ТОП 10:

Університетська освіта в контексті Болонського процесуТема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.

В чому полягає принцип методичного консультування? полягає в забезпеченні можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб ринку праці *полягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу полягає у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір правильна відповідь відсутня
Що являє собою Європейська кредитно-трансферна система? це логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певного питання; *це кредитна система, створена для єдиної процедури оцінки навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання; адекватне відображення стану і принципів ринкової економіки у сфері освіти це система кредитів банку, під заставу майна;
Які облікові одиниці часу визначені в межах кредитно-модульної системи навчання? академічна година та кредит; навчальний курс та навчальний день студента; змістовний модуль та навчальний семестр; *всі відповіді вірні;
Що таке Всеукраїнська студентська рада? добровільно-консультативний орган при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України;   *консультативно-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України;   колегіально-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України; вірна відповідь відсутня;
Що собою ю являють основні модулі? такі, що розширюють і поглиблюють компетенцію у вибраній галузі такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію *групи предметів, що становлять ядро відповідної науки такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Що собою являє одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів? кредитно-модульна система організації навчального процесу *заліковий кредит модуль змістовий модуль
Що собою являєЕСТS? це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць залікових кредитів це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент *це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому
Що собою являє заліковий кредит? модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) *одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові
Що собою являєкредит? це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць залікових кредитів *це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому
Що собою являє кредитний модуль? це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць залікових кредитів це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів *це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру та порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому
Що собою являє навчальний курс? *завершений період навчання студента протягом навчального року модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові
Що собою являє рейтинг? *сума балів, що набирає учень, виконуючи якусь самостійну працю переведення оцінок з номінальної шкали до порядкової, що дозволяє зняти протиріччя між самооцінкою студента і оцінкою викладача це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів
Що собою являютьорганізаційні модулі? модулі, що розвивають методологічні компетенції *такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію групи предметів, що становлять ядро відповідної науки такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Що собою являютьпідтримуючі модулі? *модулі, що розвивають методологічні компетенції такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію групи предметів, що становлять ядро відповідної науки такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Що собою являютьспеціалізовані модулі? *такі, що розширюють і поглиблюють компетенцію у вибраній галузі такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію групи предметів, що становлять ядро відповідної науки такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Що сою являютьпереносні модулі? такі, що розширюють і поглиблюють компетенцію у вибраній галузі такі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію групи предметів, що становлять ядро відповідної науки *такі, що забезпечують перенесення знань на практику
Які виділяють типи модулів відповідно до моделі розподілу навчального навантаження? основні, підтримуючі, спеціалізовані основні, спеціалізовані, організаційні і комунікаційні * основні, підтримуючі, організаційні і комунікаційні, спеціалізовані, переносні правильна відповідь відсутня
Яку назву має переведення оцінок з номінальної шкали до порядкової, що дозволяє зняти протиріччя між самооцінкою студента і оцінкою викладача? *рейтинговою системою рейтингом модулем кредитом
Яку назву мають модулі, що розвивають методологічні компетенції? основні *підтримуючі організаційні спеціалізовані
Яку назву мають модулі, що розширюють і поглиблюють компетенцію у вибраній галузі? *основні підтримуючі організаційні спеціалізовані
Яку назву мають модулі, що спрямовані на самонавчання і самоорганізацію? основні підтримуючі *організаційні спеціалізовані

 

