ТОП 10:

Судини малого кола кровобігуЛегеневий стовбур (truncus pulmonalis) несе венозну кров із серця в легені. Він починається із правого шлуночка серця і на рівні IV-V грудних хребців поділяється на праву та ліву легеневі артерії, які прямують до воріт легень.

У легенях легеневі артерії розгалужуються до капілярів, які обплітають альвеоли. Тут відбувається газообмін.

Із капілярної сітки формуються притоки легеневих вен, які несуть артеріаль­ну кров у ліве передсердя.

З кожної легені виходить по дві легеневі вени.

 

Судини великого кола кровобігу

Аорта

Аорта (аоrta) - це найбільша судина тіла (рис. 10), яка виходить із лівого шлуночка і поділяється на такі відділи:

- висхідна частина аорти або висхідна аорта;

- дуга аорти;

- низхідна частина аорти або низхідна аорта, яка в свою чергу, має: грудну частину аорти або грудну аорту; черевну частину аорти або черевну аорту.

Висхідна частина аорти (pars ascendens aortae) починається розширенням - цибули­ною аорти, де знаходяться клапани аорти. Від цієї частини аорти відходять права та ліва вінцеві артерії, які кровопостачають серце.

На рівні ручки груднини вона переходить в дугу аорти. Дуга аорти на рівні IV грудного хребця продовжується у низхідну частину аорти (pars descendens). Остання лежить в задньому середостінні, проходить через аортальний отвір діафрагми в черевну порожнину, де на рівні IV поперекового хребця поділяється на праву та ліву загальні клубові артерії.

Від опуклої сторони дуги аорти відходять (рис. 11):

 

Рис. 10. Аорта та її гілки:

1 - грудна частина аорти;

2 - задні міжреброві артерії;

3 - черевний стовбур;

4 - поперекові артерії; 5 - роздвоєння аорти;

6 - серединна крижова артерія;

7 - права загальна клубова артерія;

8 - черевна частина аорти;

9 - нижня брижова артерія;

10 - права яєчкова артерія;

11 - права ниркова артерія;

12 - верхня брижова артерія;

13 - права нижня діафрагмова артерія;

14 - цибулина аорти;

15 - права вінцева артерія;

16 - висхідна частина аорти; 17 - дуга аорти;

18 - плечо-головний стовбур;

19 - ліва загальна сонна артерія;

20 - ліва підключична артерія.

- плечо-головний стовбур;

- ліва загальна сонна артерія;

- ліва підключична артерія.

Від увігнутої сторони дуги відходять тонкі артерії до трахеї та бронхів, а також артеріальна зв'язка. Остання є залишком боталової протоки у плода, яка з'єднує аорту з легеневим стовбуром або лівою легеневою артерією.

1. Плечо-головний стовбур (truncus brachiocephalicus) на рівні правого грудино-ключичного суглоба розгалужується на дві гілки: праву загальну сонну артерію і праву підключичну артерію.

2. Загальна сонна артерія (arteria carotis communis) - парна судина, яка зліва відходить безпосередньо від дуги аорти, а справа - від плечо-головного стовбура.

Обидві артерії прямують угору з боків від трахеї та стравоходу і на рівні верхнього краю щитоподібного хряща поділяються на внутрішню та зовніш­ню сонні артерії.

Рис. 11. Дуга аорти та судини, що відходять від неї:

1 - вивідна протока піднижньощелепної слинної залози; 2, 13 - підборідно-під'язиковий м'яз; З - язикова артерія; 4; 61 - під'язикова слинна залоза; 5 - під'язиковий нерв; 6 - шилоязиковий м'яз; 7 - язиковий нерв; 8 - шилоглотковий м'яз; 9 - шилопід'язиковий м'яз; 10 - заднє черевце двочеревцевого м'яза; 11 - під'язиковий нерв; 12 - переднє черевце двочеревцевого м'яза; 14 - низхідна гілка під'язикового нерва; 15 - під'язикова кістка; 16 - серединна щито-під'язикова зв'язка; 17 - лопатково-під'язиковий м'яз; 18 - щитоподібний хрящ; 19 - шийна петля; 20, 46 — блукаючий нерв; 21 - груднино-під'язиковий м'яз; 22 - висхідна шийна артерія; 23 - нижня щитоподібна артерія; 24,42 - хребтова артерія; 25 - поверхнева шийна артерія; 26 - поперечна артерія шиї; 27 - щито-шийний стовбур; 28 - поперечна артерія шиї; 29 - внутрішня грудна артерія; ЗО - нижній гортанний нерв; 31, 35 - стравохід; 32 - ліва підключична артерія; 33 - ліва загальна сонна артерія; 34 - лівий бронх; 36 - правий бронх; 37 - дуга аорти; 38 - плечо-головний стовбур; 39 - трахея; 40 - права підключична артерія; 41 - поворотний гортанний нерв; 43 - щитоподібна залоза; 44 - загальна сонна артерія;45 - персне-щитоподібний м'яз; 47 - щито-під'язиковий м'яз; 48 - верхня гортанна артерія; 49 - верхній гортанний нерв; 50 - верхня щитоподібна артерія; 51 - щито-під'язикова гілка; 52 - під'язиковий нерв; 53 - зовнішня сонна артерія; 54 - язикова артерія; 55 - внутрішня сонна артерія; 56 - щелепно-під'язиковий м'яз; 57 - висхідна глоткова артерія; 58 - підпідборідна артерія; 59 - верхньощелепна артерія; 60 - піднижньощелепна слинна залоза.

