються забезпечення підготовки кваліфікованих робітників;

- ознайомлення із сутністю і особливостями роботи майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу, позашкільного закладу освіти;

- ознайомлення із організацією методичної роботи навчального закладу, особливостями організації і планування навчально-виховного процесу;

- ознайомлення з вимогами до стану матеріально-технічної бази навчального закладу та структурою і типами навчальних закладів у цілому;

- ознайомлення із особливостями організації робочих місць учнів, майстрів виробничого навчання, інструкторів;

- аналіз рівня та можливостей використання новітніх технологій у навчально-виробничому процесі;

- ознайомлення із соціально-побутовою сферою в навчальному закладі, особливостями організації виховної та соціально-психологічної служби в ПТНЗ;

- ознайомлення із сутністю і змістом навчально-виробничої діяльності в закладах ПТО.

У процесі проходження практики студенти повинні виконати наступні завдання, які мають бути зафіксовані у звіті про проходження практики:

1. На основі вивчених документів скласти схему організації професійно-технічної освіти в регіоні та в країні в цілому, з обов’язковим описом усіх складових елементів. Дати характеристику навчальному закладу.

2. Проаналізувати державний стандарт професійно-технічної освіти (далі ДС ПТО) за напрямом підготовки. Проаналізувати навчальний план підготовки кваліфікованих робітників. Визначити структуру, особливості побудови, графік навчального процесу.

3. Скласти схему організації методичної роботи у навчальному закладі. Узагальнити методичну проблему, над якою працює колектив навчального закладу і кожна предметно-циклова комісія (методичне об’єднання).

4. Скласти схему навчально-виробничої майстерні з описом робочих місць. За допомогою методичної літератури визначити відповідність обладнання майстерні існуючим вимогам.

5. Проаналізувати забезпеченість навчального закладу сучасними засобами навчання. Визначити рівень їх використання в навчальному і навчально-виробничому процесах.

6. Описати організацію навчально-виробничої діяльності в навчальному закладі: учасники навчально-виховного процесу, напрям діяльності, продукція, співпраця з базовими підприємствами – замовниками кадрів.

7. Дати характеристику соціально-побутової сфери навчального закладу: наявність гуртожитків, їдальні, спортивних залів (комплексів), гуртків художньої самодіяльності тощо.

8. Описати структуру і завдання соціально-психологічної служби навчального закладу, визначити основний напрям роботи.

Зміст та завдання практики

До змісту навчально-методичної практики можна віднести такі складові:

- вивчення структури ДС ПТО;

- вивчення і глибокий аналіз навчальних планів і програм підготовки кваліфікованих робітників (особливу увагу приділити інтегрованим професіям);

- вивчення передового досвіду роботи викладачів, майстрів виробничого навчання;

- вивчення етапів підготовки кваліфікованих робітників (професійний відбір, теоретичне, практичне навчання, підсумкова атестація);

- вивчення умов перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

- через аналіз робочих програм виявити шляхи реалізації принципів навчання робітничих кадрів (навчання на основі продуктивної праці, науковість, системність, послідовність тощо);

- аналіз нетрадиційних методів і форм організації навчального процесу, інноваційних технологій навчання;

- оволодіння організаторськими навичками та вміння адаптуватись до умов роботи в учнівському колективі.

До завдань практики можна віднести наступні:

1. Формування умінь проектувати професійну діяльність відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик та освітніх програм.

2. Аналіз навчальних планів, визначення тривалості навчального процесу, тривалості практичної підготовки, періодів і термінів підсумкової державної атестації, державної кваліфікаційної атестації. Аналіз структури навчального плану: кількість циклів, перелік дисциплін та послідовність їх викладання, визначення регіональні компоненти підготовки кваліфікованих робітників. Висновки занотувати у звіті.

