ТОП 10:

Організація навчального процесу в університетіЯка сутність поняття «лекція»? *це логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певного питання; це форма навчального заняття, під якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів; це організаційна форма навчального заняття, під час якого викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень дисципліни та формує уміння та навички їх практичного застосування; це організаційна форма навчального заняття, під час якого студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди у лабораторіях з використанням відповідного устаткування;
Чому має бути присвячений перший розділ наукової роботи? методичним підходам та діагностичним засобам; аналізу стану обєкта дослідження; *теоретико-методологічним аспектам досліджуваної проблеми; всі відповіді вірні;
Що називається кредитом у навчальній діяльності? складова частина навчального часу студента; логічно завершена частина навчального матеріалу; *умовна одиниця виміру навчального навантаження студента; форма навчально-дослідної роботи студента;
Хто здійснює управління у галузі наукової діяльності, зокрема шляхом державного замовлення? вищий навчальний заклад; *Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; міністр освіти; Кабінет Міністрів України;
Що являє собою академічна година? *45 хвилин; 90 хвилин; 60 хвилин; 1 год 20хв;
Що являє собою кредит у навчальному процесі? 20 академічних годин; *36 академічних годин; 10 академічних годин; 2 академічних години;
Яка кількість кредитів згідно ЄКТС відводиться для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»? *240;
Що являє собою Європейська кредитно-трансферна система? це логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певного питання; *це кредитна система, створена для єдиної процедури оцінки навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання; адекватне відображення стану і принципів ринкової економіки у сфері освіти це система кредитів банку, під заставу майна;
Які облікові одиниці часу визначені в межах кредитно-модульної системи навчання? академічна година та кредит; навчальний курс та навчальний день студента; змістовний модуль та навчальний семестр; *всі відповіді вірні;
Що належить до нормативно-правової бази організації навчального процесу в університеті? Закон України «Про освіту» та Закон України «Про вищу освіту»; система стандартів вищої освіти та навчальна програма; освітньо-професійна програма підготовки та навчальний план; *всі відповіді вірні;
Яка сутність поняття «семінарське заняття»? це логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певного питання; *це форма навчального заняття, під якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів; це організаційна форма навчального заняття, під якого викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень дисципліни та формує уміння та навички їх практичного застосування; це організаційна форма навчального заняття, під час якого студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди у лабораторіях з використанням відповідного устаткування;
Яка сутність поняття «практичне заняття»? це логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певного питання; це форма навчального заняття, під якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів; *це організаційна форма навчального заняття, під якого викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень дисципліни та формує уміння та навички їх практичного застосування; це організаційна форма навчального заняття, під час якого студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди у лабораторіях з використанням відповідного устаткування;
Яка сутність поняття «лабораторне заняття»? це логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певного питання; це форма навчального заняття, під якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів; це організаційна форма навчального заняття, під якого викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень дисципліни та формує уміння та навички їх практичного застосування; *це організаційна форма навчального заняття, під час якого студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди у лабораторіях з використанням відповідного устаткування;
Яка сутність поняття «самостійна робота студента? це форма оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни; *це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його участі; це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента; це форма контролю, що передбачає оцінку засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів поточної успішності студентів;
Яка сутність поняття «семестровий екзамен? *це форма оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни; це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його участі; це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента; це форма контролю, що передбачає оцінку засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів поточної успішності студентів;
Яка сутність поняття «індивідуально-консультативна робота»? це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його участі; *це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента; це форма оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни це форма контролю, що передбачає оцінку засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів поточної успішності студентів;
Яка сутність поняття «поточний модульний контроль»? це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його участі; це форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента; це форма оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни *це форма контролю, що передбачає оцінку засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів поточної успішності студентів;
У якому з перелічених законів освіта проголошується основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитк суспільства і держави? ЗУ «Про вищу освіту» *ЗУ «Про освіту» ЗУ «Про загальну середню освіту» ЗУ «Про організацію діяльності ПТУ»
Що з переліку нележить до системи стандартів вищої освіти? державний стандарт вищої освіти; галузеві стандарти вищої освіти; стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів; *всі відповіді вірні;
Що являє собою семінарське заняття? *форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначегних тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань; форма навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди у навчальних лабораторіях з використанням відповідного устаткування, компютерної техніки; форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі; форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для вивчення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу;