 

3. Зовнішня сонна артерія (arteria carotis externus) кровопостачає зовнішні відділи голови та шиї. Вона має передню, задню, присереднью та кінцеву гру­пи гілок.

Передня група гілок: (рис. 12):

- верхня щитоподібна артерія кровопостачає щитоподібну залозу та гор­тань;

- язикова артерія кровопостачає язик і під'язикову слинну залозу;

- лицева артерія перегинається через край нижньої щелепи і кровопоста­чає піднебіння з мигдаликами, піднижньощелепну слинну залозу, підборіддя, верхню і нижню губи, корінь носа.

Рис. 12. Зовнішня сонна артерія

(передня група гілок):

1 - медіальний крилоподібний м'яз;

2 - потилична артерія;

3 - шило-язиковий м'яз;

4 - шилопід'язиковий м'яз;

5 - заднє черевце двочерев­цевого

м'яза;

6 - низхідна піднебінна артерія;

7 - додатковий нерв;

8 - під'язиковий нерв;

9 - верхньощелепна артерія;

10 - внутрішня сонна артерія;

11 - блукаючий нерв;

12 - висхідна глоткова артерія;

13 - зовнішня сонна артерія;

14 - низхідна гілка під'язикового

нерва;

15 - загальна сонна артерія;

16 - глотка; 17 - драбинчасті

м'язи;

18, 19 - груднино-ключично-

соскоподібний м'яз;

20 - лопатково-під'язиковий м'яз;

21 - щитоподібна залоза;

22 - груднино-під'язиковий м'яз;

23 - гортань;

24 - верхня щитоподібна артерія;

25 - верхня гортанна артерія;

26 - верхній гортанний нерв;

27 - під'язикова кістка;

28 - щитопід'язикова гілка;

29 - язикова артерія; 30-підязиково-язиковии м яз;

31 - переднє черевце двочеревцевого м'яза;

32 - щелепно-під'язиковий м'яз;

33 - підпідборідна артерія; 34 - нижня щелепа;

35 - піднижньощелепна слинна залоза;

36 - щелепно-під'язиковий нерв;

37 - язиковий нерв; 38 - жувальний м'яз;

39 - під'язикова слинна залоза.

 

Задня група гілок: (рис. 13):

- груднино-ключично-соскоподібна артерія кровопостачає однойменний м'яз;

- потилична артерія кровопостачає потиличну ділянку;

- задня вушна артерія кровопостачає зовнішнє та середнє вухо. Присередні та кінцеві групи гілок (рис. 14):

- висхідна глоткова артерія кровопостачає глотку, середнє вухо, оболонки головного мозку;

- поверхнева скронева артерія йде до зовнішнього вуха, привушної слин­ної залози, скроневої, лицевої, тім'яної ділянок;

- верхньощелепна артерія йде до зубів верхньої щелепи, жувальних м'язів, зовнішнього вуха, твердого і м'якого піднебіння, твердої мозкової оболонки, носової порожнини.

 

 
 


Рис. 13. Гілки сонної артерії: I - поверхнева скронева артерія; 2;5 - потилична артерія; 3 - верхньощелепна артерія; 4 - зовнішня сонна артерія; 6 - внутрішня сонна артерія; 7 - м'яз-підіймач лопатки; 8 - трапецієподібний м'яз; 9 - середній драбинчастий м'яз; 10 - плечове сплетення; II - щито-шийний стовбур; 12 - загальна сонна артерія; 13 - верхня щитоподібна артерія; 14 - язикова артерія; 15 - лицева артерія; 16 - переднє черевце двочеревцевого м'яза; 17 - щічний м'яз; 18 - середня оболонна артерія.

