ТОП 10:

Заняття № 3. Теплове обладнання їдалень військових частин. 

 

Вінниця

 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

О.Ф.ПРОФАТИЛО

 

“___”_______________ 201_ р.

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення групового заняття

з програми військової підготовки студентів

за військово-обліковою спеціальністю:

“Організація продовольчого забезпечення”

 

 

ТЕМА 4. Будова і обладнання їдалень військових частин.

 

Заняття № 3. Теплове обладнання їдалень військових частин.

 

 

Обговорено

на засіданні кафедри

"____"__________201_ р.

Протокол № ______

 

 

Вінниця

 

ТЕМА 4. Будова і обладнання їдалень військових частин.

 

Заняття № 4. Теплове обладнання їдалень військових частин.

 

Навчально-виховна мета:

 

1. Вивчити зі студентами призначення, технічні характеристики, загальну будову теплового обладнання.

2. Прищеплювати студентам правила експлуатації і техніки безпеки при роботі теплового обладнання.

3. Виховувати у студентів почуття гордості та за високе звання офіцера продовольчої служби ЗС України, уміння умілого та чіткого керівництва службою, у тому числі організацією робіт їдальні.

 

Час: 2 години.

 

Місце проведення: клас.

 

Метод: усне викладання, пояснення.

 

Матеріальне забезпечення:

1. Ноутбук;

2. Мультимедійний проектор.

Інформаційне забезпечення:

 

1. Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час. Наказ МО України від 09.12.2002 р. № 402.

2. Норми забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами Збройних Сил України на мирний час Наказ МО України, 2000 р. № 320.

3. Керівництво щодо утримання військових їдалень, Київ, 2000 рік

4. Руководство по организации питания личного состава Армии и Флота, 1978.

5. Руководство по эксплуатации оборудования столовых воинских частей. – М. Воениздат 1980 р.

6. Руководство по приготовлению пищи в воинских частях и учреждениях Армии и Флота. - М: Воениздат 1980 р.

7. Войсковое питание. Підручник – М. Воениздат, 1977 р.

 

Завдання на самостійну роботу:

1. Немеханічне обладнання, посуд, інвентар їдалень військових частин.

І. Розрахунок часу

№ з/р Навчальні питання Час (хвилин)
І.   ІІ.   ІІІ. Вступна частина 1. Перевірка готовності студентів до заняття Основна частина Вступ Навчальні питання: 1. Призначення, технічні характеристики, загальна будова теплового обладнання. 2. Правила експлуатації і техніка безпеки теплового обладнання. 3. Заключення Заключна частина 1. Висновки по заняттю. 2. Завдання на самостійну роботу          

ІІ. Методичні вказівки

2.1. Загальні організаційно-методичні вказівки.

На попередньому занятті викладач дає студентам завдання на самостійну підготовку, оголошує їм час, місце проведення, тему і навчальні питання наступного заняття, звертає увагу на необхідність глибоких знань класифікації теплового та немеханічного обладнання, оголошує студентам порядок проведення заняття, мету, його матеріальне забезпечення, оголошує запитання, по яких буде проведене опитування, нагадує літературу для самостійної роботи і які положення керівних документів необхідно вивчити і законспектувати, при необхідності проводить консультацію.

 

2.2. Методичні вказівки по вступу.

Підкреслити актуальність і важливість вивчення теми для практичної роботи у військах (привести приклад з досвіду: свого, роботи продовольчої служби військових часин, випускників і відгуки на них).

Відзначити, що значне місце, як в мирний, так і у воєнний час, разом з організацією забезпечення військової частини продовольством, технікою та майном займає знання загальної будови та правил експлуатації теплового і немеханічного обладнання для організації доброякісного харчування військовослужбовців.

На даному занятті будуть розглянуті ці питання.

2.3. Методичні вказівки по перевірці готовності студентів до заняття.

Викладач перевіряє підготовку студентів до заняття шляхом виконання ними завдання, яке дано для самостійної роботи (конспектування статей керівних документів, доповнення конспектів лекції із рекомендованих джерел). Заслуховування доповідей студентів, які їх готували.

Потім викладач проводить контрольне опитування студентів по наступним питанням:

1. Приміщення їдалень військових частин, їх призначення та обладнання:

Гарячий цех;

Овочевий цех;

М’ясний цех.

Опитування проводиться усно.

Після відповіді кожного студента викладач вказує на допущені помилки і повному відповіді, оголошує оцінку. По закінченні опитування – робить висновок про загальну підготовку взводу до заняття.