Що являє собою лабораторне заняття? форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначегних тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань; *форма навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди у навчальних лабораторіях з використанням відповідного устаткування, компютерної техніки; форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі; форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для вивчення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу;
Що являє собою самостійна робота ? форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначегних тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань; форма навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди у навчальних лабораторіях з використанням відповідного устаткування, компютерної техніки; *форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі; форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для вивчення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу;
Що являє собою індивідуально-консультативна робота ? форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначегних тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань; форма навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди у навчальних лабораторіях з використанням відповідного устаткування, компютерної техніки; форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі; * форма організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для вивчення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу;
Скільки % від ВВП згідно із Законом України “Про освіту” має виділятися на освіту ? *10% 9% 8% 7%
Хто не бере участь в управлінні у галузі вищої освіти в межах відповідних повноважень? вища атестаційна комісія України органи місцевого самоврядування органи громадського самоврядування *правильна відповідь відсутня
Що належить до компонентів навчальної програми? пояснювальна записка; список літератури; зміст дисципліни; *всі відповіді вірні;
Як називається нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми і схеми підготовки фахівців та визначає організацію їх навчальної діяльності? навчальна програма; *навчальний план; робоча програма; пояснювальна записка;
Що собою являє навчальна програма? система знань, умінь, навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток розумових і фізичних здібностей студентів, формування у них світогляду і моралі; державний нормативний документ, який визначає підсумкове навантаження студентів і його розподіл за етапами навчання і курсами, тобто установлює перелік навчальних предметів, обов’язковий для вивчення; *державний документ, у якому розкривається кожного предмета на кожному курсі і визначається система наукових знань, практичних умінь і навичок, що їх необхідно опанувати студентам, - і кількість годин на вивчення кожної теми і предмету загалом; складова економічної освіти, спрямована на формування певних рис, якостей особистості, необхідних для участі в ефективній практичній економічній діяльності;
Що собою являє навчальний план? *державний нормативний документ, який визначає підсумкове навантаження студентів і його розподіл за етапами навчання і курсами та встановлює перелік предметів, обов'язкових і вибіркових для вивчення система знань, умінь, навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток розумових і фізичних здібностей державний документ, у якому розкривається зміст освіти з кожного предмета на кожному курсі, визначається система наукових знань, практичних вмінь і навичок, що їх необхідно опанувати студентам за встановлену кількість годин складова економічної освіти, спрямована на формування певних рис, якостей особистості, необхідних для участі в ефективній практичній діяльності
Що собою являє планування? *процес формування мети визначених міроприємств, засобів і методів їх досягнення план, мотивована модель дій спосіб наукового передбачення на подальшу перспективу цілеспрямована діяльність всіх суб’єктів із забезпечення становлення, оптимального функціонування і обов’язкового розвитку кожної освітньої установи
Що собою являє прогнозування? процес формування мети визначених міроприємств, засобів і методів їх досягнення план, мотивована модель дій *спосіб наукового передбачення на подальшу перспективу цілеспрямована діяльність всіх суб’єктів із забезпечення становлення, оптимального функціонування і обов’язкового розвитку кожної освітньої установи
Що собою являє результат планування? процес формування мети визначених міроприємств, засобів і методів їх досягнення *план, мотивована модель дій спосіб наукового передбачення на подальшу перспективу цілеспрямована діяльність всіх суб’єктів із забезпечення становлення, оптимального функціонування і обов’язкового розвитку кожної освітньої установи
Що собою являє управління? процес формування мети визначених міроприємств, засобів і методів їх досягнення план, мотивована модель дій спосіб наукового передбачення на подальшу перспективу *цілеспрямована діяльність всіх суб’єктів із забезпечення становлення, оптимального функціонування і обов’язкового розвитку кожної освітньої установи
Що собою являє фінансове планування? процес визначення джерел створення і напрямків використання фінансових ресурсів в економіці держави з метою забезпечення стабільності економічного та соціального розвитку обґрунтування ефективності управлінських рішень з питань господарської діяльності в напрямі фінансового забезпечення, оптимізації передбачуваних витрат і одержання високих фінансових результатів процес вироблення системи фінансових планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку ВНЗ необхідними фінансовими ресурсами *всі відповіді вірні
Яким чином визначається вартість надання платних освітніх послуг? за нормативами, встановленими освітньою установою діючим податковим законодавством залежно від виду платної освітньої діяльності *на основі розроблених внутрівузівських методик за нормативами, встановленими керівником освітньої установи
Які головні пункти призначення вузу в економічному механізмі країни? підтримка навчання інноваційне навчання *науково-технічний розвиток країни всі відповіді вірні
Які є види управлінської діяльності із позицій управлінського циклу? первинний аналіз стану справ в установах стимулювання трудової діяльності працівників освіти регулювання *всі відповіді вірні
Які є основні принципи управління освітою? аналіз досягнутого програмування *оптимальне поєднання централізації і децентралізації контроль

Тема 4Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.005 с.)