 

 
 

 


Рис. 14. Кінцеві розгалуження верхньощелепної артерії: 1 - задня перегородкова гілка крило піднебінної артерії; 2 - крилопіднебінна артерія; З - крилопіднебінний отвір; 4 - задні бічні носові гілки крилопіднебінної артерії; 5 - верхньощелепна артерія; 6 - зовнішня сонна артерія; 7 - малий піднебінний отвір і артерія; 8 - великий піднебінний отвір і артерія; 9 - бічна носова стінка; 10 - велика піднебінна артерія; 11 - анастомоз між задньою перегородковою гілкою крилопіднебінної артерії та великою піднебінною артерією; 12 - гілки бічної носової артерії (з лицевої артерії); 13 - зовнішні носові гілки передньої решітчастої артерії; 14 - передня бічна гілка передньої решітчастої артерії; 15 - передня перегородкова гілка передньої решітчастої артерії; 16 - схематичний розлом; 17 - перегородкові і бічні носові гілки задньої решітчастої артерії.

 

4. Внутрішня сонна артерія (а.carotis interna) піднімається до основи чере­па і через сонний канал проходить в порожнину черепа, де лежить збоку від турецького сідла. Кровопостачає мозок і орган зору. В ділянці шиї гілок не віддає, а в порожнині черепа від неї відходять такі судини:

- очна артерія, яка поряд із зоровим нервом проходить в очну ямку, де кровопостачає вміст очної ямки, а також тверду мозкову оболонку і слизову порожнину носа;

- передня мозкова артерія (парна), вона кровопостачає присередні повер­хні півкуль головного мозку. Ліва і права артерії з'єднуються між собою пе­редньою сполучною артерією;

- середня мозкова артерія (парна), що йде до задньо-бічної поверхні пів­куль головного мозку;

- задня сполучна артерія анастомозує із задньою мозковою артерією (гіл­ка основної артерії).

Передні, середні і задні мозкові артерії. Передня і задня з'єднувальні арте­рії на основі мозку утворюють замкнуте артеріальне кільце (рис. 15) - арте­ріальне коло великого мозку (коло Вілізія).

Підключична артерія (а. subclavia) - права відходить від плечо-головного стовбура, ліва - від дуги аорти, залишає грудну порожнину через верхню апе­ртуру, лягає в однойменну борозну на І ребрі в міждрабинчастому просторі, де знаходиться разом із плечовим сплетенням/

Гілки підключичної артерії (рис. 16):

- хребтова артерія - проходить угору через отвори в поперечних відрост­ках шийних хребців, через великий потиличний отвір входить у порожнину черепа, де з'єднується з однойменною артерією протилежної сторони й утво­рює основну артерію. Кінцевими гілками хребтової артерії є задні мозкові артерії (права та ліва), які беруть участь у формуванні артеріального кола Вілізія і кровопостачають потиличні та скроневі частки півкуль головного мозку. По всій довжині хребтової артерії від неї відходять гілки, що кровопо­стачають спинний та довгастий мозок, мозочок, внутрішнє вухо;

 
 

 

 


Рис. 15. Артерії головного мозку; вигляд знизу. Ліва півкуля мозочка і частина лівої скроневої частки видалені: 1 - внутрішня сонна артерія; 2 - середня мозкова артерія; 3 - павутинна артерія; 4 - задня сполучна артерія; 5 - задня мозкова артерія; 6 - основна артерія; 7 - трійчастий нерв; 8 - відвідний нерв; 9 - проміжний нерв; 10 - лицевий нерв; 11 - присінково-завитковий нерв; 12 - язико-глотковий нерв; 13 - блукаючий нерв; 14 - хребтова артерія; 15 - передня спинномозкова артерія; 16; 18 - додатковий нерв; 17 - задня нижня мозочкова артерія; 19 - передня нижня мозочкова артерія; 20 - верхня мозочкова артерія; 21 - окоруховий нерв; 22 - зоровий шлях; 23 - лійка; 24 - зорове перехрестя; 25 - передня мозкова артерія; 26 - передня сполучна артерія.

 
 


Рис. 16. Підключична артерія та її гілки: 1 - зовнішня сонна артерія; 2 - внутрішня сонна артерія; 3 - III шийний нерв; 4 - лопатково-під'язиковий м'яз (верхнє черевце); 5 - IV шийний нерв; 6 - шийна петля; 7 - груднино-під'язиковий м'яз; 8 - блукаючий нерв; 9 - висхідна шийна артерія; 10 - груднино-щитоподібний м'яз; 11 - нижня щитоподібна артерія; 12 - загальна сонна артерія; 13 - щито-шийний стовбур; 14 - хребтова артерія; 15 - діафрагмовий нерв; 16 - плечове сплетення; 17 - поперечна артерія лопатки; 18 - плечо-головний стовбур; 19 - внутрішня грудна артерія; 20 - лопатково-під'язиковий м'яз (нижнє черевце); 21 - підключична артерія; 22 - поперечна артерія шиї; 23 - VII шийний нерв; 24 - середній драбинчастий м'яз; 25 - передній драбинчастий м'яз; 26 - поверхнева артерія шиї; 27 - VI шийний нерв; 28 - V шийний нерв; 29 - поперечний нерв шиї; ЗО - трапецієподібний м'яз; 31 - трапецієподібна гілка шийного сплетення; 32 - м'яз-підіймач лопатки; 33 - малий потиличний нерв; 34 - великий вушний нерв; 35 - додатковий нерв; 36 - ремінний м'яз голови; 37 - груднино-ключично-соскоподібна гілка; 38 - низхідна гілка під'язикового нерва; 39 - II шийний нерв; 40 - під'язиковий нерв; 41 - груднино-ключично-соскоподібний м'яз (відрізаний).

