ТОП 10:

Будова стінки серця. Камери серцяСерце (сог) - це непарний порожнистий м'язовий орган, що розташований у лівій половині грудної порожнини (2/3 органа) в середньому середостінні.

За формою серце нагадує конус (рис. 1). Його звужена частина - верхівка серця - спрямована вниз, вперед і вліво, а розширена - основа серця - спрямована вгору і назад.

Серце має груднино-реброву (передню), діафрагмову (нижню) і праву/ліву легеневі (медіастинальні) поверхні.

На поверхні серця розрізняють вінцеву борозну, яка розмі­щується попере­чно і є межею між передсердями і шлуночками.

На груднино-ребровій поверхні серця проходить передня міжшлуночкова борозна, а на діафрагмовій - задня міжшлуночкова борозна.

Ці борозни з'єднуються між собою в ділянці верхівки серця.

Стінка серця побудована із трьох шарів: ендокарда (внутріш­нього), міокарда (середнього) та епікарда (зовнішнього).

Ендокард вистеляє всі камери серця й утворює його клапани.

Міокард складається із особливої серцевої посмугованої м'язо­вої тканини, її скорочення не залежить від нашої волі.

Розрізняють міокард передсердь і міокард шлуночків, м'язові пучки яких між собою не сполучаються.

Почерговість і ритмічність скорочення шлуночків і передсердь відбуваєть­ся за рахунок провідної системи серця, яка представлена м'язовими волокна­ми особливої будови, що утворюють пучки і вуз­ли.

 

 
 

 

 


Рис. 1. Серце; вигляд справа:

1 - дуга аорти; 2 - ліва легенева артерія; З - висхідна аорта; 4 - поперечна пазуха осердя; 5 - легеневий стовбур; 6 - лівий шлуночок; 7 - правий шлуно­чок; 8 - нижня порожниста вена; 9 - вушко правого передсердя; 10 - передня стінка лівого передсердя; 11 - праві легеневі вени; 12 - верхня порожниста вена; 13 - праві дольові легеневі артерії.

 

Епікард (epicardium) утворюється тонкою пластинкою сполу­чної тканини та шаром клітин епітеліального характеру і є нутро­щевою пластинкою на­вколосерцевої серозної оболонки - осердя (перикарда).

Крім серця, епікард покриває початкові частини великих су­дин, що вихо­дять або входять у серце: аорту, легеневий стовбур, нижню та верхню порож­нисті вени.

Осердя (реricardium) - це тонкий і разом з тим міцний фіброз­но-серозний мішок, в якому лежить серце (рис. 2). Він складається із двох частин: зовніш­ньої - волокнисте осердя (фіброзне осердя) і внутрішньої - серозне осердя.

Зовнішня частина - волокнисте осердя - біля основи серця пе­реходить в адвентицію великих судин.

Серозне осердя має дві пластинки - пристінкову пластинку, яка вистеляє з внутрішнього боку фіброзне осердя, і нутрощеву пластинку або епікард - покриває серце і є його зовнішньою оболон­кою.

У серозному осерді, крім пластинок, є серозна оболонка та підсерозний прошарок.

 
 

 

 


Рис. 2. Серце (груднино-реброва поверхня), порожнина серцевої сумки розкрита: 1 - ліва плечо-головна вена; 2 - ліва підключична артерія; 3 - ліва загальна сонна артерія; 4 - дуга аорти; 5 - ліва легенева вена; 6 - артеріаль­на зв'язка (Боталова); 7 - осердя; 8 - легеневий стовбур; 9 - ліве передсердя; 10 - вінцева борозна; 11 - велика вена серця; 12 - лівий шлуночок; 13 - низхідна гілка лівої вінцевої артерії; 14 - діафрагма; 15 - правий шлуно­чок; 16 - передня вена серця; 17 - артеріальний конус; 18 - праве передсердя; 19 - висхідна аорта; 20 - верхня порожниста вена; 21 - плечо-головний стов­бур; 22 - права плечо-головна вена.

 

Між пристінковою та нутрощевою пластинками знаходиться щілиноподіб­на порожнина, що заповнена 1-2 мл серозної рідини, яка зменшує тертя під час серцевих скорочень.

Серце людини чотирикамерне, воно поділене на дві половини поздовж­ньою міжпередсердною перегородкою та міжшлуночковою перегородкою - ліву і праву, - які між собою в нормі не сполу­чаються (рис. 3).

У верхній частині обох половин знаходяться передсердя — праве і ліве, - а в нижній - правий та лівий шлуночки.

Кожне передсердя сполучається з відповідним шлуночком че­рез передсердно-шлуночковий отвір.

Ззовні кожне передсердя продовжується у праве вушко та ліве вушко.

М'язовий шар лівого шлуночка товстіший за аналогічний шар правого шлу­ночка.

На внутрішній поверхні шлуночків є вирости міокарда — сос­коподібні м'язи (справа - два, зліва - три).