Тема 1

Університетська освіта в контексті Болонського процесу

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” що означає термін “вища освіта”? науковий рівень рівень практичної підготовки рівень спеціалізації *рівень освіти
Що називають університетською освітою? універсальне оволодіння фаховими дисциплінами за допомогою наукових досліджень та навчання, щоб вілповідати потребам суспільства; *універсальне оволодіння спеціальністю, світовими загальнокультурними цінностями і придбання знань національної історії, культури та економічної думки; універсальне оволодіння знаннями, уміннями і навичками, підготовка незалежних, самодостатніх кадрів з активною громадською позицією; вірна відповідь відсутня
У чому полягає місія університетської системи освіти? *якісному навчанні та формуванні нового рівня свідомості вільної людини; свободі навчання і досліджень, виробленні високоякісного людського капіталу; реформуванні університетської системи освіти відповідно до вимог Болонської декларації; вірна відповідь відсутня
У період нової та новітньої історії які фактори негативно впливали на розвиток університетської освіти? *здійснення русифікації, полонізації, мадяризації, онімечення та румунізації українського населення; гостра боротьба православя і католицизму; реформування університетської освіти; всі відповіді вірні;
Який вважають перший вищий навчальний заклад на Закарпатті? *Закарпатський університет; Рівненський університет; Ужгородський університет; Львівський університет;
Коли Україна приєдналася до Болонського процесу? 29 травня 2006 року; 19 червня 2005 року; *19 травня 2005 року 19 травня 2007 року
На які типи можна поділити країни з погляду автономії функціонування ВНЗ? англо-американська група; європейська група; азійська група; *всі відповіді вірні
Що закладено в суть поняття «університетська автономія»? право ВНЗ бути незалежними від МОНМС України щодо самостійного ухвалення рішень в управлінні та фінансуванні, організації навчально-виховного процесу, визначенні форм і методів навчання; нова модель взаємин університетів та держави, за якої університет сам визначає завдання навчально-виховного процесу, несе відповідальність за результат своєї діяльності; *незалежність ВНЗ від держави, ін. суспільних чи політичних сил у прийнятті рішень щодо їх внутрішнього адміністрування, фінансового управління і незалежність у здійсненні освітньої політики та наукових досліджень; всі відповіді вірні;
Що охоплює академічна автономія університету? внутрішню стратегію і структуру призначення ректорів, проректорів та органів управління; *спеціалізацію вузу, кваліфікаційні рінвні освіти, кількість студентів і навчальних дисциплін, критерії набору, квоти та гарантії якості; Питання штату, відношення до статусу державних службовців, просування персоналу, тощо. всі відповіді вірні;
Який основний документ визначає зміст Болонського процесу? *Велика хартія університетів; Саламанська конвенція; Ліссабонська конвенція; Берлінське комюніке;
Коли була підписана Болонська декларація? 19 червня 2005 року; 19 травня 2005 року *19 червня 1999 року; 19 червня 2009
Що належить до основних функцій ВНЗ? освітня та навчальна; культурологічна та виховна; виховна, навчальна та освітня; *освітня, культорологічна та наукова;
На якому саміті Україна приєдналася до Болонського процесу? *Бергенському саміті; Празькому саміті; Лондонському саміті; Сорбонському саміті;
За якими ознаками здійснюється класифікація навчальних закладів? *як суб'єктів господарювання вірна відповідь відсутня як об’єкт навчального процесу в залежності від характеру навчальних програм
За яких умов студент може бути відрахований з ВНЗ? за вироком суду за власним бажанням за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії *всі відповіді вірні
За якою формою заклади післядипломної освіти не ведуть діяльність? денною формою навчання заочною формою навчання *екстернатною формою навчання вечірною формою навчання
Ким визначається державна політика у галузі вищої освіти? *Верховною Радою України Кабінетом міністрів України Президентом України Міністерством освіти і науки України
Ким затверджуються зразки документів про післядипломну освіту? Міністерством юстиції Міністерством соціальної політики *Міністерством освіти Кабінетом міністрів
Кого не відносять до робочих органів у ВНЗ ІІІ-ІV р.а.? ректорат деканати приймальна комісія *адміністративна рада
На підставі чого діють заклади освіти? *власних статутів статутів вищої школи розпоряджень міністерства освіти України узгодженої з урядом програми дій
Хто є дорадчим органом ВНЗ І або ІІ р.а.? загальні збори ректорат *педагогічна рада всі вірні
Хто проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів ВНЗ? *Вища атестаційна комісія Вищий навчальний заклад Міністерство освіти і науки України Акредитаційна комісія
Чи повинні мати дозвіл заклади освіти, що надають послуги вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти? *повинні мати спеціальний дозвіл не повинні мати спеціального дозволу не повинні мати ліцензування за умови утримання шкіл-інтернатів вірна відповідь відсутня
Який напрям реформування визначений у Державній національній програмі «Освіта. Україна XXI століття»? наукове спрямування освітнього потенціалу підвищення державного фінансування ВНЗ євроінтеграція навчального процесу *підготовку нової генерації вчителів
Що є змістом навчання у ВНЗ? засвоєння навчальної інформації відвідування занять *всі відповіді вірні залучення до самоосвіти
Що є об’єктом аналізу економіки освіти? педагогічний процес навчальний заклад *економічний механізм функціонування освіти студент
Що є об'єктом економіки освіти? форми суспільних затрат на розвиток системи освіти і підготовку кадрів економічні умови і форми відтворення робочої сили процес створення і обміну освітніх послуг *всі відповіді вірні
Що належить до зовнішніх факторів функціонування освітнього ринку? кон’юнктура ринку інфраструктура ринку *соціально-демографічні чинники ціни на продукти інтелектуальної праці
Що не відноситься до поняття “робочі органи” з вирішення питань діяльності вищого навчального закладу ІІІ та ІV рівнів акредитації? ректорат деканати *адміністративна рада приймальна комісія
Що не належить до існуючих в Україні форм навчання? денна екстернатна *репетиторна заочна