3. Розгляд типових програм з підготовки кваліфікованих робітників, визначення структури, кількості годин, відведених на вивчення дисциплін (урочне навантаження, самостійна та індивідуальна робота). З’ясувати наявність міжпредметних зв’язків у навчальних дисциплінах або встановити їх самостійно. Описати зміст програми виробничого навчання для конкретної професії і встановленого розряду; порівняти завдання програми з переліком навчально-виробничих робіт. Висновки занотувати. У роботі з навчальними планами для інтегрованих професій необхідно з’ясувати, яким чином реалізується інтеграція і які умови існують для цього.

4. Аналіз методичних розробок уроків виробничого навчання, спецпредметів найдосвідченіших педагогів навчального закладу, з’ясувати, у чому полягає інноваційність даної роботи порівняно з традиційними методами навчання. Визначити складові елементи теоретичної та практичної підготовки. З’ясувати методику проведення державної підсумкової атестації та державної кваліфікаційної атестації. Дані записати в звіт. За результатами аналізу скласти окремий звіт.

Зміст та завдання практики

У змістпедагогічної практики входить:

- знайомство з професійно-технічним навчальним закладом, його структурою, організацією навчального процесу, педагогічним колективом, кабінетами, майстернями, переліком професій, з яких проводиться навчання тощо;

- відвідування уроків викладачів загальноосвітніх та спеціальних предметів, їх самостійний аналіз;

- відвідування уроків майстра виробничого навчання-керівника практики від ПТНЗ;

- підготовка до проведення самостійних уроків виробничого навчання;

- участь у методичній роботі разом із викладачем та майстром виробничого навчання - керівниками практики;

- знайомство із закріпленою групою й виконання функцій майстра-вихователя групи;

- проведення під керівництвом закріпленого майстра виробничого навчання виховної роботи в групі в навчальний і позанавчальний час;

- психолого-педагогічний аналіз окремих учнів закріпленої групи й складання на них психолого-педагогічних характеристик.

Система завдань студентам на період практики:

а) ознайомлення із ПТНЗ:

- бесіда з адміністрацією ПТНЗ, викладачами спецпредметів, майстрами виробничого навчання;

- аналіз документації (планів роботи ПТНЗ, планів виховної роботи з групою);

- ознайомлення з матеріальною базою ПТНЗ (кабінетами, майстернями);

- ознайомлення з особовими справами учнів;

- ознайомлення з творчими роботами учнів;

- спостереження за учнями та групою під час занять з різних предметів та позакласних заходів;

- проведення бесід з учнями, педагогами і батьками;

- ознайомлення з розкладом навчальних занять у групі та його аналіз.

б) навчальна робота з циклу професійно-практичної підготовки:

- розробка планів-конспектів занять виробничого навчання (5 уроків);

- підбір та виготовлення дидактичних матеріалів, наочних посібників, підготовка та проведення занять з виробничого навчання;

- спостереження та аналіз уроків викладачів, майстрів виробничого навчання;

- підготовка та проведення окремих видів позакласної роботи профільного змісту;

- індивідуальна робота з окремими учнями з практичної підготовки;

- надання допомоги майстрам (викладачам) в обладнанні кабінетів, майстерень і лабораторій;

в) позакласна виховна робота:

- участь у поточній виховній роботі з групою та планування виховної роботи на період практики;

- підготовка та проведення різноманітних видів і форм виховної роботи з учнями з фізичного, трудового, економічного, екологічного, естетичного, патріотичного, правового, морального виховання з позиції комплексного підходу до виховання особистості відповідно до плану роботи навчального закладу;

- проведення залікового виховного заходу;

- присутність та участь у батьківських зборах;

- відвідування та аналіз позакласних заходів, які проводяться майстрами виробничого навчання, викладачами;

г) методична та науково-дослідницька робота:

- ознайомлення з планом роботи методоб’єднань викладачів та майстрів виробничого навчання;

- ознайомлення з планом та матеріалами роботи ПТНЗ з методичної проблеми;

- участь у семінарах, які проводяться в період практики;

- аналіз своєї педагогічної діяльності та ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальні завдання сприяють надбанню студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв’язання педагогічних та дидактичних завдань, допомагають здійснити практичне обґрунтування тем при написанні курсових робіт.

