ТОП 10:

Соціально-культурна інфраструктура університетуВ якому році була підписана Болонська декларація? в1999 р. * в 1998 р.   в 2000 р. в 2001 р.
Що собою являє неповна вища освіта? *освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра завершене навчання у вищих навчальних закладах, які успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка
Що собою являє програма навчальної дисципліни? перелік курсів, необхідних для надання студенту кваліфікації вищої освіти *програма, що визначає мету, зміст, об’єм та порядок вивчення дисципліни, рівень сформованості умінь і знань, навчально-методичне забезпечення система знань, обумовлена цілями і потребами особи, суспільства, держави, компетентностей, професійних, світоглядних і цивільних якостей, правильна відповідь відсутня
Що собою являє стандарт вищої освіти? *сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який грунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання;
В якому році Україна приєдналася до Болонського процесу ? *2005
Де була підписана Болонська декларація? в Португалії   в Іспанії * в Італії в США
На яких принципах базується інтеграція освіти України в міжнародний освітній простір? пріоритет національних інтересів збереження та розвиток інтелектуального потенціалу нації; миротворча спрямованість міжнародного співробітництва;   системний і взаємовигідний характер співробітництва *всі відповіді вірні
Скільки кваліфікаційних рівнів вищої освіти пропонується в усіх країнах Європи, які вступили до Болонської декларації? *2
Що в себе включає методична діяльність? підготовка національних і зарубіжних студентів, аспірантів і докторантів, атестація екстернів, додаткова освіта, підготовка абітурієнтів фундаментальні дослідження; розробка нового обладнання, пристроїв, технології, розробка бізнес-проектів, підготовка довідників і монографій *підготовка підручників і навчальних матеріалів; розробка принципів ведення навчального процесу проведення окремих елементів навчального процесу на базі або в рамках підрозділів науково-дослідницьких і виробничих організацій
Що в себе включаєнавчальна діяльність? *підготовка національних і зарубіжних студентів, аспірантів і докторантів, атестація екстернів, додаткова освіта, підготовка абітурієнтів фундаментальні дослідження; розробка нового обладнання, пристроїв, технології, розробка бізнес-проектів, підготовка довідників і монографій підготовка підручників і навчальних матеріалів; розробка принципів ведення навчального процесу проведення окремих елементів навчального процесу на базі або в рамках підрозділів науково-дослідницьких і виробничих організацій
Що в себе включає наукова діяльність? підготовка національних і зарубіжних студентів, аспірантів і докторантів, атестація екстернів, додаткова освіта, підготовка абітурієнтів *фундаментальні дослідження; розробка нового обладнання, пристроїв, технології, розробка бізнес-проектів, підготовка довідників і монографій підготовка підручників і навчальних матеріалів; розробка принципів ведення навчального процесу проведення окремих елементів навчального процесу на базі або в рамках підрозділів науково-дослідницьких і виробничих організацій
Що є метою діяльності університету? сукупність дисциплін, які складають основу наукових знань, а також там ведеться науково-дослідницька робота це великий вищий навчальний заклад, який має широку гаму факультетів і кафедр, а також сукупність науково-дослідних і навчальних інститутів, філіалів і центрів *це ідеальна осмислена перевага результату - можна визначити досягнення і підтримку вищого світового рівня якості надання освітніх послуг, підготовки спеціалістів, які відповідають кращим кваліфікаційним міжнародним стандартам підготовка національних і зарубіжних студентів, аспірантів і докторантів, атестація екстернів, додаткова освіта, підготовка абітурієнтів
Що собою являє термін “компетенція”? *сукупність доступних для вимірювання чи оцінювання умінь, знань і навичок, набутих упродовж навчання і необхідних для виконання певного виду професійної діяльності сертифікація досягнень або компетенцій студента із зазначенням виду і назви підготовки, яка надає право доступу до подальшої освіти та професійної діяльності оцінка підготовленості фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня до професійної діяльності на основі наявності в них визначених стандартами компетенцій правильна відповідь відсутня
Що собою являє термін “університет”? * сукупність дисциплін, які складають основу наукових знань, а також там ведеться науково-дослідницька робота це великий вищий навчальний заклад, який має широку гаму факультетів і кафедр, а також сукупність науково-дослідних і навчальних інститутів, філіалів і центрів це ідеальна осмислена перевага результату - можна визначити досягнення і підтримку вищого світового рівня якості надання освітніх послуг, підготовки спеціалістів, які відповідають кращим кваліфікаційним міжнародним стандартам підготовка національних і зарубіжних студентів, аспірантів і докторантів, атестація екстернів, додаткова освіта, підготовка абітурієнтів
Що собою являє термін сучасний “університет”? сукупність дисциплін, які складають основу наукових знань, а також там ведеться науково-дослідницька робота *це великий вищий навчальний заклад, який має широку гаму факультетів і кафедр, а також сукупність науково-дослідних і навчальних інститутів, філіалів і центрів це ідеальна осмислена перевага результату - можна визначити досягнення і підтримку вищого світового рівня якості надання освітніх послуг, підготовки спеціалістів, які відповідають кращим кваліфікаційним міжнародним стандартам підготовка національних і зарубіжних студентів, аспірантів і докторантів, атестація екстернів, додаткова освіта, підготовка абітурієнтів
Яку назву має документ співпраці між Україною та ЄС? Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС” *”Угода про партнерство та співробітництво” “Угода про наукове і технологічне співробітництво” правильна відповідь відсутня
Що належить до соціально-культурної інфраструктури вищого навчального закладу? *спортивні майданчики, гуртожитки, медпункти; деканати, кафедри, навчальний відділ; бібліотека, гуртожиток, деканат;  