У ліве передсердя впадають чотири легеневі вени, що несуть артеріальну кров із легень.

У праве передсердя впадають верхня та нижня порожнисті вени, що несуть венозну кров від усіх частин тіла (рис. 1, 2).

Із лівого шлуночка виходить аорта, яка несе артеріальну кров через велике коло кровообігу до всіх органів і тканин.

Із правого шлуночка виходить легеневий стовбур, який є пер­шою судиною малого кола кровообігу. Він несе венозну кров до ле­гень.

Отже, в правій половині серця знаходиться венозна кров, у лі­вій - артеріальна.

Клапани серця утворюються складками ендокарда.

Передсердно-шлуночкові отвори закриваються передсердно-шлуночковими (атріовентрикулярними) клапанами.

Клапан між правими передсердям і шлуночком називається правим перед-сердно-шлуночковим клапаном (має три стулки), тому цей клапан ще нази­вають тристулковим клапаном (рис. 3).

У лівій половині серил є лівий передсердно-шлуночковий клапан (має дві стул­ки), він ще називається двостулковим клапаном або мітральним клапаном (рис. 4).

 

 
 

 


 

 

10

 

 

Рис. 3. Серце (поздовжній розтин); вигляд спереду:

1 - ліве вушко; 2 - клапан аорти; З - аортальний отвір; 4 - передня стулка лі­вого передсердно-шлуночкового клапана; 5 - задня стулка лівого передсер­дно-шлуночкового клапана; 6 - сосочкові м'язи; 7 - міжшлуночкова перегород­ка (м'язова частина); 8 - перегородкова стулка правого передсер­дно-шлуночкового клапана; 9 - задня стулка правого передсердно-шлуночко­вого клапана; 10 - міжшлуночкова перегородка (перетинчаста частина); 11 - праве вушко; 12 - висхідна частина аорти; 13 - верхня порожниста вена; 14 - легеневий стовбур; 15 - ліві легеневі вени.

 

За допомогою сухожилкових ниток стулки клапанів з'єд­нуються із сосоч­ковими м'язами (рис.5), тому вони не вивертаються із шлуночків у передсе­рдя під час скорочення (систолі) шлуночків. Отже, кров із шлуночків під час їхнього скороченні не потрапляє назад у передсердя.

При ушкодженні стулок (ревматизм, сифіліс) передсердно-шлуночкові отво­ри не закриваються повністю, робота серця пору­шується і виникають вади серця.

 

 

 
 

 

 


Рис. 4. Клапани серця (передсердя, аорта і легеневий стовбур видалені). Опорні утвори серця, які розташовані між передсердями та шлуночками: 1 - правий фіброзний трикутник; 2 - ліве фіброзне кільце; 3 - задня стулка лівого передсердно-шлуночкового клапана; 4 - лівий передсердно-шлуночковий отвір; 5 - передня стулка лівого передсердно-шлуночкового клапана; 6 - лівий фіброзний трикутник; 7 - отвір аорти; 8 - задня півмісяцева заслонка клапана аорти; 9 - ліва півмісяцева заслонка клапана аорти; 10 - права півмісяцева заслонка клапана аорти; 11 - отвір ле­геневого стовбура; 12 - ліва півмісяцева заслонка клапана легеневого стов­бура; 13 - передня півмісяцева заслонка клапана легеневого стовбура; 14 - права півмісяцева заслонка клапана легеневого стовбура; 15 - вузлики пів­місяцевих заслонок; 16 - міокард шлуночків; 17 - фіброзні волокна, що ото­чують отвори легеневого стовбура та аорти; 18 - передсердно-шлуночковий пучок; 19 - правий передсердно-шлуночковий отвір; 20 - передня стулка правого передсердно-шлуночкового клапана; 21 - перегородкова стулка пра­вого передсердно-шлуночкового клапана; 22 - задня стулка; 23 - праве фіброз­не кільце; 24 - перетинчаста частина міжшлуночкової перегородки.

 

Отвори легеневого стовбура та аорти теж мають клапани з півмісяцевими заслінками (рис. 4).

Під час розслаблення (діастолі) шлуночків ці заслінки запов­нюються кро­в'ю і закривають отвори судин, перешкоджаючи зво­ротному току крові в шлу­ночки.

 

 

 
 

 


Рис. 5. Праві передсердя та шлуночок (у розтині); вигляд справа: 1 - висхідна частина аорти; 2 - міжпередсердна перегородка; 3 - праве вушко; 4 - передня стулка правого передсердно-шлуночкового клапана; 5 - між­шлуночкова перегородка; 6 - перегородкові сосочкові м'язи; 7 - перегород­кова стулка правого передсердно-шлуночкового отвору; 8 - клапан вінцевої пазухи; 9 - клапан нижньої порожнистої вени; 10 - нижня порожниста вена; 11 - овальна ямка; 12 - край овальної ямки; 13 - праві легеневі вени; 14 - верхня порожниста вена.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.013 с.)