Що не належить до освітніх рівнів? *початкова вища освіта неповна вища освіта базова вища освіта повна вища освіта
За яких умов надається автономія освіти ВНЗ? *може надаватися відповідно до рівня акредитації надається відповідно до результатів ліцензування надається усім ВНЗ без винятку в сучасній Україні не надається
Що собою являє асоціація університетів? провідні університети України навчально-наукові комплекси підрозділи інститутів, Академії наук України, галузеві науково-дослідні інститути, банки і комерційні структури *освітні об'єднання, які сформовані на добровільній основі
Що собою являє освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр? *освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, що передбачає здобуття особою повної вищої освіти з відповідальної спеціальності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; вірна відповідь відсутня
Що собою являє економічна освіта? *процес, спрямований на формування економічних знань, умінь, навичок господарювання, економічного мислення людини відображення в свідомості людей стану економічного життя, сукупність засвоєних економічних знань та вмінь, набутий соціально-економічний досвід суспільства складова економічної освіти, спрямована на формування певних рис, якостей особистості, необхідних для участі в ефективній практичній економічній діяльності вірна відповідь відсутня
Що собою являє неповна вища освіта? *освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра завершене навчання у вищих навчальних закладах, які успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка
Що собою являє програма навчальної дисципліни? перелік курсів, необхідних для надання студенту кваліфікації вищої освіти *програма, що визначає мету, зміст, об’єм та порядок вивчення дисципліни, рівень сформованості умінь і знань, навчально-методичне забезпечення система знань, обумовлена цілями і потребами особи, суспільства, держави, компетентностей, професійних, світоглядних і цивільних якостей, правильна відповідь відсутня
Що собою являє стандарт вищої освіти? *сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який грунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання;
Що собою являє термін “молодший спеціаліст”? *освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних з посад у певному виді діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді діяльності завершене навчання у вищих навчальних закладах, які успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка
Що собою являє термін “освіта”? *капітальні вкладання, які дозволяють забезпечити більш високу продуктивність у сфері економіки, культурний і соціальний добробут фіксовані методи і правила, які призначені для того, щоб вирішити відомі ситуації, що повторюються формування здібностей тих, хто навчається до проектування майбутнього всі відповіді вірні
Що собою являє термін “спеціаліст”? *освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здобула повну вищу освіту; освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання завершене навчання у вищих навчальних закладах, які успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка
Який сектор можна віднести до секторів науки? державний галузевий підприємницький *всі відповіді вірні
Які витрати включені до калькуляції освітніх послуг? поточні і капітальні витрати поточні і частина елементів капітальних витрат лише поточні витрати *всі відповіді вірні
Які встановлено рівні акредитації відповідно до рівня підготовки, наявності науково-педагогічних кадрів для визначення статусу вищих навчальних закладів? перший рівень – технікум, училище, інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади; другий рівень – коледж, інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади; третій і четвертий рівні – університет, інститут, академія *перший рівень – коледж, інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади; другий рівень – технікум, училище, інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади; третій і четвертий рівні – університет, інститут, академія перший рівень – університет, інститут, академія; другий рівень – технікум, училище, інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади; третій і четвертий рівні – коледж, інші, прирівняні до них, вищі навчальні заклади правильна відповідь відсутня
Які є форми організації навчання у ВНЗ? урок, домашня робота, консультація, факультатив, лекція *лекція, практикум, семінар, консультація, залік, іспит самостійна робота, факультатив, урок, курсова робота лекція, практикум, семінар, урок, домашня робота, консультація, залік, іспит
Які існують форми активізації навчання? лекції, семінар, науково-дослідницька робота, підготовка курсових робіт *конспекти-схеми, виробничі ситуації, навчальні ігри, групи комплексних досліджень молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр правильної відповіді немає
Які існують форми навчання? *лекції, семінар, науково-дослідницька робота, підготовка курсових робіт конспекти-схеми, виробничі ситуації, навчальні ігри, групи комплексних досліджень молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр правильної відповіді немає
Які категорії компетенцій існують в Україні? інструментальні, міжособистісні міжособистісні,системні *інструментальні, міжособистісні, системні правильна відповідь відсутня
Які органи здійснюють управління вищою освітою в Україні? Міністерство освіти і науки України, Вища атестаційна комісія України, Державна акредитацій на комісія центральні органи виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади освіти; Міністерство освіти і науки України, Вища атестаційна комісія України *Міністерство освіти і науки України, Вища атестаційна комісія України, Державна акредитацій на комісія; центральні органи виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади освіти правильної відповіді немає
Які розрізняють освітньо-кваліфікаційні рівні в залежності від підготовки фахівців, яку здійснюють вищі навчальні заклади? *молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр бакалавр, спеціаліст, магістр; молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр правильна відповідь відсутня

 

Тема 2Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.009 с.)