ТОП 10:

Виконання необов’язкових завданьМаксимальна кількість балів накопичувальної шкали (100 балів) може бути досягнута при виконанні обов’язкових завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. Понад максимальну кількість балів накопичувальної шкали студент може набрати 20 балів за виконання необов’язкових завдань, загалом набравши максимально 120 балів.

До необов’язкових завдань можуть належати різні види науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни, виконання яких може оцінюватися згідно з шкалою, визначеною у таблиці.

 

Шкала

Оцінювання виконання необов’язкових завдань

Види науково-дослідної роботи Оцінка в балах ЄКТС
Дослідження у науковому гуртку теми в межах змісту навчальної дисципліни 1 бал
Участь в олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях різних рівнів з темою дослідження в межах змісту навчальної дисципліни 2 бали
Участь в університетських олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях з темою дослідження в межах змісту навчальної дисципліни та зайняття призового місця, опублікування статті, тез доповіді за їх результатами 3 бали
Участь в олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях місцевого, регіонального, державного рівня з темою дослідження в межах змісту навчальної дисципліни та зайняття призового місця, опублікування статті, тез доповіді за їх результатами 6 балів
Участь в міжнародних олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях з темою дослідження в межах змісту навчальної дисципліни та зайняття призового місця, опублікування статті, тез доповіді за їх результатами 8 балів

 

Виконання студентом необов’язкових завдань зазначається в окремих графах поточних і підсумкових документів обліку успішності студентів і враховується при визначенні підсумкової семестрової оцінки.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Тема 1

 1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / Гужва В.М. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.
 2. Microsoft Office 2000: разработка приложений / [Гарнаев А.Ю. Матросов А.В., Новиков Ф.А. и др.]. - СПб.: БХВ - Петербург, 2000. – 315 с.
 3. Windows 2000 Professional. Русская версія / [Андреев А., Беззубов Е., Емельянов М. и др.]. – СПб.:BHV, 2002. – 420 с.
 4. Безопасность сети на основе Microsoft Windows 2000 / [Учебный курс MCSE]. – СПб.: Русская редакция, 2001. -120 c.
 5. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / Олифер В.Г., Олифер Н.А. - СПб.: Питер, 2001. – 235 с.
 6. Хабрейкен Дж. Microsoft Power Point 2002 / Хабрейкен Дж. - М.: Вильямс, 2002. – 382 с.
 7. Харитонова И.А. Microsoft Access 2000 / Харитонова И.А. - СПб.: БХВ - Петербург, 2001. – 403 с.
 8. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті / Вовчак І.С. [Навчальний посібник]. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 354 с.
 9. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник. / [посібник / За ред. Пономаренка В. С.]. – К.: Видавничий центр «Академія» , 2002. – 542 с.
 10. Основи інформаційних систем. / [Ситник В.Ф. та ін. / Навч. посібник]; За ред. В.Ф.Ситника. – [Вид. 2-ге, перероб. і доп.] – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.
 11. Александровский А.Д. Создание Web-страниц с использованием FrontPage и JavaScript / Александровский А.Д. - М.: ДМК, 1998. - 368 стр.
 12. Камер Д. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для Internet / Камер Д. – М.: Вильямс, 2002. – 346 с.
 13. Каратыгин С.А. Access 2000. Руководство пользователя с примерами / Каратыгин С.А. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 284 с.
 14. Келли Дж. Microsoft Outlook 2000 и Outlook Express. Проблемы и решения - СПб.: / Келли Дж. - Эком, 2002. – 390 с.
 15. Internet для «чайников» / [Левин Дж. и др.]. - К.: Диалектика, 1997. – 270 с.
 16. Дизель Б. Outlook 2002 для «чайников» / Дизель Б. - СПб.: Вильямс, 2003. – 315 с.
 17. Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000 / Додж М. - СПб.: Питер, 2002. – 240 с.
 18. Журин А.А. Microsoft Outlook 2000. Краткие инструкции для Новиков / Журин А.А. - СПб.:Аквариум ЛТД, 2001. – 184 с.
 19. Келли Дж. Microsoft Outlook 2000 и Outlook Express. Проблемы и решения - СПб.: / Келли Дж. - Эком, 2002. – 390 с.
 20. Power Point XP: Наглядное пособие для быстрого старта / [Акимов В.Б., Сидорова С.Б., Мамаджанова Ю.А. и др.]. – СПб.: Весь, 2002. – 191 c.
 21. Журин А.Д. Microsoft Power Point 2000: Краткие инструкции для Новиков / Журин А.Д. – М.: Аквариум ЛТД, 2002. – 166 с.
 22. Хабрейкен Дж. Microsoft Power Point 2002 / Хабрейкен Дж. - М.: Вильямс, 2002. – 349 с.
 23. Інформатика: Комп’ютерна техніка, Комп’ютерні технології. / [Посібник]; під редакцією О.І. Пушкаря - К.: ВЦ "Академія", 2001. – 696 стр.
 24. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології. Навчальний посібник / Антоненко В. М., Рогушина Ю.В. - К.: КСУ МГІ, 2005. – 131 с.
 25. Беленький Ю. Microsoft Word 2000 / Беленький Ю. - СПб.: БХВ - Петербург, 2000. – 400 с.
 26. Додж М. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000 / Додж М. - СПб.: Питер, 2002. – 240 с.
 27. Каратыгин С.А. Access 2000. Руководство пользователя с примерами / Каратыгин С.А. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 284 с.
 28. Мэтьюс М. Access 2000. Полное руководство / Мэтьюс М. - К.: "Ирина", BHV, 2000. – 460 с.
 29. Харитонова И.А. Microsoft Access 2000 / Харитонова И.А. - СПб.: БХВ - Петербург, 2001. – 403 с.
 30. Microsoft Office 2000: разработка приложений / [Гарнаев А.Ю. Матросов А.В., Новиков Ф.А. и др.]. - СПб.: БХВ - Петербург, 2000. – 315 с.
 31. Гарнаев А.Ю. Microsoft Excel 2000: Разработка приложений / Гарнаев А.Ю. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 763 стр.
 32. Безопасность сети на основе Microsoft Windows 2000 / [Учебный курс MCSE]. – СПб.: Русская редакция, 2001. -120 c.
 33. Бот Э. Эффективная работа: Безопасность Windows / Бот Э., Зихерт К. – СПб.: Питер, 2003. – 340 с.
 34. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології. Навчальний посібник / Антоненко В. М., Рогушина Ю.В. - К.: КСУ МГІ, 2005. – 131 с.

Ткач А.В. Інформаційні системи та технології в управлінні організацією: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст з напряму підготовки 7.0502 01 Менеджмент організацій/ [уклад. А.В. Ткач]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – __ с.

 

Ткач Андрій Васильович

 

 

Підписано до друку _________2011 р. Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний. Умовн.друк.арк. ___. Обл.-вид.арк. ___.

Тираж ___ прим. Зам. № ___.

 

 

Видрукувано в Хмельницькому університеті управління та права

Комп’ютерний набір: Ткач А.В.

Відповідальний за випуск: Ткач А.В.

___________________________________________

 

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Редакційно-видавничий відділ університету

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.008 с.)