Експертиза заходів щодо охорони та відтворення рослинного та тваринного світу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Експертиза заходів щодо охорони та відтворення рослинного та тваринного світу 

 

На всіх стадіях проектування об'єктів народного господарства найважливішим екологічним завданням є збереження і розвиток системи зелених насаджень і територій зі стійким рослинним покривом (природні луки, лугопарки, квітково-трав'янисті ділянки території, газони та ін.).

У проектних матеріалах розкривається:

- положення зелених насаджень;

- їх біологічний стан і ландшафтна значущість;

- класифікація за видами відповідно до їх народногосподарського значення, місцем розташування та виконуваними функціями;

- наводиться характеристика тенденцій, що намітилися в деформації рослинного світу, внаслідок антропогенної діяльності;

- визначаються заходи щодо захисту рослинних ресурсів та їх збагачення. При цьому максимально враховують ґрунтозахисні, ґрунтоутворюючі, водоохоронні, водорегулюючі та санітарно-гігієнічні функції зелених насаджень, а також їх роль як потужного джерела виділення кисню, погашення пилових переносів, підвищення вологості в зоні їх зростання, підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Проектні пропозиції щодо формування єдиної системи зелених насаджень району, де розміщується об'єкт (об'єкти) проектування, як правило, розробляють в схемах районного планування, у проектах планування (генеральних планах) населених пунктів та їх приміських зон, у генеральних планах курортів, проектах і схемах генеральних планів груп підприємств із загальними об'єктами (промислових вузлів).

В системі зелених насаджень домінуюче значення мають лісові масиви, тому при розробці зазначеної системи насамперед встановлюють існуючий рівень лісистості даної території, яку визначають як відношення лісової площі до всієї площі (району, міста, приміської зони та ін.).

У всіх проектах на будівництво або реконструкцію об'єктів народного господарства, прямо чи опосередковано можуть впливати на стан фауни району, де вони розміщуються, наводять дані про:

- сучасний стан фауни;

- виявлених ареалах цінних і рідкісних представників тваринного світу;

- висвітлюють основні заходи щодо їх збереження та примноження.

На основі аналізу сучасного стану фауни району в схемах районного планування і генеральних планах населених пунктів та їх приміських зон розробляють прогноз розвитку зооценозів в умовах передбачуваного розвитку господарства і зростання населення, а також біотехнічні та планувальні заходи, що сприяють охороні тваринного світу, включаючи збереження його генофонду, забезпечення раціональної чисельності і можливо більш ефективне господарське використання.

До планувальних заходів слід насамперед віднести пропозиції щодо поліпшення земельного балансу, організації охоронюваних територій, виділення зон промислового і спортивного полювання та рибальства, встановлення певних господарських та економічних режимів на різних ділянках, а також:

- встановлення зон, в яких забороняється полювання або окремі її види, а також зон, що виключають заїзд автомобілів і проїзд суден з моторами по річці або водойми;

- пропозиції щодо організації заповідників, заказників і мисливських господарств;

- пропозиції щодо встановлення охоронних та буферних зон навколо заповідників, заказників, найбільш великих місцеперебувань і притулків тварин, птахів і риб;

- пропозиції щодо забезпечення максимально можливої мозаїчності ландшафту (збереження різнорідності і різновікові насаджень, чергування різних типів лісу, прогалин, боліт і заболочених низин, заплав річок, луків, полян і т. д.);

- максимально можливе збереження торфовищ, упорядкування розробок торфу, технічна та біологічна рекультивація виробок;

- впорядкування відкритого видобутку кам'яного вугілля, металевих руд і нерудної сировини, приведення кар'єрного господарства в стан, що відповідає природоохоронним вимогам (рекультивація з пристроєм рибогосподарських ставків та місць гніздування водоплавної птиці, терасування та озеленення укосів і т. д.);

- проведення комплексу заходів з охорони та розведення корисних тварин і птахів в культурних ландшафтах, включаючи приміські ліси, парки, сади;

- пропозиції щодо забезпечення шляхів міграції тварин і птахів через транспортні магістралі, електролінії високої напруги, трубопроводи, штучні канали та інші споруди і перепони, а також пропозиції щодо забезпечення безперешкодної міграції тварин з одного лісового масиву в інші (як в районі, так і за його межами);

- пропозиції щодо встановлення режиму забудови в зонах сезонних перельотів птахів.