Індивідуальне завдання студенти отримують безпосередньо від методиста-керівника практики, який призначається на фаховій кафедрі. Завдання можуть бути різноманітні, зокрема:

1. Розробити завдання для здійснення контролю рівня сформованості вмінь учнівз конкретних тем.

2. Розробити і впровадити у практику нетрадиційну методику проведення занять виробничого навчання.

3. Розробити і виготовити дидактичні матеріали до конкретних тем (обов’язково наочність: макети, плакати, інструкційні карти, операційно – технологічні карти).

4. Проаналізувати інноваційні розробки педагогічних працівників навчального закладу.

Груповому керівнику

1. Щоденник психолого-педагогічних спостережень (додаток Е).

2. Індивідуальний план роботи студента на період педагогічної практики (навчально-методична робота, виховна робота, вивчення учнівського колективу, психологічні спостереження) (додаток Д).

3. Характеристика на роботу студента-практиканта з рекомендованою оцінкою за педпрактику та підписом майстра виробничого навчання, завірена підписом директора і печаткою ПТНЗ (додаток З).

4. План-конспект виховного заходу (враховуються творчий підхід, оригінальність, новизна) з оцінкою та підписом майстра (викладача) (додаток Г).

5. Звіт про роботу, проведену за період педагогічної практики, аналіз своєї діяльності, зауваження щодо організації педпрактики, її змісту, пропозиції щодо покращення її організації (додаток Ґ).

6. Наочність. Фото-, відеоматеріали із фіксацією основних (ключових) моментів проходження практики.

Якщо результатом виробничої діяльності учнів ПТНЗ є конкретний продукт, представити його на захисті практики.

Методисту профільної кафедри:

1. П’ять планів-конспектів занять (додаток Є) з виробничого навчання з підписами майстра (викладача) і рекомендованими оцінками, завірені печатками ПТНЗ.

До планів - конспектів додаються:

а) інструкційні картки;

б) перелік навчально-виробничих робіт (на період практики);

в) перелік пробних робіт для учнів (на період заняття)

2. План-конспект позакласного (виховного) заняття професійного спрямування з оцінкою та підписом майстра (викладача) (додаток Г).

3. Повний аналіз заняття з виробничого навчання.

4. Індивідуальне завдання.

Вагові коефіцієнти оцінювання різних видів діяльності студентів підчас педагогічної практики на робочому місці майстра виробничого навчання.

№ з/п Вид робіт Кількість балів
Проведення залікових уроків. Береться середня оцінка за 5 уроків по 6 год. виробничого навчання. 0,5
Проведення виховного заходу №1 0,1
Проведення виховного заходу №2 0,1
Написання психолого-педагогічної характеристики на особистість. 0,1
Характеристика з місця практики 0,1
Якість оформлення документації, наявність фото-, відеоматеріалів, пропозицій щодо покращення умов проходження практики, активна участь у настановчій та підсумковій конференціях, підготовлена презентація та звіт про роботу студентів підчас практики 0,1
  Загальна кількість балів

Пізнавальні процеси

1. Особливості пам’яті (хороша, середня, погана). Навести приклад, у чому це виявляється або доведіть емпіричним шляхом.

2. Мислення (який вид мислення є провідним; які форми та операції мислення актуалізуються під час вирішення різних завдань). Навести приклад, у чому це виявляється або доведіть емпіричним шляхом.

Особистісний розвиток

1. Самооцінка та її вплив на міжособистісні відносини з членами групи, мікрогрупи.

2. Особистість і прояви групового тиску. Конформність (неконформність), референтність (нереферентність).

3. Інтереси, ціннісні орієнтації в системі соціальної спрямованості класу.

4. Соціальні чекання групи від особистості:

а) ступінь прояву до дитини симпатії (антипатії);

б) чи має стійких друзів, чи обмежується ця дружба групою, чи виходить за її межі;

в) чи користується авторитетом;

г) прояви конфліктності, компромісу ( описати 1-2 ситуації).

