ТОП 10:

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітоюДо якого напряму належить фундаменталізація освіти? перебудови циклу професійних дисциплін; *підвищення якості освіти; формування сучасного наукового мислення; всі відповіді вірні;
Що передбачає принцип демократизації в освіті? *організацію діяльності навчально-виховних закладів на правових, громадсько-державних засадах, відкритих для батьків і громадськості; організацію діяльності вищих навчальних закладів на засадах гуманізації субєкт-субєктних взаємовідносин студент-викладач; організацію діяльності вищого закладу освіти, яка сприятиме відкритості навчальної установи, свободі слова і запитань; вірна відповідь відсутня;
Що є завданням фундаментальної університетської освіти? становлення студента як компетентного у своїй професійній діяльності спеціаліста, який буде конкуретноспроможним на ринку праці; створення умов для виховання та формування сучасного наукового мислення, потреби у саморозвитку та самоосвіті; забезпечення пріорітетності інформаційної компоненти у системі знань, де найважливішу роль відіграють фундаментальні знання; *всі відповіді вірні;
За якої умови університетська освіта може вважатися фундаментальною? якщо вона продукує вузькоспеціалізовані знання; якщо вона продукує спеціальні фахові знання; *якщо вона продукує системні, методологічно важливі базові знання; вірна відповідь відсутня;
У чому полягають основні напрями фундаменталізації освіти? переході навчальних закладів до ринкових відносин, наявності конкуренції між ними; *зміні змісту і методології навчального процесу; адаптованості навчальних технологій до реальних потреб студентів у здобутті якісної освіти; вироблені вузькоспеціалізованих знань;
За якою основною формою індивідуалізації у освітній діяльності здійснюється організація навчання? кредитно-модульною системою навчання; *індивідуальними навчальними планами; єдиною кредитно-транферною системою ; здійсненням самоосвіти;
Що являє собою індивідуальний навчальний план студента? *формується на основі навчального плану з метою індивідуалізаціїнавчального процесу; документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань та вмінь студентів; це нормативний документ вищого закладу освіти, що розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми дисципліни, відповідно до навчального плану; це наукове і методичне обгрунтування послідовності реалізації освітньо-професійної програми підготовки;
Що являє собою навчальна програма? *документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань та вмінь студентів; це наукове і методичне обгрунтування послідовності реалізації освітньо-професійної програми підготовки; це нормативний документ вищого закладу освіти, що розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми дисципліни, відповідно до навчального плану; формується на основі навчального плану з метою індивідуалізаціїнавчального процесу;
Що являє собою структурно-логічна схема підготовки? документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань та вмінь студентів; *це наукове і методичне обгрунтування послідовності реалізації освітньо-професійної програми підготовки; це нормативний документ вищого закладу освіти, що розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми дисципліни, відповідно до навчального плану; формується на основі навчального плану з метою індивідуалізаціїнавчального процесу;
Що являє собою робоча навчальна програма? *це нормативний документ вищого закладу освіти, що розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми дисципліни, відповідно до навчального плану; документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань та вмінь студентів; це наукове і методичне обгрунтування послідовності реалізації освітньо-професійної програми підготовки; формується на основі навчального плану з метою індивідуалізаціїнавчального процесу;
Які організації належать до неприбуткових установ і організацій? органи державної влади України органи місцевого самоврядування установи або організації, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів *всі відповіді вірні
Коли був прийнятий Закон „Про вищу освіту”? 1991рр. 1997 рр. *2002рр. 1999 рр.
На підставі чого створюються недержавні заклади освіти в Україні? Закону України «Про власність» Закону України «Про підприємництво» Закону України «Про господарські товариства» *всі відповіді вірні
На чому базується освітній ринок? наукових та інтелектуальних центрах *споживачах освітніх послуг економічному розвитку країни, де надаються освітні послуги якості інтелектуальної продукції
Після чого навчальні заклади визначають неприбутковими організаціями? Видання ліцензії *внесення в Державний реєстр неприбуткових організацій затвердження Порядку визначення структурних ознак неприбуткових установ затвердження Державною податковою адміністрацією України
Хто виступає суб’єктом економіки освіти? Форми суспільних затрат на розвиток системи освіти і підготовку кадрів економічні умови і форми відтворення робочої сили процеси створення і обміну освітніх послуг *люди, які залучення до освітньої трудової діяльності
Хто відповідає за організацію харчування у закладах освіти недержавних форм власності? *засновники закладу районна адміністрація органи місцевого самоврядування організації громадського харчування
Що являє собою бібліотека вищого навчального закладу? *навчальний науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ ВНЗ, який у своїй діяльності керується законодавчою базою; діяльність європейських країн спрямована на узгодження систем вищої освіти цих країн, зведення їх до єдиного стандарту; це визначення рівня кваліфікації знань, практичних навиків, ділових якостей працівників і встановлення їх відповідності (не відповідності) робочим місуям, посадам, які вони займають; структура, зміст і обсяг навчальної інформації засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації;
Що являє собою бібліотека вищого навчального закладу? окремий підрозділ вищого навчального закладу; незалежний підрозділ вищого навчального закладу; *структурний підрозділ вищого навчального закладу; всі відповіді вірні
Що являє собою атестація? навчальний науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ ВНЗ, який у своїй діяльності керується законодавчою базою; діяльність європейських країн спрямована на узгодження систем вищої освіти цих країн, зведення їх до єдиного стандарту; *це визначення рівня кваліфікації знань, практичних навиків, ділових якостей працівників і встановлення їх відповідності (не відповідності) робочим місцям, посадам, які вони займають; структура, зміст і обсяг навчальної інформації засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації;
Що являє собою «болонський процес»? навчальний науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ ВНЗ, який у своїй діяльності керується законодавчою базою; *діяльність європейських країн спрямована на узгодження систем вищої освіти цих країн, зведення їх до єдиного стандарту; структура, зміст і обсяг навчальної інформації засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації; вірна відповідь відсутня
Що являє собою «зміст навчання»? навчальний науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ ВНЗ, який у своїй діяльності керується законодавчою базою; діяльність європейських країн спрямована на узгодження систем вищої освіти цих країн, зведення їх до єдиного стандарту; *структура, зміст і обсяг навчальної інформації засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації; це мінімальна облікова одиниця навчального часу;
Що відносять до внутрішніх факторів функціонування освітнього ринку? *рівень цін та кон’юнктура ринку науково-технічні чинники соціально-демографічні чинники природно-географічні фактори
Що собою являє новий господарський механізм? необхідність погодження розвитку освіти зі змінами економіки країни в цілому *адекватне відображення стану і принципів ринкової економіки у сфері освіти сфера обігу або система економічних відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг всі відповіді вірні
Що собою являє ринок освітніх послуг? необхідність погодження розвитку освіти зі змінами економіки країни в цілому адекватне відображення стану і принципів ринкової економіки у сфері освіти *сфера обігу або система економічних відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг всі відповіді вірні
Що собою являють зовнішні фактори? *необхідність погодження розвитку освіти зі змінами економіки країни в цілому адекватне відображення стану і принципів ринкової економіки у сфері освіти сфера обігу або система економічних відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг всі відповіді вірні

Тема 3Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.007 с.)