У розділах проектів «Охорона навколишнього середовища» приводять аналіз шкідливого впливу на людей, тварин і птахів джерел фізичного і хімічного забруднення, а також прогноз зміни рівнів забруднення внаслідок намічуваних планувальних, інженерних, технологічних та агротехнічних заходів. Серед них: створення захисних зон; спеціальне озеленення; використання природних умов і в першу чергу рельєфу місцевості при розміщенні об'єктів промислового і транспортного призначення; створення штучних захисних споруд, екрануючих пристроїв, насипів, заглиблених ділянок транспортних шляхів; ізоляція природних водойм від штучних водосховищ-охолоджувачів, випарників та ін. Теплове забруднення природних водойм і водотоків призводить до зміни їх температурного і сольового режиму, чого в місцях проживання диких тварин не можна допускати.

Технологічні заходи є найбільш радикальним засобом захисту навколишнього середовища. В основі їх - безвідходне і маловідходне виробництво, що дозволяє припинити або істотно зменшити викиди в атмосферу, на ґрунт і у водойми при високому ступені очищення. Спеціальні пристрої повинні забезпечувати придушення або значне зниження рівнів фізичного і хімічного забруднення безпосередньо на самому об'єкті.

Для захисту тварин і птахів важливим є виділення спеціальних охоронних зон уздовж ліній електропередач, застосування активних засобів захисту від електромагнітних випромінювань (електронних і механічних пристроїв, що зменшують опромінення території, зміна конструкцій антенних пристроїв, зниження потужності випромінювання тощо), а також посадка багаторядних зелених насаджень у напрямку розповсюдження електромагнітних хвиль (при ширині смуги 15-20 м інтенсивність випромінювання знижується на 10-15%).

У всіх випадках необхідно дотримуватися норм розривів між технічними територіями короткохвильових передавачів та місцями перебування тварин.

У комплекс агрохімічних і біотехнічних заходів щодо захисту диких тварин, птахів і риб (в місцевих водоймах) входять:

- абсолютне виключення шкідливого впливу пестицидів, мінеральних добрив і препаратів на флору і фауну району. Поля, що стикаються з лісовими масивами, де живуть дикі тварини і птахи, а також ділянки, що безпосередньо примикають до полезахисних лісових смуг, обробляють при строгому дотриманні спеціального режиму. У проектній документації, а також планах агрохімічних заходів цей режим повинен бути зафіксований. Особливу увагу приділяють прикордонним зонам - узліссі, лісовим смугам, лісопаркам, в яких комплекс заходів щодо охорони флори і фауни повинен бути особливо повним і дієвим;

- розміщення складів пестицидів, мінеральних добрив і препаратів в місцях, що виключають їх змив або розпорошення в зони проживання диких тварин, птахів, а також у водойми (у тому числі при аварійних ситуаціях);

- збереження при сільськогосподарських, лісогосподарських та гідромеліоративних роботах захисних і кормових ділянок для дичини;

- поліпшення кормової бази (посадка кормових рослин, створення водопоїв, кормових полів і т. д.);

- поліпшення умов гніздування птахів (будівництво притулків, посадка захисних рослин, залишення при рубках лісу плодових і дуплистих дерев та ін.).

Мета біотехнічних заходів - підтримання чисельності промислових звірів і птахів на високому біологічно виправданому рівні, збагачення фауни, розселення диких тварин, поліпшення їх породного складу, умов проживання та ін. Ці заходи розробляються спеціалізованими організаціями. Дані розробок включають в схеми районного планування, генеральні плани населених пунктів та їх приміських зон, генплани курортів і заповідних місць [9].

 

Питання для самоконтролю

1. Вимоги по захисту водних ресурсів в технічних проектах.

2. Завдання розділу «Охорона і раціональне використання поверхневих вод».

3. Принципи створення безстічних систем.

4. Вимоги до матеріалів розділу «Охорона атмосферного повітря» в проектах.

5. Експертиза об'єктів по охороні атмосферного повітря.

6. Вимоги до технологічних рішень при експертизі повітроохоронних заходів.

7. Експертиза організації повітроохоронної роботи на промислових підприємствах.

8. Експертиза заходів щодо охорони та відтворення рослинного та тваринного світу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.011 с.)