5. Організаторські можливості дитини:

а) ступінь прояву рис виконавця та керівника;

б) тактовність.

6. Ступінь самоконтролю дитини. Рівень її моральної вихованості в системі соціальної спрямованості класу (запропоновані пункти проілюструвати прикладами або довести емпіричним шляхом).

Висновки, рекомендації.

У висновках стисло викладаються основні особливості дитячої особистості, з’ясовані в результаті спостережень і дослідження, в цілому. Рекомендації мають бути конкретними, придатними для застосування вчителем на практиці з метою корекції з’ясованих поведінкових відхилень, недоліків характеру дитини тощо.

Висновки

Одним із напрямків підвищення професійного рівня інженерів-педагогів є подальше удосконалення їхньої практичної підготовки з забезпеченням єдиного комплексного підходу й організації виробничих і педагогічних практик, системності, безперервності і наступності навчання студентів.

Означені вимоги забезпечуються при використанні наскрізних програм професійної практичної підготовки студентів. Дана програма є основним учбово-методичним документом, що визначає порядок проведення практик студентів. Розроблено комплексні завдання з усіх видів педагогічних практик, що передбачають одночасне формування інженерно-педагогічних навичок і вмінь, які студент здобуває в процесі проходження тієї або іншої практики, методи самооцінки практичної підготовки, якими учні можуть скористатися в процесі проходження, після проходження і перед захистом звітів усіх видів практик, а також низка інших матеріалів, що дозволяють підготувати майбутнього фахівця відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

 

 


 

Рекомендований список літературних джерел:

1. Батышев С.Я. Основы профессиональной подготовки/ Батышев С.Я. – М.: Высшая школа, 1976.- 436с.

2. Закон України про освіту:чинний/ Верховна Рада УРСР. –Офіц.вид.-К.: Відомості Верховної Ради, 1991.- 34, 457с.

3. Єфименко М.Г. Наскрізна програма професійно-практичної підготовки (методичні вказівки для студентів спеціальності: 7.0101410 Професійне навчання. Технологія й обладнання зварювального виробництва)/ Єфименко М.Г., Багров В.А., Лузан С.О. – Харків: УІПА, 2003. – 52с.

4. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-центр, 2005.

5. Немов Р.С. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики.

6. Основы психологии: Практикум. / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. Изд. 2-е, доп. и переработ. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001.

7. Пашукова Г.І., Допіра А.І., Д’яконов Г.В. Практикум із загальної психології. / За ред. Г.І. Пашукової. – К.: «Знання», КОО, 2000.

8. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: z0173-93.-Офіц. вид.-К. Міністерство освіти України, 1993. – (Наказ Міністерства освіти від 02.06.1993, № 161)

9. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України/Офіц. вид.-К. Міністерство освіти України, 1993. – (Наказ Міністерства освіти від 08.04.1993, № 93)

10. Положення про організацію практики в Глухівському державному педагогічному університеті: зб. нормативних документів університету/відпов. за випуск О.І.Курок .-Глухів.: РВВ ГДПУ, 2002.-238 с.

11. Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002.

12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «ВЛАДОС», 2000. – Система работы психолога с детьми разного возраста. – Кн. 1.


 

 

ДОДАТКИ


Додаток А

Початок уроку

- організаційна частина;

- якість підготовки майстерні (полігону) до проведення занять. Забезпеченість учнів спецодягом.

Рівень підготовки педагогічного працівника:

- наявність:

а) журналу виробничого (теоретичного) навчання групи;

б) робочої навчальної програми з предмету професійно-практичної підготовки;

в) плану виробничого навчання на місяць;

г) плану занять.

- відповідність теми заняття, зазначеної в журналі виробничого навчання, робочій навчальній програмі з предмету професійно-практичної підготовки;

- забезпечення виробничої майстерні наочністю відповідно до теми заняття;

- рівень забезпечення кожного робочого місця інструментом, технологічними картками, ескізами, посібниками.

