ТОП 10:

Автоматизована інформаційна система - це системаa) управління, яка орієнтована на широке і комплексне використання технічних засобів та економіко-математичних методів для розв'язання задач управління.

b) яка складається з персоналу і комплексу засобів автоматизації його діяльності та реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій.

c) проблемної орієнтації, яка створена для підвищення ефективності управління підприємством і покращення інформаційного обслуговування управлінського персоналу.

d) яка охоплює весь життєвий цикл виробництва на підприємстві і дає змогу реалізувати функції систем підтримки прийняття рішень для альтернативного вибору.

e) яка адекватно описує реальний перебіг виробничих процесів і відбиває характеристики і зв'язки об'єктів управління в минулому та майбутньому.

f) правильної відповіді тут не вказано.

13) Існують такі організаційні форми використання обчислювальної техніки:

a) функціональна, відокремлена, змішана.

b) децентралізована, централізована, змішана.

c) технологічна, відокремлена, змішана.

d) технологічна, децентралізована, централізована.

e) функціональна, відокремлена, централізована.

f) правильної відповіді тут не вказано.

Технічне забезпечення -це

a) сукупність усіх технічних засобів.

b) сукупність методичних матеріалів і технічна документація , які регламентують процес функціонування такої системи.

c) сукупність усіх технічних засобів, методичних, керівних матеріалів, технічна документація і персонал, який обслуговує технічні засоби.

d) сукупність технічної документації і персонал, обслуговує усі технічні засоби.

e) сукупність технічних засобів обробки інформації, методична, технічна документація і персонал, що обслуговує технічні засоби.

f) правильної відповіді тут не вказано.


Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота з навчальної дисципліни „Інформаційні системи та технології в управлінні організацією” здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем (за окремим графіком). Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних, методичних і практичних питань, при підготовці до виконання лабораторних робіт та модульних завдань.

Тематика рефератів та творчих завдань

Змістовий модуль 1

Тема 1. Основні поняття. Інформаційні технології в управлінні:

1. Системи автоматизації проектування. Життєвий цикл інформаційної системи.

2. Інформаційні системи менеджерів різних фахових направлень.

Тема 2. Оброблення економічної інформації. Типові задачі та методи їх рішення:

1. Використання методів моделювання для фінансових задач.

2. Використання імітаційного моделювання для рішення задач логістики.

Тема 3. Економіко-математичне моделювання:

1. Особливості менеджменту Інтернет-бізнесу.

2. Основні характеристики бізнес-планування для Інтернет-бізнесу.

Змістовий модуль 2

Тема 4. Основні поняття. Інформаційні системи управління:

1. Системи календарного планування.

2. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах.

Тема 5. Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем управління:

1. Типи закономірностей, які дозволяють визначати методи data mining.

2. Поняття про експертні системи.

Тема 6. Сучасні інформаційні системи управління:

1. Поняття про системи підтримки прийняття рішень.

2. Поняття про стандарт моделювання бізнес-процесів.

3. Реінжиніринг та інформаційні технології.


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ECTS)

Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за національною (4-бальною) шкалою і за шкалою ECTS (100-бальною).

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.

Система обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем Бакалавр, Спеціаліст, Магістр відповідно до навчальних планів.

Поточний контроль

Оцінювання знань студентів під час проведення семінарських (практичних) занять здійснюється за результатами усних виступів, письмового чи електронного експрес-тестування, виконання письмових нетестових завдань за традиційною (рукописною) чи електронною технологіями.

За результатами поточного оцінювання знань студентам виставляються за національною шкалою оцінки 5, 4, 3, 2, 2*, яким відповідає рівень знань студентів, поданий у табл. 1.

 

Таблиця 1

Критерії

поточного оцінювання знань студентів

Оцінка за націо-нальною шкалою Зміст критеріїв оцінки
Усні виступи Письмові нетестові завдання Тестові завдання
однакового рівня складності різних рівнів складності
Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі письмові завдання. Студент правильно вирішив усі або не менше 90 % тестових завдань. Студент набрав не менше 90 % від максимально можливої кількості балів.
Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Однак під час викладання деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість письмових завдань. Студент правильно вирішив більшість (65 – 89 %) тестових завдань. Студент набрав 65 – 89 % від максимально можливої кількості балів.
Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину письмових завдань. Студент правильно вирішив більше половини-половину (50 - 64 %) тестових завдань. Студент набрав 50 - 64 % від максимально можливої кількості балів.
Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, стисло без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, поверхово розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив меншість письмових завдань. Студент правильно вирішив меншість (35 – 49 %) тестових завдань. Студент набрав 35 – 49 % від максимально можливої кількості балів.
2* Студент частково володіє навчальним матеріалом, не у змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Не вирішив більшість письмових завдань. Студент не вирішив більшість (1 – 34 %) тестових завдань. Студент набрав 1 – 34 % від максимально можливої кількості балів.
  Примітка: Оцінка 2* прирівнюється до оцінки 2-.

Модульний контроль

Оцінювання знань студентів за результатами модульного контролю здійснюється у межах кількості балів, визначених на відповідний модульний контроль робочою програмою навчальної дисципліни, і в оцінки за національною шкалою не переводиться.

Залежно від обсягу змісту навчального матеріалу відповідного змістового модуля, кількості та рівня складності винесених на модульний контроль питань визначається максимально можлива сума балів, яку студент може набрати за результатами виконання завдань модульного контролю. У результаті ділення максимально можливої суми балів на кількість балів, визначених на відповідний модульний контроль робочою програмою навчальної дисципліни, отримується ціна одного бала модульного контролю. Унаслідок ділення суми балів, набраних студентом за виконання завдань модульного контролю, на ціну одного бала модульного контролю, визначається кількість балів, яка є оцінкою складання студентом модульного контролю.

Приклад розрахунку оцінювання знань студентів за результатами модульного контролю наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунок

оцінювання знань студентів за результатами модульного контролю

Максимально можлива сума балів за виконання завдань модульного контролю Кількість балів, визначена на модульний контроль робочою програмою навчальної дисципліни Ціна одного бала модульного контролю Сума балів, набрана студентом за результатами виконання завдань модульного контролю Кількість балів (оцінка), одержана студентом за результатами модульного контролю  
186 = 23,3 б. 165 = 7,1 б.
23,3
                   

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.005 с.)