ТОП 10:

Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності.В якому розмірі держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності? не менше 1,5 % ВВП України *не менше 1,7 % ВВП України не менше 1,9 % ВВП України не менше 2,5 % ВВП України
Від чого залежить потік розподілених бюджетних коштів? кількості спеціалістів, що готуються об’єму навчального навантаження, яке виконує підрозділ складу елементів витрат для обслуговування навчального процесу *всі відповіді вірні
Що собою являє асоціація університетів? провідні університети України навчально-наукові комплекси підрозділи інститутів, Академії наук України, галузеві науково-дослідні інститути, банки і комерційні структури *освітні об'єднання, які сформовані на добровільній основі
Що собою являє освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр? *освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, що передбачає здобуття особою повної вищої освіти з відповідальної спеціальності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; вірна відповідь відсутня
Для якої країни характерним є постійне зростання витрат на освіту? Великобританія *Франція Швеція Японія
З бюджету якого рівня фінансуються дитячі будинки? державного бюджету *обласного бюджету районного бюджету місцевого бюджету
За інтервалами якого часу встановлюється ліміт фінансування? місяць квартал рік *всі відповіді вірні
За рахунок чого утворюються доходи бюджету вузу? грантів доходів від продажу нематеріальних активів державного фінансування цільових освітніх програм *всі відповіді вірні
Хто є головним внутрішнім контролером коштів вузу? бухгалтерія *Рада вузу ректорат всі відповіді вірні
Хто є розпорядниками бюджетних коштів поточної діяльності вузу? *керівники структурних підрозділів служба контролінгу фінансово-господарські служби Рада вузу
Хто є розпорядником майна та коштів у закладі вищої освіти? *керівник вищого навчального закладу збори трудового колективу головний бухгалтер закладу органи державного самоуправління
Хто належить до органів, які контролюють надходження і витрачання грошових коштів та матеріальних цінностей, у ВНЗ? ректорат служба контролінгу фінансово-господарські служби *всі відповіді вірні
Що відносять до постійних витрат ВНЗ? заробітна плата придбання підручників придбання навчального матеріалу *оренда та експлуатаційні послуги
Що собою являє ваучерне фінансування? *непрямий підхід, при якому уряд підтримує студентів, а не заклади освіти вид діяльності суб'єктів господарювання при якому фінансове забезпечення розширеного відтворення здійснюється за рахунок власних коштів методичні, організаційні та правові положення і заходи, що визначають функціонування фінансів в економіці держави вірної відповіді немає
Що відносять до принципів фінансового менеджменту ВНЗ? інтегрованість із загальною системою управління ВНЗ високий динамізм управління варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень *всі відповіді вірні
Що конкретизує поточний бюджет вузу? форму доведення конкретним виконавцям результатів поточного плану капітальних вкладень, розробленого на етапі здійснення нового будівництва, реконструкції, модернізації основних фондів, придбання нових видів обладнання і нематеріальних активів *план доходів і витрат ВНЗ, який доводиться до центрів доходів, витрат і прибутку являє собою оперативний план короткотермінового періоду, розроблений зазвичай в рамках одного року систему оперативного планування фінансової діяльності
Що собою являє капітальний бюджет? *форму доведення конкретним виконавцям результатів поточного плану капітальних вкладень план доходів і витрат ВНЗ, який доводиться до центрів доходів, витрат і прибутку являє собою оперативний план короткотермінового періоду, розроблений зазвичай в рамках одного року систему оперативного планування фінансової діяльності
Яка головна умова визначення загального періоду формування фінансової стратегії? *тривалість періоду, прийнятого для формування загальної стратегії розвитку ВНЗ аналіз кон'юнктури фінансового ринку і факторів, що її визначають здійснення прогнозу кон'юнктури фінансового ринку в розрізі його окремих сегментів, які пов'язані з попередньою фінансовою діяльністю ВНЗ підвищення рівня добробуту власників ВНЗ
Яким чином визначаються державні і місцеві нормативи фінансування? із розрахунку на наявність позабюджетних місць із розрахунку на контингент студентів *із розрахунку на одного студента за кожним типом і видом освітньої установи із розрахунку на якісний показник підготовки фахівців
Яким чином класифікують джерела фінансування вищої освіти і науки? за видом послуг за способом формування за видом діяльності *всі відповіді вірні
Яким чином підрозділяються планові бюджети ВНЗ за видами витрат? *поточний і капітальний простий і складний функціональний і комплексний структурний і загальний
Яким чином розрізняють бюджет ВУЗу за методами розробки? *стабільний; гнучкий функціональний; комплексний поточний; капітальний операційний; інвестиційний
Яким чином фінансуються загальноосвітні школи? державного бюджету *місцевого бюджету обласного бюджету районного бюджету
Які головні функції фінансового планування ВНЗ? відображення основних напрямків фінансової політики в державі встановлення кількісних і якісних параметрів суспільного виробництва на плановий період здійснення необхідного рівня перерозподілу фінансових ресурсів *всі відповіді вірні
Які документи відносять до документів, що підтверджують цільове направлення коштів? рахунки-фактури накладні трудові угоди *всі відповіді вірні
Які заклади фінансуються за рахунок державного бюджету? загальноосвітні школи *національні навчальні заклади позашкільні навчальні заклади всі відповіді вірні
Які типи бюджету необхідно виділити для підрозділу, який є частиною вузу? нормативний повний бюджет плановий бюджет фактичний госпрозрахунковий бюджет *всі відповіді вірні
Які функції виконують економіко-комерційні відділи? розробки економічного механізму і управління комерційною діяльністю урахування коштів, що надходять за всіма видами займаються втіленням і удосконаленням внутрівузівського госпрозрахунку із виходом в кінцевому рахунку факультетів на економічну самостійність *всі відповіді вірні
Яку назву має вид діяльності суб'єктів господарювання при якому фінансове забезпечення розширеного відтворення здійснюється за рахунок власних коштів? державне фінансування *самофінансування пряме фінансування непряме фінансування

Тема 5Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.007 с.)