План – конспект виховного заходу

_______________________________________________

(тема)

проведеного у _______ групі

ДПТНЗ _________________________________________

(назва навчального закладу)

студента _____ групи_____курсу

факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка

_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

___________________Майстер виробничого навчання

______________________________Груповий керівник

 

Зміст і оформлення виховного заходу:

1 сторінка – титульна, відмітки про консультації і затвердження конспекту;

2 сторінка – мета, завдання виховного заходу, форма проведення, структура, обладнання, місце проведення;

3 сторінка – зміст заходу;

Остання сторінка – використана література при підготовці виховного заходу.

 


Додаток Ґ

 

Зразок оформлення титульного аркушу звіту студента

 

Звіт про роботу

студента (ки) – практиканта (ки)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

групи__, курсу___, факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка,

який (яка) проходив (ла) педагогічну практику

у групі _____, професія «__________________»

ДПТНЗ «________________________________________________»

(назва закладу)

з ________ по _________20__ року

 


Додаток Д

Зразок оформлення індивідуального плану роботи студента

 

«Затверджую»:

Груповий керівник_____________

«___» _____________20__ р.

 

 

Індивідуальний план роботи студента

___________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

На період педагогічної практики з ___________ до __________

 

 

Дата, день тижня Навчально-виробнича робота Відмітка про виконання Виховна робота Відмітка про виконання Робота над психолого-педагогічною характеристикою Відмітка про виконання
             
             

 

 


Додаток Е

 

Щоденник

психолого-педагогічних спостережень

студента (ки) – практиканта (ки)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

групи__, курсу___, факультету технологічної і професійної освіти

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка,

який (яка) проходив (ла) педагогічну практику

у групі _____, професія «__________________»

ДПТНЗ «________________________________________________»

(назва закладу)

з ________ по _________20__ року

 

Сторінка

Директор навчального закладу

Заступники директора:

з навчально-виробничої роботи

з навчально-виховної роботи

методист

Сторінка

Розклад занять і дзвоників

Сторінка

Список учнів групи

Сторінка

Список вчителів та майстрів виробничого навчання

 


Додаток Є

Зразок орієнтовної схема плану-конспекту уроку виробничого навчання

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР Майстер виробничого

_______________________ навчання

«___» ___________20 __р. __________________

«__» ________20__р.

Методист

__________________

«__» ________20__ р.

 

Тема уроку____________________________________________________________

Мета: Навчальна: ______________________________________________________

Розвиваюча: _____________________________________________________

Виховна : ______________________________________________________

Тип уроку ____________________________________________________________

Дата проведення_______________

Місце проведення: _____________________________________________________

Матеріали та інструменти: ______________________________________________

Дидактичні засоби: ____________________________________________________

Між предметні зв’язки: _________________________________________________

Література: _______________________________________________________ ____

План заняття

1. Організаційна частина

2. Вступний інструктаж

2.1. мотивація діяльності;

2.2. повідомлення теми і мети уроку;

2.3. актуалізація теоретичних знань;

2.4. демонстрація прийомів роботи (у сповільненому а потім у робочому темпі)

3. Самостійне виконання робочих завдань учнями (поточний інструктаж)

4. Заключний інструктаж

5. Прибирання робочих місць.


Додаток Ж

Зразок орієнтовної схеми плану-конспекту уроку із спецпредмета

«Погоджено» «Затверджено»

Заступник директора з НВР Викладач спецтехнологій

_______________________ _____________________

«___» ___________20 __р. «__» ___________ 20_ р.

 

Методист

__________________

«__» ________20__ р.

План-конспект уроку

з предмету ________________________________

Група_________________Курс _______________

Професія__________________________________

 

Дата проведення: __________

Тема: _____________________

Мета: навчальна_____________

розвиваюча____________

виховна ____________

Тип уроку: __________________

Дидактичні засоби: ___________

 

План уроку будується в залежності від його типу.

 

 


Додаток З

Зразок написання характеристики на студента-практиканта

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента-практиканта 28 Пр(М) групиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.072 с.)