Тема 7

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.

В чому полягає принцип методичного консультування? полягає в забезпеченні можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб ринку праці *полягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу полягає у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір правильна відповідь відсутня
Що являє собою Європейська кредитно-трансферна система? це логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певного питання; *це кредитна система, створена для єдиної процедури оцінки навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання; адекватне відображення стану і принципів ринкової економіки у сфері освіти це система кредитів банку, під заставу майна;
Які облікові одиниці часу визначені в межах кредитно-модульної системи навчання? академічна година та кредит; навчальний курс та навчальний день студента; змістовний модуль та навчальний семестр; *всі відповіді вірні;
Що таке Всеукраїнська студентська рада? добровільно-консультативний орган при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України;   *консультативно-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України;   колегіально-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України; вірна відповідь відсутня;
Що собою ю являють основні модулі? такі, що розширюють і поглиблюють компетенцію у вибраній галузі такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію *групи предметів, що становлять ядро відповідної науки такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Що собою являє одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів? кредитно-модульна система організації навчального процесу *заліковий кредит модуль змістовий модуль
Що собою являєЕСТS? це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць залікових кредитів це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент *це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому
Що собою являє заліковий кредит? модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) *одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові
Що собою являєкредит? це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць залікових кредитів *це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому
Що собою являє кредитний модуль? це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць залікових кредитів це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів *це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому
Що собою являє навчальний курс? *завершений період навчання студента протягом навчального року модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові
Що собою являє рейтинг? *сума балів, що набирає учень, виконуючи якусь самостійну працю переведення оцінок з номінальної шкали до порядкової, що дозволяє зняти протиріччя між самооцінкою студента і оцінкою викладача це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів
Що собою являютьорганізаційні модулі? модулі, що розвивають методологічні компетенції *такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію групи предметів, що становлять ядро відповідної науки такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Що собою являютьпідтримуючі модулі? *модулі, що розвивають методологічні компетенції такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію групи предметів, що становлять ядро відповідної науки такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Що собою являютьспеціалізовані модулі? *такі, що розширюють і поглиблюють компетенцію у вибраній галузі такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію групи предметів, що становлять ядро відповідної науки такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Що сою являютьпереносні модулі? такі, що розширюють і поглиблюють компетенцію у вибраній галузі такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію групи предметів, що становлять ядро відповідної науки *такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Які виділяють типи модулів відповідно до моделі розподілу навчального навантаження? основні, підтримуючі, спеціалізовані основні, спеціалізовані, організаційні і комунікаційні * основні, підтримуючі, організаційні і комунікаційні, спеціалізовані, переносні правильна відповідь відсутня
Яку назву має переведення оцінок з номінальної шкали до порядкової, що дозволяє зняти протиріччя між самооцінкою студента і оцінкою викладача? *рейтинговою системою рейтингом модулем кредитом
Яку назву мають модулі, що розвивають методологічні компетенції? основні *підтримуючі організаційні спеціалізовані
Яку назву мають модулі, що розширюють і поглиблюють компетенцію у вибраній галузі? *основні підтримуючі організаційні спеціалізовані
Яку назву мають модулі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію? основні підтримуючі *організаційні спеціалізовані

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.01 с.)