2.4. Методичні вказівки по проведенню заняття.

Заняття проводити методом групового відпрацювання (пояснень та роз’яснень) навчального матеріалу з демонстрацією слайдів. При цьому, дати можливість студентами законспектувати основні положення. Звернути увагу слухачів, що знання даного матеріалу будуть використовуватись начальником продовольчої служби при організації харчування особового складу Збройних Сил України.

2.5. Методичні вказівки по заключній частині

Викладач робить висновки по заняттю, відзначає активних студентів. За результатами активності в процесі заняття кожен студент може бути оцінений.

Даю вказівки на самостійну підготовку.

Відповіді на запитання.

ІІІ. Хід заняття

 

Навчальні питання та їх короткий зміст Методика викладання
І. Вступна частина – 10 хв. Заповнення журналу. Встановлення зв’язку заняття з навчальним матеріалом, що вивчався раніше. Відповіді на контрольні питання. Оголошення теми заняття, навчально-виховної мети заняття, навчальних питань і час на їх викладання, інформаційне забезпечення. Після заповнення журналу нагадую студентам тему та питання, які вивчались на попередньому занятті. Задаю контрольні питання, при необхідності уточнюю відповіді. Зробити висновок про рівень засвоєння навчального матеріалу та якість підготовки студентів до заняття. Висвітлюю слайди. Оголошую тему, навчально-виховну мету, навчальні питання заняття, інформаційне забезпечення.
ІІ. Основна частина – 75 хв.  
Вступ – 3 хв. 1. Призначення, технічні характеристики, загальна будова теплового обладнання. - 45 хв. Роз’яснення призначення, технічні характеристики, загальна будова теплового обладнання. Теплове обладнання їдалень призначене для доведення кулінарних виробів до готовності, розігріву їх і підтримки необхідної температури. По технологічному призначенню теплове обладнання підрозділяється на універсальне і спеціалізоване. До універсального обладнання відносяться плити, тому що на них можна здійснювати всі способи теплової обробки харчових продуктів. Спеціалізоване обладнання підрозділяється на варильне, жарове і допоміжне. До варильного обладнання відносяться казани і автоклави, до жарового - сковороди, фритюрниці, жарові і пекарські шафи, до допоміжного - мармити, кип'ятильники і т.д. Підведення підсумків вивчення першого питання. Оголосити перше навчальне питання заняття і його мету. Висвітлюю слайд з найменуванням першого питання. Роз’ясняю студентам порядок призначення, технічні характеристики, загальна будова теплового обладнання.     Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу.   З метою закріплення навчального матеріалу задаю контрольні питання. Підвожу підсумок вивчення першого питання.
2. Правила експлуатації і техніки безпеки теплового обладнання. - 25 хв. Роз’яснення правил експлуатації і техніки безпеки теплового обладнання. Монтаж казанів повинен здійснюватися кваліфікованими фахівцями відповідно до рекомендацій керівництва заводу-виготовлювача. Поблизу теплових апаратів вивішуються інструкції по експлуатації і мірам безпеки. Кожна одиниця обладнання закріплюється за певною особою. Підведення підсумків вивчення другого навчального питання. Заключення – 2 хв. Оголосити друге навчальне питання заняття і його мету. Висвітлюю слайд з найменуванням другого питання.   Роз’ясняю студентам правила експлуатації і техніки безпеки теплового обладнання. Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу.   З метою закріплення навчального матеріалу в процесі заняття задаю контрольні запитання студентам.     Підведення підсумків вивчення другого навчального питання.
ІІІ. Заключна частина – 5 хв. Нагадується тема заняття, досягнення мети заняття, результат отриманий в ході заняття. Підводяться підсумки, оголошуються оцінки, задається завдання заняття на самостійну роботу. Оголошується тема наступного заняття. Нагадати тему заняття та актуальність розглянутих питань. Підведення підсумки заняття, оголошую і виставляю оцінки з урахуванням усних відповідей, відмічаю кращих та недоліки, ставлю завдання на їх усунення. Відповідаю на запитання. Задаю завдання на самостійну роботу. Оголосити тему наступного заняття.

1-ше навчальне питання. ПРИЗНАЧЕННЯ, ТЕХНІЧНІ АРАКТЕРИСТИКИ, ЗАГАЛЬНА БУДОВА ТЕПЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ. - 45 хв.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.008 с.)