- щито-шийний стовбур - кровопостачає щитоподібну залозу, гортань, м'язи шиї та спини;

- внутрішня грудна артерія - спускається по задній поверхні передньої грудної стінки і кровопостачає загруднинну, молочну залози, міжреброві м'я­зи, осердя, діафрагму;

- реброво-шийний стовбур - кровопостачає м'язи шиї і верхніх двох міжребрових проміжків;

- поперечна артерія шиї - кровопостачає м'язи і шкіру спини. Нижче бічного краю І ребра підключична артерія проходить в пахвову по­рожнину, де продовжується у пахвову артерію.

Пахвова артерія (а. ахіllaris) лежить у пахвовій порожнині і переходить на плече, де має назву плечової артерії. Вона направляє гілки до м'язів плечово­го пояса, капсули плечового суглоба, м'язів І і II міжребрових проміжків, поверхневих м'язів спини.

Плечова артерія (а. brachialis) лежить у борозні внутрішнього боку двого­лового м'яза плеча разом із довгими гілками плечового сплетення і венами плеча. По своєму ходу направляє ряд гілок, які кровопостачають плечову кі­стку, м'язи та шкіру плеча, ліктьовий суглоб (рис. 17). У ділянці ліктьової ямки вона поділяється на ліктьову та променеву артерії.

Ліктьова та променева артерії на передпліччі лежать в однойменних боро­знах і кровопостачають кістки, м'язи і шкіру передпліччя.

 

Рис. 17. Плечова артерія та її гілки:

1 - ключиця; 2 - підлопатковий м'яз;

З - підлопаткова артерія;

4 - присередній шкірний нерв передпліччя;

5 - огинальна артерія

лопатки; 6 - грудо-спинна артерія;

7 – великий круглий м'яз;

8 - найширший м'яз спини;

9 - променевий нерв; 10 - довга головка

триголового м'яза плеча; 11 - верхня обхідна

ліктьова артерія; 12 - присередня головка

триголового м'яза плеча; 13 - середня

міжм'язова зв'язка; 14 - плечовий м'яз;

15 - нижня обхідна ліктьова артерія;

16 - м'язи передпліччя; 17 - плечова артерія;

18 - ліктьовий нерв; 19 - серединний нерв;

20 - м'язово-шкірний нерв; 21 - дзьобо-

плечовий м'яз; 22 - глибока артерія плеча і

верхня обхідна ліктьова артерія; 23 - задня

огинальна артерія плеча; 24 - коротка головка

двоголового м'яза плеча; 25 - пахвовий нерв;

26 - пахвова артерія; 27 - присередній шкірний

нерв плеча; 28 - великий грудний м'яз

(відрізаний); 29 - пахвова артерія;

30 - дельтоподібний м'яз;

31 - малий грудний м'яз (відрізаний).

Рис. 18. Ліктьова та променева артерії:

1 - двоголовий м'яз плеча; 2 - плечова артерія;

3 - серединний нерв; 4 - ліктьовий нерв;

5 - присередня міжм'язова перетинка;

6 - присередній надвиросток;

7 - круглий м'яз-привертач;

8 - довгий долонний м'яз;

9 - поверхневий м'яз-згинач пальців;

10 - ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка;

11 - ліктьовий нерв(долонна гілка);

12 - ліктьова артерія; 13 - тримач м'язів-згиначів

(відрізаний); 14 - поверхнева гілка ліктьового нерва;

15 - поверхнева долонна дуга;

16 - поверхнева гілка променевої артерії;

17 - серединний нерв; 18; 22 - поверхнева гілка

променевого нерва; 19 - променевий м'яз-згинач зап'ястка;

20 - променева артерія; 21 - короткий променевий м'яз-розгинач

зап'ястка; 23 - довгий променевий м'яз-розгинач зап'ястка;

24 - поворотна променева артерія; 25 - плечо-променевий м'яз;

26 - променевий нерв.

Променева артерія в нижній третині передпліччя лежить поверхнево і тут легко можна її пропальпувати для визначення пульсу (рис. 18).

Переходячи на кисть, обидві артерії та їхні гілки з'єднуються між собою і утворюють поверхневу та глибоку долонні артеріальні дуги, які кровопоста­чають кістки та м'які тканини кисті.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.021 с.)