ТОП 10:

Тема 1: Основні поняття. Інформаційні технології в управлінні.Питання для самоконтролю

 1. Принципи інформаційних технологій.
 2. Класифікація технологічних операцій обробки економічної інформації.

Тема 2: Оброблення економічної інформації. Типові задачі та методи їх рішення.

Питання для самоконтролю

 1. Застосування методів динамічного програмування для рішення типових задач управління фінансовим портфелем.
 2. Рішення задач складання розкладів для управління персоналом.

Тема 3: Економіко-математичне моделювання.

Питання для самоконтролю

 1. Застосування моделювання для специфічних задач економічного профілю.
 2. Використання методу Монте-Карло для аналізу фінансових ризиків.
 3. Сфера застосування імітаційного моделювання.

Змістовий модуль 2

Тема 4: Основні поняття. Інформаційні системи управління.

Питання для самоконтролю

 1. Правове забезпечення інформаційних систем управління
 2. Ергономічне забезпечення інформаційних систем управління.

Тема 5: Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем управління.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття процесно-орієнтованого підходу.
 2. Принципи створення динамічних інформаційних систем.
 3. Група стандартів IDEF для проектування та аналізу складних систем.

Тема 6: Сучасні інформаційні системи управління.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття об’єктної моделі даних.
 2. Методи та заходи забезпечення секретності збереження та передачі даних в інформаційних системах управління.

Модульний контроль

 

2.5.1. Питання для модульного контролю

 

1) Як забезпечити монопольний доступ до бази даних Access?

2) Що таке реплікація бази даних ?

3) Як захистити базу даних Access від змін іншими користувачами ?

4) Із яких основних компонент складається інформаційна система?

5) Що таке інформаційна технологія?

6) Що таке системи підтримки прийняття рішень?

7) Яку діяльність на підприємстві підтримують корпоративні програмні системи?

8) Що таке супроводження системи?

9) Права доступу до мережевих ресурсів?

10) Як вирішуються задачі динамічного програмування в Excel?

11) Основні характеристики системи масового обслуговування.

12) Поняття моделювання як способу вивчення складних систем.

13) Поняття імітаційного моделювання.

14) К якому класу програм відноситься Access ?

15) Проста інформаційна система — це система:

16) Складна інформаційна система— це система:

17) Великій системі притаманні такі додаткові ознаки:

18) Система підтримки прийняття рішень (СППР) - це

19) Реквізит - це

20) Достовірність інформації - це

21) Система класифікації інформації - це

22) Кодування - це

23) Код - це

24) Об'єкт класифікації-це

25) Ознака класифікації - це

26) Класифікатор - це

27) Існують такі методи класифікації економічної інформації:

28) Ієрархічний метод класифікації економічної інформації характеризується

29) При функціонуванні комп'ютерних інформаційних систем перевага надасться таким методам класифікації економічної інформації:

30) Найбільш пристосованим до вимог машинної обробки економічної інформації с такий метод її кодування:

31) Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК ТЕІ) - це

32) Основною метою створення ЄСКК ТЕІ є

33) У сучасних комп'ютерних інформаційних системах найчастіше застосовуються такі типи моделей даних бази даних

34) При проектуванні інформаційних систем перевагу необхідно віддати такій моделі бази даних

35) Інформаційна база - це

36) Позамашинна інформаційна база - це

37) Носії інформації - це

38) Чим визначаються форми виведення результатної інформації в інформаційних системах?

39) Кожна вихідна форма виведення інформації складається із

40) Запит до будь-якої інформаційної бази оформляється

41) Машинна інформаційна база - це

42) Автоматизований банк даних (АБД)- це

43) База даних - це

44) Система управління базою даних (СУБД) - це

45) Функції СУБД можна згрупувати так:

46) Інформаційний рівень подання даних в інформаційних системах передбачає створення інфологічної моделі, в якій

47) Сутність інфологічного моделювання полягає у

48) Концептуальна модель бази даних на датологічному рівні - це

49) Фізична модель бази даних містить

50) Технологічна операція обробки даних - це

51) Технологічний процес обробки інформації - це

52) В технологічному процесі обробки економічної інформації розрізняють наступні етапи:

53) Існують такі режими роботи ЕОМ в інформаційних системах

54) Автоматизована інформаційна система - це система

55) Автоматизована система обробки даних (АСОД) – це людино-машинна система:

56) Існують такі організаційні форми використання обчислювальної техніки:

57) Інформаційне забезпечення - це

58) Технічне забезпечення - це

59) Програмне забезпечення - це

60) Математичне забезпечення - це

61) Організаційне забезпечення - це


Приклад тестового завдання

База даних - це

a) пойменована, структурована сукупність взаємозв'язаних даних, які характеризують окрему предметну область і перебувають під управлінням СУБД.

b) пойменована, структурована сукупність взаємопов'язаних даних, які забезпечують зв'язок користувачів та прикладних програм.

c) сховище незалежних даних, яке призначене для використання багатьма споживачами і забезпечує залежність даних від прикладних програм.

d) неіменована, неструктурована сукупність незалежних даних, які характеризують конкретну предметну область.

e) неструктурована сукупність взаємозв'язаних даних, які призначені для використання багатьма споживачами і знаходяться під управлінням СУБД.

f) правильної відповіді тут не вказано.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.008 с.)