ТОП 10:

Тема: Економіко-математичне моделювання  1. Система дискретного імітаційного моделювання GPSS.
  2. Прості моделі систем масового обслуговування та їх представлення у вигляді моделей, реалізація GPSS.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: модель, планування експерименту, багатоканальний пристрій, результат моделювання.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ особливості застосування блоків GPSS для зображення типових моделей систем масового обслуговування;

­ аналіз статистичних даних моделювання.

­

Змістовний модуль 2

Лабораторне заняття 6

Тема: Основні поняття. Інформаційні системи управління

  1. Інформаційна база як ключова підсистема інформаційної системи. Бази даних. Реляційна модель.
  2. Система управління базами даних на прикладі MS Office.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: модель даних, інфологічна модель, реляційна модель, система управління базами даних.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ покоління розвитку інформаційних систем;

­ ключові підсистеми інформаційних систем управління;

­ можливості сучасних систем управління базами даних.

Лабораторне заняття 7

Тема: Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем управління

  1. Характеристика підходів до проектування інформаційних систем управління.
  2. Принципи створення динамічних інформаційних систем управління.
  3. Оцінка затрат створення та ефективності впровадження інформаційних систем управління.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: реінженірінг бізнес-процесів, міжнародні стандарти, модель поступового вдосконалення процесів, технологія структурного аналізу і проектування.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ використання спеціалізованого програмного забезпечення проектування та підтримки інформаційних систем;

­ стадії процесу створення інформаційних систем управління;

­ етапи процесу впровадження інформаційних систем управління.

Лабораторне заняття 8

Тема: Сучасні інформаційні системи управління

  1. Сучасні технології доступу до даних. Клієнт-сервер. Мережеві сервіси.

2. Розподілена обробка інформації.

3. Спеціалізоване програмне забезпечення. Автоматизоване робоче місце.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: мережа, мережі загального користування, протокол, сервіс, АРМ.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ технологія OLAP;

­ CASE технології;

­ використання стандартного програмного забезпечення для доступу до мережевих сервісів;

Лабораторне заняття 9

Тема: Сучасні інформаційні системи управління

  1. Технологічні засоби сучасних промислових інформаційних систем. Система управління корпоративними бізнес-процесами R/3.
  2. Система управління ресурсами підприємства Oracle Applications.

3. Програмний комплекс Галактика.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: управління проектом, логістика, управління персоналом, бухгалтерський облік, технологічна підтримка.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ основні сучасні технології захисту та секретності інформації в інформаційних системах управління;

­ структура і функції стандартних модулів програмних комплексів підтримки управління;

­ функції автоматизованих робочих місць в загальній структурі інформаційної системи;

­ стандарти електронного обміну даними.


2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким, обов‘язковими є посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту та (якщо потрібно) виконаної комп’ютерної ілюстрації. Питання на самостійну роботу виносяться на поточний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.62.144 (0.007 с.)